nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
86/2003. (XII. 16.) GKM rendelet
az egyes földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásainak rendjéről
2004-01-01
2015-06-30
1

86/2003. (XII. 16.) GKM rendelet

az egyes földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásainak rendjéről

A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) 56. §-a (2) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) Ez a rendelet a földgázipari tevékenységet, valamint vezetékes propán-butángázok elosztását és szolgáltatását végző engedélyesek, a földgáztermelő, a feljogosított fogyasztók és a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségét állapítja meg.

(2) E rendelet szabályozza:

a) az együttműködő földgázrendszer biztonságos és hatékony működése érdekében szükséges, az engedélyesek, a földgáztermelők és feljogosított fogyasztók által egymásnak nyújtott műszaki-gazdasági adatszolgáltatást;

b) az engedélyesek, a földgáztermelők, a feljogosított fogyasztók és a vezetékes propán-butángázok elosztását és szolgáltatását végző engedélyesek által a Hivatal részére történő adatszolgáltatást;

c) a nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatást;

d) a Hivatal által a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó és más társadalmi szervezetek részére nyújtandó adatszolgáltatást.

Az engedélyesek, a földgáztermelők és a feljogosított fogyasztók egymásnak történő adatszolgáltatása

2. § (1) Az együttműködő földgázrendszer hatékony és biztonságos üzemviteléhez, karbantartásához, fejlesztéséhez, a földgáz forgalmának méréséhez és elszámolásához, valamint a hálózatokhoz való szabályozott hozzáférés érdekében szükséges információkat az engedélyesek, a földgáztermelő és a feljogosított fogyasztók közötti adatforgalom keretében kell az adatot igénylő számára szolgáltatni.

(2) A kötelezően szolgáltatott adatok köre kiterjed:

a) a nemzetközi üzemviteli kapcsolatok irányításával és koordinálásával,

b) a szállító- és elosztóvezetékhez, valamint a tárolók szabad kapacitásához való átlátható és diszkriminációmentes hozzáférés, a mindenkori szabad kapacitásra vonatkozó adatok (beleértve a határkeresztező kapacitásokat is) biztosításával,

c) a rendszerszintű szolgáltatások tervezésének, biztosításának, igénybevételének szabályozásával, mennyiségi, minőségi és pénzügyi elszámolásával, különös tekintettel a rendszeregyensúly biztosításának eszközeire, többek között a napon belüli kereskedelem összehangolása, a megszakítható kapacitások, valamint a tárolói készletek feletti rendelkezés az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban (a továbbiakban: ÜKSZ) és a szerződésekben előírtak szerint,

d) az együttműködő földgázrendszer biztonságos és hatékony működése érdekében a megszakítható fogyasztás igénybevételével, valamint az ÜKSZ-ben rögzített elvek szerint szükséges fogyasztást korlátozó intézkedések elrendelésével,

e) a szolgáltatási szerződés teljesülésével

összefüggő adatokra és információkra.

3. § A rendszerirányító részére az engedélyesek, a földgáztermelők és a feljogosított fogyasztók által kötelezően szolgáltatott adatok:

a) a földgáztárolói engedélyes részéről:

aa) a rendelkezésre álló tárolói kapacitások tárolónkénti bontású mobil gázkészletre és csúcskapacitásra (besajtolásra, kitárolásra) vonatkozó,

ab) a tárolók működésével kapcsolatos,

ac) a nominálásra, újranominálásra és allokációra vonatkozó,

ad) a tárolói szabad kapacitásokra vonatkozó,

ae) a tárolói rekonstrukciókhoz és kapacitásfejlesztésekhez tartozó,

af) a karbantartásra vonatkozó,

ag) gázminőségre vonatkozó,

ah) az üzemzavarra, a fogyasztók ellátását veszélyeztető eseményekre vonatkozó,

ai) naponta, havonta a tárolói be- és kiadási pontoknál a szállító által mért betáplált/vételezett (hozzáférésre jogosultak szerinti bontású) gázmennyiségekre vonatkozó

adatok;

b) a földgáz szállítói engedélyes részéről:

ba) a mindenkori szabad kapacitásra (beleértve a határkeresztező kapacitásokat is),

bb) a szállítóvezetéki mérésekre,

bc) a napi, havi és éves kapacitáslekötési igényekre, valamint heti előrejelzésekre,

bd) a nominálásra, újranominálásra és allokációra,

be) a hálózatkapacitások fejlesztésére,

bf) a gázátadói szabad kapacitások megadására,

bg) a gázátadó állomások hozzáférési adatainak jogosultságonkénti csoportosításokban való megadására,

bh) a karbantartások gázátadói forgalomra kiható ütemezésére,

bi) az ellátás korlátozására,

bj) az üzemzavarra, a fogyasztók ellátását veszélyeztető eseményekre

vonatkozó adatok;

c) a földgáz elosztói engedélyes részéről:

ca) a nominálási, újranominálási igényének egyeztetésére,

cb) az elosztó vezetéki mérésekre,

cc) a napi, havi és éves kapacitáslekötési igényekre, valamint heti előrejelzésekre,

cd) a gázátadói igényelt kapacitások megadására,

ce) a mindenkori szabad kapacitásra (beleértve a határkeresztező kapacitásokat is),

cf) a hálózatkapacitás fejlesztésére,

cg) a karbantartások gázátadói forgalomra kiható ütemezésére,

ch) a korlátozásra

vonatkozó adatok;

d) a földgázkereskedő, a közüzemi szolgáltató és a közüzemi nagykereskedő részéről:

da) a földgáz elosztói, tárolói, szállítói engedélyesekkel és a feljogosított fogyasztókkal egyeztetett heti és havi földgázfelhasználás be- és kilépési pontokra vonatkozó,

db) földgáz mennyiségi és minőségi,

dc) a napi nominálási és újranominálási,

dd) a rendelkezésre álló opciós forrásokra vonatkozó,

de) a visszavételre felajánlott kapacitásra vonatkozó,

df) a korlátozási

adatok;

e) a határon keresztüli földgázszállító vezetékhez való hozzáféréssel rendelkező engedélyesek részéről:

ea) a be- és kiszállított földgáz mennyiségi adatai be- és kilépési pontonként,

eb) a kapacitás lekötéséhez szükséges (minőségi és műszaki paraméter, valamint a szállíttatóra vonatkozó) adatok;

f) a feljogosított fogyasztók, mérlegkör felelősök részéről:

fa) a tényleges gázfogyasztásra vonatkozó adatok (beleértve a kiegyenlítő földgázmennyiséget),

fb) a napi nominálási és újranominálási adatok,

fc) a rendelkezésre álló opciós forrásokra vonatkozó adatok,

fd) a visszavételre felajánlott kapacitás adatok,

fe) a feljogosított fogyasztó által célvezeték létesítésére vonatkozó adatok;

g) a földgáztermelő részéről:

ga) a tényleges nettó gáztermelésre vonatkozó adatok,

gb) a kínálati oldalra a rendszerirányító által meghatározott időtartamra vonatkozó előrejelzések,

gc) nominálási, újranominálási adatok,

gd) a leállással járó karbantartások ütemezésére vonatkozó adatok,

ge) korlátozási és forrásvételezési prioritások művelési és ásványvagyon-védelmi célú sorrendjével összefüggő adatok,

gf) földgáz minőségi adatok;

h) a földgázkereskedői engedélyes részéről az opciós gáz mennyiségi adat.

4. § A rendszerirányító adatszolgáltatása az engedélyeseknek, a földgáztermelőknek és a nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztóknak:

a) a földgáztárolói engedélyes részére:

aa) a nagynyomású földgázvezeték-rendszer üzemeltetési (órás) és elszámolási (napi és havi) adatai a tárolói be- és kiadási pontoknál,

ab) visszajelzés kapacitásfejlesztésekről,

ac) tájékoztatás az együttműködő földgázrendszerrel kapcsolatos karbantartásokról, üzemmód változásokról és rendkívüli eseményekről, valamint a nominálási és újranominálási adatokról,

ad) adatok a kiegyenlítő gázkészlet tárolásához igényelt kapacitásról;

b) a földgázszállítói engedélyes részére:

ba) a földgázszállításhoz szükséges napi adatok (rendszerparaméterek, teljesítmény-, kapacitáslekötési adatok, kapacitáslekötési mennyiség, gázminőség adatok),

bb) visszajelzés a mindenkori szabad kapacitásra vonatkozó adatokról (beleértve a határkeresztező kapacitásokat is),

bc) visszajelzés hálózat- és kapacitásfejlesztésekről,

bd) tájékoztatás a földgázrendszerrel kapcsolatos rendkívüli eseményekről,

be) az együttműködő földgázrendszerre vonatkozó összehangolt karbantartási terv,

bf) adatok a kiegyenlítő gázkészlet szállításához igényelt kapacitásról;

c) a földgázelosztói engedélyes részére:

ca) a földgázelosztáshoz szükséges adatok (rendszerparaméterek, teljesítmény-, kapacitáslekötési adatok, kapacitáslekötési mennyiség, gázminőség adatok),

cb) a napi elszámoláshoz átadó állomásonként szükséges teljesítmény-, kapacitáslekötési adatok,

cc) szállítóvezetéki szabad kapacitásra vonatkozó adatok,

cd) visszajelzés nominálási, újranominálási eseményekről,

ce) visszajelzés hálózat- és kapacitásfejlesztésekről,

cf) tájékoztatás a földgázrendszerrel kapcsolatos rendkívüli eseményekről,

cg) az együttműködő földgázrendszerre vonatkozó összehangolt karbantartási terv,

ch) átadó állomáson mért óránkénti adatokra vonatkozó adatok,

ci) a hőmennyiség elszámolásához szükséges gázminőségre vonatkozó napi adatok;

d) a földgázkereskedői és a közüzemi nagykereskedői engedélyes részére:

da) egyeztetett napi, havi és éves mennyiségi és teljesítménymérleg,

db) visszajelzés kapacitásfejlesztésekről,

dc) gáznapon belüli forgalmi adatok,

dd) tájékoztatás a földgázrendszerrel kapcsolatos rendkívüli eseményekről,

de) tájékoztatás a napi kiegyenlítő földgáz mennyiségről,

df) visszajelzés nominálásról, újranominálásról,

dg) korlátozással kapcsolatos információk;

e) a határon keresztüli földgázszállító-vezetékhez való hozzáféréssel rendelkező engedélyesek részére:

ea) visszajelzés kapacitásfejlesztésekről,

eb) tájékoztatás a földgázrendszerrel kapcsolatos rendkívüli eseményekről;

f) a feljogosított fogyasztók részére:

fa) a felhasznált földgáz mennyiségére, minőségi jellemzőire és a kiegyenlítő földgáz elszámolására vonatkozó adatok,

fb) tájékoztatás a szükséges kiegyenlítő földgáz mennyiségéről, a nominálási értékekről és az opciós gáz rendelkezésre álló mennyiségéről,

fc) visszajelzés kapacitásfejlesztésekről,

fd) visszajelzés nominálási, újranominálási eseményekről,

fe) tájékoztatás a földgázrendszerrel kapcsolatos rendkívüli eseményekről,

ff) korlátozásokkal kapcsolatos információk;

g) a földgáztermelő részére:

ga) nominálás, újranominálás visszajelzése,

gb) a nagynyomású földgázvezeték-rendszer az átvett földgáz mennyiségére, nyomására és minőségére vonatkozó üzemeltetési adatai,

gc) visszajelzés hálózat- és kapacitásfejlesztésekről,

gd) tájékoztatás az együttműködő földgázrendszerrel kapcsolatos rendkívüli eseményekről.

5. § A szállító- és az elosztóvezeték szabályozott hozzáféréséhez szükséges teljesítmény-, kapacitáslekötöttségi adatokat a szállítói, illetve elosztói engedélyes biztosítja a feljogosított fogyasztóknak, az engedélyeseknek és a földgáztermelőnek.

6. § A 2. § (2) bekezdésében és a 3–5. §-okban jelzett adatok meghatározásait, valamint az engedélyesek, a földgáztermelők és a feljogosított fogyasztók egymás közti adatszolgáltatás részletes szabályait, az adatforgalmi megállapodások tartalmi elemeit, valamint egyes eljárási szabályokat a GET egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 4. számú melléklet (4) bekezdése alapján az ÜKSZ tartalmazza.

A Hivatal részére történő rendszeres adatszolgáltatás

7. § Az adatszolgáltatásra kötelezett engedélyesek az e rendelet 1. számú mellékletében feltüntetett, a Hivatal nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges adatokat minden engedélyköteles tevékenység vonatkozásában a tárgyévet követő év március 15-éig a Hivatal részére kötelesek megadni. Ha az engedélyes több tevékenység végzésére rendelkezik működési engedéllyel, mindegyik tevékenységre vonatkozóan fennáll az adatszolgáltatási kötelezettsége. A rendszerirányító engedélyes köteles a Hivatal számára a rendszerirányítóhoz beérkező adatokhoz hozzáférést biztosítani.

8. § (1) A Hivatal a GET 4–5. §-ában meghatározott feladatai ellátásához az engedélyesektől, a földgáztermelőktől és a feljogosított fogyasztóktól a következő adatokat és információkat jogosult bekérni:

a) tulajdonosi szerkezetre vonatkozó adatokat,

b) a földgáztermelési, -szállítási, -elosztási, -tárolási, illetve -értékesítési adatokat,

c) az engedélyes földgázipari tevékenységével kapcsolatos gazdasági-gazdálkodási, számviteli, pénzügyi adatokat, különös tekintettel a hatósági árszabályozás alá eső, illetve a más tevékenységeknek a versenypiaci tevékenységektől való szétválasztásával kapcsolatos adatokra, valamint a földgáz közüzemi célú beszerzési és eladási átlagár adatokra,

d) az engedélyes tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, berendezések műszaki adatait és azok változását,

e) a földgáz tárolói készletek belföldi és külföldi bértárolási adatait,

f) az együttműködő földgázrendszer teljesítőképességének adatait,

g) az üzemzavarokra, a szállítás, tárolás, elosztás és a szolgáltatás operatív minőségi mutatóira és a fogyasztói elégedettségre vonatkozó, a Hivatal által határozatban előírt adatokat,

h) a foglalkoztatással kapcsolatos adatokat,

i) a csatlakozási díj és a hálózatfejlesztési hozzájárulás adatait, különös tekintettel a fogyasztók által a tároló-, szállító-, elosztórendszerekhez való csatlakozás érdekében befizetett csatlakozási díjakra, valamint a hálózatfejlesztési hozzájárulás befizetésével és felhasználásával összefüggő adatokra,

j) a fogyasztók gázellátásból történő kikapcsolásával összefüggő adatokat,

k) éves beszámolót, mely tartalmát, benyújtásának módját és határidejét a Hivatal – a Vhr 4. § (7) bekezdésének d) pontja alapján – határozatban írja elő,

l) a fogyasztók gázfelhasználása korlátozási sorrendjének és mértékének megállapításához szükséges adatokat,

m) az együttműködő földgázrendszer távlati fejlesztésével kapcsolatos adatokat,

n) az engedélyesek által teljesített nemzetközi adatszolgáltatásokat,

o) a vezetékes propán-butángázok elosztását és szolgáltatását végző engedélyesek adatait,

p) a rendszerirányító a feljogosított fogyasztói tárolói és határkapacitás igénybejelentéséhez javasolt egyedi adatát,

q) az engedélyesek nominálásból származó többlet árbevételének (M Ft) havi értékét.

(2) Azon tevékenységek vonatkozásában, melyekre a Hivatal a GET 6. §-a alapján adott ki engedélyeket, a Hivatal jogosult az (1) bekezdésben, valamint a 7. §-ban meghatározott adatszolgáltatásokon túlmenően – az engedélyben meghatározott tevékenységekre vonatkozó, a tevékenység ellátásához, a meghatározott feltételek, követelmények megfelelő igazolásához szükséges – további rendszeres, illetve eseti információkat kérni.

(3) Az engedélyesek az adatokat a Hivatal határozatában előírt tartalmú és gyakoriságú adatszolgáltatás keretében kötelesek megadni. Az adatszolgáltatás módját és formáját a Hivatal határozza meg. Az adatokat – a Hivatal által megadott tartalommal – elektronikus adathordozón is el kell juttatni a Hivatalhoz.

(4) A Hivatal által bekért adatok szolgáltatását abban az esetben is teljesíteni kell, ha az értékek mérésének gyakorisága nem esik egybe az adatkérés gyakoriságával. Ilyen esetben a szezonálisan igazított értékek megadásával kell az adatszolgáltatást teljesíteni.

(5) Az engedélyesek társaságuk éves auditált beszámolóját (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, továbbá üzleti jelentését, illetve konszolidált mérlegét és eredménykimutatását) – legkésőbb a cégbírósághoz való leadással egy időben – kötelesek a Hivatal részére a GET 51. §-ának (1) bekezdése alapján elkészített, az engedélyköteles tevékenységeiket elkülönítve tartalmazó, engedélyes tevékenységenkénti mérlegekkel és eredménykimutatásokkal együtt megküldeni.

(6) Az engedélyesek évenként kötelesek a Hivatal részére – a működési engedélyükben meghatározott határidőig és mértékben – a kapcsolt vállalkozásaikkal kötött szerződéseik és azok teljesülését igazoló dokumentumok másolatát megküldeni, valamint az engedélyes és kapcsolt vállalkozásai közötti pénzáramlásokat bemutatni.

A fogyasztói érdekképviseletek és más társadalmi szervezetek részére teljesítendő adatszolgáltatások

9. § (1) A Hivatal a GET 5. §-ának d) pontjában meghatározottak alapján az e rendelet 2. számú mellékletében felsorolt – a Hivatal által a 7–8. §-ban meghatározott adatok felhasználásával összeállított – adatokat és információkat, valamint a GET 4. §-a (1) bekezdésének s) pontja alapján kiadásra kerülő, az engedélyesek tevékenységének minimális követelményeit, elvárt színvonalát megállapító határozatban előírt, üzleti titkot nem tartalmazó adatait a honlapján közzéteszi, kielégítve a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. §-ának h) pontja szerinti fogyasztói érdekek társadalmi képviseletét ellátó társadalmi szervezetek, illetőleg más szervezetek tájékoztatását.

(2) E rendelet 2. számú mellékletében meghatározott, az együttműködő földgázrendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő adatok nem képeznek üzleti titkot.

(3) A havi gyakoriságú, illetve eseményenként időszerű adatokat először 2004. január hónapra, míg az éves gyakoriságú adatokat először a 2004. évre vonatkozóan kell megadni.

(4) A Hivatalhoz a 7–8. §-okban meghatározottak szerint beérkező, üzleti titoknak minősülő adatokat a Hivatal más részére – a jogszabály által felhatalmazott adatkérésre jogosult megkeresését kivéve – nem adhatja ki.

(5) A Hivatal a GET 4. §-a (1) bekezdésének j) pontjában kapott felhatalmazás alapján külön egyedi határozatban írja elő azon gazdálkodási adatok körét, amelyeket az engedélyesek kötelesek nyilvánosságra hozni.

Közös szabályok

10. § (1) A 2–8. §-okban meghatározott adat- és információ- szolgáltatások esetében az eredeti adat- és információszolgáltató felelős a szolgáltatott adat és információ tartalmának ellenőrizhetőségéért és helyességéért.

(2) Az átadott adatokat és információkat az adatfelhasználó engedélyes kizárólag a GET 7. §-a szerinti engedélyes tevékenységek ellátásával összefüggésben használhatja.

(3) A 2–8. §-okban meghatározott adatok kezelése során a Hivatal a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint köteles eljárni.

(4) Az e rendeletben, valamint az ÜKSZ-ben előírt adatszolgáltatási kötelezettségek megszegése esetén a Hivatal az engedélyesekkel szemben a GET 13. §-ában, illetve a Vhr. 19. §-ában foglalt jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

Értelmező rendelkezés

11. § (1) Az e rendeletben alkalmazott fogalmakat a GET 3. §-ában meghatározottak szerint kell értelmezni.

(2) Engedélyes alatt azt a jogi személyt kell érteni, amely a GET-ben meghatározott engedélyköteles tevékenység végzésére a Hivataltól a GET 6. §-a szerint engedélyt kapott.

Záró rendelkezés

12. § Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba.

1. számú melléklet a 86/2003. (XII. 16.) GKM rendelethez

Földgázvezeték beruházások adatai

Földgázvezeték beruházások adatai

Adatszolgáltatásra kötelezettek: Földgázszállítók és földgázelosztók

Adatszolgáltató megnevezése:

Tárgyidőszak:

............. év január 1-jei állapot

 

Kapacitás(A)

Bővítések(B)

Bővítések(C)

Leselejtezések(D)

Nyomvonal (város)

1.

 

 

 

honnan (*)

2.

 

 

 

hová (*)

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

Besorolás (SZ/E)

 

 

 

 

SZ: Szállítóvezeték
E: Elosztóvezeték

 

 

 

 

Vezetékhossz (km)

 

 

 

 

Belső keresztmetszet (mm)

 

 

 

 

Nyomás (bar)

 

 

 

 

Kapacitás

 

 

 

 

– maximális évi (millió m3)

 

 

 

 

– előrelátható évi (millió m3)

 

 

 

 

TEN project(E)-e? (Igen/Nem)

 

 

 

 

Ha igen, a project referenciaszáma

 

 

 

 

Egyéb megjegyzések:

(A)     Tárgyév január 1-jén működő összes kapacitás.

(B)     Tervezés vagy építés alatt álló vezetékek (tárgyévi és az azt követő két éven belüli üzembe helyezéssel).

(C)     Tervezés vagy építés alatt álló vezetékek (a tárgyévet követő harmadik évtől üzembe helyezésre kerülő).

(D)     Tárgyévi és azt követő két éven belül várhatóan használaton kívül helyezett vezetékek.

(*)     A határhoz legközelebb fekvő fő csomópont.

(E)     TEN-project: az Európa Tanács a közösségi pénzügyi támogatás a transzeurópai hálózatok területén történő nyújtásának általános szabályairól szóló 2236/95/EK rendelete szerint pénzügyi támogatásban részesülő EU-n belüli hálózatbővítési beruházás.

Folyékony földgáz importálását biztosító műszaki berendezések beruházási adatai

Folyékony földgáz importálását biztosító műszaki berendezések beruházási adatai

Adatszolgáltatásra kötelezettek: Földgázszállítók és földgázelosztók

Adatszolgáltató megnevezése:

Tárgyidőszak:

............. év január 1-jei állapot

 

Kapacitás(A)

Bővítések(B)

Bővítések(C)

Leselejtezések(D)

Földrajzi elhelyezkedés

1.

 

 

 

(város-régió)

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

Maximális tárolókapacitás (m3 földgáz)

 

 

 

 

Maximális újragázosítási kapacitás
(m3 földgáz/óra)

 

 

 

 

Tervezett éves földgáz mennyiség
(millió m3/év)

 

 

 

 

TEN project(E)-e? (Igen/Nem)

 

 

 

 

Ha igen, a project referenciaszáma

 

 

 

 

Egyéb megjegyzések:

(A)    Tárgyév január 1-jén működő összes kapacitás.

(B)    Tervezés vagy építés alatt álló berendezések (tárgyévi és az azt követő két éven belüli üzembe helyezéssel).

(C)    Tervezés vagy építés alatt álló berendezések (a tárgyévet követő harmadik évtől üzembe helyezésre kerülő).

(D)    Tárgyévi és azt követő két éven belül várhatóan használaton kívül helyezett berendezések.

(E)    TEN-project: az Európai Tanács a közösségi pénzügyi támogatás a transzeurópai hálózatok területén történő nyújtásának általános szabályairól szóló 2236/95/EK rendelete szerint pénzügyi támogatásban részesülő EU-n belüli hálózatbővítési beruházás.

Földgáz tárolókapacitás beruházások adatai

Földgáz tárolókapacitás beruházások adatai

Adatszolgáltatásra kötelezett: Földgáztárolói engedélyes

Adatszolgáltató megnevezése:

Tárgyidőszak:

........... év január 1-jei állapot

 

Kapacitás(A)

Bővítések(B)

Bővítések(C)

Leselejtezések(D)

Földrajzi elhelyezkedés

1.

 

 

 

(város-régió)

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

Összes mobil kapacitás (millió m3)

 

 

 

 

Hasznos kapacitás (millió m3)

 

 

 

 

Maximális napi kivét (millió m3)

 

 

 

 

(TEN) project(E)-e? (Igen/Nem)

 

 

 

 

Ha igen, a project referenciaszáma

 

 

 

 

Egyéb megjegyzések:

(A)    Tárgyév január 1-jén működő összes mobil és betárolási kapacitás.

(B)    Tervezés vagy építés alatt álló tárolók (tárgyévi és az azt követő két éven belüli üzembe helyezéssel).

(C)    Tervezés vagy építés alatt álló tárolók (a tárgyévet követő harmadik évtől üzembe helyezésre kerülő).

(D)    Tárgyévi és azt követő két éven belül várhatóan használaton kívül helyezett tárolók.

(E)    TEN-project: az Európai Tanács a közösségi pénzügyi támogatás a transzeurópai hálózatok területén történő nyújtásának általános szabályairól szóló 2236/95/EK rendelete szerint pénzügyi támogatásban részesülő EU-n belüli hálózatbővítési beruházás.

2. számú melléklet a 86/2003. (XII. 16.) GKM rendelethez

A Magyar Energia Hivatal által közzétett adatok és információk köre

1. A RENDSZERIRÁNYÍTÓ ADATAI

Földgáz-mérleg adatok (1000 m3)

Hazai termelés

Import összesen

Tranzit

Tranzitdíj

Export

Tárolói kivétel

Betárolás

Saját felhasználás

Értékesítés (szállítás) összesen

ebből:

közüzemi nagykereskedőnek összesen

közvetlenül ellátott (feljogosított) fogyasztóknak összesen

Az adatokat havonta – az előző év azonos időszakára vonatkozó adatokkal együtt – a tárgyidőszakot követő második hónap végétől kell nyilvánosságra hozni.

2. A FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ADATAI

2.1. Gázhálózati adatok (km)

Üzemeltetett szállítóvezeték hossza a tárgyév végén

Tárgyévben létesített szállítóvezeték hossza

Tárgyévben megszüntetett szállítóvezeték hossza

Az adatokat évente – az előző év azonos időszakára vonatkozó adatokkal együtt – a tárgyidőszakot követő év április 15-éig kell nyilvánosságra hozni.

2.2. Az együttműködő földgázrendszer teljesítmény-adatai

Értékesítés maximális napi teljesítménye (Mm3/nap)

Lekötött összes teljesítmény (1000 m3/óra)

Az adatokat havonta – az előző év azonos időszakára vonatkozó adatokkal együtt – a tárgyidőszakot követő második hónap végétől kell nyilvánosságra hozni.

2.3. Fogyasztói korlátozásokkal kapcsolatos információk

A korlátozás

– időtartama (óra)

– oka

– az érintett fogyasztók száma (db)

– helye

A GET 28. §-ában és a Vhr. 27. §-ában meghatározott eseménnyel kapcsolatos információk alkalmankénti nyilvánosságra hozatala szükséges.

3. A KÖZÜZEMI NAGYKERESKEDŐ ADATAI

3.1. Földgáz beszerzés és értékesítés (1000 m3)

Beszerzés összesen

ebből: hazai termelés

Tárolói kivétel

Import összesen

Értékesítés összesen

ebből:

közüzemi szolgáltatóknak összesen

szállítóvezetékről közvetlenül ellátott közüzemi fogyasztóknak összesen

Az adatokat havonta – az előző év azonos időszakára vonatkozó adatokkal együtt – a tárgyidőszakot követő második hónap végétől kell nyilvánosságra hozni.

3.2. Földgáz-értékesítési átlagárak (Ft/GJ, Ft/m3)

Értékesítés összesen

Közüzemi szolgáltatóknak összesen

Szállítóvezetékről közvetlenül ellátott – közüzemi – fogyasztók összesen

3.3 Teljesítmény adatok

Értékesítés maximális napi teljesítménye (Mm3/nap)

Lekötött teljesítmény (1000 m3/óra)

Az adatokat havonta – az előző év azonos időszakára vonatkozó adatokkal együtt – a tárgyidőszakot követő második hónap végétől kell nyilvánosságra hozni.

3.4. Foglalkoztatással kapcsolatos adatok (fő)

Átlagos statisztikai állományi létszám

ebből: engedélyes tevékenységben alkalmazott

Az adatokat évente – az előző év azonos időszakára vonatkozó adatokkal együtt – a tárgyidőszakot követő év április 15-éig kell nyilvánosságra hozni.

4. A KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓK ADATAI

4.1. Foglalkoztatással kapcsolatos adatok (fő)

Átlagos statisztikai állományi létszám

ebből: engedélyes tevékenységben alkalmazott

Az adatokat évente – az előző év azonos időszakára vonatkozó adatokkal együtt – a tárgyidőszakot követő év április 15-éig kell nyilvánosságra hozni.

4.2. Fogyasztói elégedettség-vizsgálati információk

Az információk a Hivatal által – a fogyasztói elégedettség felmérése tárgyú – határozatokban kerültek meghatározásra.

4.3. Földgáz beszerzési és értékesítési átlagárak (Ft/GJ, Ft/m3)

Beszerzési átlagár

Értékesítés összesen átlagára

ebből:

Kisfogyasztók (20 m3/h-nál kisebb gázmérővel rendelkező fogyasztók)

ebből: lakossági fogyasztók

Középfogyasztók (20–100 m3/h közötti gázmérővel rendelkező fogyasztók)

Nagyfogyasztók

ebből:

I. 101–500 m3/h közötti gázmérővel rendelkező fogyasztók összesen

II. 500 m3/h-nál nagyobb gázmérővel rendelkező fogyasztók összesen.

Az adatokat havonta – az előző év azonos időszakára vonatkozó adatokkal együtt – a tárgyidőszakot követő második hónap végétől kell nyilvánosságra hozni.

4.4. Földgáz beszerzés és értékesítés (1000 m3)

Beszerzés összesen

Értékesítés összesen

ebből:

Kisfogyasztók (20 m3/h-nál kisebb gázmérővel rendelkező fogyasztók)

ebből: lakossági fogyasztók

Középfogyasztók (20–100 m3/h közötti gázmérővel rendelkező fogyasztók)

Nagyfogyasztók

ebből:

I. 101–500 m3/h közötti gázmérővel rendelkező fogyasztók összesen

II. 500 m3/h-nál nagyobb gázmérővel rendelkező fogyasztók összesen

Az adatokat havonta – az előző év azonos időszakára vonatkozó adatokkal együtt – a tárgyidőszakot követő második hónap végétől kell nyilvánosságra hozni.

5. A FÖLDGÁZELOSZTÓK ADATAI

5.1. Gázhálózati adatok (km)

Üzemeltetett elosztóvezeték hossza a tárgyév végén

Tárgyévben létesített elosztóvezeték hossza

Tárgyévben megszüntetett elosztóvezeték hossza

Az adatokat évente – az előző év azonos időszakára vonatkozó adatokkal együtt – a tárgyidőszakot követő év április 15-éig kell vezetékkategóriánkénti részletezésben nyilvánosságra hozni.

5.2. Foglalkoztatással kapcsolatos adatok (fő)

Átlagos statisztikai állományi létszám

ebből: engedélyes tevékenységben alkalmazott

Az adatokat évente – az előző év azonos időszakára vonatkozó adatokkal együtt – a tárgyidőszakot követő év április 15-éig kell nyilvánosságra hozni.

5.3. Az elosztóhálózat teljesítményadatai

Elosztás maximális napi teljesítménye (Mm3/nap)

Lekötött összes teljesítmény (1000 m3/óra)

Az adatokat havonta – az előző év azonos időszakára vonatkozó adatokkal együtt – a tárgyidőszakot követő második hónap végétől kell nyilvánosságra hozni.

5.4. Fogyasztói korlátozásokkal kapcsolatos információk

A korlátozás

– időtartama (óra)

– oka

– az érintett fogyasztók száma (db)

A GET 28. §-ában és a Vhr. 27. §-ában meghatározott eseménnyel kapcsolatos információk alkalmankénti nyilvánosságra hozatala szükséges.

6. A FÖLDGÁZTÁROLÁS ADATAI

6.1. Földgáztárolás (1000 m3)

Tárolói készlet az időszak elején

Betárolás a tárgyidőszak folyamán

Kitárolás a tárgyidőszak folyamán

Tárolói készlet az időszak végén

Az adatokat havonta – az előző év azonos időszakára vonatkozó adatokkal együtt – a tárgyidőszakot követő második hónap végétől kell nyilvánosságra hozni.

6.2 Földgáztároló

– havi árbevétel többlet

ebből:

feljogosított fogyasztóktól

közüzemi nagykereskedőktől

– nominálásból származó árbevétel többlet havonta

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!