nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
11/2004. (III. 30.) IM rendelet
a jogi segítő díjazásáról
2012-09-19
2015-04-14
7
Jogszabály

11/2004. (III. 30.) IM rendelet

a jogi segítő díjazásáról

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Jstv.) 75. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A jogi segítőt a Jstv. 1. §-ának (2) bekezdésében meghatározott jogi szolgáltatás nyújtásáért e rendelet szerint illeti meg díjazás. Az e rendeletben foglalt díjazás szabályait kell alkalmazni a jogi segítő díjának állam általi megelőlegezésére is.

(2) A jogi segítő díja munkadíjból és költségtérítésből áll.

(3) Ha a jogi szolgáltatás szerződés készítésére irányul, az azért járó díjat – a szerződő felek számától függetlenül – csak egyszer lehet felszámítani.

(4) A jogi segítő munkadíjának és költségtérítésének e rendeletben meghatározott összege a jogi segítői tevékenység ellenértékét terhelő általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza, azt az e rendeletben meghatározott összegeken, mint adóalapon felül – a külön jogszabály rendelkezései szerint – kell felszámítani.

2. § (1) A munkadíj összege az éves költségvetésről szóló törvényben meghatározott jogi segítői óradíj és a jogi szolgáltatás nyújtására a jogi segítségnyújtást (a továbbiakban: támogatás) engedélyező határozatban megállapított, vagy – ha az az engedélyezettnél kevesebb – a jogi szolgáltatás nyújtására fordított órák számának a szorzata.

(2) A jogi szolgáltatás nyújtására fordított órák számaként a jogi szolgáltatás nyújtására fordított tényleges időszak összesített időtartama számolható el, kivéve az utolsó megkezdett órát, amely egy teljes óraként számolható el.

(3) Nem számolható el a jogi szolgáltatás nyújtására fordított órák számaként a jogi segítő által a jogi segítségnyújtás igénybevételéről adott tájékoztatás és a jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelem elkészítéséhez nyújtott segítség időtartama.

3. § (1)1 Költségtérítés címén a jogi segítő a 2. § alapján megállapított munkadíj 15%-ának megfelelő összegű költségátalányra jogosult.

(2)2 Ha általános forgalmi adó fizetésére a jogi segítő szervezet nem, de a megbízottjaként eljáró ügyvéd köteles, a jogi segítő szervezet a munkadíjat terhelő általános forgalmi adó összegének megfelelő összegre is jogosult költségtérítésként.

4. § (1)3 A jogi segítő a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet 2. melléklete szerinti teljesítésigazolások – legalább hathavonta egy alkalommal történő – megküldésével igazolja a jogi szolgáltatás nyújtásának megtörténtét a támogatást engedélyező fővárosi, megyei igazságügyi szolgálatnak.

(2) A teljesítés igazolásban a jogi segítőnek nyilatkoznia kell a jogi szolgáltatás nyújtására fordított órák számáról és arról, hogy általános forgalmi adó fizetésére köteles-e (általános forgalmi adó alany-e, illetve választott-e általános forgalmi adó mentességet).

(3)4 Ha a jogi segítő szervezet a 3. § (2) bekezdése szerinti költségtérítést számít fel, ennek tényéről és az alapjául szolgáló körülményekről a teljesítésigazolás Közlemény rovatában nyilatkozni kell.

5. § (1)5 A jogi segítő csatolja a teljesítésigazoláshoz a jogi szolgáltatás nyújtásáért járó díjról kiállított számlát, amelyben megjelöli a pénzforgalmi számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatót és pénzforgalmi számlája számát is. Nem kell a teljesítésigazoláshoz számlát csatolni, ha a jogi segítő a támogatásban részesített ügyféllel közös kérelmet terjeszt elő a jogi szolgáltatás nyújtásának befejezéséhez szükséges újabb időtartam engedélyezése iránt.

(2)6 A számlán a felszámított díj összegét ügyenkénti, valamint munkadíj és költségtérítés szerinti bontásban kell feltüntetni, és azon meg kell jelölni a támogatást engedélyező döntés számát is.

(3) Ha a teljesítés igazolások megküldése egyidejűleg több ügyben történik meg, a jogi segítő választása szerint ügyenként is kiállíthatja a számlát, vagy az egyes ügyekben felszámított díjról – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – egy számlát is kiállíthat.

(4)7 A számlán 30 napnál rövidebb teljesítési határidő nem állapítható meg.

6. §8 (1) A támogatást engedélyező fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat a hozzá érkezett, az e rendelet szerinti összegre kiállított számlák, továbbá a teljesítésigazolások és az ügy egyéb iratai alapján a számla beérkezésétől számított 8 munkanapon belül megvizsgálja a jogi segítői díj felszámításának helyességét.

(2)9 Ha a jogi segítői díj felszámítása a jogszabályoknak megfelelően történt, a támogatást engedélyező fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat – határozat hozatala nélkül – megkeresi a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalt a jogi segítői díj megfizetése érdekében.

7. §10 Ha a számla végösszege megfelel a támogatást engedélyező határozatban foglaltaknak és a teljesítés igazolásban feltüntetett adatoknak, de a számla egyéb okból hiányosan vagy nem a jogszabályoknak megfelelően van kiállítva, a megyei hivatal a megfelelő számla megküldésére felhívással 10 munkanapon belül visszaküldi azt a jogi segítőnek.

8. § (1)11 Ha a számla végösszege nem felel meg a támogatást engedélyező határozatban foglaltaknak és a teljesítés igazolásban feltüntetett adatoknak, a megyei hivatal a jogi segítőnek a jogszabály alapján járó, kifizethető díját 10 munkanapon belül állapítja meg.

(2)12 Az (1) bekezdés szerinti döntést a megyei hivatal megküldi a jogi segítőnek, egyúttal visszaküldi részére a díjról kiállított számlát is.

(3)13 A jogi segítő a döntés ellen a támogatás engedélyezéséről szóló határozat elleni jogorvoslatra vonatkozó szabályok szerint élhet jogorvoslattal. Jogorvoslati kérelem előterjesztése esetén a jogi segítő a jogerős határozat alapján kiállított újabb számlát küldi meg a megyei hivatalnak, amely ezt követően a 6–7. §-ban foglaltak szerint jár el.

(4)14 Ha a jogi segítő a Jstv. 50. §-ának (3) bekezdésében foglalt határidő lejártát követően küldi meg a jogi segítői díjról szóló számlát, díjigényét el kell utasítani; a megyei hivatal ezzel kapcsolatos eljárására az (1)–(3) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

9. §15

10. § (1) A támogatás utólagos engedélyezése mellett nyújtott jogi szolgáltatás (Jstv. 43–45. §) igénybevétele esetén a jogi segítő díjának megfizetése iránt az e §-ban foglalt eltérésekkel kell eljárni.

(2) A jogi segítő a jogi szolgáltatás nyújtásának befejezését követően a támogatás engedélyezése iránti kérelemmel együtt küldi meg a megyei hivatal részére a teljesítés igazolást, amelyben arról is nyilatkozik, hogy fennállnak-e a Jstv. 44. §-ának (2) bekezdésében foglalt feltételek, és a feltételek fennállását alátámasztó iratokat is csatolja.

(3) Ha a megyei hivatal a teljesítés igazolásban megjelölt, a jogi szolgáltatás nyújtására fordított órák számát – a jogi szolgáltatás keretében elvégzendő feladatokra, az ügy bonyolultságára, és egyéb körülményeire tekintettel – eltúlzottnak tartja, határidő tűzésével felszólíthatja a jogi segítőt a jogi segítői tevékenység időigényességének részletes indokolására. Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha a jogi segítő a Jstv. 44. §-ának (2) bekezdésére hivatkozással terjeszti elő díjigényét, de annak jogosságát nem igazolja megfelelően.

(4) A megyei hivatal a támogatást engedélyező határozatában dönt a jogi segítőnek járó, kifizethető díjról. Ha a jogi segítő a (3) bekezdés szerinti felszólításnak nem tett eleget, vagy a megyei hivatal a részletes indokolás alapján sem látja megalapozottnak a jogi szolgáltatás nyújtására megjelölt időtartamot, a megyei hivatal a rendelkezésére álló adatok figyelembevételével – szükség esetén mérlegeléssel – állapítja meg a jogi segítői munkadíj kiszámításának alapjául szolgáló óraszámot.

(5) A megyei hivatal a támogatás engedélyezéséről szóló határozatát megküldi a jogi segítőnek, aki a kérelem elutasítása esetén az ellen a 8. § (3) bekezdése szerint élhet jogorvoslattal. A kérelem elutasításának kell tekinteni azt, ha a megyei hivatal a munkadíj kiszámításának alapjául szolgáló órák számát a jogi segítő által az igazolásban megjelölt óraszámtól eltérően állapítja meg.

(6) A jogi segítő a támogatást engedélyező jogerős határozat alapján küldi meg a díjról kiállított számlát a megyei hivatalnak; a további eljárásra a 7–9. §-ok rendelkezései irányadóak.

11. § Ez a rendelet 2004. április 1-jén lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!