nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelet
a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról
2013-03-24
2016-12-31
4
Jogszabály

12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelet

a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról

A népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatokról szóló 114/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-ában foglalt felhatalmazás alapján – az igazgatási szolgáltatás díj tekintetében a pénzügyminiszterrel egyetértésben – az alábbiakat rendelem el:

1. § A rendelet hatálya a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok részletes szabályaira terjed ki.

2. §1 Minősített (zsűrizett) népi iparművészeti alkotásnak az az alkotás, termék (a továbbiakban: alkotás) nevezhető, amelyet a Hagyományok Háza főigazgatója (a továbbiakban: főigazgató) – a 4. §-ban meghatározott eljárást követően – a 4. § (3) bekezdésben meghatározott bírálóbizottság (a továbbiakban: Bizottság) javaslata alapján „HA”, „HB”, „MA” vagy „MB” kategóriába besorolt, valamint jelölés nélküli zsűriszámmal ellátott népi iparművészeti alkotásnak minősít.

3. §2 (1) A népi iparművészeti tárgyak minősítésének feltételei a tárgy tartalma – néprajzi hagyománya és esztétikai értékei –, egykori és a jelenlegi funkciója, valamint az alkalmazott technika és a kivitel minősége.

(2) „HA” kategóriába sorolt népi iparművészeti alkotásnak minősül az olyan egyedi jellegű, kiemelkedő művészi értékű népi iparművészeti alkotás, amely magasabb esztétikai színvonalon fejleszti tovább a magyar népművészet hagyományait, technikai megvalósítása kifogástalan, és fokozott mértékben jeleníti meg a hagyományos stíluselemeket.

(3) „HB” kategóriába sorolt népi iparművészeti alkotásnak minősül a magyar népművészet jellegzetességeit magán viselő, a népi iparművészeti tárgyak minősítési kritériumának megfelelő, technikai szempontból is színvonalas alkotás, mely fokozottabb mértékben jeleníti meg a hagyományos stíluselemeket.

(4) „MA” kategóriába sorolt népi iparművészeti alkotásnak minősül az olyan egyedi jellegű, kiemelkedő művészi értékű népi iparművészeti alkotás, amely magasabb esztétikai színvonalon fejleszti tovább a magyar népművészet hagyományait, technikai megvalósítása kifogástalan, és megfogalmazásában hangsúlyosak az újítások, a modern törekvések, ugyanakkor az iparművészeti jelleg ellenére a gyökerei egyértelműen a népművészet hagyományaihoz köthetők.

(5) „MB” kategóriába sorolt népi iparművészeti alkotásnak minősül a magyar népművészet jellegzetességeit magán viselő, a népi iparművészeti tárgyak minősítési kritériumának megfelelő, technikai szempontból is színvonalas alkotás, mely megfogalmazásában hangsúlyosak az újítások, a modern törekvések, ugyanakkor az iparművészeti jelleg ellenére a gyökerei egyértelműen a népművészet hagyományaihoz köthetők.

(6) Jelölés nélküli zsűriszámot kap a színvonalas ajándéktárgynak minősülő alkotás, amely sokszorosításra alkalmas, viszonylag kevés munkával előállítható, ugyanakkor technikájában, stílusában és gondolkodásmódjában egyértelműen a népművészet hagyományait viszi tovább.

4. § (1)3 Az 1. mellékletében felsorolt alkotások népi iparművészeti alkotássá minősítését a 4. mellékletben meghatározott adattartalmú kérelemben a főigazgatónál kell kezdeményezni. A kérelemhez mellékelni kell a minősíttetni kívánt alkotást, vagy amennyiben annak a helyszínre történő szállítása és bemutatása jelentős nehézségbe ütközik, úgy a minősítendő alkotásról megfelelő minőségben elkészített fotódokumentációt. Indokolt esetben a Bizottság a helyszínen is megtekintheti az alkotást.

(2) A minősítés igazgatási szolgáltatási díjköteles, melynek mértékét a 3. számú melléklet állapítja meg. A díj megfizetését a benyújtással egyidejűleg igazolni kell.

(3)4 A benyújtott kérelem szakmai szempontú értékelésére a főigazgató – a népi iparművészet országos szakmai szervezeteivel történt egyeztetés alapján a népi iparművészettel foglalkozó elméleti és gyakorlati szakemberek közül esetenként kiválasztott – 3–7 fős Bizottságot kér fel. A Bizottság szakmai értékeléséről készült jegyzőkönyv kötelező adatait az 5. melléklet tartalmazza.

(4) A Bizottság szervezeti és működési szabályzatát a főigazgató hagyja jóvá.

(5) A népi iparművészeti alkotássá történő minősítés tárgyában a Bizottság javaslata alapján a főigazgató határoz.

5. § (1)5 A főigazgató határozata a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglaltakon túl tartalmazza a népi iparművészeti alkotás azonosítását lehetővé tevő jellemzőket és azonosító számot (zsűriszám), valamint a „népi iparművészeti alkotás” jelölés használati jogára vonatkozó megállapítást.

(2)6 Forgalomba hozatal esetén a népi iparművészeti alkotásról kiállított számlán az alkotónak fel kell tüntetnie a zsűriszámot, és a 3. § (2)–(5) bekezdései szerinti kategóriákba sorolt alkotást el kell látnia a népi iparművészeti védjeggyel.

6. § (1) A ,,Népi Iparművész'' minősítést a főigazgatónál kell kérelmezni. A minősítés a 2. számú mellékletben felsorolt foglalkozási áganként történik.

(2)7 A ,,Népi Iparművész'' minősítés feltétele, hogy az alkotó a minősítést megelőző három évben folyamatos minősítéssel, továbbá a 6. mellékletben meghatározott besorolású és számú, a 3. § (2)–(5) bekezdései szerinti kategóriájú népi iparművészeti alkotással rendelkezzen.

(3) A minősítési eljárásra vonatkozóan a továbbiakban a 4. § (5) bekezdése azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy a javaslattevő szerv a 9. §-ban meghatározott tanácsadó testület (a továbbiakban: Testület).

7. § (1)8 A „Népi Iparművész”-nek minősített személyt a személyi azonosításra alkalmas hatósági igazolvánnyal (a továbbiakban: igazolvány) kell ellátni. Amennyiben a „Népi Iparművész”-nek minősített személy több, a 2. mellékletben meghatározott foglalkozási ágban nyerte el a „Népi Iparművész” minősítést, úgy erről az igazolványt foglalkozási áganként, külön-külön kell kiállítani.

(2)9 Az igazolvány a kiállítás napjától számított öt évre adható ki, hatályossága háromszor öt-öt évre meghosszabbítható. A meghosszabbítás feltétele a folyamatos magas szintű alkotói munka és az alkotások öt év alatt történő minősíttetése, amelynek során legalább két alkotást „HA” és „MA” kategóriába, négy alkotást pedig „HB” és „MB” kategóriába sorol a zsűri. Az igazolvány negyedik alkalommal történő meghosszabbítása esetén az igazolványt határozatlan időre kell kiadni. A meghosszabbítást a főigazgatónál kell kérelmezni. A meghosszabbításra javaslatot tevő szerv a Testület.

(3) A kiállítás, valamint a meghosszabbítás díjának mértékét a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. §10

9. § (1)11 A főigazgató mellett a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatokról szóló 31/2011. (III. 17.) Korm. rendelet 2. § b)–e) pontjaiban meghatározott feladatok ellátása segítésének érdekében Testület működik.

(2) A Testület tagjait és elnökét a főigazgató a népi iparművészet országos szakmai szervezeteivel történt egyeztetést követően, a népi iparművészettel foglalkozó elméleti és gyakorlati szakemberek közül kéri fel.

(3) A Testület feladatkörében javaslattételi és véleményezési jogkörrel rendelkezik.

(4) A Testület ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a főigazgató hagy jóvá.

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetéstől számított 3. napon lép hatályba.

(2)12

1. számú melléklet a 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelethez

Népi iparművészeti alkotássá minősíthető termékek

1. Bognármunkák, kerék- és kocsi

2. Bőrműves-tárgyak

3. Cserépkályha és kemence

4. Csipke

5. Építmények és köztéri alkotások: épületdísz, kapu, kerítés, játszótér, emlékoszlop, síremlék, nád, zsupszalma-, fazsindelytető stb.

6. Festett, faragott bútor

7. Faragott fa, csont, szaru

8. Fazekas munka

9.13 Fonott és szőtt használati tárgyak: vessző, gyékény, csuhé, nád, szalma

10. Halászháló, kötél

11. Hímes tojás

12. Hímzés

13. Kádár és pintér munkák

14. Kékfestő textíliák

15. Kalap

16. Kés

17. Kovács- és rézműves termékek

18. Lószerszámok, nyergek

19. Mártott gyertya

20. Mézeskalács

21. Naiv szobrok

22. Nemez

23. Népi ékszer (rekesz zománc, gyöngy)

24. Népi hangszer

25. Népi játék

26. Népviseleti baba

27. Papucs, bocskor, csizma, cipő

28. Paszomány és kötött gomb

29. Szűcs és szűr munkák

30. Szűrrátét

31. Szőttes

32. Viselet

33. Ajándéktárgyak

2. számú melléklet a 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelethez

A ,,Népi Iparművész'' minősítő cím foglalkozási ágai

1. Bocskorkészítő

2. Bognár

3. Bőrműves

4. Cserépkályha- és kemencekészítő

5. Csipkekészítő

6. Csizmadia

7. Csuhéfonó

8. Faműves

9. Fafaragó

10. Faszobrász

11. Fazekas

12. Festett bútor-készítő

13. Fonott bútor-készítő

14. Gyertyamártó

15. Gyékényfonó

16. Gyöngyfűző

17. Halászháló-készítő

18. Hímestojás festő

19. Hímző

20. Kalapos

21. Kádár

22. Kékfestő

23. Késes

24. Kosárfonó

25. Kovács

26. Kötélverő

27. Mézeskalács-készítő

28. Nemez készítő

29. Népi hangszer-készítő

30. Népi játék-készítő

31. Népviseleti babakészítő

32. Népi ékszer készítő

33. Papucskészítő

34. Paszománykészítő és gombkötő

35. Pintér

36. Rézműves

37. Szalmafonó

38. Szíjgyártó-nyerges

39. Szűcs

40. Szűrhímző

41. Szűrrátét-készítő

42. Szövő

43. Viselet-készítő

44. Tetőfedő: nádazó, fazsindely-, zsuptető-készítő

3. számú melléklet a 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelethez

A népi iparművészeti alkotások minősítésekor
és a ,,Népi Iparművész'' minősítés esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak

Az illetékről szóló, többször módosított, 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a népi iparművészeti termékek zsűrizéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következők szerint kell eljárni:

1.14 A minősítésre, zsűrizésre beadott alkotásokért, illetve tárgycsoportért, garnitúráért, tárgy-együttesért meghatározott összeget, egységenként 1500 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

2.15 A népi iparművészeti igazolvány kiadásának igazgatási szolgáltatási díja 2000 Ft, amely tartalmazza az igazolvány előállítási, valamint az eljárási díjat. Az ötévenként történő érvényesítési eljárás igazgatási szolgáltatási díja 1200 Ft.

3.16 Az elsőfokú közigazgatási döntés elleni fellebbezés díja 33 000 Ft.

4.17 Az 1. és 2. pontban meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat postai úton vagy átutalással a Hagyományok Háza 10032000–01739716–00000000 számú bankszámlájára kell befizetni.

A 3. pontban meghatározott fellebbezési díjat az Nemzeti Erőforrás Minisztérium

10032000–01425190–00000000 számú bankszámlájára kell befizetni. A befizetésről szóló igazolást a kérelemhez, fellebbezéshez csatolni kell.

5.18 A díjfizetési kötelezettség tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 3. § (4) bekezdésben foglaltakat, a fellebbezési díj visszatérítésére az Itv. 32. §-át, az elévülés tekintetében az Itv. 86. §-ában foglaltakat, a díjak kezelésére, elszámolására, nyilvántartására a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló jogszabályi előírásokat kell értelemszerűen alkalmazni.

4. számú melléklet a 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelethez19

Kérelem tárgyak népi iparművészeti alkotássá minősítéséhez

    1.    Fejléc: feltüntetendő a

„Hagyományok Háza

Népi Iparművészeti Osztály

nepiiparmuveszet@hagyomanyokhaza.hu

www.hagyomanyokhaza.hu

1011 Budapest, Corvin tér 8. Postacím: 1251 Budapest, Pf.: 23. Tel/fax: (36–1)201–8734

A zsűri eljárási díjat a Hagyományok Háza által kibocsátott befizetési postautalványon vagy átutalással lehet befizetni. A Hagyományok Háza számlaszámát tartalmazó csekk igényelhető a Hagyományok Háza – Népi Iparművészeti Osztályán

A befizetés igazolását kérjük a jegyzőkönyvhöz csatolni!

Az adatokat pontosan, olvashatóan kérjük kitölteni!” szöveg

    2.    Adatok:

    2.1.    Benyújtó neve

    2.2.    Amennyiben van, a „Népi iparművész” igazolvány száma

    2.3.    Benyújtó születési helye, ideje

    2.4.    Benyújtó anyja neve

    2.5.    Benyújtó lakcíme:

    2.5.1.    megye

    2.5.2.    település

    2.5.3.    közterület neve és típusa, házszám

    2.5.4.    irányítószám

    2.6.    Telefonszám (munkaidőben elérhető)

    2.7.    Tervező neve

    2.8.    Tervező címe

    2.8.1.    megye

    2.8.2.    település

    2.8.3.    közterület neve és típusa, házszám

    2.8.4.    irányítószám

    2.9.    Benyújtó esetleges megjegyzése

    2.10.    Szakág (* -gal jelölt szakágak közül kérjük beírni)

    2.11.    Benyújtott tárgyak részletezése, tájegységi, etnikai jellemzők tekintetében is

    2.11.1.    fotó-szám

    2.11.2.    megnevezés

    2.11.3.    méret (cm-ben)

    2.11.4.    alapanyag

    2.11.5.    szín

    2.11.6.    díszítmény stílus

    2.11.7.    forrás

    2.11.8.    éves előállítható példányszám

    2.12.    A zsűrizés helyszíne (ahol az alkotás zsűrizésre kerül)

    2.13.    A „Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a benyújtott tárgy(ak) a fent megnevezett tervező alkotása(i).” szöveg

    2.14.    „A zsűrizésre beadott tárgyakat a zsűrizést követően 30 napig tudja tárolni az intézmény. A tárgyak elszállításáról a benyújtó gondoskodik.” szöveg

    2.15.    Dátum

    2.16.    Benyújtó aláírása

5. számú melléklet a 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelethez20

A Bizottság jegyzőkönyve

/0/001.sz. ZSŰRIJEGYZŐKÖNYV

    1.    ADATOK:

    1.1.    BENYÚJTÓ NEVE

    1.2.    BENYÚJTÓ CÍME

    1.3.    TERVEZŐ NEVE

    1.4.    TERVEZŐ CÍME

    1.5.    BENYÚJTÓ MEGJEGYZÉSE

    1.6.    AZ „A ZSŰRISZÁMOT KAPOTT TERMÉK ÉRTÉKESÍTÉSÉNÉL A MINDENKORI ÁFA TÖRVÉNYBEN FOGLALTAK SZERINT KELL ELJÁRNI.” SZÖVEG

    1.7.    MEGNEVEZÉS

    1.8.    MÉRET

    1.9.    ALAPANYAG

    1.10.    SZÍNÁLLÁSA

    1.11.    DÍSZÍTMÉNY, STÍLUS

    1.12.    SZAKÁG

    2.    HATÁROZAT:

    2.1.    ZSŰRISZÁM

    2.2.    ÉVES ELŐÁLLÍTHATÓ PÉLDÁNYSZÁM

    2.3.    A ZSŰRI DÖNTÉSE

    2.4.    DÁTUM ÉS A BENYÚJTÓ ALÁÍRÁSA

    2.5.    DÁTUM, PECSÉTNYOMAT, A ZSŰRI NEVÉBEN ALÁÍRÁS

6. számú melléklet a 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelethez21

A „Népi Iparművész” minősítéshez szükséges alkotások kategóriánkénti megoszlása

Minden műfajban az 5 db „HA”, „MA” kategóriát elért tárgy, valamint

1. Bognármunkák, kerék- és kocsi „HB”, „MB” 15 db

2. Bőrműves-tárgyak „HB”, „MB” 30 db

3. Cserépkályha és kemence „HB”, „MB” 15 db

4. Csipke „HB”, „MB” 30 db

5. Építmények és köztéri alkotások: épületdísz, kapu, kerítés, játszótér, emlékoszlop, síremlék, nád-, zsuppszalma-, fazsindelytető stb. „HB”, „MB” 20 db

6. Festett, faragott bútor „HB”, „MB” 20 db

7. Faragott fa, csont, szaru „HB”, „MB” 30 db

8. Fazekas munka „HB”, „MB” 30 db

9. Fonott és szőtt használati tárgyak: vessző, gyékény, csuhé, nád, szalma „HB”, „MB” 30 db

10. Halászháló, kötél „HB”, „MB” 15 db

11. Hímes tojás „HB”, „MB” 30 db

12. Hímzés „HB”, „MB” 30 db

13. Kádár és pintér munkák „HB”, „MB” 15 db

14. Kékfestő textíliák „HB”, „MB” 30 db

15. Kalap „HB”, „MB” 20 db

16. Kés „HB”, „MB” 30 db

17. Kovács- és rézműves termékek „HB”, „MB” 30 db

18. Lószerszámok, nyergek „HB”, „MB” 15 db

19. Mártott gyertya „HB”, „MB” 30 db

20. Mézeskalács „HB”, „MB” 30 db

21. Naiv szobrok „HB”, „MB” 30 db

22. Nemez „HB”, „MB” 30 db

23. Népi ékszer (rekesz zománc, gyöngy) „HB”, „MB” 30 db

24. Népi hangszer „HB”, „MB” 15 db

25. Népi játék „HB”, „MB” 30 db

26. Népviseleti baba „HB”, „MB” 25 db

27. Papucs, bocskor, csizma, cipő „HB”, „MB” 20 db

28. Paszomány és kötött gomb „HB”, „MB” 20 db

29. Szűcs és szűr munkák „HB”, „MB” 15 db

30. Szűrrátét „HB”, „MB” 30 db

31. Szőttes „HB”, „MB” 30 db

32. Viselet „HB”, „MB” 25 db

Az ajándéktárgy nem népi iparművész címre jogosító kategória, azonban 10 db ajándéktárgy zsűriszám kivált 1 db „MB” kategóriás zsűriszámot.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!