nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet
a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról
2018-01-01
infinity
12
Jogszabály

41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet

a közúti járművezetők pályaalkalmassági
vizsgálatáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdése b) pontjának 13. alpontjában, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a belügyminiszterrel, az egészségügyi, szociális és családügyi miniszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – azokra a gépjárművezetőkre, illetőleg vezetési jogosultságot megszerezni szándékozókra terjed ki, akik gépjárművezetői tevékenység végzéséhez pályaalkalmassági minősítést kívánnak szerezni, továbbá azokra, akiket pályaalkalmassági minősítés megszerzésére köteleztek (a továbbiakban együtt: gépjárművezető).

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:

a)1 a rendőrség, az Országgyűlési Őrség, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, az önkormányzati tűzoltóság és a büntetés-végrehajtási szervezet állományába tartozó hivatásos szolgálati jogviszonyban álló azon személyekre2, akik e szervek megkülönböztető jelzést használó gépjárműveinek vezetésére jogosultak és ilyen gépjárművet vezetnek,

b) azokra a hadkötelezettség alapján katonai szolgálatot teljesítő gépjárművezetőkre3, akik megkülönböztető jelzést használó honvédségi tűzoltó és sebesültszállító gépjárművet vezetnek.

2–9. §4

10. § (1)5 A pályaalkalmassági vizsgálatért – a pályaalkalmassági vizsgálatot kezdeményezőnek – a 2. számú mellékletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A díjat a kérelem benyújtásával egyidejűleg a közlekedési hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú számlájára kell igazoltan befizetni.

(2) Büntetőeljárásban, valamint szabálysértési eljárásban kezdeményezett pályaalkalmassági vizsgálat díját az eljárás költségeihez kell számítani.

(3) A befizetett díj az eljáró közlekedési hatóság bevétele. A díjak elszámolására és nyilvántartására a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségére vonatkozó jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.

(4)6 A jogorvoslati eljárásra az Itv. 32. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, az alatt e rendelet tekintetében igazgatási szolgáltatási díjat kell érteni.

(5)7 Az újrafelvételi eljárás díja megegyezik az első fokú eljárás díjával.

11. § (1)8 Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2004. július 1-jén lép hatályba

a)–b)9

(2) E rendelet 2. §-ának (6) bekezdése és a 3. §-a (4) bekezdése b) pontjának bc) alpontja 2005. január 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet 11. §-ának (9) és (10) bekezdése a rendelet kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(4) A rendelet hatálybalépése előtt megállapított

a) pályaalkalmassági minősítés – az ,,A'' kiegészítő kategória kivételével – továbbra is érvényes,

b) rendkívüli pályaalkalmassági, illetve a soron kívüli orvosi vizsgálati kötelezettség továbbra is érvényes,

c) II. pályaalkalmassági minősítés fegyveres erők kezelésében lévő járművekre vonatkozó – külön jogszabály10 szerinti – korlátozása hatályát veszti, ha a gépjárművezető legalább két éve folyamatosan érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik és nem minősül kezdő vezetőnek.

(5)–(6)11

(7)–(8)12

(9)–(10)13

1. számú melléklet a 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelethez14

2. számú melléklet a 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelethez15

A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatának igazgatási szolgáltatási díjai

Ft

1. I. fokú pályaalkalmasság-vizsgálati eljárás
PÁV I. kategóriában 8 310

2. I. fokú pályaalkalmasság-vizsgálati eljárás
PÁV II. kategóriában 8 310

3. I. fokú pályaalkalmasság-vizsgálati eljárás
PÁV III. kategóriában 8 310

4. I. fokú pályaalkalmasság-vizsgálati eljárás
PÁV IV. kategóriában 8 310

5. II. fokú pályaalkalmasság-vizsgálati eljárás
PÁV I–IV. kategóriában, kategóriánként 12 620

6. Ha az 1–5. pontban foglalt eljárásoknál
PÁV jármű igénybevétele szükséges, a
gépjárműhasználat díja 2 600

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!