nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelet
az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról
2013-02-08
2015-04-28
11
Jogszabály

76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelet

az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. §-ának (2) bekezdése f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) A rendelet rendelkezéseit

a) az e rendelet 1. számú mellékletében megjelölt szervekre,

b)1 az Országos Egészségbiztosítási Pénztárra (a továbbiakban: OEP)

(a továbbiakban az a)–b) pontban foglaltak együtt: adatszolgáltató),

valamint az általuk kezelt ágazati (egészségügyi, szakmai) adatra kell alkalmazni.

(2) A rendelet alkalmazásában az ágazati (egészségügyi, szakmai) adat, e rendelet mellékleteiben meghatározott, az adatszolgáltató által gyűjtött és az adatszolgáltatás alapját képező adat.

2. § Az 1. § (2) bekezdése szerinti adatot személyazonosításra alkalmatlan módon, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 20. § (4) bekezdésében meghatározott célból lehet kezelni.

3. § (1) Az e rendelet 1. számú melléklete szerinti adatszolgáltató, az ott meghatározott címzett részére, az ott megjelölt gyakorisággal, határidővel és nyilvántartási számon adatot szolgáltat.

(2)2 Az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott nyilvántartási számon történő adatszolgáltatáshoz kapcsolódó adatlapokat az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) évente – az adatgyűjtésben szükséges változtatás esetén évközben is – honlapján közzéteszi. Az évközbeni változásokról a szakterület szerint érintett országos szakfelügyelő tájékoztatja az érintett adatszolgáltatókat.

4. § Az OEP az általa finanszírozási célból gyűjtött és kezelt adatokhoz való hozzáférés és ellenőrizhetőségük érdekében,

a)3 a havi összesített teljesítményadatokról és a kifizetésekről az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti bontásban készített tájékoztatót – az utalványozással egyidejűleg – megküldi a minisztériumnak, amelyet a minisztérium és az OEP közleményben közzétesz az Egészségügyi Közlönyben,

b)4 az e rendelet 2. számú mellékletének A) pontja szerinti adatokat honlapján aktualizált módon közzéteszi, a B), továbbá a C) pontja szerinti adatokat az ott meghatározott időtartam szerint megküldi az Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézetnek (a továbbiakban: ESKI), a minisztériumnak és az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központnak (a továbbiakban: OSZMK),

c)5 a minisztérium részére – a b) pontban foglaltak mellett – esetenként, igény szerinti csoportosításban összesítést és elemzést készít.

5. § (1)6 Az ESKI az e rendelet 2. számú mellékletének B) és C) pontja szerinti adatokat havi gyakorisággal feldolgozza, és megküldi az OEP-nek és a minisztériumnak, valamint – esetenként, igény szerinti – feldolgozást és elemzést készít a minisztériumnak.

(2) Az e rendelet 2. számú mellékletének B) pontja szerinti adatokat az ESKI havi gyakorisággal továbbadja az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatalának, az egészségügyi ellátások igénybevételének epidemiológiai és szakfelügyeleti szempontú elemzéséhez.

5/A. §7 (1) Az 1. számú melléklet szerinti adatgyűjtéseket – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – az OSZMK a tárgyévet követő június 30-ig feldolgozza, értékeli, és ennek eredményéről – a szakterület szerint érintett országos szakfelügyelő útján – tájékoztatja az érintett adatszolgáltatókat.

(2) Az 1. számú mellékletben foglalt azon adatszolgáltatások esetében, amelyek gyűjtését és feldolgozását nem az OSZMK végzi, az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást – az ott megjelölt határidőben – az adatokat gyűjtő és feldolgozó szervezet végzi.

6. § (1) Az e rendelet szerinti adatszolgáltatásért az adatszolgáltató vezetője felelős.

(2) Az adatszolgáltató az adatokat a valóságnak megfelelő tartalommal, e rendelet szerinti határidőben és meghatározott módon, térítésmentesen köteles szolgáltatni.

(3)8 Az adatszolgáltatás elektronikus formában történik.

7. § Az adatszolgáltató által szolgáltatott adat közérdekű adatnak minősül, amelyet az e rendelet 1. számú melléklete szerinti címzett, továbbá az OEP a külön jogszabály szerinti feltételekkel és határidőn belül kérelemre rendelkezésre bocsát.

8. § (1) Ez a rendelet 2004. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2)–(4)9

1. számú melléklet a 76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelethez10

Ágazati Adatgyűjtési Rendszer

Az adatgyűjtés

Az adatszolgáltatás

nyilvántartási száma

címe

jellege*

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

címzettje

beérkezési határideje**

1002/09

Jelentés az iskola-egészség-ügyi munkáról

M

évenkénti

valamennyi iskolai (óvodai) egészségügyi feladatot ellátó orvos, védőnő

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

iskolaévet követő szeptember 15.

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

Központi Statisztikai Hivatal, fővárosi és megyei kormány-
hivatal népegészség-
ügyi szakigazgatási szerve, minisztérium, Országos Gyermek-
egészségügyi Intézet, Országos Alapellátási Intézet, Országos Tisztifőorvosi Hivatal

december 20.

1003/09

Védőnői jelentés összesítője

M

havonkénti/
évenkénti

valamennyi területi védőnő

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

a tárgyhót követő 15. nap

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

minisztérium, Országos Gyermek-
egészségügyi Intézet, Országos Alapellátási Intézet, Központi Statisztikai Hivatal, Országos Tisztifőorvosi Hivatal

a tárgyévet követő február 15.

1205/04

Tüdőbeteg-
gondozók éves jelentése

V

évenkénti

valamennyi tüdőbeteg-
gondozó intézet

megyei szakfelügyelő főorvos 3 példányban

a tárgyévet követő február 15.

fővárosi és megyei kormány-
hivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete 1 példányban

regionális szakfelügyelő főorvos

Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet (eredetiben és összesítve)

a tárgyévet követő március 1.

fővárosi és megyei kormány-
hivatal népegészség-
ügyi szakigazgatási szerve

Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet

minisztérium, Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ, Központi Statisztikai Hivatal

a tárgyévet követő március 31.

1209/04

Jelentés az addiktológiai betegek gondozásáról

V

évenkénti

valamennyi addiktológiai ellátást végző szolgáltató, tulajdonformától függetlenül

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

a tárgyévet követő január 31.

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

minisztérium, Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság, Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ, Központi Statisztikai Hivatal

a tárgyévet követő március 31.

1211/04

Jelentés a kábítószer-
fogyasztókról és kezelésükről

V

évenkénti

drogambulanciák és drogközpon-
tok, pszichiátriai gondozók, gyermek- és ifjúsági pszichiátriai gondozók, pszichiátriai osztályok és szakambulanciák, krízis intervenciós osztály (osztályok), alkohológiai és addiktológiai gondozók és osztályok, illetve szakambulanciák, drogterápiás intézetek

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

a tárgyévet követő január 31.

igazságügyi orvostani intézetek, orvosszakértői intézetek, Rendőrség Egészségügyi Szolgálata (az utóbbiak kizárólag a mortalitásról)

Országos Igazságügyi Orvostani Intézet

a tárgyévet követő április 30.

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

minisztérium

a tárgyévet követő március 31.

Országos Igazságügyi Orvostani Intézet

minisztérium, Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

a tárgyévet követő május 31.

minisztérium

Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság, Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ, Központi Statisztikai Hivatal

a tárgyévet követő június 15.

1213/06

Kábítószer-
fogyasztók kezelési igényének indikátora (TDI)

V

negyedéven-
kénti/éven-
kénti

drogambulanciák és drogközpontok, háziorvosok, pszichiátriai és addiktológiai gondozók, gyermek- és ifjúsági pszichiátriai gondozók, pszichiátriai és addiktológiai osztályok és szakambulanciák, krízisintervenciós osztályok, illetve szakambulanciák, drogterápiás intézetek, alacsonyküszöbű szolgáltatók, büntetés-végrehajtási intézetek, elterelést végző szervezetek (megelőző-felvilágosító szolgáltatók, egészségügyi szolgáltatók)

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

a tárgynegyedévet követő hónap 15. nap

igazságügyi orvostani intézetek, orvosszakértői intézetek, Rendőrség Egészségügyi Szolgálata (az utóbbiak kizárólag a mortalitásról)

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

a tárgynegyedévet követő hónap 15. nap

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

minisztérium

a tárgyévet követő március 31.

Országos Igazságügyi Orvostani Intézet

minisztérium

a tárgyévet követő március 31.

minisztérium

Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság, Országos Tisztifőorvosi Hivatal, Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ, Központi Statisztikai Hivatal, Nemzeti Drogmegelőzési Intézet

a tárgyévet követő május 1.

1214/06

Jelentés az elterelésben résztvevőkről

V

negyedéven-kénti/éven-
kénti

a büntetőeljárás alternatívájaként egészségügyi vagy megelőző felvilágosító szolgáltatás végzésére jogosult egészségügyi intézmények és megelőző-felvilágosító szolgáltatók

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

a tárgynegyedévet követő hónap 15. nap

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

minisztérium

a tárgyévet követő március 31.

minisztérium

Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság, Országos Tisztifőorvosi Hivatal, Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ, Központi Statisztikai Hivatal, Nemzeti Drogmegelőzési Intézet

a tárgyévet követő május 1.

1210/04

Fővárosi, megyei kardiológiai jelentés

V

évenkénti

valamennyi kardiológiai fekvőbeteg osztály, szakrendelés (felnőtt, gyermek)

fővárosi, megyei kardiológus szakfelügyelő főorvos

a tárgyévet követő január 31.

fővárosi, megyei kardiológus szakfelügyelő főorvos

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve

február 15.

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

minisztérium, Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ, Központi Statisztikai Hivatal

március 31.

1617/04

Jelentés onkológiai tevékenységről

V

évenkénti

valamennyi onkológiai feladatok ellátása céljából szervezett járóbeteg-szakrendelés és fekvőbeteg osztály, részleg

fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete, megyei szakfelügyelő főorvos, Országos Onkológiai Intézet

a tárgyévet követő január 20.

fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete

fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve

január 31.

Országos Onkológiai Intézet

minisztérium, Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ, Központi Statisztikai Hivatal

a tárgyévet követő április 15.

1620/09

Jelentés a rehabilitáció fekvő- és járóbeteg tevékenységéről

M

évenkénti

valamennyi, rehabilitációt végző fekvő- és járóbeteg-ellátó osztály, részleg, ambulancia, ortetikai-protetikai szakrendelő (szakorvosi, nem szakorvosi), nappali kórház, kivéve pszichiátria

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, illetékes szakfelügyelő főorvos

a tárgyévet követő január 31.

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet

minisztérium, Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

a tárgyévet követő április 30.

3026/1/09

A szakfelügyelő főorvosok által elrendelt kötelező klinikai audit jelentések

M

folyamatos/
évenkénti

szakterület szerinti valamennyi egészségügyi szolgáltató

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

folyamatos

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

minisztérium, Központi Statisztikai Hivatal

a tárgyévet követő március 31.

3026/2/09

Szakfelügyelő főorvosok éves klinikai audit beszámolója

M

évenkénti

valamennyi városi szakfelügyelő főorvos

megyei szakfelügyelő főorvos és járási, illetve fővárosi kerületi tiszti főorvos

a tárgyévet követő február 28.

megyei szakfelügyelő főorvos

országos szakfelügyelő főorvos és megyei tiszti főorvos

március 31.

regionális szakfelügyelő főorvos

országos szakfelügyelő főorvos, fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve

március 31.

országos szakfelügyelő főorvos

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

április 30.

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

minisztérium, Központi Statisztikai Hivatal

június 30.

3027/06

Összesítő jelentés a veleszületett rendellenességgel sújtott magzatokról, újszülöttekről (csecsemőkről)

V

évenkénti

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ (Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása)

minisztérium

a tárgyévet követő április 30.

fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve

Központi Statisztikai Hivatal

4029/09

Jelentés az egészségügyi szakképzésről

M

eseményhez kötődő

egészségügyi szakképzést folytató intézmények (a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-a alapján)

Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet

az eseményt követő 15. nap

egészségügyi szakképzést folytató intézmény fenntartója

4133/06

Épületkataszter a fekvőbeteg-ellátó intézetekről

V

többéven-
kénti

önkormányzati, valamint a minisztériumok felügyelete alatt vagy fenntartásában lévő fekvőbeteg-ellátó intézmények, az orvos-, illetve egészségtudományi karral rendelkező egyetemek, intézmények, továbbá az egyházi, alapítványi és magán fekvőbeteg-ellátó intézmények

Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet

a tárgyévet követő január 15.

Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet

minisztérium, Országos Tisztifőorvosi Hivatal

a tárgyévet követő június 30.

4134/06

Energiakataszter a fekvőbeteg-ellátó intézetekről

V

több-éven-
kénti

önkormányzati, valamint a minisztériumok felügyelete alatt vagy fenntartásában lévő fekvőbeteg-ellátó intézmények, az orvos-, illetve egészségtudományi karral rendelkező egyetemek, továbbá az egyházi, alapítványi és magán fekvőbeteg-ellátó intézmények

Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet

a tárgyévet követő április 15.

Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet

minisztérium, Országos Tisztifőorvosi Hivatal

a tárgyévet követő június 30.

6001/09

Jelentés szülészeti eseményről

Ú

havonkénti/
évenkénti

szülészeti-nőgyógyászati osztályok, háziorvosok, az eseményt észlelő orvosok

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

a tárgyhót követő 10. nap

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

minisztérium, Központi Statisztikai Hivatal

a tárgyévet követő január 31.

6002/09

Országos vérkészítmény-elő-
állítási és -felhasználási jelentés

Ú

évenkénti

az Országos Vérellátó Szolgálat területi szervei, a szerződés alapján vért vevő osztályok/részlegek és a vérkészítményt felhasználó egészségügyi szolgáltatók

Országos Vérellátó Szolgálat Központja

a tárgyévet követő január 15.

Országos Vérellátó Szolgálat Központja

minisztérium, Országos Epidemiológiai Központ, Országos Gyógyszerészeti Intézet, Központi Statisztikai Hivatal, fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve

a tárgyévet követő február 28.

* Az adatgyűjtés jellege: M = módosul, V = változatlan, Ú = új.

** Az adatszolgáltatás beérkezési határideje: amennyiben a megjelölt dátum munkaszüneti nap vagy heti pihenőnap, a határidő a következő munkanap.

2. számú melléklet a 76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelethez

Az OEP adatközlése a finanszírozási adatokról

A) Az OEP honlapján teszi közzé az alábbi adatokat, dokumentumokat:

1. Havi jelentések:

a)11 az OEP által kiutalt tárgyhavi teljesítmény szerinti finanszírozás adatai, kiegészítve a degressziós adatokkal,

b)12 minisztérium-OEP tájékoztató a gyógyító-megelőző ellátások finanszírozásának tárgyhavi kifizetéseiről idősorosan is,

c) járóbeteg-szakellátás havi tevékenységéről szóló összesítés,

d) fekvőbeteg-szakellátás havi tevékenységéről szóló összesítés.

2. Dokumentumok:

a) aktuális tájékoztatók,

b) finanszírozási jogszabály-módosítások,

c) adatlapok [az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet mellékletei szerint],

d)13 az egészségügyi ellátás finanszírozásában használt kódrendszerek meghatározásának és alkalmazásainak részletszabályai,

e) kódlisták.

3. Kódállományok:

a) BNO törzs,

b) ambuláns beavatkozási törzs,

c) fekvőbeteg beavatkozási törzs,

d) fogászati beavatkozási törzs,

e) gyógyszertörzs,

f)14 az egészségügyért felelős miniszter által kiadott

fa) az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról,

fb) a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól,

fc) a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról, valamint

fd) az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, valamint 9511-9515 homogén betegségcsoportok szerint finanszírozott daganatellenes terápiákról, kemoterápiás protokollok jelentési, elszámolási szabályai és részletes leírásáról

szóló miniszteri rendelet szerinti szabályok.

4. Statisztikai adatok:

a) fekvőbeteg-szakellátás teljesítményadatai,

b) kórházi betegforgalmi kimutatás,

c) járóbeteg-szakellátási kimutatások.

5. Fekvő- és járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók, valamint háziorvosi, fogorvosi szolgálatok finanszírozásának alapját képező főbb adatok, OEP elszámolás szerint.

B)15 Tételes jelentési kötelezettség a minisztérium, az ESKI és az OSZMK részére:

az OEP az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon kapcsolati kóddal ellátva szolgáltatja, amely biztosítja az ellátott betegek megkülönböztetését, az egyes ellátási események összefűzését. Az OEP a gyógyszerforgalmi (vény) adatokat személy, gyógyszertár, orvos azonosítására alkalmatlan módon kapcsolati kóddal ellátva, a gyógyszertár irányítószámával kiegészített formában szolgáltatja. Az OEP valamennyi jelentésre vonatkozóan átadja a jelentési rekordszerkezet pontos technikai leírását, az egyes mezőkben szereplő kódok [ide nem értve e melléklet A) 3. pontjában felsorolt törzseket] pontos értelmezését, valamint ezek módosulását. Az adatokat az OEP adattárába kerülő rekordokkal megegyező részletezettséggel kell átadni.

1. A fekvő- és járóbeteg- (gondozói) szakellátás teljesítmény elszámolás jelentési, besorolási és finanszírozási eljárás utáni rekordképeinek megfelelően részletezett adatot havonta az ESKI és az OSZMK részére.

2. CT, MR teljesítmény elszámolás jelentési, besorolási és finanszírozási eljárás utáni rekordképeinek megfelelően részletezett adatot havonta az ESKI és az OSZMK részére.

3. Műveseállomások által végzett dialíziskezelések jelentési, besorolási és finanszírozási eljárás utáni rekordképeinek megfelelően részletezett adatot havonta az ESKI és az OSZMK részére.

4. Esetfinanszírozott körbe tartozó beavatkozások és eszközök tételes jelentési, besorolási és finanszírozási eljárás utáni adatot havonta az ESKI és az OSZMK részére.

5.16 A gyógyszerforgalmazás gyógyszertári elszámolásából származó, a jelentési, besorolási és finanszírozási eljárás hibajavítások utáni, rekordképnek megfelelően részletezett adatot havonta az ESKI, OSZMK és a minisztérium részére.

6.17 A fekvőbeteg-szakellátás, valamint az esetfinanszírozás körébe tartozó beavatkozások és eszközök archív adatait az 1–5. pontban meghatározottaknak megfelelően egy alkalommal visszamenőlegesen 1994. január 1-jétől adja át az OEP, az ESKI és az OSZMK részére. Ebben az állományban az összefűzésre alkalmas kapcsolati kódot a mindenkori személyazonosításra használt kódszámból kell képezni. A járóbeteg-szakellátás, valamint e melléklet B) pont 2. és 3. alpontjában felsorolt ellátások archív adatait a tételes jelentési rendszer bevezetésének időpontjától kezdve kell átadni az ESKI és az OSZMK részére.

C)18 Jelentési kötelezettség a minisztérium, az ESKI és az OSZMK részére (elszámolást követően):

a) havonként, továbbá a naptári időszakokat követő hónapban negyedéves, féléves, éves összesítésben:

1. háziorvosi szolgálatok és a háziorvosi ügyeletek finanszírozásának alapját képező adatok és finanszírozási adatai,

2. gondozók szolgáltató egységenkénti tevékenysége, teljesítmény- és finanszírozási adatai,

3. járóbeteg-szakellátás szolgáltató egységenkénti (szakrendelésenként, szakambulanciánként) kapacitás-, teljesítmény- és finanszírozási adatai, tevékenységi (OENO, eset, beavatkozás, pont stb.) adatai,

4.19 fekvőbeteg-szakellátás szolgáltatónkénti, szakmánkénti és országos teljesítményadatai (HBCS eset, súlyszám, CMI, krónikus nap, súlyozott krónikus nap stb.),

5. fogászati ellátás finanszírozásának alapját képező adatok és finanszírozási adatai,

6. irányított betegellátásban részt vevő szervezők kapacitás-, teljesítmény- és finanszírozási adatai (elvi folyószámla adatai),

7.20 degressziós teljesítmény-elszámolás adatai.

b) a naptári időszakokat követő hónapban negyedéves, féléves, éves összesítésben:

1. házi szakápolási szolgálatok tevékenysége, kapacitás-, teljesítmény- és finanszírozási adatai,

2. CT, MR szolgáltató egységenkénti kapacitás-, teljesítmény- és finanszírozási adatai,

3. fekvőbeteg-szakellátás szolgáltató egységenkénti (osztályonként) kapacitás-, teljesítmény- és tevékenység adatok (HBCS, eset, súlyszám, CMI, krónikus nap, súlyozott krónikus nap stb.),

4. védőnői, iskola- és ifjúság-egészségügy finanszírozásának alapját képező adatok,

5. tételes és nagy értékű finanszírozás körébe tartozó beavatkozásokról és eszközökről finanszírozási adatok,

6. művese-ellátás szolgáltató egységenkénti teljesítmény- és finanszírozási adatai;

c)21 félévente (januárban és júliusban):

1. az egészségügyi szolgáltatók szerződésének főbb adatai,

2. egészségügyi szolgáltatónkénti finanszírozási adatok, a természetbeni ellátások kasszái szerint,

3. TAJ-t helyettesítő kapcsolati kódlista, mely tartalmazza az adott személy állandó lakóhelye szerinti irányítószámot,

4. gyógyszertárak azonosítóját helyettesítő kapcsolati kódlista, mely tartalmazza a gyógyszertár irányítószámát.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!