nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelet
az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról
2017-04-01
2018-10-31
14
Jogszabály

76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelet

az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. §-ának (2) bekezdése f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) A rendelet rendelkezéseit

a) az e rendelet 1. számú mellékletében megjelölt szervekre,

b)1 a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre (a továbbiakban: NEAK),

(a továbbiakban az a)–b) pontban foglaltak együtt: adatszolgáltató),

valamint az általuk kezelt ágazati (egészségügyi, szakmai) adatra kell alkalmazni.

(2) A rendelet alkalmazásában az ágazati (egészségügyi, szakmai) adat, e rendelet mellékleteiben meghatározott, az adatszolgáltató által gyűjtött és az adatszolgáltatás alapját képező adat.

2. § Az 1. § (2) bekezdése szerinti adatot személyazonosításra alkalmatlan módon, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 20. § (4) bekezdésében meghatározott célból lehet kezelni.

3. § (1) Az e rendelet 1. számú melléklete szerinti adatszolgáltató, az ott meghatározott címzett részére, az ott megjelölt gyakorisággal, határidővel és nyilvántartási számon adatot szolgáltat.

(2)2 Az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott nyilvántartási számon történő adatszolgáltatáshoz kapcsolódó adatlapokat az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) évente – az adatgyűjtésben szükséges változtatás esetén évközben is – honlapján közzéteszi. Az évközbeni változásokról a szakterület szerint érintett országos szakfelügyelő tájékoztatja az érintett adatszolgáltatókat.

4. §3 A NEAK az általa finanszírozási célból gyűjtött és kezelt adatok tekintetében

a)4 a havi összesített teljesítményadatokról és a kifizetésekről az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti bontásban készített tájékoztatót – az utalványozással egyidejűleg – megküldi a minisztériumnak, amelyet a minisztérium és a NEAK közleményben közzétesz az Egészségügyi Közlönyben,

b) a 2. számú melléklet szerinti adatokat az ott meghatározott időtartam szerint megküldi a minisztériumnak és az Állami Egészségügyi Ellátó Központnak,

c) a minisztérium részére – a b) pontban foglaltak mellett – esetenként, igény szerinti csoportosításban összesítést és elemzést készít.

5. § (1)5

(2)6 A 2. számú melléklet 1. pontja szerinti adatokat a NEAK havi gyakorisággal átadja az országos tisztifőorvosnak az egészségügyi ellátások igénybevételének epidemiológiai szempontú elemzéséhez.

5/A. §7 Az 1. számú melléklet szerinti adatgyűjtéseket az adatgyűjtést végző és feldolgozó szervezet a tárgyévet követő június 30-ig feldolgozza, értékeli, és ennek eredményéről – választása szerint a honlapján történő közzététellel vagy közvetlenül – tájékoztatja az érintett adatszolgáltatókat.

6. § (1) Az e rendelet szerinti adatszolgáltatásért az adatszolgáltató vezetője felelős.

(2) Az adatszolgáltató az adatokat a valóságnak megfelelő tartalommal, e rendelet szerinti határidőben és meghatározott módon, térítésmentesen köteles szolgáltatni.

(3)8 Az adatszolgáltatás elektronikus formában történik.

7. §9 Az adatszolgáltató által szolgáltatott adat közérdekű adatnak minősül, amelyet az e rendelet 1. számú melléklete szerinti címzett, továbbá a NEAK a külön jogszabály szerinti feltételekkel és határidőn belül kérelemre rendelkezésre bocsát.

8. § (1) Ez a rendelet 2004. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2)–(4)10

1. számú melléklet a 76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelethez11

Ágazati Adatgyűjtési Rendszer

Az adatgyűjtés nyilvántartási száma

Az adatgyűjtés címe

Az adatgyűjtés gyakorisága

Az adatgyűjtés adatszolgáltatóinak meghatározása

Az adatgyűjtés címzettje

Az adatgyűjtés beérkezési határideje*

1002/09

Jelentés az

iskola-egészségügyi munkáról

évenkénti

valamennyi iskolai (óvodai) egészségügyi feladatot ellátó orvos, védőnő

egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium

iskolaévet követő szeptember 15.

egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium

Központi Statisztikai Hivatal,

népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal,

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

december 20.

1003/09

Védőnői jelentés összesítője

havonkénti/ évenkénti

valamennyi területi védőnő

egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium

a tárgyhót követő 15. nap

egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium

Központi Statisztikai Hivatal,

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

a tárgyévet követő február 15.

1205/04

Tüdőbeteg- gondozók éves jelentése

évenkénti

valamennyi tüdőbeteg- gondozó intézet

területért felelős minőségügyi szakfőorvos

3 példányban,

a tárgyévet követő február 15.

a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

1 példányban

területért felelős minőségügyi szakfőorvos

Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

a tárgyévet követő március 1.

Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium,

Központi Statisztikai Hivatal

a tárgyévet követő március 31.

1209/04

Jelentés az

évenkénti

valamennyi

egészségügyért felelős miniszter által vezetett

a tárgyévet követő január

 

addiktológiai betegek gondozásáról

 

addiktológiai ellátást végző szolgáltató, tulajdonformától függetlenül

minisztérium,

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

31.

egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium

Kábítószerügyi Koordinációs Tárcaközi Bizottság, Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ,

Központi Statisztikai Hivatal

a tárgyévet követő március 31.

1211/04

Jelentés a kábítószerfogyasz- tókról és kezelésükről

évenkénti

drogambulanciák és drogközpontok, pszichiátriai gondozók, gyermek- és ifjúsági pszichiátriai gondozók, pszichiátriai osztályok és szakambulanciák, krízis intervenciós osztály (osztályok), alkohológiai és addiktológiai gondozók és osztályok, illetve szakambulanciák, drogterápiás intézetek

egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

a tárgyévet követő január 31.

igazságügyi orvostani intézetek, orvosszakértői intézetek, Rendőrség Egészségügyi Szolgálata (az utóbbiak kizárólag a mortalitásról)

Semmelweis Egyetem

a tárgyévet követő április 30.

egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium

Kábítószerügyi Koordinációs Tárcaközi Bizottság,

Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ,

a tárgyévet követő június 15.

 

 

 

 

Központi Statisztikai Hivatal

 

1213/06

Kábítószer- fogyasztók kezelési igényének indikátora (TDI)

negyedévenkénti/ évenkénti

drogambulanciák és drogközpontok, háziorvosok, pszichiátriai és addiktológiai gondozók, gyermek- és ifjúsági pszichiátriai gondozók, pszichiátriai és addiktológiai osztályok és szakambulanciák, krízisintervenciós osztályok, illetve szakambulanciák, drogterápiás intézetek, alacsonyküszöbű szolgáltatók, büntetés- végrehajtási intézetek, elterelést végző szervezetek (megelőző- felvilágosító szolgáltatók, egészségügyi szolgáltatók), igazságügyi orvostani intézetek, orvosszakértői intézetek, Rendőrség Egészségügyi Szolgálata (az utóbbiak kizárólag a mortalitásról)

egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium,

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

a tárgynegyedévet követő hónap 15. nap

Semmelweis Egyetem

egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium

a tárgyévet követő március 31.

 

 

 

egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium

Kábítószerügyi Koordinációs Tárcaközi Bizottság,

Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ,

Központi Statisztikai Hivatal

a tárgyévet követő május 1.

1214/06

Jelentés az elterelésben résztvevőkről

negyedévenkénti/ évenkénti

a büntetőeljárás alternatívájaként egészségügyi vagy megelőző felvilágosító szolgáltatás végzésére jogosult egészségügyi intézmények és megelőző- felvilágosító szolgáltatók

egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium,

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

a tárgynegyedévet követő hónap 15. napja

 

egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium

Kábítószerügyi Koordinációs Tárcaközi Bizottság,

Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ,

Központi Statisztikai Hivatal

a tárgyévet követő május 1.

1210/04

Fővárosi, megyei kardiológiai jelentés

évenkénti

valamennyi kardiológiai fekvőbeteg osztály, szakrendelés (felnőtt, gyermek)

szakterületi állandó minőségügyi szakfőorvos

a tárgyévet követő január 31.

szakterületi állandó minőségügyi szakfőorvos

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

február 15.

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium, Központi Statisztikai Hivatal

március 31.

1617/04

Jelentés onkológiai tevékenységről

évenkénti

valamennyi onkológiai feladatok ellátása céljából

fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala,

a tárgyévet követő január 20.

 

 

 

szervezett járóbeteg- szakrendelés és fekvőbeteg osztály, részleg

szakterületi állandó minőségügyi szakfőorvos, Országos Onkológiai Intézet

 

fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

január 31.

Országos Onkológiai Intézet

egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium, Központi Statisztikai Hivatal

a tárgyévet követő április 15.

1620/09

Jelentés a rehabilitáció fekvő- és járóbeteg tevékenységéről

évenkénti

valamennyi, rehabilitációt végző fekvő- és járóbeteg- ellátó osztály, részleg, ambulancia, ortetikai-

protetikai szakrendelő (szakorvosi, nem szakorvosi), nappali kórház, kivéve pszichiátria

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, területi állandó minőségügyi szakfőorvos

a tárgyévet követő január 31.

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet

egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium

a tárgyévet követő április 30.

3026/1/09

Az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről szóló 33/2013. (V. 10.)

EMMI rendelet szerinti kötelező klinikai audit jelentések

folyamatos/ évenkénti

szakterület szerinti valamennyi egészségügyi szolgáltató

egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium

folyamatos

egészségügyért

Központi Statisztikai Hivatal

a tárgyévet követő

 

 

 

felelős miniszter által vezetett minisztérium

 

március 31.

3026/2/09

Minőségügyi szakfőorvosok és szakterületi vezetők éves klinikai audit beszámolója

évenkénti

valamennyi minőségügyi szakfőorvos és szakterületi vezető

egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium

a tárgyévet követő április 30.

egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium

Központi Statisztikai Hivatal

a tárgyévet követő június 30.

3027/06

Összesítő jelentés a veleszületett rendellenességgel sújtott magzatokról, újszülöttekről, csecsemőkről (Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása)

évenkénti

egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium

 

a tárgyévet követő április 30.

népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

 

Központi Statisztikai Hivatal

4029/09

Jelentés az egészségügyi szakképzésről

eseményhez kötődő

egészségügyi szakképzést folytató intézmények (a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény alapján)

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

az eseményt követő

15. nap

egészségügyi szakképzést folytató intézmény fenntartója

4133/06

Épületkataszter a fekvőbeteg-
ellátó intézetekről

többévenkénti

állami fenntartású fekvőbeteg-ellátó intézmények, az orvos-, illetve egészségtudományi karral rendelkező

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

a tárgyévet követő január 15.

 

 

 

egyetemek, továbbá az egyházi, alapítványi és magán fekvőbeteg-ellátó intézmények

 

 

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium

a tárgyévet követő június 30.

4134/06

Energiakataszter a fekvőbeteg-
ellátó intézetekről

többévenkénti

állami fenntartású fekvőbeteg-ellátó intézmények, az orvos-, illetve egészségtudományi karral rendelkező egyetemek, továbbá az egyházi, alapítványi és magán fekvőbeteg-ellátó intézmények

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

a tárgyévet követő április 15.

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium

a tárgyévet követő június 30.

6001/09

Jelentés szülészeti eseményről

havonkénti/ évenkénti

szülészeti- nőgyógyászati osztályok, háziorvosok, az eseményt észlelő orvosok

egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium

a tárgyhót követő 10. nap

egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium

Központi Statisztikai Hivatal, Állami Egészségügyi Ellátó Központ

a tárgyévet követő január 31.

6002/09

Országos vérkészítmény- előállítási és

-felhasználási jelentés

évenkénti

az Országos Vérellátó Szolgálat területi szervei, a szerződés alapján vért vevő osztályok/ részlegek és a vérkészítményt felhasználó

Országos Vérellátó Szolgálat Központja

a tárgyévet követő január 15.

 

 

 

egészségügyi szolgáltatók

 

 

Országos Vérellátó Szolgálat Központja

egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium, Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet,

Állami Egészségügyi Ellátó Központ, Központi Statisztikai Hivatal,

népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

a tárgyévet követő február 28.

* Az adatszolgáltatás beérkezési határideje: ha a megjelölt dátum munkaszüneti nap vagy heti pihenőnap, a határidő a következő munkanap.

2. számú melléklet a 76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelethez12

A NEAK adatközlése a finanszírozási adatokról13

1.14 Tételes jelentési kötelezettség az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium és az Állami Egészségügyi Ellátó Központ részére:

A NEAK az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon kapcsolati kóddal ellátva szolgáltatja, amely biztosítja az ellátott betegek megkülönböztetését, az egyes ellátási események összefűzését. A NEAK a gyógyszerforgalmi (vény) adatokat személy, gyógyszertár, orvos azonosítására alkalmatlan módon kapcsolati kóddal ellátva, a gyógyszertár irányítószámával kiegészített formában szolgáltatja. A NEAK valamennyi jelentésre vonatkozóan átadja a jelentési rekordszerkezet pontos technikai leírását, az egyes mezőkben szereplő kódok (ide nem értve a NEAK honlapján jogszabály szerint közzéteendő törzseket) pontos értelmezését, valamint ezek módosulását. Az adatokat a NEAK adattárába kerülő rekordokkal megegyező részletezettséggel kell átadni.

1.1. A fekvő- és járóbeteg- (gondozói) szakellátás teljesítmény elszámolás jelentési, besorolási és finanszírozási eljárás utáni rekordképeinek megfelelően részletezett adatok.

1.2. CT, MR teljesítmény elszámolás jelentési, besorolási és finanszírozási eljárás utáni rekordképeinek megfelelően részletezett adatok.

1.3. Műveseállomások által végzett dialíziskezelések jelentési, besorolási és finanszírozási eljárás utáni rekordképeinek megfelelően részletezett adatok.

1.4. Esetfinanszírozott körbe tartozó beavatkozások és eszközök tételes jelentési, besorolási és finanszírozási eljárás utáni adatai.

1.5. A gyógyszerforgalmazás gyógyszertári elszámolásából származó, a jelentési, besorolási és finanszírozási eljárás hibajavításai utáni, rekordképnek megfelelően részletezett adatok.

2. Jelentési kötelezettség az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium és az Állami Egészségügyi Ellátó Központ részére (az elszámolást követően):

2.1. havonként, továbbá a naptári időszakokat követő hónapban negyedéves, féléves, éves összesítésben:

2.1.1. háziorvosi szolgálatok és a háziorvosi ügyeletek finanszírozásának alapját képező adatok és finanszírozási adatai,

2.1.2. gondozók szolgáltató egységenkénti tevékenysége, teljesítmény- és finanszírozási adatai,

2.1.3. járóbeteg-szakellátás szolgáltató egységenkénti (szakrendelésenként, szakambulanciánként) kapacitás-, teljesítmény- és finanszírozási adatai, tevékenységi (OENO, eset, beavatkozás, pont) adatai,

2.1.4. fekvőbeteg-szakellátás szolgáltatónkénti, szakmánkénti és országos teljesítményadatai (HBCS eset, súlyszám, CMI, krónikus nap, súlyozott krónikus nap),

2.1.5. fogászati ellátás finanszírozásának alapját képező adatok és finanszírozási adatai,

2.1.6. degressziós teljesítmény-elszámolás adatai;

2.2. a naptári időszakokat követő hónapban negyedéves, féléves, éves összesítésben:

2.2.1. otthoni szakápolási szolgálatok tevékenysége, kapacitás-, teljesítmény- és finanszírozási adatai,

2.2.2. CT, MR szolgáltató egységenkénti kapacitás-, teljesítmény- és finanszírozási adatai,

2.2.3. fekvőbeteg-szakellátás szolgáltató egységenkénti (osztályonként) kapacitás-, teljesítmény- és tevékenység adatok (HBCS, eset, súlyszám, CMI, krónikus nap, súlyozott krónikus nap),

2.2.4. védőnői ellátás, iskola- és ifjúság-egészségügy finanszírozásának alapját képező adatok,

2.2.5. tételes és nagy értékű finanszírozás körébe tartozó beavatkozásokról és eszközökről finanszírozási adatok,

2.2.6. műveseellátás szolgáltató egységenkénti teljesítmény- és finanszírozási adatai;

2.3. félévente (januárban és júliusban):

2.3.1. az egészségügyi szolgáltatók szerződésének főbb adatai,

2.3.2. egészségügyi szolgáltatónkénti finanszírozási adatok a természetbeni ellátások kasszái szerint,

2.3.3. TAJ-t helyettesítő kapcsolati kódlista, mely tartalmazza az adott személy állandó lakóhelye szerinti irányítószámot,

2.3.4. gyógyszertárak azonosítóját helyettesítő kapcsolati kódlista, mely tartalmazza a gyógyszertár irányítószámát.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!