nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet
az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről
2018-07-01
2019-02-27
12
Jogszabály

81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet

az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §-a (2) bekezdésének k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

I. Rész

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet alkalmazási köre

1. § E rendelet alkalmazási köre

a) a családsegítés vonatkozásában az adósságkezelési tanácsadó,

b) a támogató szolgálat vonatkozásában:

ba) a támogató szolgálat-vezető,

bb) a személyi segítő,

bc) a személyszállító,

c) a falu- és tanyagondnoki szolgálat vonatkozásában a falu- és tanyagondnoki,

d) a közösségi pszichiátriai ellátás vonatkozásában:

da) a közösségi koordinátor,

db) a közösségi gondozó,

e)1 a komplex támogatási szükségletmérő

képzésre terjed ki (a továbbiakban együtt: képzés).

A képzésre vonatkozó általános szabályok

2. § (1)2 A képzés térítésköteles. A képzést a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) szervezi.

(2) A képzés a szociális ágazat irányítását végző miniszter által jóváhagyott oktatási program (a továbbiakban: oktatási program) alapján történik.

(3)3 A Főigazgatóság a képzést maga végzi, vagy ezzel – képzési megállapodás keretében – olyan más intézményt is megbízhat, amely

a)4

b) a képzés helyét és tárgyi feltételeit biztosítani képes,

c) a képzési programot az oktatási programnak megfelelően készítette el,

d) a képzésben résztvevő oktatók képesítése és a felhasználni kívánt szakmai segédanyag minősége alapján a képzés megfelelő színvonalát biztosítani képes,

e)5 a képzésben résztvevő oktatóknak a Főigazgatóság által évente szervezett szakmai konzultáción való részvételét biztosítja.

(4) A (3) bekezdésben foglalt képzési megállapodás érvényességéhez a szociális ágazat irányítását végző minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) jóváhagyása szükséges.

3. §6 A Főigazgatóság a képzésekkel kapcsolatosan minden év februárjában közleményt jelentet meg a honlapján és a Szociális Ágazati Portálon, amely tartalmazza a jelentkezéssel és a képzéssel kapcsolatos tudnivalókat, így különösen a képzés helyét, időpontját, a jelentkezési díjat és a képzési térítési díjat.

4. § (1)7 A jelentkező a képzésen való részvételi szándékát az 1. számú melléklet szerinti jelentkezési lapnak a Főigazgatósághoz elektronikusan történő benyújtásával jelzi.

(2) A jelentkezés elfogadásának feltétele a jelentkezési díj megfizetése.

(3)8 A Főigazgatóság a jelentkezés elfogadása esetén a jelentkező részére – a jelentkezési lap beérkezését követő 30 napon belül – a 2. számú mellékletben foglalt igazolást állítja ki, és tájékoztatást ad a képzéssel kapcsolatos tudnivalókról, így különösen a vizsgakövetelményekről.

(4)9 A (2) bekezdésben foglalt összeg csak abban az esetben igényelhető vissza, ha a jelentkező beiskolázását a Főigazgatóság a (3) bekezdésben foglalt igazolás kiállítását követő 1 éven belül nem biztosítja.

(5)10 A Főigazgatóság a jelentkezőket – az 1. számú melléklet 3. pontjának figyelembevételével – úgy osztja el a képzést végző intézmények (a továbbiakban: képzőhely) között, hogy a képzőhely és a jelentkező lakóhelye egymáshoz a lehető legközelebb legyen.

5. §11 (1)12 A képzőhely és a képzésen részt vevő személy képzési szerződést köt. A képzési szerződésnek tartalmaznia kell

a) a képzőhely megnevezését, címét, képviselőjének nevét,

b) az oktatási program címét,

c) az oktatási program engedélyszámát,

d) a képzésen részt vevő személy képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének módját,

e) a képzésen részt vevő személy számára megengedett hiányzás mértékét, és ennek túllépése esetén az őt érintő következményeket,

f) a képzési térítési díj mértékét és fizetésének módját,

g) a képzésben részt vevő személy, illetve a képzőhely szerződésszegésének következményeit,

h) a panaszkezelés módját.

(2) A képzési szerződést a képzőhely köteles 5 évig megőrizni.

6. § (1) A minisztérium ellenőrzi, hogy a képzések megfelelnek-e az oktatási programban, illetve az e rendeletben foglaltaknak.

(2)13 A Főigazgatóság a minisztérium részére minden év január 31-éig beszámolót készít az előző évben lebonyolított képzésekről.

7. § (1) A képzésen az vehet részt, aki az 1. §-ban meghatározott munkakörnek a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben foglalt képesítési előírásait egyebekben teljesíti.

(2) A képzésen résztvevő személy – legalább 15 és legfeljebb 30 fős csoportban – elméleti és gyakorlati oktatáson vesz részt.

8. § (1) A képzésen résztvevő személy

a) ha az oktatási program ezt előírja, az egyes tantárgyakból szóbeli és/vagy írásbeli vizsgát,

b) a képzés végén szóban vagy írásban záróvizsgát

tesz.

(2) A záróvizsga időpontját a képzés utolsó napját követő 15. és 60. nap között kell meghatározni.

(3) A képzőhely a záróvizsga időpontjáról legalább 30 nappal korábban tájékoztatja a képzésen résztvevő személyt.

9. § (1) A képzésen résztvevő személy – ha az oktatási program ezt előírja – szakmai dolgozatot készít, és azt a záróvizsgán megvédi.

(2) A szakmai dolgozatot legalább 15 nappal a záróvizsgát megelőzően be kell nyújtani a képzőhely felé.

(3) Záróvizsgára az bocsátható, aki

a) a képzési programban megállapított kötelező óraszámnak

aa) elméleti oktatás esetén legalább a 80%-át, az adósságkezelési tanácsadó képzés vonatkozásában legalább a 90%-át,

ab) gyakorlati oktatás esetén a 100%-át,

b) tantárgyi vizsgakötelezettségét,

c) szakmai dolgozat-írási kötelezettségét

teljesítette.

10. § (1) A képzésen résztvevő személy 3 tagú vizsgabizottság előtt záróvizsgát tesz.

(2)14 A vizsgabizottság elnökét a Főigazgatóság delegálja.

(3) A záróvizsgát a vizsgabizottság

a) kiválóan megfelelt,

b) jól megfelelt,

c) megfelelt,

d) nem felelt meg

minősítéssel értékeli.

(4)15 A Főigazgatóság a sikeres záróvizsgát követően – a képzőhely által kiállított igazolás alapján – a képzésen résztvevő személy részére a 3. számú melléklet szerinti tanúsítványt állítja ki.

II. Rész

AZ EGYES KÉPZÉSEKRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK

Az adósságkezelési tanácsadó képzés

11. § (1)16 Az adósságkezelési tanácsadó képzés célja a képzésen részt vevő személy felkészítése háztartásgazdálkodási tanácsadás ellátására, valamint az egyének, a családok és a közösségek számára a pénzügyi kultúra javítása céljából biztosított szolgáltatások nyújtására.

(2)17 A képzés kötelező óraszáma 120 óra, ebből

a) 72 óra elméleti oktatás,

b) 48 óra gyakorlati oktatás.

(3)18

A támogató szolgálattal kapcsolatos képzések

12. § (1) A támogató szolgálat-vezető képzés célja a képzésen résztvevő személy felkészítése a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 39/A. §-ának (1) bekezdésében foglalt feladatok ellátásának szervezésére, irányítására.

(2) A képzés kötelező óraszáma 240 óra, ebből

a) 160 óra elméleti oktatás,

b) 80 óra gyakorlati oktatás.

13. § (1) A személyi segítő képzés célja a képzésen résztvevő személy felkészítése a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 39/A. §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglalt feladatok ellátására.

(2) A képzés kötelező óraszáma 240 óra, ebből

a) 160 óra elméleti oktatás,

b) 80 óra gyakorlati oktatás.

14. § (1) A személyszállító képzés célja a képzésen résztvevő személy felkészítése a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 39/A. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatok ellátására.

(2) A képzés kötelező óraszáma 68 óra, ebből

a) 60 óra elméleti oktatás,

b) 8 óra gyakorlati oktatás.

A falu- és tanyagondnoki képzés

15. § (1) A falu- és tanyagondnoki képzés célja a képzésen résztvevő személy felkészítése a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 39. §-ának (1)–(4) bekezdéseiben foglalt feladatok ellátására.

(2) A képzés kötelező óraszáma 260 óra, ebből

a) 180 óra elméleti oktatás,

b) 80 óra gyakorlati oktatás.

A közösségi pszichiátriai ellátással kapcsolatos
képzések

16. § (1) A közösségi pszichiátriai koordinátor képzés célja a képzésen résztvevő személy felkészítése a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 39/G. §-ának (3) bekezdésében és 39/H. §-ában foglalt feladatok ellátására.

(2) A közösségi pszichiátriai gondozó képzés célja a képzésen résztvevő személy felkészítése a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 39/F. §-ának (2) bekezdésében foglalt feladatok ellátására.

(3)19 Az (1) bekezdésben foglalt képzés kötelező óraszáma 320 óra, ebből

a) 200 óra elméleti oktatás,

b) 120 óra gyakorlati oktatás.

(4)20 A (2) bekezdésben foglalt képzés kötelező óraszáma 280 óra, ebből

a) 160 óra elméleti oktatás,

b) 120 óra gyakorlati oktatás.

(5)21 Az orvos, illetve a klinikai szakpszichológus képesítéssel rendelkezők esetében az (1) és (2) bekezdés szerinti képzéseknél az elméleti oktatás 40 óra, a gyakorlati oktatás 10 óra.

A komplex támogatási szükségletmérő képzés22

17. §23 (1) A komplex támogatási szükségletmérő képzés célja a képzésen részt vevő személy felkészítése a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 110/C. §-ában foglalt komplex szükségletfelméréshez kapcsolódó szakmai feladatok elvégzésére.

(2) A képzés kötelező óraszáma fogyatékos szakterületen 62 óra, ebből

a) 44 óra elméleti oktatás,

b) 18 óra gyakorlati oktatás.

(3) A képzés kötelező óraszáma pszichiátriai beteg és szenvedélybeteg szakterületen 52 óra, ebből

a) 34 óra elméleti oktatás,

b) 18 óra gyakorlati oktatás.

17/A. §24 (1) 2018. december 31-éig a 17. § szerinti képzésen való részvétel nélkül komplex támogatási szükségletmérő vizsgát tehet az a személy, aki 2017. december 31-én a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló jogszabály szerint minősített tanfolyam sikeres elvégzéséről szóló igazolással vagy támogatási szükségletfelmérő szakmentor képzettséggel rendelkezik.

(2) A vizsgára az 1/A. számú melléklet szerinti adatlapnak a Főigazgatósághoz történő megküldésével kell jelentkezni. A jelentkezéshez mellékelni kell a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló jogszabály szerint minősített tanfolyam sikeres elvégzéséről szóló igazolást vagy a támogatási szükségletfelmérő szakmentor bizonyítványt.

(3) A képzésen való részvétel nélkül történő vizsgára a 8. § (1) és (3) bekezdését, a 9. § (1) és (2) bekezdését, valamint (3) bekezdés b) és c) pontját, a 10. §-t és a 3. számú mellékletet kell alkalmazni.

Záró rendelkezések25

18. § (1) E rendelet 2005. január 1-jén lép hatályba.

(2)26 A 2017. január 1-jét megelőzően azonos szakmai tartalommal – a minisztérium, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szervezésében vagy engedélyével – folytatott, illetve szervezett képzés a Főigazgatóság által e rendelet alapján folytatott vagy szervezett képzéssel egyenértékű.

(3)27

1. számú melléklet a 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelethez28

JELENTKEZÉSI LAP

szociális szolgáltatásokat végzők képzésére

(elektronikusan nyújtható be)

1.     Személyes adatok:

1.1.    Jelentkező neve:     

1.2.    Születési hely:     

1.3.    Születési idő: ....................... év ................................................. hónap ........ nap

1.4.    Anyja neve:     

1.5.    Postai levelezési cím:     

1.6.    Elektronikus levelezési cím, telefonszám:     

2.     A képzések közül az alábbira jelentkezem:

2.1.     adósságkezelési tanácsadó képzés

2.2.     támogatószolgálat-vezető képzés

2.3.     személyi segítő képzés

2.4.     személyszállító képzés

2.5.     falu- és tanyagondnoki képzés

2.6.     közösségi koordinátor képzés

2.7.     közösségi gondozó képzés

2.8.     komplex támogatási szükségletmérő képzés

3.     A képzést az alábbi képzőhelyen kívánom elvégezni:

    

Ha vállalja, hogy a jelentkezését átirányítsák, amennyiben a választott helyszínen az adott időszakban nem indul képzés, adja meg alkalmassági sorrendben az átirányítás helyszíneit:

1.     

2.     

3.     

Kelt: ..........................................................., ........... év ................................ hónap ....... napján.

........................................................................

jelentkező aláírása

1/A. számú melléklet a 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelethez29

JELENTKEZÉSI LAP

komplex támogatási szükségletmérő vizsgára

1.     Személyes adatok:

Jelentkező neve:     

Születési hely:     

Születési idő: ....................... év ................................................. hónap ........ nap

Anyja neve:     

Értesítési cím:     

Telefonszám, elektronikus levelezési cím:     

2.     A komplex támogatási szükségletmérő vizsgához szükséges feltétellel rendelkezem:

2.1.     a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló jogszabály szerint minősített tanfolyamot sikeresen elvégeztem

2.2.     támogatási szükségletfelmérő szakmentor képzettséggel rendelkezem

(A megfelelő rész aláhúzandó!)

3.     A vizsgát az alábbi képzőhelyen kívánom letenni:

    

Ha vállalja, hogy a jelentkezését átirányítsák, amennyiben a választott helyszínen az adott időszakban nem szerveznek vizsgáztatást, adja meg alkalmassági sorrendben az átirányítás helyszíneit:

1.     

2.     

3.     

Kelt: ..........................................................., ........... év ................................ hónap ....... napján.

........................................................................

jelentkező aláírása

2. számú melléklet a 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelethez30

IGAZOLÁS
Szociális szolgáltatásokat végzők képzésére való jelentkezésről

IGAZOLÁS

Szociális szolgáltatásokat végzők képzésére való jelentkezésről

Név:     

Születési hely:     

Születési idő:     

Anyja neve:     

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság nevében hivatalosan igazolom, hogy fent nevezett személy ....................................................................................………........................ képzésre ........ év ...…............ hó .…. napján jelentkezett, a ............................................... Ft összegű jelentkezési díjat megfizette, a jelentkezése elfogadásra került.

A képzést lebonyolító képzőhely:     

    

A képzés helyszíne:     

A képzés kezdésének várható időpontja:     

A képzés befejezésének várható időpontja:     

Jelen igazolás a kiállítástól számított két évig érvényes.

Kelt ...................................., ............ év .............................. hó ...... napján

P. H.

 

........................................

 

aláírás

3. számú melléklet a 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelethez31

TANÚSÍTVÁNY

TANÚSÍTVÁNY

................................................................................................

részére,

aki ........... év ...................... hó ..... napján .................................................................... településen született,

anyja neve: .........................................................................,

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által szervezett,

a 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendeletben foglalt feltételeknek megfelelően szervezett

 

...................................................................................................................

 

képzést elvégezte.

A vizsgabizottság előtt ................................. minősítéssel záróvizsgát tett.

A tanúsítvány a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság nyilvántartásába a ............................................ szám alatt bejegyzésre került.

Kelt ............................................., ....... év ...................... hó ..... napján.

P. H.

...........................................................

................................................................

a képző intézmény vezetője

a vizsgabizottság elnöke

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!