nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2004. évi CVII. törvény
a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról
2012-07-06
2013-01-01
11

2004. évi CVII.
törvény

a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról1

Az Országgyűlés a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásainak (a továbbiakban: többcélú kistérségi társulás) intézményesítése, a kistérségek összehangolt fejlesztésének előmozdítása, az önkormányzati közszolgáltatások színvonalának kiegyenlített emelése érdekében az alábbi törvényt alkotja:

1. § (1) A kistérségben – kivéve a fővárost és azt a kistérséget, amelyben egy település alkot egy kistérséget – működő települési önkormányzatok képviselő-testületei (a továbbiakban: képviselő-testület) a kistérségi együttműködés hosszú távú biztosítására írásbeli megállapodással (a továbbiakban: többcélú kistérségi társulási megállapodás) a kistérségben egy többcélú kistérségi társulást alakíthatnak. A többcélú kistérségi társulás részt vehet a kistérség területének összehangolt fejlesztésében (különösen: fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítésében, megvalósításában) és a településfejlesztés összehangolásában, vállalhatja kistérségi közszolgáltatások biztosítását, fejlesztését és szervezését, valamint intézmények fenntartását. E törvény alkalmazásában kistérségen a törvény mellékletében megjelölt kistérséget kell érteni.

(2) A többcélú kistérségi társulás létrehozásához szükséges, hogy

a)2 a többcélú kistérségi társulási megállapodást a kistérségbe tartozó települések képviselő-testületeinek több mint a fele, de legalább két képviselő-testület (a továbbiakban: a társulás tagja) jóváhagyja;

b) a többcélú kistérségi társulási megállapodást jóváhagyó települések együttes lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának 60%-át, illetve 50%-át, ha a társulás tagjainak száma eléri a kistérségbe tartozó települések számának 60%-át;

c)3 megalakulását követően a kincstár nyilvántartásba vegye.

(3) A többcélú kistérségi társulási megállapodást a társulás tagjai módosíthatják, törvényben meghatározottak szerint módosítják, illetve a helyi önkormányzati általános választásokat követő hat hónapon belül felülvizsgálják.

(4) A többcélú kistérségi társuláshoz csatlakozni bármikor, abból kiválni törvényben meghatározott esetben, illetve naptári év utolsó napjával lehet.

(5) A kiválásról szóló – minősített többséggel hozott – döntést a települési önkormányzat képviselő-testülete hat hónappal korábban köteles meghozni, és azt a társulás tagjaival közölni.

(6) A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával a többcélú kistérségi társulásból kizárhatja a társulás azon tagját, amely a megállapodásban meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget.

(7) A többcélú kistérségi társulás jogi személy. Gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(8) A többcélú kistérségi társulás megszűnik, amennyiben tagjainak száma a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott szám alá csökken, illetve az általuk képviselt települések lakosságszáma nem éri el a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott arányt.

(9) A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges:

a) a többcélú kistérségi társulási megállapodás jóváhagyásához;

b) a többcélú kistérségi társulási megállapodás módosításához;

c) a többcélú kistérségi társulás megszüntetéséhez;

d) a többcélú kistérségi társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz.

2. § (1) A többcélú kistérségi társulás jogszabályban meghatározott feltételek szerint gondoskodhat az alábbi feladatkörbe tartozó közszolgáltatások biztosításához kapcsolódó és térségi együttműködést igénylő egyes feladat- és hatáskörök ellátásáról:

a) oktatás és nevelés;

b) szociális ellátás;

c) egészségügyi ellátás;

d) család-, gyermek- és ifjúságvédelem;

e) közművelődési, közgyűjteményi tevékenység;

f) helyi közlekedés, helyi közútfenntartás;

g) ingatlan- és vagyongazdálkodás;

h) ivóvízellátás, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, valamint bel- és csapadékvíz-elvezetés;

i) kommunális szolgáltatások és energiaellátás;

j) környezet- és természetvédelem, valamint hulladékkezelés;

k) szennyvíztisztítás és -elvezetés;

l) területrendezés;

m) esélyegyenlőségi program megvalósítása;

n) foglalkoztatás;

o) gazdaság- és turizmusfejlesztés, valamint idegenforgalom;

p) állat- és növényegészségügy;

q) belső ellenőrzés;

r) területfejlesztés.

(2)4 Ha a többcélú kistérségi társulás legalább az (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott feladatkörbe tartozó egyes feladat- és hatáskörök ellátásáról gondoskodik, akkor ezekhez a központi költségvetés az éves költségvetési törvényben ösztönző támogatást biztosít.

(3) A kistérségi társulás által ellátható feladatok megvalósításának szakmai minimum követelményeit az ágazati törvények határozzák meg.

3. § (1) A többcélú kistérségi társulási megállapodás tartalmazza:

a) a többcélú kistérségi társulás nevét, székhelyét és lakosságszámát;

b) a többcélú kistérségi társulás tagjainak nevét, székhelyét és lakosságszámát;

c) a társulás tagjai által a többcélú kistérségi társulásra átruházott feladat- és hatásköröket;

d) a – meglévő vagy tervezett – közös fenntartású intézmények megjelölését, amelyek biztosítják a többcélú kistérségi társulás által ellátott önkormányzati közszolgáltatásokat;

e) a társulási tanács tagjait megillető szavazatot;

f) a társulási tanács szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat;

g) a költségek viselésének arányát és teljesítésének feltételeit;

h)5 az önkormányzatok vállalt pénzügyi hozzájárulása nem teljesítése esetén irányadó eljárást (a társulás döntésétől függően a társulás tagjai részéről a pénzforgalmi szolgáltatójuknak adott, a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulását, felhatalmazó nyilatkozatát, amely alapján a társulás beszedési megbízást nyújthat be a pénzforgalmi szolgáltatóhoz);

i)6 a társulási tanács működésével kapcsolatos hivatali teendők ellátásának a módját, elkülönült munkaszervezet létrehozása esetén annak szervezetét, a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét;

j)7 intézmény, más szervezet közös alapítása esetén az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó részletes rendelkezéseket;

k)8 a többcélú kistérségi társulás gazdálkodására és beszámolási kötelezettségére vonatkozó rendelkezéseket;

l)9 a többcélú kistérségi társulás tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzésének a rendjét;

m)10 a többcélú kistérségi társulás vagyonát és a vagyonátadás feltételeit, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásának rendjét.

(2) A társulási megállapodás tartalmazhatja:

a) azt, hogy a többcélú kistérségi társulás egyes feladatainak ellátását a többcélú kistérségi társulás székhely településének önkormányzata vagy a társulás más tagja biztosítja saját intézménye útján, ha az érintett önkormányzat képviselő-testülete a többcélú kistérségi társulással külön megállapodást köt;

b) azt, hogy a többcélú kistérségi társulás nem minden tagja számára biztosítja egyes feladat- és hatáskörök közös ellátását;

c) azt, hogy a többcélú kistérségi társulás gondoskodik a tagjai által fenntartott, azonos típusú intézmények gazdálkodásának biztosításáról;

d) társszékhely(ek) megjelölését, amely(ek) elláthatja(ják) a többcélú kistérségi társulás egyes feladatait;

e) a helyi adókból származó bevétel megosztásának módját;

f) a társulási tanács elnökségének feladatait;

g) a lakosság önszerveződő közösségei tájékoztatásának módját, valamint az együttműködés rendjét;

h)11 a megyei önkormányzattal, a térségi fejlesztési tanácsokkal való együttműködés, kapcsolattartás rendjét;

i) a társulási tanács és a társulás tagjai, valamint más települési önkormányzatok képviselő-testületei közötti kapcsolat rendszerét, a kölcsönös tájékoztatás, a döntés-előkészítés menetét, az egyes képviselő-testületeket megillető kezdeményezési jogot;

j) azt, hogy a többcélú kistérségi társulás keretében több intézményi társulás működik;

k) azt, amiben a társulás tagjai megállapodnak.

4. § (1) A többcélú kistérségi társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt, gazdálkodó szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőiket. A többcélú kistérségi társulás olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.

(2) A többcélú kistérségi társulás egyes közszolgáltatásokat – külön megállapodás alapján – más társulással, illetve helyi önkormányzattal együtt közösen biztosíthat, közös fejlesztéseket, beruházásokat valósíthatnak meg.

(3) A többcélú kistérségi társulás költségvetését a társulási tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg. A társulási tanács munkaszervezete [10. § (1) bekezdés] útján gondoskodik a többcélú kistérségi társulás költségvetésének végrehajtásáról.

(4) A többcélú kistérségi társulás működési költségeihez – a többcélú kistérségi társulási megállapodás eltérő rendelkezése hiányában – a társulás tagjai az általuk képviselt települések lakosságszámának arányában hozzájárulnak.

(5) A többcélú kistérségi társulás saját vagyonnal rendelkezhet, amelynek szaporulata a többcélú kistérségi társulást illeti meg.

(6) A többcélú kistérségi társulás megszűnése esetén a vagyonát – eltérő megállapodás hiányában – a társulás tagjai között kell felosztani. A vagyonmegosztás módját a társulási megállapodás rögzíti.

(7) A többcélú kistérségi társulásból történő kiválás, kizárás esetén a társulás tagja által a többcélú kistérségi társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni. Annak kiadására a társulás tagja csak abban az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a többcélú kistérségi társulás feladatának ellátását, ebben az esetben a társulás volt tagját a többcélú kistérségi társulással kötött szerződés alapján használati díj illeti meg.

5. § (1) A többcélú kistérségi társulás döntést hozó szerve a társulási tanács. A társulási tanács gyakorolja a többcélú kistérségi társulási megállapodásban meghatározott feladat- és hatásköröket.

(2) A társulási tanácsot a társulás tagjainak polgármesterei alkotják. A polgármester helyettesítésének rendjéről a képviselő-testület rendelkezik. A társulási tanács alakuló ülését a többcélú kistérségi társulás székhely települése önkormányzatának polgármestere hívja össze. A társulási tanács alakuló ülésén mondja ki a többcélú kistérségi társulás megalakulását.

(3) A társulási tanács alakuló ülésén titkos szavazással tagjai sorából elnököt választ, az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére elnökhelyettes(eke)t választhat, meghatározza a helyettesítés rendjét. Az elnök személyére a társulási tanács bármely tagja javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz – amennyiben a társulási tanács tagjainak száma a huszonötöt meghaladja – a jelen lévő tagok legalább egynegyedének szavazata szükséges. Az elnökhelyettes(ek) személyére az elnök tesz javaslatot.

6. § (1) A társulási tanács minden tagja – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – egy szavazattal rendelkezik.

(2) A társulás tagjai a többcélú kistérségi társulási megállapodásban rögzíthetik, hogy a társulási tanács tagjai a település lakosságszáma vagy a költségvetési hozzájárulás arányában rendelkeznek szavazati joggal.

(3) A társulási tanács tagjai évente legalább két alkalommal beszámolnak képviselő-testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről.

(4) A társulási tanács tagjai a települési önkormányzat képviselő-testülete által tartott közmeghallgatáson tájékoztathatják a lakosságot a többcélú kistérségi társulás tevékenységéről. A többcélú kistérségi társulási megállapodás a tájékoztatás és az együttműködés egyéb formáit is meghatározhatja.

7. § (1) A társulási tanács döntését ülésén, határozattal hozza.

(2) A társulási tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, illetőleg a társulási tanács helyettesítéssel megbízott tagja hívja össze és vezeti.

(3) A társulási tanács ülését össze kell hívni:

a) szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal;

b) a többcélú kistérségi társulási megállapodásban vagy a társulási tanács által meghatározott esetben;

c) a társulás tagjai egynegyedének – napirendet tartalmazó – indítványára, annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül;

d)12 a fővárosi és megyei kormányhivatal kezdeményezésére, annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül.

(4) A társulási tanács ülése nyilvános.

(5) A társulási tanács

a) zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor;

b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.

(6)13 A társulási tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a társulási tanács által felhatalmazott tag írja alá. A jegyzőkönyvet a társulási tanács elnöke az ülést követő tizenöt napon belül megküldi a fővárosi és megyei kormányhivatalnak és a társulás tagjainak.

8. § (1) A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a társulási megállapodásban meghatározott számú, de legalább a szavazatok több mint felével rendelkező tag jelen van és a jelen lévő tagok által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a többcélú kistérségi társulást alkotó települések lakosságszámának egyharmadát. A javaslat elfogadásához a megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát.

(2) Minősített többség szükséges:

a) a kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő – pályázat benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához;

b) a 7. § (5) bekezdésének b) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez;

c) a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása; és

d) abban az ügyben, amit a szervezeti és működési szabályzat meghatároz.

(3) A minősített többséghez a társulási megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a jelen lévő tagok szavazatainak kétharmadát és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.

9. § (1) Azokban a kistérségekben, amelyekben a társulás tagjainak száma meghaladja a huszonötöt, a társulási tanács tagjai sorából legalább öt-, de legfeljebb kilenctagú elnökséget választhat. Az elnökség előkészíti a társulási tanács döntéseit, összehangolja a bizottságok munkáját és a munkaszervezet vezetőjén keresztül irányítja a többcélú kistérségi társulás munkaszervezetét.

(2) Az elnökség működésére, a társulási tanácsnak történő beszámolásának rendjére vonatkozó rendelkezéseket a társulási tanács szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.

10. § (1) A társulási tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását a többcélú kistérségi társulás székhely települése önkormányzata képviselő-testületének hivatala, vagy – a többcélú kistérségi társulási megállapodásban meghatározottak szerint – a társulási tanács költségvetési szervként létrehozott elkülönült munkaszervezete (a továbbiakban együtt: munkaszervezet) közreműködésével látja el.

(2) A munkaszervezet keretében – külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint, a szükséges pénzügyi fedezet biztosítása mellett – működhetnek a minisztériumoknak, valamint területi szerveiknek a kistérségben feladatot ellátó munkatársai.

11. § (1) A többcélú kistérségi társulás szervezeti és működési szabályzatát – a társulási megállapodásban meghatározott keretek között – a társulási tanács fogadja el a megalakulását követő három hónapon belül.

(2) A társulási tanács döntései előkészítésére, végrehajtásának szervezésére bizottságokat hozhat létre a társulási tanács tagjaiból, illetve a kistérség területén működő gazdasági szervek, továbbá a lakosság önszerveződő közösségeinek képviselőiből. A bizottság tagjainak számát, összetételét és működésének rendjét a társulási tanács határozza meg, a bizottság elnöke a társulási tanács tagja lehet. Az elnök a bizottság javaslatáról, intézkedéséről a társulási tanács elnökét írásban tájékoztatja.

(3) A társulási tanács a többcélú kistérségi társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzése céljából pénzügyi bizottságot hoz létre. A pénzügyi bizottság elnökét és tagjai több mint a felét a társulási tanács tagjai közül kell választani.

12. § (1)14 A többcélú kistérségi társulási megállapodást a többcélú kistérségi társulás megalakulását követő tizenöt napon belül a társulási tanács elnöke megküldi a fővárosi és megyei kormányhivatalnak, aki arra tizenöt napon belül törvényességi észrevételt tehet.

(2)15 A fővárosi és megyei kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében vizsgálja, hogy a többcélú kistérségi társulás döntése, szervezete, működése és döntéshozatali eljárása megfelel-e a jogszabályoknak, a többcélú kistérségi társulási megállapodásban, valamint a társulási tanács szervezeti és működési szabályzatában foglaltaknak. A fővárosi és megyei kormányhivatal összehívja a társulási tanács ülését, ha a 7. § (3) bekezdés c) pontja szerint tett indítványnak a társulási tanács elnöke tizenöt napon belül nem tesz eleget.

(3)16

(4)17 Az európai uniós és költségvetési támogatások felhasználását az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a kincstár, illetve az európai uniós támogatások irányító hatóságai és a kifizető hatóság képviselői is ellenőrzik.

13. § (1)18 A törvény mellékletében megjelölt kistérségi lehatárolás megváltoztatását a helyi önkormányzatokért felelős miniszter útján az érintett képviselő-testület(ek) az önkormányzati általános választásokat követő hat hónapon belül – a társulási tanácsvéleményének csatolásával – kezdeményezheti(k). A kezdeményezést a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a Kormányhoz nyújtja be.

(2) E törvény alkalmazása során a költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám az irányadó.

13/A. §19

14. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő hónap 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény 2. § (2) bekezdése 2005. január 1-jén lép hatályba.

(3)–(16)20

Melléklet a 2004. évi CVII. törvényhez21

A kistérségek, a kistérségekbe tartozó települések és a kistérségek székhelye

Megye

Kistérség név

Település

Kistérség székhely

 

Budapest

Budapest

Budapest

Bács-Kiskun

 

 

 

 

Bajai

Bácsbokod

Baja

 

 

Bácsborsód

 

 

 

Bácsszentgyörgy

 

 

 

Baja

 

 

 

Bátmonostor

 

 

 

Csátalja

 

 

 

Csávoly

 

 

 

Dávod

 

 

 

Dunafalva

 

 

 

Érsekcsanád

 

 

 

Érsekhalma

 

 

 

Felsőszentiván

 

 

 

Gara

 

 

 

Hercegszántó

 

 

 

Nagybaracska

 

 

 

Nemesnádudvar

 

 

 

Rém

 

 

 

Sükösd

 

 

 

Szeremle

 

 

 

Vaskút

 

 

Bácsalmási

Bácsalmás

Bácsalmás

 

 

Bácsszőlős

 

 

 

Csikéria

 

 

 

Katymár

 

 

 

Kunbaja

 

 

 

Madaras

 

 

 

Mátételke

 

 

 

Tataháza

 

 

Kalocsai

Bátya

Kalocsa

 

 

Drágszél

 

 

 

Dunapataj

 

 

 

Dunaszentbenedek

 

 

 

Dunatetétlen

 

 

 

Dusnok

 

 

 

Fajsz

 

 

 

Foktő

 

 

 

Géderlak

 

 

 

Hajós

 

 

 

Harta

 

 

 

Homokmégy

 

 

 

Kalocsa

 

 

 

Miske

 

 

 

Ordas

 

 

 

Öregcsertő

 

 

 

Solt

 

 

 

Szakmár

 

 

 

Újtelek

 

 

 

Uszód

 

 

Kecskeméti

Ágasegyháza

Kecskemét

 

 

Ballószög

 

 

 

Felsőlajos

 

 

 

Fülöpháza

 

 

 

Helvécia

 

 

 

Jakabszállás

 

 

 

Kecskemét

 

 

 

Kerekegyháza

 

 

 

Kunbaracs

 

 

 

Ladánybene

 

 

 

Lajosmizse

 

 

 

Lakitelek

 

 

 

Nyárlőrinc

 

 

 

Orgovány

 

 

 

Szentkirály

 

 

 

Tiszakécske

 

 

 

Tiszaug

 

 

 

Városföld

 

 

Kiskőrösi

Akasztó

Kiskőrös

 

 

Bócsa

 

 

 

Császártöltés

 

 

 

Csengőd

 

 

 

Fülöpszállás

 

 

 

Imrehegy

 

 

 

Izsák

 

 

 

Kaskantyú

 

 

 

Kecel

 

 

 

Kiskőrös

 

 

 

Páhi

 

 

 

Soltszentimre

 

 

 

Soltvadkert

 

 

 

Tabdi

 

 

 

Tázlár

 

 

Kiskunfélegyházai

Bugac

Kiskunfélegyháza

 

 

Bugacpusztaháza

 

 

 

Fülöpjakab

 

 

 

Gátér

 

 

 

Kiskunfélegyháza

 

 

 

Kunszállás

 

 

 

Pálmonostora

 

 

 

Petőfiszállás

 

 

 

Tiszaalpár

 

 

Kiskunhalasi

Balotaszállás

Kiskunhalas

 

 

Harkakötöny

 

 

 

Kelebia

 

 

 

Kiskunhalas

 

 

 

Kisszállás

 

 

 

Kunfehértó

 

 

 

Pirtó

 

 

 

Tompa

 

 

 

Zsana

 

 

Kiskunmajsai

Csólyospálos

Kiskunmajsa

 

 

Jászszentlászló

 

 

 

Kiskunmajsa

 

 

 

Kömpöc

 

 

 

Móricgát

 

 

 

Szank

 

 

Kunszentmiklósi

Apostag

Kunszentmiklós

 

 

Dunaegyháza

 

 

 

Dunavecse

 

 

 

Kunadacs

 

 

 

Kunpeszér

 

 

 

Kunszentmiklós

 

 

 

Szabadszállás

 

 

 

Szalkszentmárton

 

 

 

Tass

 

 

 

Újsolt

 

 

Jánoshalmai

Borota

Jánoshalma

 

 

Jánoshalma

 

 

 

Kéleshalom

 

 

 

Mélykút

 

Baranya

 

 

 

 

Komlói

Bodolyabér

Komló

 

 

Egyházaskozár

 

 

 

Hegyhátmaróc

 

 

 

Hosszúhetény

 

 

 

Kárász

 

 

 

Komló

 

 

 

Köblény

 

 

 

Liget

 

 

 

Magyaregregy

 

 

 

Magyarhertelend

 

 

 

Magyarszék

 

 

 

Mánfa

 

 

 

Máza

 

 

 

Mecsekpölöske

 

 

 

Szalatnak

 

 

 

Szárász

 

 

 

Szászvár

 

 

 

Tófű

 

 

 

Vékény

 

 

Mohácsi

Babarc

Mohács

 

 

Bár

 

 

 

Belvárdgyula

 

 

 

Bezedek

 

 

 

Bóly

 

 

 

Borjád

 

 

 

Dunaszekcső

 

 

 

Erdősmárok

 

 

 

Feked

 

 

 

Geresdlak

 

 

 

Görcsönydoboka

 

 

 

Hásságy

 

 

 

Himesháza

 

 

 

Homorúd

 

 

 

Ivándárda

 

 

 

Kisbudmér

 

 

 

Kisnyárád

 

 

 

Kölked

 

 

 

Lánycsók

 

 

 

Lippó

 

 

 

Liptód

 

 

 

Majs

 

 

 

Maráza

 

 

 

Máriakéménd

 

 

 

Mohács

 

 

 

Monyoród

 

 

 

Nagybudmér

 

 

 

Nagynyárád

 

 

 

Olasz

 

 

 

Palotabozsok

 

 

 

Pócsa

 

 

 

Sárok

 

 

 

Sátorhely

 

 

 

Somberek

 

 

 

Szajk

 

 

 

Szebény

 

 

 

Szederkény

 

 

 

Székelyszabar

 

 

 

Szűr

 

 

 

Töttös

 

 

 

Udvar

 

 

 

Véménd

 

 

 

Versend

 

 

Sásdi

Ág

Sásd

 

 

Alsómocsolád

 

 

 

Bakóca

 

 

 

Baranyajenő

 

 

 

Baranyaszentgyörgy

 

 

 

Bikal

 

 

 

Felsőegerszeg

 

 

 

Gerényes

 

 

 

Gödre

 

 

 

Kisbeszterce

 

 

 

Kishajmás

 

 

 

Kisvaszar

 

 

 

Mágocs

 

 

 

Mekényes

 

 

 

Meződ

 

 

 

Mindszentgodisa

 

 

 

Nagyhajmás

 

 

 

Oroszló

 

 

 

Palé

 

 

 

Sásd

 

 

 

Szágy

 

 

 

Tarrós

 

 

 

Tékes

 

 

 

Tormás

 

 

 

Varga

 

 

 

Vásárosdombó

 

 

 

Vázsnok

 

 

Sellyei

Adorjás

Sellye

 

 

Baranyahídvég

 

 

 

Besence

 

 

 

Bogádmindszent

 

 

 

Bogdása

 

 

 

Csányoszró

 

 

 

Drávafok

 

 

 

Drávaiványi

 

 

 

Drávakeresztúr

 

 

 

Drávasztára

 

 

 

Felsőszentmárton

 

 

 

Gilvánfa

 

 

 

Hegyszentmárton

 

 

 

Hirics

 

 

 

Kákics

 

 

 

Kemse

 

 

 

Kisasszonyfa

 

 

 

Kisszentmárton

 

 

 

Kórós

 

 

 

Lúzsok

 

 

 

Magyarmecske

 

 

 

Magyartelek

 

 

 

Markóc

 

 

 

Marócsa

 

 

 

Nagycsány

 

 

 

Okorág

 

 

 

Ózdfalu

 

 

 

Páprád

 

 

 

Piskó

 

 

 

Sámod

 

 

 

Sellye

 

 

 

Sósvertike

 

 

 

Vajszló

 

 

 

Vejti

 

 

 

Zaláta

 

 

Siklósi

Alsószentmárton

Siklós

 

 

Babarcszőlős

 

 

 

Beremend

 

 

 

Bisse

 

 

 

Csarnóta

 

 

 

Cún

 

 

 

Diósviszló

 

 

 

Drávacsehi

 

 

 

Drávacsepely

 

 

 

Drávapalkonya

 

 

 

Drávapiski

 

 

 

Drávaszabolcs

 

 

 

Drávaszerdahely

 

 

 

Egyházasharaszti

 

 

 

Garé

 

 

 

Gordisa

 

 

 

Harkány

 

 

 

Illocska

 

 

 

Ipacsfa

 

 

 

Ivánbattyán

 

 

 

Kásád

 

 

 

Kémes

 

 

 

Kisdér

 

 

 

Kisharsány

 

 

 

Kisjakabfalva

 

 

 

Kiskassa

 

 

 

Kislippó

 

 

 

Kistapolca

 

 

 

Kistótfalu

 

 

 

Kovácshida

 

 

 

Lapáncsa

 

 

 

Magyarbóly

 

 

 

Márfa

 

 

 

Márok

 

 

 

Matty

 

 

 

Nagyharsány

 

 

 

Nagytótfalu

 

 

 

Old

 

 

 

Palkonya

 

 

 

Pécsdevecser

 

 

 

Peterd

 

 

 

Rádfalva

 

 

 

Siklós

 

 

 

Siklósbodony

 

 

 

Siklósnagyfalu

 

 

 

Szaporca

 

 

 

Szava

 

 

 

Tésenfa

 

 

 

Túrony

 

 

 

Újpetre

 

 

 

Villány

 

 

 

Villánykövesd

 

 

 

Vokány

 

 

Szigetvári

Almamellék

Szigetvár

 

 

Almáskeresztúr

 

 

 

Bánfa

 

 

 

Basal

 

 

 

Boldogasszonyfa

 

 

 

Botykapeterd

 

 

 

Bürüs

 

 

 

Csebény

 

 

 

Csertő

 

 

 

Dencsháza

 

 

 

Endrőc

 

 

 

Gyöngyösmellék

 

 

 

Hobol

 

 

 

Horváthertelend

 

 

 

Ibafa

 

 

 

Katádfa

 

 

 

Kétújfalu

 

 

 

Kisdobsza

 

 

 

Kistamási

 

 

 

Magyarlukafa

 

 

 

Merenye

 

 

 

Molvány

 

 

 

Mozsgó

 

 

 

Nagydobsza

 

 

 

Nagypeterd

 

 

 

Nagyváty

 

 

 

Nemeske

 

 

 

Nyugotszenterzsébet

 

 

 

Patapoklosi

 

 

 

Pettend

 

 

 

Rózsafa

 

 

 

Somogyapáti

 

 

 

Somogyhárságy

 

 

 

Somogyhatvan

 

 

 

Somogyviszló

 

 

 

Szentdénes

 

 

 

Szentegát

 

 

 

Szentlászló

 

 

 

Szigetvár

 

 

 

Szörény

 

 

 

Szulimán

 

 

 

Teklafalu

 

 

 

Tótszentgyörgy

 

 

 

Várad

 

 

 

Vásárosbéc

 

 

 

Zádor

 

 

Pécsi

Abaliget

Pécs

 

 

Aranyosgadány

 

 

 

Áta

 

 

 

Bakonya

 

 

 

Baksa

 

 

 

Birján

 

 

 

Bogád

 

 

 

Bosta

 

 

 

Cserkút

 

 

 

Egerág

 

 

 

Ellend

 

 

 

Görcsöny

 

 

 

Gyód

 

 

 

Husztót

 

 

 

Keszü

 

 

 

Kisherend

 

 

 

Kovácsszénája

 

 

 

Kozármisleny

 

 

 

Kökény

 

 

 

Kővágószőlős

 

 

 

Kővágótöttös

 

 

 

Lothárd

 

 

 

Magyarsarlós

 

 

 

Nagykozár

 

 

 

Ócsárd

 

 

 

Orfű

 

 

 

Pécs

 

 

 

Pécsudvard

 

 

 

Pellérd

 

 

 

Pogány

 

 

 

Regenye

 

 

 

Romonya

 

 

 

Szalánta

 

 

 

Szemely

 

 

 

Szilvás

 

 

 

Szőke

 

 

 

Szőkéd

 

 

 

Tengeri

 

 

 

Téseny

 

 

Pécsváradi

Apátvarasd

Pécsvárad

 

 

Berkesd

 

 

 

Erdősmecske

 

 

 

Erzsébet

 

 

 

Fazekasboda

 

 

 

Hidas

 

 

 

Kátoly

 

 

 

Kékesd

 

 

 

Lovászhetény

 

 

 

Martonfa

 

 

 

Mecseknádasd

 

 

 

Nagypall

 

 

 

Óbánya

 

 

 

Ófalu

 

 

 

Pécsvárad

 

 

 

Pereked

 

 

 

Szellő

 

 

 

Szilágy

 

 

 

Zengővárkony

 

 

Szentlőrinci

Bicsérd

Szentlőrinc

 

 

Boda

 

 

 

Bükkösd

 

 

 

Cserdi

 

 

 

Csonkamindszent

 

 

 

Dinnyeberki

 

 

 

Gerde

 

 

 

Gyöngyfa

 

 

 

Helesfa

 

 

 

Hetvehely

 

 

 

Kacsóta

 

 

 

Királyegyháza

 

 

 

Okorvölgy

 

 

 

Pécsbagota

 

 

 

Sumony

 

 

 

Szabadszentkirály

 

 

 

Szentkatalin

 

 

 

Szentlőrinc

 

 

 

Velény

 

 

 

Zók

 

Békés

 

 

 

 

Békéscsabai

Békéscsaba

Békéscsaba

 

 

Csabaszabadi

 

 

 

Kétsoprony

 

 

 

Szabadkígyós

 

 

 

Telekgerendás

 

 

 

Újkígyós

 

 

Mezőkovácsházai

Almáskamarás

Mezőkovácsháza

 

 

Battonya

 

 

 

Dombegyház

 

 

 

Dombiratos

 

 

 

Kaszaper

 

 

 

Kevermes

 

 

 

Kisdombegyház

 

 

 

Kunágota

 

 

 

Magyarbánhegyes

 

 

 

Magyardombegyház

 

 

 

Medgyesbodzás

 

 

 

Medgyesegyháza

 

 

 

Mezőhegyes

 

 

 

Mezőkovácsháza

 

 

 

Nagybánhegyes

 

 

 

Nagykamarás

 

 

 

Pusztaottlaka

 

 

 

Végegyháza

 

 

Orosházai

Békéssámson

Orosháza

 

 

Csanádapáca

 

 

 

Csorvás

 

 

 

Gádoros

 

 

 

Gerendás

 

 

 

Kardoskút

 

 

 

Nagyszénás

 

 

 

Orosháza

 

 

 

Pusztaföldvár

 

 

 

Tótkomlós

 

 

Sarkadi

Biharugra

Sarkad

 

 

Geszt

 

 

 

Körösnagyharsány

 

 

 

Kötegyán

 

 

 

Méhkerék

 

 

 

Mezőgyán

 

 

 

Okány

 

 

 

Sarkad

 

 

 

Sarkadkeresztúr

 

 

 

Újszalonta

 

 

 

Zsadány

 

 

Szarvasi

Békésszentandrás

Szarvas

 

 

Csabacsűd

 

 

 

Gyomaendrőd

 

 

 

Hunya

 

 

 

Kardos

 

 

 

Kondoros

 

 

 

Örménykút

 

 

 

Szarvas

 

 

Szeghalomi

Bucsa

Szeghalom

 

 

Dévaványa

 

 

 

Ecsegfalva

 

 

 

Füzesgyarmat

 

 

 

Kertészsziget

 

 

 

Körösladány

 

 

 

Körösújfalu

 

 

 

Szeghalom

 

 

 

Vésztő

 

 

Békési

Békés

Békés

 

 

Bélmegyer

 

 

 

Csárdaszállás
Doboz

 

 

 

Kamut

 

 

 

Köröstarcsa

 

 

 

Mezőberény

 

 

 

Murony

 

 

 

Tarhos

 

 

Gyulai

Elek

Gyula

 

 

Gyula

 

 

 

Kétegyháza

 

 

 

Lőkösháza

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

 

 

 

 

Miskolci

Alacska

Miskolc

 

 

Alsózsolca

 

 

 

Arnót

 

 

 

Berzék

 

 

 

Bőcs

 

 

 

Bükkaranyos

 

 

 

Bükkszentkereszt

 

 

 

Emőd

 

 

 

Felsőzsolca

 

 

 

Gesztely

 

 

 

Harsány

 

 

 

Hernádkak

 

 

 

Hernádnémeti

 

 

 

Kisgyőr

 

 

 

Kistokaj

 

 

 

Kondó

 

 

 

Köröm

 

 

 

Mályi

 

 

 

Miskolc

 

 

 

Muhi

 

 

 

Nyékládháza

 

 

 

Onga

 

 

 

Ónod

 

 

 

Parasznya

 

 

 

Radostyán

 

 

 

Répáshuta

 

 

 

Sajóbábony

 

 

 

Sajóecseg

 

 

 

Sajóhídvég

 

 

 

Sajókápolna

 

 

 

Sajókeresztúr

 

 

 

Sajólád

 

 

 

Sajólászlófalva

 

 

 

Sajópálfala

 

 

 

Sajópetri

 

 

 

Sajósenye

 

 

 

Sajószentpéter

 

 

 

Sajóvámos

 

 

 

Szirmabesenyő

 

 

 

Varbó

 

 

Edelényi

Abod

Edelény

 

 

Aggtelek

 

 

 

Balajt

 

 

 

Becskeháza

 

 

 

Bódvalenke

 

 

 

Bódvarákó

 

 

 

Bódvaszilas

 

 

 

Boldva

 

 

 

Borsodszirák

 

 

 

Damak

 

 

 

Debréte

 

 

 

Edelény

 

 

 

Égerszög

 

 

 

Galvács

 

 

 

Hangács

 

 

 

Hegymeg

 

 

 

Hidvégardó

 

 

 

Irota

 

 

 

Jósvafő

 

 

 

Komjáti

 

 

 

Ládbesenyő

 

 

 

Lak

 

 

 

Martonyi

 

 

 

Meszes

 

 

 

Nyomár

 

 

 

Perkupa

 

 

 

Rakaca

 

 

 

Rakacaszend

 

 

 

Szakácsi

 

 

 

Szalonna

 

 

 

Szendrő

 

 

 

Szendrőlád

 

 

 

Szin

 

 

 

Szinpetri

 

 

 

Szögliget

 

 

 

Szőlősardó

 

 

 

Szuhogy

 

 

 

Teresztenye

 

 

 

Tomor

 

 

 

Tornabarakony

 

 

 

Tornakápolna

 

 

 

Tornanádaska

 

 

 

Tornaszentandrás

 

 

 

Tornaszentjakab

 

 

 

Varbóc

 

 

 

Viszló

 

 

 

Ziliz

 

 

Encsi

Abaújalpár

Encs

 

 

Abaújkér

 

 

 

Alsógagy

 

 

 

Baktakék

 

 

 

Beret

 

 

 

Büttös

 

 

 

Csenyéte

 

 

 

Csobád

 

 

 

Detek

 

 

 

Encs

 

 

 

Fáj

 

 

 

Fancsal

 

 

 

Felsőgagy

 

 

 

Forró

 

 

 

Fulókércs

 

 

 

Gagyapáti

 

 

 

Garadna

 

 

 

Gibárt

 

 

 

Hernádbűd

 

 

 

Hernádpetri

 

 

 

Hernádszentandrás

 

 

 

Hernádvécse

 

 

 

Ináncs

 

 

 

Kány

 

 

 

Keresztéte

 

 

 

Krasznokvajda

 

 

 

Litka

 

 

 

Méra

 

 

 

Novajidrány

 

 

 

Pamlény

 

 

 

Pere

 

 

 

Perecse

 

 

 

Pusztaradvány

 

 

 

Szalaszend

 

 

 

Szászfa

 

 

 

Szemere

 

 

Kazincbarcikai

Alsószuha

Kazincbarcika

 

 

Alsótelekes

 

 

 

Bánhorváti

 

 

 

Berente

 

 

 

Dédestapolcsány

 

 

 

Dövény

 

 

 

Felsőkelecsény

 

 

 

Felsőnyárád

 

 

 

Felsőtelekes

 

 

 

Imola

 

 

 

Izsófalva

 

 

 

Jákfalva

 

 

 

Kánó

 

 

 

Kazincbarcika

 

 

 

Kurityán

 

 

 

Mályinka

 

 

 

Múcsony

 

 

 

Nagybarca

 

 

 

Ormosbánya

 

 

 

Ragály

 

 

 

Rudabánya

 

 

 

Rudolftelep

 

 

 

Sajógalgóc

 

 

 

Sajóivánka

 

 

 

Sajókaza

 

 

 

Szuhafő

 

 

 

Szuhakálló

 

 

 

Tardona

 

 

 

Trizs

 

 

 

Vadna

 

 

 

Zádorfalva

 

 

 

Zubogy

 

 

Mezőkövesdi

Bogács

Mezőkövesd

 

 

Borsodgeszt

 

 

 

Borsodivánka

 

 

 

Bükkábrány

 

 

 

Bükkzsérc

 

 

 

Cserépfalu

 

 

 

Cserépváralja

 

 

 

Csincse

 

 

 

Egerlövő

 

 

 

Kács

 

 

 

Mezőkeresztes

 

 

 

Mezőkövesd

 

 

 

Mezőnagymihály

 

 

 

Mezőnyárád

 

 

 

Négyes

 

 

 

Sály

 

 

 

Szentistván

 

 

 

Szomolya

 

 

 

Tard

 

 

 

Tibolddaróc

 

 

 

Vatta

 

 

Ózdi

Arló

Ózd

 

 

Bánréve

 

 

 

Borsodbóta

 

 

 

Borsodnádasd

 

 

 

Borsodszentgyörgy

 

 

 

Bükkmogyorósd

 

 

 

Csernely

 

 

 

Csokvaomány

 

 

 

Domaháza

 

 

 

Dubicsány

 

 

 

Farkaslyuk

 

 

 

Gömörszőlős

 

 

 

Hangony

 

 

 

Hét

 

 

 

Járdánháza

 

 

 

Kelemér

 

 

 

Királd

 

 

 

Kissikátor

 

 

 

Lénárddaróc

 

 

 

Nekézseny

 

 

 

Ózd

 

 

 

Putnok

 

 

 

Sajómercse

 

 

 

Sajónémeti

 

 

 

Sajópüspöki

 

 

 

Sajóvelezd

 

 

 

Sáta

 

 

 

Serényfalva

 

 

 

Uppony

 

 

Sárospataki

Bodrogolaszi

Sárospatak

 

 

Erdőhorváti

 

 

 

Györgytarló

 

 

 

Háromhuta

 

 

 

Hercegkút

 

 

 

Kenézlő

 

 

 

Komlóska

 

 

 

Makkoshotyka

 

 

 

Olaszliszka

 

 

 

Sárazsadány

 

 

 

Sárospatak

 

 

 

Tolcsva

 

 

 

Vajdácska

 

 

 

Vámosújfalu

 

 

 

Viss

 

 

 

Zalkod

 

 

Sátoraljaújhelyi

Alsóregmec

Sátoraljaújhely

 

 

Bózsva

 

 

 

Felsőregmec

 

 

 

Filkeháza

 

 

 

Füzér

 

 

 

Füzérkajata

 

 

 

Füzérkomlós

 

 

 

Füzérradvány

 

 

 

Hollóháza

 

 

 

Kishuta

 

 

 

Kovácsvágás

 

 

 

Mikóháza

 

 

 

Nagyhuta

 

 

 

Nyíri

 

 

 

Pálháza

 

 

 

Pusztafalu

 

 

 

Sátoraljaújhely

 

 

 

Vágáshuta

 

 

 

Vilyvitány

 

 

Szerencsi

Alsódobsza

Szerencs

 

 

Bekecs

 

 

 

Golop

 

 

 

Legyesbénye

 

 

 

Mád

 

 

 

Megyaszó

 

 

 

Mezőzombor

 

 

 

Monok

 

 

 

Prügy

 

 

 

Rátka

 

 

 

Sóstófalva

 

 

 

Szerencs

 

 

 

Taktaharkány

 

 

 

Taktakenéz

 

 

 

Taktaszada

 

 

 

Tállya

 

 

 

Tiszalúc

 

 

 

Újcsanálos

 

 

Szikszói

Abaújlak

Szikszó

 

 

Abaújszolnok

 

 

 

Alsóvadász

 

 

 

Aszaló

 

 

 

Felsődobsza

 

 

 

Felsővadász

 

 

 

Gadna

 

 

 

Gagybátor

 

 

 

Gagyvendégi

 

 

 

Halmaj

 

 

 

Hernádkércs

 

 

 

Homrogd

 

 

 

Kázsmárk

 

 

 

Kiskinizs

 

 

 

Kupa

 

 

 

Léh

 

 

 

Monaj

 

 

 

Nagykinizs

 

 

 

Nyésta

 

 

 

Rásonysápberencs

 

 

 

Selyeb

 

 

 

Szentistvánbaksa

 

 

 

Szikszó

 

 

Tiszaújvárosi

Girincs

Tiszaújváros

 

 

Hejőbába

 

 

 

Hejőkeresztúr

 

 

 

Hejőkürt

 

 

 

Hejőpapi

 

 

 

Hejőszalonta

 

 

 

Kesznyéten

 

 

 

Kiscsécs

 

 

 

Nagycsécs

 

 

 

Nemesbikk

 

 

 

Oszlár

 

 

 

Sajóörös

 

 

 

Sajószöged

 

 

 

Szakáld

 

 

 

Tiszapalkonya

 

 

 

Tiszaújváros

 

 

Abaúj-Hegyközi

Abaújszántó

Gönc

 

 

Abaújvár

 

 

 

Arka

 

 

 

Baskó

 

 

 

Boldogkőújfalu

 

 

 

Boldogkőváralja

 

 

 

Fony

 

 

 

Gönc

 

 

 

Göncruszka

 

 

 

Hejce

 

 

 

Hernádcéce

 

 

 

Hernádszurdok

 

 

 

Hidasnémeti

 

 

 

Kéked

 

 

 

Korlát

 

 

 

Mogyoróska

 

 

 

Pányok

 

 

 

Regéc

 

 

 

Sima

 

 

 

Telkibánya

 

 

 

Tornyosnémeti

 

 

 

Vilmány

 

 

 

Vizsoly

 

 

 

Zsujta

 

 

Bodrogközi

Alsóberecki

Cigánd

 

 

Bodroghalom

 

 

 

Cigánd

 

 

 

Dámóc

 

 

 

Felsőberecki

 

 

 

Karcsa

 

 

 

Karos

 

 

 

Kisrozvágy

 

 

 

Lácacséke

 

 

 

Nagyrozvágy

 

 

 

Pácin

 

 

 

Révleányvár

 

 

 

Ricse

 

 

 

Semjén

 

 

 

Tiszacsermely

 

 

 

Tiszakarád

 

 

 

Zemplénagárd

 

 

Mezőcsáti

Ároktő

Mezőcsát

 

 

Gelej

 

 

 

Igrici

 

 

 

Mezőcsát

 

 

 

Tiszabábolna

 

 

 

Tiszadorogma

 

 

 

Tiszakeszi

 

 

 

Tiszatarján

 

 

 

Tiszavalk

 

 

Tokaji

Bodrogkeresztúr

Tokaj

 

 

Bodrogkisfalud

 

 

 

Csobaj

 

 

 

Erdőbénye

 

 

 

Szegi

 

 

 

Szegilong

 

 

 

Taktabáj

 

 

 

Tarcal

 

 

 

Tiszaladány

 

 

 

Tiszatardos

 

 

 

Tokaj

 

Csongrád

 

 

 

 

Csongrádi

Csanytelek

Csongrád

 

 

Csongrád

 

 

 

Felgyő

 

 

 

Tömörkény

 

 

Hódmezővásárhelyi

Hódmezővásárhely

Hódmezővásárhely

 

 

Mártély

 

 

 

Mindszent

 

 

 

Székkutas

 

 

Kisteleki

Baks

Kistelek

 

 

Balástya

 

 

 

Csengele

 

 

 

Kistelek

 

 

 

Ópusztaszer

 

 

 

Pusztaszer

 

 

Makói

Ambrózfalva

Makó

 

 

Apátfalva

 

 

 

Csanádalberti

 

 

 

Csanádpalota

 

 

 

Ferencszállás

 

 

 

Földeák

 

 

 

Királyhegyes

 

 

 

Kiszombor

 

 

 

Klárafalva

 

 

 

Kövegy

 

 

 

Magyarcsanád

 

 

 

Makó

 

 

 

Maroslele

 

 

 

Nagyér

 

 

 

Nagylak

 

 

 

Óföldeák

 

 

 

Pitvaros

 

 

Mórahalomi

Ásotthalom

Mórahalom

 

 

Bordány

 

 

 

Forráskút

 

 

 

Mórahalom

 

 

 

Öttömös

 

 

 

Pusztamérges

 

 

 

Ruzsa

 

 

 

Üllés

 

 

 

Zákányszék

 

 

Szegedi

Algyő

Szeged

 

 

Deszk

 

 

 

Dóc

 

 

 

Domaszék

 

 

 

Kübekháza

 

 

 

Röszke

 

 

 

Sándorfalva

 

 

 

Szatymaz

 

 

 

Szeged

 

 

 

Tiszasziget

 

 

 

Újszentiván

 

 

 

Zsombó

 

 

Szentesi

Árpádhalom

Szentes

 

 

Derekegyház

 

 

 

Eperjes

 

 

 

Fábiánsebestyén

 

 

 

Nagymágocs

 

 

 

Nagytőke

 

 

 

Szegvár

 

 

 

Szentes

 

Fejér

 

 

 

 

Bicskei

Alcsútdoboz

Bicske

 

 

Bicske

 

 

 

Bodmér

 

 

 

Csabdi

 

 

 

Csákvár

 

 

 

Etyek

 

 

 

Felcsút

 

 

 

Gánt

 

 

 

Mány

 

 

 

Óbarok

 

 

 

Szár

 

 

 

Tabajd

 

 

 

Újbarok

 

 

 

Vál

 

 

 

Vértesacsa

 

 

 

Vértesboglár

 

 

Dunaújvárosi

Baracs

Dunaújváros

 

 

Daruszentmiklós

 

 

 

Dunaújváros

 

 

 

Előszállás

 

 

 

Kisapostag

 

 

 

Mezőfalva

 

 

 

Nagykarácsony

 

 

 

Nagyvenyim

 

 

 

Rácalmás

 

 

Enyingi

Dég

Enying

 

 

Enying

 

 

 

Kisláng

 

 

 

Lajoskomárom

 

 

 

Lepsény

 

 

 

Mátyásdomb

 

 

 

Mezőkomárom

 

 

 

Mezőszentgyörgy

 

 

 

Szabadhídvég

 

 

Gárdonyi

Gárdony

Gárdony

 

 

Kápolnásnyék

 

 

 

Nadap

 

 

 

Pákozd

 

 

 

Pázmánd

 

 

 

Sukoró

 

 

 

Velence

 

 

 

Vereb

 

 

 

Zichyújfalu

 

 

Móri

Bakonycsernye

Mór

 

 

Balinka

 

 

 

Bodajk

 

 

 

Csákberény

 

 

 

Csókakő

 

 

 

Fehérvárcsurgó

 

 

 

Isztimér

 

 

 

Kincsesbánya

 

 

 

Magyaralmás

 

 

 

Mór

 

 

 

Nagyveleg

 

 

 

Pusztavám

 

 

 

Söréd

 

 

Sárbogárdi

Alap

Sárbogárd

 

 

Alsószentiván

 

 

 

Cece

 

 

 

Hantos

 

 

 

Igar

 

 

 

Mezőszilas

 

 

 

Nagylók

 

 

 

Sárbogárd

 

 

 

Sáregres

 

 

 

Vajta

 

 

Székesfehérvári

Bakonykúti

Székesfehérvár

 

 

Csór

 

 

 

Füle

 

 

 

Iszkaszentgyörgy

 

 

 

Jenő

 

 

 

Kőszárhegy

 

 

 

Lovasberény

 

 

 

Moha

 

 

 

Nádasdladány

 

 

 

Pátka

 

 

 

Polgárdi

 

 

 

Sárkeresztes

 

 

 

Sárkeszi

 

 

 

Sárszentmihály

 

 

 

Szabadbattyán

 

 

 

Székesfehérvár

 

 

 

Úrhida

 

 

 

Zámoly

 

 

Abai

Aba

Aba

 

 

Csősz

 

 

 

Káloz

 

 

 

Sárkeresztúr

 

 

 

Sárosd

 

 

 

Sárszentágota

 

 

 

Seregélyes

 

 

 

Soponya

 

 

 

Tác

 

 

Adonyi

Adony

Adony

 

 

Beloiannisz

 

 

 

Besnyő

 

 

 

Iváncsa

 

 

 

Kulcs

 

 

 

Perkáta

 

 

 

Pusztaszabolcs

 

 

 

Szabadegyháza

 

 

Martonvásári

Baracska

Martonvásár

 

 

Ercsi

 

 

 

Gyúró

 

 

 

Kajászó

 

 

 

Martonvásár

 

 

 

Ráckeresztúr

 

 

 

Tordas

 

Győr-Moson-Sopron

 

 

 

 

Csornai

Acsalag

Csorna

 

 

Bágyogszovát

 

 

 

Barbacs

 

 

 

Bezi

 

 

 

Bogyoszló

 

 

 

Bősárkány

 

 

 

Cakóháza

 

 

 

Csorna

 

 

 

Dör

 

 

 

Egyed

 

 

 

Farád

 

 

 

Fehértó

 

 

 

Győrsövényház

 

 

 

Jobaháza

 

 

 

Kóny

 

 

 

Maglóca

 

 

 

Magyarkeresztúr

 

 

 

Markotabödöge

 

 

 

Páli

 

 

 

Pásztori

 

 

 

Potyond

 

 

 

Rábacsanak

 

 

 

Rábapordány

 

 

 

Rábasebes

 

 

 

Rábaszentandrás

 

 

 

Rábatamási

 

 

 

Rábcakapi

 

 

 

Sopronnémeti

 

 

 

Szany

 

 

 

Szil

 

 

 

Szilsárkány

 

 

 

Tárnokréti

 

 

 

Vág

 

 

 

Zsebeháza

 

 

Győri

Abda

Győr

 

 

Bőny

 

 

 

Börcs

 

 

 

Dunaszeg

 

 

 

Dunaszentpál

 

 

 

Enese

 

 

 

Gönyű

 

 

 

Győr

 

 

 

Győrladamér

 

 

 

Győrújbarát

 

 

 

Győrújfalu

 

 

 

Győrzámoly

 

 

 

Ikrény

 

 

 

Kisbajcs

 

 

 

Koroncó

 

 

 

Kunsziget

 

 

 

Mezőörs

 

 

 

Nagybajcs

 

 

 

Nagyszentjános

 

 

 

Nyúl

 

 

 

Öttevény

 

 

 

Pér

 

 

 

Rábapatona

 

 

 

Rétalap

 

 

 

Töltéstava

 

 

 

Vámosszabadi

 

 

 

Vének

 

 

Kapuvár-Beledi

Babót

Kapuvár

 

 

Beled

 

 

 

Cirák

 

 

 

Dénesfa

 

 

 

Edve

 

 

 

Gyóró

 

 

 

Himod

 

 

 

Hövej

 

 

 

Kapuvár

 

 

 

Kisfalud

 

 

 

Mihályi

 

 

 

Osli

 

 

 

Rábakecöl

 

 

 

Szárföld

 

 

 

Vadosfa

 

 

 

Vásárosfalu

 

 

 

Veszkény

 

 

 

Vitnyéd

 

 

Mosonmagyaróvári

Ásványráró

Mosonmagyaróvár

 

 

Bezenye

 

 

 

Darnózseli

 

 

 

Dunakiliti

 

 

 

Dunaremete

 

 

 

Dunasziget

 

 

 

Feketeerdő

 

 

 

Halászi

 

 

 

Hédervár

 

 

 

Hegyeshalom

 

 

 

Jánossomorja

 

 

 

Károlyháza

 

 

 

Kimle

 

 

 

Kisbodak

 

 

 

Lébény

 

 

 

Levél

 

 

 

Lipót

 

 

 

Máriakálnok

 

 

 

Mecsér

 

 

 

Mosonmagyaróvár

 

 

 

Mosonszentmiklós

 

 

 

Mosonszolnok

 

 

 

Mosonudvar

 

 

 

Püski

 

 

 

Rajka

 

 

 

Újrónafő

 

 

 

Várbalog

 

 

Sopron-Fertődi

Ágfalva

Sopron

 

 

Agyagosszergény

 

 

 

Csáfordjánosfa

 

 

 

Csapod

 

 

 

Csér

 

 

 

Ebergőc

 

 

 

Egyházasfalu

 

 

 

Fertőboz

 

 

 

Fertőd

 

 

 

Fertőendréd

 

 

 

Fertőhomok

 

 

 

Fertőrákos

 

 

 

Fertőszentmiklós

 

 

 

Fertőszéplak

 

 

 

Gyalóka

 

 

 

Harka

 

 

 

Hegykő

 

 

 

Hidegség

 

 

 

Iván

 

 

 

Kópháza

 

 

 

Lövő

 

 

 

Nagycenk

 

 

 

Nagylózs

 

 

 

Nemeskér

 

 

 

Pereszteg

 

 

 

Petőháza

 

 

 

Pinnye

 

 

 

Pusztacsalád

 

 

 

Répceszemere

 

 

 

Répcevis

 

 

 

Röjtökmuzsaj

 

 

 

Sarród

 

 

 

Sopron

 

 

 

Sopronhorpács

 

 

 

Sopronkövesd

 

 

 

Szakony

 

 

 

Újkér

 

 

 

Und

 

 

 

Völcsej

 

 

 

Zsira

 

 

Téti

Árpás

Tét

 

 

Bodonhely

 

 

 

Csikvánd

 

 

 

Felpéc

 

 

 

Gyarmat

 

 

 

Gyömöre

 

 

 

Győrszemere

 

 

 

Kajárpéc

 

 

 

Kisbabot

 

 

 

Mérges

 

 

 

Mórichida

 

 

 

Rábacsécsény

 

 

 

Rábaszentmihály

 

 

 

Rábaszentmiklós

 

 

 

Sobor

 

 

 

Sokorópátka

 

 

 

Szerecseny

 

 

 

Tényő

 

 

 

Tét

 

 

Pannonhalmai

Bakonygyirót

Pannonhalma

 

 

Bakonypéterd

 

 

 

Bakonyszentlászló

 

 

 

Écs

 

 

 

Fenyőfő

 

 

 

Győrasszonyfa

 

 

 

Győrság

 

 

 

Lázi

 

 

 

Nyalka

 

 

 

Pannonhalma

 

 

 

Pázmándfalu

 

 

 

Ravazd

 

 

 

Románd

 

 

 

Sikátor

 

 

 

Táp

 

 

 

Tápszentmiklós

 

 

 

Tarjánpuszta

 

 

 

Veszprémvarsány

 

Hajdú-Bihar

 

 

 

 

Balmazújvárosi

Balmazújváros

Balmazújváros

 

 

Egyek

 

 

 

Hortobágy

 

 

 

Tiszacsege

 

 

Berettyóújfalui

Ártánd

Berettyóújfalu

 

 

Bakonszeg

 

 

 

Bedő

 

 

 

Berekböszörmény

 

 

 

Berettyóújfalu

 

 

 

Biharkeresztes

 

 

 

Bojt

 

 

 

Csökmő

 

 

 

Darvas

 

 

 

Esztár

 

 

 

Furta

 

 

 

Gáborján

 

 

 

Hencida

 

 

 

Kismarja

 

 

 

Komádi

 

 

 

Körösszakál

 

 

 

Körösszegapáti

 

 

 

Magyarhomorog

 

 

 

Mezőpeterd

 

 

 

Mezősas

 

 

 

Nagykereki

 

 

 

Pocsaj

 

 

 

Szentpéterszeg

 

 

 

Tépe

 

 

 

Told

 

 

 

Újiráz

 

 

 

Váncsod

 

 

 

Vekerd

 

 

 

Zsáka

 

 

Debreceni

Debrecen

Debrecen

 

 

Mikepércs

 

 

Hajdúböszörményi

Hajdúböszörmény

Hajdúböszörmény

 

 

Hajdúdorog

 

 

 

Hajdúnánás

 

 

Hajdúszoboszlói

Ebes

Hajdúszoboszló

 

 

Hajdúszoboszló

 

 

 

Hajdúszovát

 

 

 

Nagyhegyes

 

 

Polgári

Folyás

Polgár

 

 

Görbeháza

 

 

 

Polgár

 

 

 

Tiszagyulaháza

 

 

 

Újszentmargita

 

 

 

Újtikos

 

 

Püspökladányi

Báránd

Püspökladány

 

 

Bihardancsháza

 

 

 

Biharnagybajom

 

 

 

Bihartorda

 

 

 

Földes

 

 

 

Kaba

 

 

 

Nádudvar

 

 

 

Nagyrábé

 

 

 

Püspökladány

 

 

 

Sáp

 

 

 

Sárrétudvari

 

 

 

Szerep

 

 

 

Tetétlen

 

 

Derecske-Létavértesi

Álmosd

Derecske

 

 

Bagamér

 

 

 

Derecske

 

 

 

Hajdúbagos

 

 

 

Hosszúpályi

 

 

 

Kokad

 

 

 

Konyár

 

 

 

Létavértes

 

 

 

Monostorpályi

 

 

 

Sáránd

 

 

Hajdúhadházi

Bocskaikert

Hajdúhadház

 

 

Fülöp

 

 

 

Hajdúhadház

 

 

 

Hajdúsámson

 

 

 

Nyírábrány

 

 

 

Nyíracsád

 

 

 

Nyíradony

 

 

 

Nyírmártonfalva

 

 

 

Téglás

 

 

 

Újléta

 

 

 

Vámospércs

 

Heves

 

 

 

 

Egri

Andornaktálya

Eger

 

 

Demjén

 

 

 

Eger

 

 

 

Egerbakta

 

 

 

Egerszalók

 

 

 

Egerszólát

 

 

 

Feldebrő

 

 

 

Felsőtárkány

 

 

 

Kerecsend

 

 

 

Maklár

 

 

 

Nagytálya

 

 

 

Noszvaj

 

 

 

Novaj

 

 

 

Ostoros

 

 

 

Szarvaskő

 

 

 

Tarnaszentmária

 

 

 

Verpelét

 

 

Hevesi

Átány

Heves

 

 

Boconád

 

 

 

Erdőtelek

 

 

 

Erk

 

 

 

Heves

 

 

 

Hevesvezekény

 

 

 

Kisköre

 

 

 

Kömlő

 

 

 

Pély

 

 

 

Tarnabod

 

 

 

Tarnaméra

 

 

 

Tarnaörs

 

 

 

Tarnaszentmiklós

 

 

 

Tarnazsadány

 

 

 

Tenk

 

 

 

Tiszanána

 

 

 

Zaránk

 

 

Füzesabonyi

Aldebrő

Füzesabony

 

 

Besenyőtelek

 

 

 

Dormánd

 

 

 

Egerfarmos

 

 

 

Füzesabony

 

 

 

Kál

 

 

 

Kápolna

 

 

 

Kompolt

 

 

 

Mezőszemere

 

 

 

Mezőtárkány

 

 

 

Nagyút

 

 

 

Poroszló

 

 

 

Sarud

 

 

 

Szihalom

 

 

 

Tófalu

 

 

 

Újlőrincfalva

 

 

Gyöngyösi

Abasár

Gyöngyös

 

 

Adács

 

 

 

Atkár

 

 

 

Detk

 

 

 

Domoszló

 

 

 

Gyöngyös

 

 

 

Gyöngyöshalász

 

 

 

Gyöngyösoroszi

 

 

 

Gyöngyöspata

 

 

 

Gyöngyössolymos

 

 

 

Gyöngyöstarján

 

 

 

Halmajugra

 

 

 

Karácsond

 

 

 

Kisnána

 

 

 

Ludas

 

 

 

Markaz

 

 

 

Mátraszentimre

 

 

 

Nagyfüged

 

 

 

Nagyréde

 

 

 

Pálosvörösmart

 

 

 

Szűcsi

 

 

 

Vámosgyörk

 

 

 

Vécs

 

 

 

Visonta

 

 

 

Visznek

 

 

Hatvani

Apc

Hatvan

 

 

Boldog

 

 

 

Csány

 

 

 

Ecséd

 

 

 

Hatvan

 

 

 

Heréd

 

 

 

Hort

 

 

 

Kerekharaszt

 

 

 

Lőrinci

 

 

 

Nagykökényes

 

 

 

Petőfibánya

 

 

 

Rózsaszentmárton

 

 

 

Zagyvaszántó

 

 

Pétervásárai

Bodony

Pétervására

 

 

Bükkszék

 

 

 

Bükkszenterzsébet

 

 

 

Erdőkövesd

 

 

 

Fedémes

 

 

 

Istenmezeje

 

 

 

Ivád

 

 

 

Kisfüzes

 

 

 

Mátraballa

 

 

 

Mátraderecske

 

 

 

Parád

 

 

 

Parádsasvár

 

 

 

Pétervására

 

 

 

Recsk

 

 

 

Sirok

 

 

 

Szajla

 

 

 

Szentdomonkos

 

 

 

Tarnalelesz

 

 

 

Terpes

 

 

 

Váraszó

 

 

Bélapátfalvai

Balaton

Bélapátfalva

 

 

Bátor

 

 

 

Bekölce

 

 

 

Bélapátfalva

 

 

 

Bükkszentmárton

 

 

 

Egerbocs

 

 

 

Egercsehi

 

 

 

Hevesaranyos

 

 

 

Mikófalva

 

 

 

Mónosbél

 

 

 

Nagyvisnyó

 

 

 

Szilvásvárad

 

 

 

Szúcs

 

Jász-Nagykun-Szolnok

 

 

 

 

Jászberényi

Alattyán

Jászberény

 

 

Jánoshida

 

 

 

Jászágó

 

 

 

Jászalsószentgyörgy

 

 

 

Jászapáti

 

 

 

Jászárokszállás

 

 

 

Jászberény

 

 

 

Jászboldogháza

 

 

 

Jászdózsa

 

 

 

Jászfelsőszentgyörgy

 

 

 

Jászfényszaru

 

 

 

Jászivány

 

 

 

Jászjákóhalma

 

 

 

Jászkisér

 

 

 

Jászladány

 

 

 

Jászszentandrás

 

 

 

Jásztelek

 

 

 

Pusztamonostor

 

 

Karcagi

Berekfürdő

Karcag

 

 

Karcag

 

 

 

Kenderes

 

 

 

Kisújszállás

 

 

 

Kunmadaras

 

 

Kunszentmártoni

Cibakháza

Kunszentmárton

 

 

Csépa

 

 

 

Cserkeszőlő

 

 

 

Kunszentmárton

 

 

 

Nagyrév

 

 

 

Öcsöd

 

 

 

Szelevény