nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
113/2004. (IX. 23.) GKM rendelet
a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról
2009-10-01
2011-03-23
5

113/2004. (IX. 23.) GKM rendelet

a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról1

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdése b) pontjának 21. alpontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §2 E rendeletet a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel (a továbbiakban: vontató) vontatott pótkocsival, 40 km/órát meg nem haladó sebességgel történő közúti szállítására, a szállításoknál használt szállítóegységre és annak személyzetére kell alkalmazni.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) szállítóegység: a vontatóból és egy vontatott pótkocsiból álló járműszerelvény;

b) üzemanyag: a mezőgazdasági gépek dízelüzemanyagai és a könnyű fűtőolajok, melyek lobbanáspontja legfeljebb 100 °C;

c)3 mezőgazdasági vegyszer: a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet (a továbbiakban: ADR) hatálya alá tartozó növényvédő szer és műtrágya;

d) küldeménydarab: csomagolási művelet végterméke, amely a szállításra kész csomagolóeszközből és a tartalmából áll;

e)4 nagyméretű csomagolóeszköz (IBC): merev vagy hajlékony falú, szállítható csomagolóeszköz, amelynek űrtartalma nem haladja meg a 3 m3-t, gépi mozgatásra alkalmas kivitelű, a szállítás és kezelés során fellépő erőhatásoknak ellenáll.

3. § Szállítóegységgel nem szállítható:

a) növényvédő szer ömlesztve;

b)5 növényvédő szer és nem folyékony műtrágya tartányban;

c)6 üzemanyag és folyékony műtrágya 6500 liternél nagyobb befogadóképességű rögzített vagy leszerelhető tartányban.

4. § (1)7 Üzemanyag vagy folyékony műtrágya szállítására jóváhagyott tartányos pótkocsi vontatására csak dízel üzemű vontató használható.

(2) A vontató elektromos vezetékrendszerét megfelelően kell rögzíteni és a mechanikai hatásoktól védeni.

(3)8

5. § (1)9 A tartányos pótkocsira a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló, illetve a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló jogszabályokban10 foglaltakon kívül a következőket kell alkalmazni:

a) elektromos vezetékrendszerét megfelelően kell rögzíteni és a mechanikai hatásoktól védeni;

b) megengedett vontatási sebessége legalább 25 km/ó.

(2) A tartányos pótkocsi összeépítésének engedélyezéséhez benyújtandó műszaki dokumentációnak a külön jogszabályban11 meghatározottakon kívül tartalmaznia kell a tartányfelépítmény rögzítésének leírását és szilárdsági ellenőrző számítását.

(3) A tartánynak és rögzítő elemeinek a megengedett legnagyobb töltési tömeg mellett a következő igénybevételeket kell elviselniük:

a) menetirányban a kétszeres össztömeget;

b) menetirányra merőlegesen az egyszeres össztömeget;

c) függőlegesen felfelé az egyszeres össztömeget;

d) függőlegesen lefelé a kétszeres össztömeget.

(4) A forgalomba helyezés előtti hatósági műszaki vizsgálatnál a közlekedési hatóság ellenőrzi:

a) a tartány alkalmasságát illetően a 6. § (2) bekezdés szerinti adattábla és a 6. § (3) bekezdés szerinti vizsgálati jegyzőkönyv meglétét,

b) az átalakítási vagy az összeépítési engedélyben előírtaknak való megfelelőségét,

c) új jármű esetén a típusbizonyítványban vagy az egyedi forgalomba helyezési engedélyben foglaltaknak való megfelelőségét.

(5) Időszakos műszaki vizsgálatnál a közlekedési hatóság ellenőrzi:

a) a tartány alkalmasságát illetően a 6. § (2) bekezdés szerinti hitelesített adattábla és a 6. § (3) bekezdés szerinti vizsgálati jegyzőkönyv meglétét,

b) a tartányfelépítmény rögzítésének épségét (repedés- és korróziómentességét).

(6) A forgalmi engedély érvényessége nem haladhatja meg a tartány hatósági vizsgálati jegyzőkönyvének érvényességi idejét.

6. § (1)12 A tartányos pótkocsi tartányát az ADR előírásai szerint kell gyártani, vizsgálni.

(2) A tartányon e rendelet melléklete szerinti jelöléseket fel kell tüntetni.

(3)13 A pótkocsi tartánya hatósági vizsgálatra kötelezett. A hatósági vizsgálatot a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságánál kell kérelmezni. A vizsgálat alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság a járműegyedre szóló – a tartányfelépítménynek az üzemanyag vagy folyékony műtrágya – belföldi közúti szállításra való alkalmasságát igazoló vizsgálati jegyzőkönyvet állít ki. A vizsgálatokat legalább hatévenként meg kell ismételni. A megfelelőséget a tartány adattábláján a szállítható anyag megnevezésénél és a vizsgálat időpontjánál acélbélyegzővel kell igazolni. A tartány adattáblájának a szállítható anyag helyes szállítási megnevezését tartalmaznia kell.

7. § (1) Műtrágya ömlesztve fedett járműben, zárt konténerben vagy vízhatlan és lángmentesített ponyvával fedett járműben, illetve konténerben szállítható.

(2) A járművet és a konténert úgy kell kialakítani, hogy a bennük lévő anyag ne érintkezhessen fával vagy más gyúlékony anyaggal, vagy pedig – ha a falak és a padló fából vagy más gyúlékony anyagból készültek – ezek teljes felületét el kell látni lágmentesített, vízhatlan béléssel vagy nátrium-szilikátból vagy hasonló anyagból készült bevonattal.

8. § (1)14 A szállítóegységet a következők szerint kell jelölni:

a)15 mezőgazdasági vegyszert szállító pótkocsi mindkét oldalán és hátsó részén jól láthatóan „MEZŐGAZDASÁGI VEGYSZER” feliratot tartalmazó táblát kell elhelyezni, ha a mezőgazdasági vegyszer gyúlékony, akkor a „TŰZVESZÉLYES” feliratot tartalmazó táblát is el kell helyezni,

b)16 üzemanyagot szállító pótkocsi mindkét oldalán és hátsó részén jól láthatóan „TŰZVESZÉLYES” feliratot tartalmazó táblát kell elhelyezni.

c)17

(2) Ha a szállított anyagot a pótkocsiról kirakták vagy a tartányt kitisztították, a táblákat el kell távolítani, vagy le kell takarni.

9. § (1)18 Mezőgazdasági vegyszer és üzemanyag legfeljebb 50 km távolságra szállítható.

(2) Menetlevél (fuvarokmány) eseményszerű vezetése kötelező. A szállított anyagot elegendő kereskedelmi megnevezéssel bejegyezni.

(3) A szállítóegységen „B” típusú elsősegélynyújtó felszerelést kell készenlétben tartani.

(4) A pótkocsit 2 – a jármű tömegének és a kerék átmérőjének megfelelő – kerékkitámasztó ékkel kell felszerelni.

(5) A vontatón egy 6 kg-os porral oltó (vagy más oltóanyagú, de azonos oltási képességű) hordozható tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

(6) Tilos mezőgazdasági vegyszert, üzemanyagot élelmiszerekkel és takarmányozás célját szolgáló anyagokkal együtt szállítani.

(7)19 A pótkocsin a küldeménydarabokat (beleértve az IBC-ket is) úgy kell elhelyezni és arra alkalmas eszközök segítségével rögzíteni, hogy az egyes darabok se egymáshoz, se a járműhöz képest számottevően ne mozdulhassanak el.

(8) Ha a rakomány egy része a járműre kiömlött, a járművet amint lehet, de mindenképpen az újabb megrakás előtt meg kell tisztítani.

(9) Az árukezelési műveletek alatt és a szállítás közben tilos a dohányzás.

10. § (1)20 Mezőgazdasági vegyszer, üzemanyag belföldi közúti szállításánál szállítóegység vezetője az lehet, aki az ilyen anyagok közúti szállítására előírt szabályokból szóbeli vizsgát tett, és erről a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Központi Hivatala igazolást adott ki.

(2)21 Vizsgára bocsátás feltétele a vontatóra vonatkozó vezetői engedély.

(3) A vizsga kérdéseinek a következő témakörökre kell kiterjedniük:

a) üzemanyag és mezőgazdasági vegyszer szállítására vonatkozó általános előírások,

b) a főbb veszélyek,

c) a különböző veszélytípusoknak megfelelő megelőző és biztonsági intézkedések,

d) baleset utáni magatartás, a hordozható tűzoltó készülék használata,

e) jelölések,

f) a be- és kirakodásnál szükséges óvintézkedések,

g) a tartány töltése és ürítése.

(4)22 Az NKH Központi Hivatala a vizsga szervezésére vonatkozó megbízást csak olyan képzőszervnek adhat, mely ADR gépjárművezetői szaktanfolyami képzésre vonatkozó képzési engedéllyel rendelkezik23.

(5)24

(6)25 Az adott szállítási módra és szállított anyagra vonatkozó ADR oktatási bizonyítvánnyal rendelkező járművezetőre e § rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

11. § (1) Ez a rendelet 2004. október 15-én lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépése előtt jóváhagyási igazolással ellátott vontatóra, illetve pótkocsira e rendelet előírásait a következő időszakos vizsgálattól kell alkalmazni. A műszaki biztonsági felügyeletet ellátó hatóságnak a tartányokra a rendelet hatálybalépése előtt kiadott igazolásait a közlekedési hatóságnak a tartány következő időszakos vizsgálatáig el kell fogadnia.

Melléklet a 113/2004. (IX. 23.) GKM rendelet
6. §-ának (2) bekezdéséhez

A tartányon feltüntetendő
jelölések

1. Ellenőrzés céljából minden tartányra könnyen elérhető helyre nem korrodálódó fémtáblát kell tartósan rögzíteni. A fémtáblán beütéssel vagy más hasonló módon legalább a következő adatokat kell feltüntetni:

a) a jóváhagyás száma;

b) a gyártó megnevezése vagy jele;

c) a gyártási sorozat száma;

d) a gyártás éve;

e) próbanyomás (túlnyomás), MPa-ban vagy bar-ban;

f) az űrtartalom, több kamrára osztott tartányok esetén mindegyik kamra űrtartalma;

g) a számítási hőmérséklet (csak akkor, ha nagyobb, mint +50 °C vagy kisebb, mint –20 °C);

h) az üzembe helyezés előtti vizsgálat és a legutóbbi időszakos vizsgálat időpontja (év, hónap);

i) a vizsgálatokat végző szakértő bélyegzőlenyomata;

j) a tartány anyaga az esetleges anyagszabványok megjelölésével, és – ha van – a védőborítás (bélés) anyaga;

k) a tartány egészére alkalmazott próbanyomás (túlnyomás) és az egyes kamrák próbanyomása (túlnyomás), ha a kamránkénti próbanyomás kisebb, mint az egész tartány próbanyomása, MPa-ban vagy bar-ban;

l) a nyomás alatt töltött vagy ürített tartányoknál az engedélyezett legnagyobb üzemi nyomás.

Az adatokat közvetlenül a tartány falába is be lehet vésni, ha a falak úgy meg vannak erősítve, hogy a bevésés a tartány szilárdságát nem csökkenti.

2. Magán a tartány-járművön vagy egy táblán kell feltüntetni a következő adatokat:

a) a tulajdonos vagy üzemben tartó neve;

b) saját tömeg;

c) megengedett legnagyobb összes tömeg.

Leszerelhető tartányos járműveknél ezek az adatok nem szükségesek.

3. Az 1. pont e)–g), k) és l) alpontjában, valamint a 2. pont b) és c) alpontjában említett számok után a mértékegységet fel kell tüntetni.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!