nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet
a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről
2008-05-16
2013-09-05
2

224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet

a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről1

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. §-a (1) bekezdésének k) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A települési önkormányzatnak (a továbbiakban: önkormányzat) a települési szilárd, illetve folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi hulladékkezelési közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) ellátására a közszolgáltató kiválasztása céljából a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényt (a továbbiakban: Kbt.) és e rendeletet alkalmazva kell eljárnia, kivéve, ha a Kbt. szerint nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni.

(2) Ha több önkormányzat a közszolgáltatást önkormányzati társulás vagy együttműködési megállapodás keretében közösen kívánja megszervezni, a közbeszerzési eljárást megindító felhívásukat (a továbbiakban: felhívás) közösen készítik el, illetve teszik közzé.

(3) A felhívás irányulhat az önkormányzat rendeletében meghatározott közszolgáltatás egyes elemeire is, így

a) a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljára történő rendszeres elszállítására;

b) a települési folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény kiürítésére és a települési folyékony hulladék elhelyezés céljára történő elszállítására;

c) a települési hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény megvalósítására, illetve működtetésére;

d) begyűjtőhelyek (így például: hulladékgyűjtő udvarok, átrakóállomások, gyűjtőpontok), előkezelő és hasznosító (így például: válogató, komposztáló) telepek létesítésére, illetve működtetésére.

(4) A közszolgáltatás (3) bekezdésben megnevezett egyes tartalmi elemeinek további összetevőire külön felhívást közzétenni nem lehet.

(5) A (3) bekezdés a)–b) és d) pontjai szerinti felhívás közzétételére csak akkor van lehetőség, ha az önkormányzat a közszolgáltatás egyes elemeire vonatkozó felhívását megelőzően vagy azzal egyidejűleg a Hgt. és e rendelet előírásainak megfelelően a közszolgáltatás keretébe tartozó ártalmatlanítás ellátásáról gondoskodott.

A felhívás, illetve a dokumentáció tartalma

2. § (1) A közszolgáltatás tartalmi meghatározásának összhangban kell állnia az önkormányzatnak – a közszolgáltató megnevezésének kivételével – a Hgt. 23. §-a a) és b) pontjának végrehajtására alkotott rendeletével.

(2) A felhívásban, illetve a dokumentációban érvényesíteni kell az önkormányzat helyi hulladékgazdálkodási tervében megfogalmazott célokat és követelményeket.

(3) A felhívásnak vagy a dokumentációnak tartalmaznia kell a közszolgáltatás ellátása során kötelezően és kizárólagosan igénybe vehető ártalmatlanító helyek – a közbeszerzési eljárás megkezdése időpontjának megfelelő – állapotát és megnevezését.

(4) A felhívásban vagy a dokumentációban meg kell követelni az ajánlattevőtől, hogy gondoskodjon a közszolgáltatás ellátásához szükséges ügyfélszolgálat létrehozásáról és ügyeleti rendszer működtetéséről az általa – teljeskörűen vagy részben – ellátott település területén.

(5) A felhívásban vagy a dokumentációban – a közszolgáltatás tartalmára és területi kiterjedésére figyelemmel – a járművek, gépek, berendezések és eszközök szükséges mennyisége és a közszolgáltatás teljesítése szempontjából lényeges műszaki és technológiai tulajdonságai is meghatározhatóak.

3. § (1) A közszolgáltatási jellemzők részletezése érdekében a felhívásnak vagy a dokumentációnak tartalmaznia kell a közszolgáltatás vagy annak valamely eleme szempontjából jellemző adatokat, így különösen

a) a közszolgáltatásba bevont terület települési, földrajzi és közlekedési jellemzőit;

b) az érintett terület lakosságának számát;

c) a közszolgáltatást várhatóan igénybe vevő gazdálkodó szervezetek számát;

d) a várható hulladék mennyiségét, fajtáját és összetételét;

e) a kijelölt ártalmatlanító hely és a rendelkezésre álló egyéb hulladékkezelési technológiák kapacitását, valamint az alkalmazott kezelési módszereket;

f) a közszolgáltatás megkezdésének tervezett időpontját és a közszolgáltatás ellátásának tervezett időtartamát.

(2) A közszolgáltatási jellemzők teljesülése érdekében a felhívásnak vagy a dokumentációnak tartalmaznia kell a közszolgáltatás korábban szerzett tapasztalatainak általános ismertetését és a közszolgáltatás fejlesztésére vonatkozó elképzelések bemutatását.

(3) Az ajánlattevő alaposabb felkészülése érdekében az önkormányzat – a helyszín és az időpont felhívásban történő megjelölésével – biztosíthatja a helyszíni szemle lehetőségét. A helyszíni szemléről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a helyszíni szemle napjától számított öt napon belül meg kell küldeni a helyszíni szemlén résztvevő ajánlattevőknek, valamint az ajánlattevők számára egyben hozzáférhetővé kell tenni.

4. § (1) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén a közszolgáltatáson kívüli tevékenységei nem veszélyeztetik a közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését.

(2) A felhívásban vagy a dokumentációban hivatkozni kell az (1) bekezdésben foglaltak teljesítésére.

5. § A felhívásban fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők jelöljék meg maguk közül azt a vállalkozást, amelyet – nyertességük esetén – az önkormányzat közszolgáltatónak minősít.

Az ajánlattevő

6. § (1) Az ajánlattevőnek legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésének időpontjában rendelkeznie kell

a) a felhívásban megjelölt tevékenység végzéséhez szükséges – külön jogszabályokban megállapított – érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel;

b) a közszolgáltatás ellátásához szükséges – hatósági engedéllyel rendelkező és megfelelő műszaki állapotban levő – járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel, valamint olyan – tulajdonában, kezelésében vagy bérleményében levő – hatóságilag engedélyezett telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására, tisztítására, fertőtlenítésére és karbantartására;

c) olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás keretében ellátni szándékozott tevékenység gyakorlása során esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek;

d) a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú – és a jogszabályok előírásainak megfelelően képzett – szakemberrel;

e) nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel.

(2) Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésének időpontjáig valamennyi ajánlattevőnek rendelkeznie kell az (1) bekezdés a) pontja szerinti engedéllyel.

7. § A 6. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti követelményekre is tekintettel az alkalmasság Kbt. 67. §-a (3) bekezdésének a), b), d) és e) pontja alapján való feltételeinek és igazolási módjának előírása kötelező a felhívásban.

8. § (1) Több ajánlattevő közös ajánlattétele esetén a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevőknek ügyvéd, illetve közjegyző által ellenjegyzett (hitelesített) szerződésben kell rögzíteniük

a) az együttműködésük részletes szabályait, feltételeit és biztosítékait,

b) a képviseletükben eljáró vállalkozás megnevezését és képviseleti meghatalmazását,

c) az ajánlat tárgyát képező közszolgáltatási tevékenységek egymás közötti megosztását,

d) az ajánlat tárgyát képező közszolgáltatási tevékenységéért való egyetemleges felelősségvállalást.

(2) A közös ajánlatot benyújtó ajánlattevőknek az (1) bekezdés szerinti szerződést az ajánlathoz csatolniuk kell.

Az ajánlat

9. § A felhívásban meghatározottak szerint az ajánlattevő ajánlatának – adatokkal és leírásokkal alátámasztott módon – tartalmaznia kell

a) a közszolgáltatás ellátásának módjára és szervezésére,

b) a szelektív hulladékgyűjtésre,

c) a közszolgáltatás és a településen folyó más hulladékkezelési és hulladékgazdálkodási tevékenységek kapcsolatának, összhangjának alakítására,

d) a közszolgáltatás teljesítéséhez tervezett gépek, felszerelések, eszközök, berendezések alkalmazására,

e) a közszolgáltatás teljesítéséhez tervezett módszerek, technológiák és eljárások alkalmazására,

f) a közszolgáltatással összefüggő fejlesztések elvégzésére,

g) a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek belső ellenőrzésének rendjére,

h) a fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékaira és módszereire,

i) a közszolgáltatás finanszírozásának feltételeire, módjára és a közszolgáltatás díjának meghatározására, valamint beszedésének módjára,

j) az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer működtetésére

vonatkozó javaslatot.

A közszolgáltatási szerződés

10. § (1) A közszolgáltatási szerződést a közbeszerzési eljárás nyertesével az önkormányzat képviselő-testülete köti meg.

(2) Ha az önkormányzat képviselő-testülete több ajánlattevő közös ajánlatát nyilvánította nyertesnek, a közszolgáltatási szerződést a képviselő-testület a közös ajánlatot benyújtó több ajánlattevő képviseletében az 5. § szerint eljáró vállalkozással köti meg a közös ajánlatot benyújtó felekre is kiterjedő hatállyal.

11. § (1) A közszolgáltatási szerződés célja, hogy a közszolgáltatás teljesítése érdekében – a felhívásban és a dokumentációban szereplő feltételeknek és kötelezéseknek, valamint a közszolgáltató ajánlatának megfelelően – az önkormányzat és a közszolgáltató közötti kapcsolatok szabályozásáról gondoskodjon.

(2) A közszolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell a közszolgáltatás megnevezését, minőségi ismérveit, a teljesítésének területi kiterjedését, a közszolgáltatás megkezdésének időpontját és időtartamát, valamint annak rögzítését, hogy a közszolgáltató vállalta a megjelölt közszolgáltatás teljesítését.

(3) A közszolgáltatási szerződés nyilvános.

12. § (1) A közszolgáltatási szerződésben a közszolgáltató kötelességeként kell meghatározni

a) a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását;

b) a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti teljesítését;

c) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítását, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazását;

d) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések és karbantartások elvégzését;

e) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ártalmatlanítására az önkormányzat képviselő-testülete által kijelölt helyek és létesítmények igénybevételét;

f) a közszolgáltató által alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól az önkormányzat képviselő-testületének történő legalább évenkénti egyszeri tájékoztatást;

g) a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítését és meghatározott nyilvántartási rendszer működtetését;

h) a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetését;

i) a fogyasztói kifogások és észrevételek elintézési rendjének megállapítását.

(2) A közszolgáltatási szerződésben az önkormányzat kötelességeként kell meghatározni

a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szükséges információk szolgáltatását, a Hgt. 23. §-ának g) pontjára tekintettel;

b) a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési tevékenységek összehangolásának elősegítését;

c) a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítését;

d) a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, kezelésére, ártalmatlanítására szolgáló helyek és létesítmények kijelölését;

e) a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását a 3. § (1) bekezdés a), b) és f) pontjaiban foglaltakra figyelemmel.

13. § (1) A közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni a közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit.

(2) Az önkormányzatnak a közszolgáltatás finanszírozásában vállalt kötelezettsége esetén a közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni a kötelezettség teljesítésének feltételeit és biztosítékait.

(3) A közszolgáltatási szerződés tartalmazza a közszolgáltatás díjának megállapítására és beszedésére vonatkozó módszer leírását, a díjnak a szerződés megkötésekor érvényesíthető legmagasabb mértékét és a díj megváltoztatása érdekében alkalmazandó eljárást.

(4) A közszolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell az igazolt díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó eljárást.

14. § A közszolgáltatási szerződés tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek mellett a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére közreműködőt vagy teljesítési segédet vehet igénybe, figyelemmel a Kbt. 304. § (2) bekezdésében foglaltakra is. A közszolgáltató közreműködőért vagy teljesítési segédért való felelőssége a közszolgáltatási szerződésben nem korlátozható.

15. § (1) A felek csak akkor módosíthatják a közszolgáltatási szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges vagy jogos érdekét sérti.

(2) Ha a közszolgáltatási szerződés megkötését követően alkotott jogszabály a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az valamelyik szerződő fél lényeges és jogos érdekeit sérti, a szerződő felek egybehangzó akarattal a szerződést módosíthatják.

16. § (1) A közszolgáltatási szerződés megszűnik

a) a benne meghatározott időtartam lejártával;

b) a közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével;

c) elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg;

d) felmondással.

(2) A közszolgáltató a közszolgáltatási szerződéstől a teljesítés megkezdéséig elállhat, azt követően a szerződést felmondhatja, ha a közszolgáltatási szerződés megkötését követően alkotott jogszabály a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a közszolgáltatási szerződést felmondhatja, ha

a) a közszolgáltató – közszolgáltatás ellátása során – a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat vagy hatósági előírásokat súlyosan megsértette, és a jogsértés tényét bíróság vagy hatóság jogerősen megállapította;

b) a közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megsértette.

(4) Ha az önkormányzat képviselő-testülete a közszolgáltatási szerződést az 5. § szerint kijelölt közszolgáltatóval szemben mondja fel, a felmondás hatálya kiterjed a közszolgáltatóval közös ajánlatot benyújtó valamennyi vállalkozásra.

(5) A közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést akkor mondhatja fel, ha az önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét – a közszolgáltató felszólítása ellenére – súlyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak kárt okoz vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését.

(6) A közszolgáltatási szerződés felmondási ideje legalább 6 hónap.

Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet szabályait a rendelet hatálybalépését követően megkezdett közbeszerzési eljárásokra kell alkalmazni.

(3)2

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!