nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
10/2005. (IV. 12.) EüM rendelet
a rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés rendjéről
2011-03-31
2013-11-15
3
Jogszabály

10/2005. (IV. 12.) EüM rendelet

a rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés rendjéről

A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 53. §-ának a) és c) pontjában, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 230. §-a (3) bekezdésének d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtó egyéni egészségügyi vállalkozóra, jogi személyre és jogi személyiség nélküli szervezetre, kivéve a büntetés-végrehajtási szervek egészségügyi szolgáltatóit,

b)1 az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) irányítása, illetve felügyelete alá tartozó – az a) pont hatálya alá nem tartozó – szervezetre [a 2. § alkalmazásában a)–b) pont együtt: intézmény].

2. § (1) E rendelet alkalmazásában rendkívüli esemény

a) az intézmény épületét, berendezését, felszerelését érintő káresemény, így különösen:

aa) a tűzeset, robbanás,

ab) az épületomlás,

ac) az árvízkár, belvízkár,

ad) egyéb természeti csapás okozta kár (például: viharkár),

feltéve, hogy a kár összege valószínűsíthetően eléri a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) 138/A. §-ának c) pontjában meghatározott jelentős kár összegét;

b) az egészségügyi szolgáltatást jelentősen vagy tartósan veszélyeztető

ba) közműszolgáltatás megszűnés vagy egyéb műszaki meghibásodás,

bb) olyan külső körülmény (például: útviszonyok, demonstrációk), amely miatt a dolgozó akadályoztatott a munkahelyre való eljutásban;

c) az egészségügyi dolgozók sztrájkja;

d) az intézmény területén történt

da) terrorcselekmény (Btk. 261. §),

db) bombariadó,

dc) lőfegyver használat,

dd) ismeretlen eredetű sugárzó anyag észlelése, vagy beavatkozást igénylő sugárszennyeződés,

de) sugárzó anyag, illetve fertőző betegség okozására és elterjesztésére alkalmas kórokozó eltulajdonítása, eltűnése,

df) a katasztrófavédelem (tűzoltóság, polgári védelem) beavatkozását igénylő vegyi szennyeződés,

dg) kábítószert vagy pszichotrop anyagot tartalmazó gyógyszer vagy alapanyag eltulajdonítása, eltűnése,

dh) rendőri intézkedést igénylő csoportos garázdaság (Btk. 271. §);

e) természeti csapás, illetve veszélyhelyzet miatt történő kimenekítés, kitelepítés;

f) az a)–e) pontok szerinti eseményekkel összefüggésben történt személyi sérülés vagy haláleset;

g) az intézmény által észlelt halmozott fertőző megbetegedés, amelynél valószínűsíthető, hogy a megbetegedést biológiai fegyver készítésére is alkalmas kórokozó okozta.

(2) Az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ), továbbá az OMSZ-on kívüli mentő- vagy betegszállító szervezet vonatkozásában rendkívüli eseménynek minősül az (1) bekezdésben foglaltakon túl:

a) azonos eseményből származó kilencnél több sérült ellátása, továbbá ha ötnél több a súlyos sérültek és a halottak együttes száma;

b) azonos eseményből származó ötnél több mérgezett személy ellátása;

c) mentőjármű súlyos személyi sérüléssel vagy halálesettel járó balesete;

d) légi mentőjárműben keletkezett minden káresemény;

e) mentőgépkocsiban keletkezett – a Btk. 138/A. §-ának c) pontjában meghatározott – jelentősnek minősülő kár;

f) mentőjármű, illetve mentőjármű okmányainak eltulajdonítása.

3. § (1)2 A fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv) részére az alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató szóban haladéktalanul, majd 2 órán belül írásban jelenti a 2. § (1) bekezdésének a) pontja, illetve d)–g) pontja szerinti eseményt.

(2)3 Az alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a 2. § (1) bekezdése da)–db) alpontja, továbbá f)–g) pontja szerinti rendkívüli eseményt a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv részére adott jelentéssel egyidejűleg közvetlenül is bejelenti írásban a minisztériumnak.

4. § (1)4 A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv részére a szakorvosi szakrendelés keretében járóbeteg-szakellátást nyújtó, továbbá fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató, és a minisztérium irányítása, illetve felügyelete alá tartozó – nem betegellátást végző – egészségügyi intézmény a szükséges intézkedések meghozatala mellett:

a) szóban haladéktalanul, majd 2 órán belül írásban jelenti a 2. § (1) bekezdése szerinti eseményt a dh) alpontban foglaltak kivételével,

b) 6 órán belül írásban jelenti a dh) alpontja szerinti eseményt.

(2)5 A minisztérium irányítása, illetve felügyelete alá tartozó – nem betegellátást végző – egészségügyi intézmény a 2. § (1) bekezdésének da) alpontja és f)–g) pontja szerinti rendkívüli eseményt a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv részére adott jelentéssel egyidejűleg közvetlenül is bejelenti írásban a minisztériumnak.

5. § A 3. § (1) bekezdése, továbbá a 4. § (1) bekezdése szerinti írásbeli jelentést az 1. számú melléklet szerinti adatlap felhasználásával kell megtenni.

6. § (1)6 A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv a hozzá bejelentett haladéktalan jelentési kötelezettségű eseményről szóló bejelentést – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –, illetve a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervnél bekövetkezett rendkívüli eseményt – a saját hatáskörében megtett vagy tervezett intézkedések ismertetésével együtt – szóban haladéktalanul, de legkésőbb az írásbeli bejelentést követő 1 órán belül írásban is továbbjelenti az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH) részére. A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv a rendkívüli esemény általi érintettség esetén egyidejűleg tájékoztatja az OMSZ megyei (fővárosi) mentőszervezetét is.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni akkor, ha a 2. § (1) bekezdés a) pont szerinti haladéktalan jelentési kötelezettségű eseményeket az alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató jelentette be.

7. § Az OTH a hozzá a 6. § (1) bekezdés alapján bejelentett eseményeket – a saját hatáskörében megtett, vagy tervezett intézkedések ismertetésével együtt – szóban haladéktalanul, de legkésőbb 1 órán belül írásban is továbbjelenti a minisztérium részére.

8. §7 A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv a rendkívüli események kezelésére munkaidőn túl készenléti szolgálatot, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 228. §-ának (2) bekezdése szerinti minősített időszak (rendkívüli állapot, szükségállapot, veszélyhelyzet) vagy katasztrófahelyzet idején ügyeleti szolgálatot működtet.

9. § (1) Az OMSZ megyei (fővárosi) mentőszervezete, továbbá az OMSZ-on kívüli mentő- vagy betegszállító szervezet – a szükséges intézkedések meghozatala mellett – a szolgálatvezető főorvoson keresztül haladéktalanul írásban jelenti a minisztérium részére

a) a 2. § (1) bekezdése, illetve (2) bekezdésének c)–f) pontja szerinti eseményt az 1. számú melléklet szerinti adatlap felhasználásával;

b) a 2. § (2) bekezdésének a)–b) pontja szerinti eseményt a 2. számú melléklet szerinti adatlap felhasználásával.

(2)8 Az (1) bekezdés szerinti eseményekről a szolgálatvezető főorvos tájékoztatja a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervet.

10. § Az Országos Vérellátó Szolgálat a 2. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl, a minisztérium külön elrendelése alapján, az elrendeléskor meghatározott gyakorisággal a 3. számú melléklet szerinti adatlap felhasználásával jelentést ad a minisztérium részére a vér és vérkészítmény készletek alakulásáról, és erről egyidejűleg tájékoztatja az OTH-t a jelentés másolati példányának megküldésével.

11. § (1)9 A fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató szóban haladéktalanul jelenti – a 2. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl – az aktuális kapacitását vagy felszereltségét meghaladó ellátási többletfeladatait a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervnek.

(2)10 A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv külön elrendelése alapján a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató jelentést ad a rendelkezésre álló szabad ágyszámáról, valamint a diagnosztikai, továbbá az életfenntartó orvostechnikai eszközeinek számáról és működőképességéről, a 4. számú melléklet szerinti adatlap felhasználásával.

(3)11 A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv a (2) bekezdés szerinti jelentéseket haladéktalanul összesíti az 5. számú mellékletben foglaltak alapján. Ezt követően az összesített jelentés egy-egy példányát az OTH, illetve az OMSZ megyei (fővárosi) mentőszervezete részére megküldi.

(4) Az OTH a (3) bekezdés szerinti jelentésekből elkészíti az országos jelentést, melyet a 6. számú melléklet szerinti adatlapon továbbít a minisztérium részére.

12. § Az e rendelet alapján teljesített bejelentés, illetve adatközlés a külön jogszabály által előírt adatszolgáltatási, bejelentési és intézkedési kötelezettséget nem helyettesíti.

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)12

1. számú melléklet a 10/2005. (IV. 12.) EüM rendelethez

BEJELENTÉS RENDKÍVÜLI ESEMÉNYRŐL

BEJELENTÉS RENDKÍVÜLI ESEMÉNYRŐL

(Faxon vagy e-mail-ben továbbítandó.)

A BEJELENTŐ MEGNEVEZÉSE:     

Címe:     

Telefon: ..............................

Fax: ..............................

E-mail: ..............................

A rendkívüli esemény rövid leírása:     

    

    

    

    

    

A megtett vagy tervezett intézkedések:

    

    

    

    

    

Dátum: ............................................................

 

............................................................

 

aláírás

2. számú melléklet a 10/2005. (IV. 12.) EüM rendelethez

JELENTÉS
TÖMEGES BALESETRŐL, MÉRGEZÉSRŐL

JELENTÉS
TÖMEGES BALESETRŐL, MÉRGEZÉSRŐL

(Faxon vagy e-mail-ben továbbítandó.)

Bejelentő: OMSZ .............................. megyei mentőszervezet

Az esemény helye:     

Az esemény leírása:     

    

A bejelentés vételének időpontja: ............. év ..... hó ..... nap ...... óra ..... perc

A kárhely felszámolásának megkezdése: ...... év ...... hó ..... nap ...... óra ...... perc

A kivonult OMSZ mentőegységek száma:

helikopter: ....... rohamkocsi: ........... esetkocsi: ............ betegszállító gépkocsi: .........

A kivonult OMSZ-on kívüli mentőegységek száma:

helikopter: ....... rohamkocsi: ........... esetkocsi: ............ betegszállító gépkocsi: .........

 

felnőtt (fő)

gyermek (fő)

Sérültek száma összesen:

 

 

Életveszélyes:

 

 

Súlyos:

 

 

Könnyű:

 

 

Halott: helyszínen/ellátás szállítás közben

 

 

A sérültek elhelyezése:

kórházban

kórházban

kórházban

kórházban

kórházban

kórházban

kórházban

kórházban

Helyszíni ellátásban részesült, elszállításra nem került: ........

A kárhely felszámolásának befejezése: ........ év ..... hó ..... nap ....... óra ...... perc

A jelentés időpontja: .......... év ...... hó ...... nap ..... óra

 

..........................................................................................

 

OMSZ főigazgató/szogálatvezető főorvos

3. számú melléklet a 10/2005. (IV. 12.) EüM rendelethez

Az Országos Vérellátó Szolgálat vérkészletének AB0 RH (D) vércsoportok szerinti és funkcionális (szabad, választott) megoszlása

Az Országos Vérellátó Szolgálat vérkészletének AB0 RH (D) vércsoportok szerinti és funkcionális (szabad, választott) megoszlása

 

Vércsoport

0 RH (D)
pozitív

0 RH (D)
negatív

A RH (D)
pozitív

A RH (D)
negatív

B RH (D)
pozitív

B RH (D)
negatív

AB RH (D)
pozitív

AB RH (D)
negatív

A

Szabad készlet

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Ebből Központi Diszpécser-
szolgálatnál

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Választott készlet

 

 

 

 

 

 

 

 

A+C

Összes készlet

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum: ................................

.............................................................

aláírás

4. számú melléklet a 10/2005. (IV. 12.) EüM rendelethez

KÓRHÁZI ELLÁTÁS KAPACITÁS JELENTÉS

Lapszám: cc

KÓRHÁZI ELLÁTÁS KAPACITÁS JELENTÉS

 

…… év …... hó

…… nap …. óra

Intézet megnevezése:     

    

Továbbítás helyének telefon-/faxszáma:     

Akut ellátások

Kód

Megnevezés

Szabad ágy

01

Sebészeti (hasi, ér, mellkas stb.)

 

02

Traumatológiai

 

03

Idegsebészeti és neurotraumatológiai

 

04

Égési sérülések ellátása

 

05

Urológiai

 

06

Szemészeti

 

07

Fül-orr-gégészeti

 

08

Szájsebészeti

 

09

Gyermeksebészeti

 

10

Belgyógyászati Kardiológiai

 

12

Stroke ellátás

 

13

Organikus ideggyógyászati

 

14

Pulmonológiai (bronchológiai)

 

15

Gyermekgyógyászati

 

16

Neonatális Intenzív Centrumok (NIC), (PIC)

 

17

Felnőtt intenzív

 

18

Szülészeti és nőgyógyászati

 

20

Toxikológiai

 

21

Psychiátriai

 

Diagnosztikai és terápiás egységek, eszközök

 

Egység/eszköz képesség mutató

Kapacitás

22

Sürgősségi betegellátó egység (szabad ágyszám)

 

25

CT (működőképesség igen–nem)

 

26

MRI (működőképesség igen–nem)

 

 

Lélegeztető gép (darab)

 

 

Műtő (működőképesség igen–nem)

 

Az ügyeletes(ek) neve:     

Telefon: ..........................................................    Fax: ..........................................................

...............................................................

aláírás

5. számú melléklet a 10/2005. (IV. 12.) EüM rendelethez13

MEGYEI ELLÁTÁS KAPACITÁS JELENTÉS

Lapszám: cc

MEGYEI ELLÁTÁS KAPACITÁS JELENTÉS

.................... év .................... hó .......... nap .......... óra

ccccccccc ........................................ megyei népegészségügyi szakigazgatási szerve

ágazati azonosító

Ügyeletes(ek) neve: .................................................., ..................................................

Telefon: ..........................................................    Fax: ..........................................................

Akut ellátások

Kód

Megnevezés

Üres ágy

01

Sebészeti (hasi, ér, mellkas stb.)

 

02

Traumatológiai

 

03

Idegsebészeti és neurotraumatológiai

 

04

Égési sérülések ellátása

 

05

Urológiai

 

06

Szemészeti

 

07

Fül-orr-gégészeti

 

08

Szájsebészeti

 

09

Gyermeksebészeti

 

10

Belgyógyászati Kardiológiai

 

12

Stroke ellátás

 

13

Organikus ideggyógyászati

 

14

Pulmonológiai (bronchológiai)

 

15

Gyermekgyógyászati

 

16

Neonatális Intenzív Centrumok (NIC), (PIC)

 

17

Felnőtt intenzív

 

18

Szülészeti és nőgyógyászati

 

20

Toxikológiai

 

21

Psychiátriai

 

Diagnosztikai és terápiás egységek, eszközök

 

Egység/eszköz képesség mutató

Kapacitás

22

Sürgősségi betegellátó egység (ágy)

 

25

CT (működőképesség igen–nem)

 

26

MRI (működőképesség igen–nem)

 

 

Lélegeztető gép (darab)

 

.....................................................................

aláírás

6. számú melléklet a 10/2005. (IV. 12.) EüM rendelethez

ORSZÁGOS ELLÁTÁS KAPACITÁS JELENTÉS

Lapszám: cc

ORSZÁGOS ELLÁTÁS KAPACITÁS JELENTÉS

ORSZÁGOS TISZTIFŐORVOSI HIVATAL

.................... év .................... hó .......... nap .......... óra

Ügyeletes(ek) neve: .................................................., ..................................................

OTH telefon-/faxszáma: ........................................

Akut ellátások

Kód

Megnevezés

Üres ágy

01

Sebészeti (hasi, ér, mellkas stb.)

 

02

Traumatológiai

 

03

Idegsebészeti és neurotraumatológiai

 

04

Égési sérülések ellátása

 

05

Urológiai

 

06

Szemészeti

 

07

Fül-orr-gégészeti

 

08

Szájsebészeti

 

09

Gyermeksebészeti

 

10

Belgyógyászati Kardiológiai

 

12

Stroke ellátás

 

13

Organikus ideggyógyászati

 

14

Pulmonológiai (bronchológiai)

 

15

Gyermekgyógyászati

 

16

Neonatális Intenzív Centrumok (NIC), (PIC)

 

17

Felnőtt intenzív

 

18

Szülészeti és nőgyógyászati

 

20

Toxikológiai

 

21

Psychiátriai

 

Diagnosztikai és terápiás egységek, eszközök

 

Egység/eszköz képesség mutató

Kapacitás

22

Sürgősségi betegellátó egység (ágy)

 

25

CT (működőképesség igen–nem)

 

26

MRI (működőképesség igen–nem)

 

 

Lélegeztető gép (darab)

 

................................................................

aláírás

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!