nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet
a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
2019-01-18
infinity
12
Jogszabály

19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet

a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

Az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1992. évi IV. törvény 3. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel és a Magyar Szabadalmi Hivatal elnökével egyetértésben – a következőket rendelem el:

Díjfizetési kötelezettség

1. § (1) Az iparjogvédelmi eljárásokért e rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.

(2)1 E rendelet alkalmazásában iparjogvédelmi eljárások a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) hatáskörébe tartozó szabadalmi, növényfajta-oltalmi, használati mintaoltalmi, topográfiaoltalmi, formatervezési mintaoltalmi, védjegy- és földrajzi árujelző-oltalmi eljárások, valamint a kiegészítő oltalmi tanúsítványokkal kapcsolatos eljárások.

Díjmentesség

2. §2

Szabadalmi díjak

3. §3 (1) A szabadalmi bejelentési és kutatási díj 37 400 forint, amely a tizenegyediktől a huszadik igénypontig igénypontonként 1900, a huszonegyediktől a harmincadik igénypontig igénypontonként 3800, a harmincegyedik igényponttól pedig igénypontonként 5600 forinttal emelkedik.

(2) Az írásos véleménnyel kiegészített kutatási jelentés (a továbbiakban: írásos vélemény) iránti kérelem díja 30 800 forint, amelyet a szabadalmi bejelentési és kutatási díjon, illetve a megosztásra irányuló kérelem díján [15. § (3) bekezdés] felül kell megfizetni.

(3) A szabadalom megadására irányuló eljárásban a vizsgálati díj – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – 63 800 forint.

(4) A szabadalom megadására irányuló eljárásban a vizsgálati díj 44 000 forint, ha a (2) bekezdésben említett kérelem alapján írásos vélemény készült.

(5) A szabadalom megadására irányuló eljárásban a megadási díj 35 200 forint, amely a leírás és a rajz hatodik oldalától oldalanként 3500 forinttal emelkedik.

(6) Nukleotid- vagy aminosav-szekvenciák feltárását tartalmazó szabadalmi bejelentés esetén a szabadalmi leírás részét képező szekvencialista, illetve táblázat után fizetendő megadási díj a szekvencialista, illetve a táblázat oldalszámától függetlenül 117 700 forint, feltéve, hogy ez a díj a bejelentő számára kedvezőbb mint az (5) bekezdés szerint számított díj, továbbá, hogy a szabadalmi leírás részét képező szekvencialista, illetve táblázat kizárólag számítógép által olvasható formában, elektronikus adathordozón jelenik meg.

(7) A szabadalmi fenntartási díj összege

a) az elsőtől a harmadik évig évente 17 600 forint;

b) a negyedik évre 88 000 forint;

c) az ötödik évre 110 000 forint;

d) a hatodiktól a tizenkettedik évig évente 148 500 forint;

e) a tizenharmadiktól a tizenhatodik évig évente 154 000 forint;

f) a tizenhetediktől a tizennyolcadik évig évente 159 500 forint;

g) a tizenkilencediktől a huszadik évig évente 165 000 forint.

(8) Átmeneti szabadalmi oltalom esetén a szabadalmi fenntartási díj összege évente 165 000 forint.

4. § (1)4 Európai szabadalmi bejelentés esetében az igénypont-közzétételi díj 23 500 forint, amely az igénypontok magyar fordításának hatodik oldalától oldalanként 3500 forinttal emelkedik.

(2)5 Európai szabadalom esetében a fordítás-meghirdetési díj 23 500 forint, amely az európai szabadalom szövegének hatodik oldalától oldalanként 3500 forinttal emelkedik. Az oldalak számának kiszámításánál az európai szabadalom szövegeként a következők valamelyikének az együttes terjedelmét kell figyelembe venni:

a) ha az Európai Szabadalmi Hivatal előtti eljárás nyelve az angol volt, az igénypontok magyar nyelvű fordítása és az európai szabadalom igénypontokon kívüli szövege (a leírás és a hozzá kapcsolódó rajzok) azzal, hogy ha az európai szabadalom igénypontokon kívüli szövegének magyar nyelvű fordítását az igénypontok magyar nyelvű fordításával együtt nyújtották be, akkor a szöveg magyar nyelvű fordításának terjedelme az irányadó;

b) ha az Európai Szabadalmi Hivatal előtti eljárás nyelve a francia vagy a német volt, az igénypontok magyar nyelvű fordítása és az európai szabadalom igénypontokon kívüli szövegének magyar vagy angol nyelvű fordítása.

(2a)6 Ha az európai szabadalom igénypontokon kívüli szövege magyar nyelvű fordítását a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 84/H. § (10a) bekezdése szerinti nyújtják be, a fordítás-meghirdetési díj 23 500 forint, amely az európai szabadalom igénypontokon kívüli szövegének hatodik oldalától oldalanként 3500 forinttal emelkedik.

(3)7 Európai szabadalmi bejelentés vagy európai szabadalom esetében a kijavításközzétételi díj 23 500 forint, amely a kijavított igénypontok vagy az európai szabadalom szövege kijavított fordításának hatodik oldalától oldalanként 3500 forinttal emelkedik.

(4)8 Nukleotid- vagy aminosav-szekvenciák feltárását tartalmazó bejelentésre adott európai szabadalom esetében az európai szabadalom szövegének vagy kijavított szövegének részét képező szekvencialista, illetve táblázat után fizetendő fordításmeghirdetési díj, illetve a kijavítás-közzétételi díj a szekvencialista, illetve táblázat vagy azok fordításának oldalszámától függetlenül 117 700 forint, feltéve, hogy ez a díj a bejelentő, illetve a szabadalmas számára kedvezőbb mint a (2) vagy a (3) bekezdés szerint számított díj, továbbá, hogy a leírás részét képező szekvencialista, illetve táblázat kizárólag számítógép által olvasható formában, elektronikus adathordozón jelenik meg.

(5)9 Az európai szabadalom hatályossá válásához szükséges fordítás pótdíj megfizetése mellett történő benyújtása esetén a pótdíj 58 700 forint, amelyet a fordítás-meghirdetési díjon felül kell megfizetni.

(6)10 A (2)–(5) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell az Európai Szabadalmi Egyezmény szerinti felszólalási és korlátozási eljárás eredményeként módosítással fenntartott európai szabadalomra is.

5. § (1)11 A nemzetközi szabadalmi bejelentés továbbításának díja 11 800 forint.

(2)12 A Hivatal megjelölt hivatalként történő eljárása esetén a nemzeti díj 37 400 forint, amely a tizenegyediktől a huszadik igénypontig igénypontonként 1900, a huszonegyediktől a harmincadik igénypontig igénypontonként 3800, a harmincegyedik igényponttól pedig igénypontonként 5600 forinttal emelkedik.

(3)13 A Hivatal kiválasztott hivatalként történő eljárása esetén a nemzeti díj 18 700 forint, amely a tizenegyediktől a huszadik igénypontig igénypontonként 950, a huszonegyediktől a harmincadik igénypontig igénypontonként 1900, a harmincegyedik igényponttól pedig igénypontonként 2800 forinttal emelkedik.

(4)14 A Hivatal megjelölt vagy kiválasztott hivatalként történő eljárása esetén a pótdíj 58 700 forint, amelyet a nemzeti díjon felül kell megfizetni.

(5)15 A megszűnt hatályú nemzetközi szabadalmi bejelentés kapcsán a jogokba való visszahelyezés iránt előterjesztett kérelem díja 117 700 forint, amelyet a nemzeti díjon felül kell megfizetni.

(6)16 A kutatási nemzeti pótdíj – függetlenül attól, hogy a Hivatal megjelölt vagy kiválasztott hivatalként jár el – a (2) bekezdésben meghatározott összegeknek a fele.

A kiegészítő oltalmi tanúsítványok díjai

6. §17 (1) A kiegészítő oltalmi tanúsítvány megadására irányuló bejelentés és a kiegészítő oltalmi tanúsítvány időtartamának meghosszabbítására irányuló kérelem díja 235 400 forint.

(2) A tanúsítvány fenntartási díjának összege:

a) az első évre 293 700 forint;

b) a második évre 352 000 forint;

c) a harmadik évre 411 400 forint;

d) a negyedik évre 469 700 forint;

e) az ötödik évre 528 000 forint;

f) a hatodik évre 620 400 forint.

(3) Ha a tanúsítvány időtartamának utolsó éve tört évet alkot, a fenntartási díj összege a tört évre eső minden megkezdett naptári hónap számának és a tört év sorszámával azonos sorszámú teljes évre a (2) bekezdésben megállapított fenntartási díj egy-tizenkettedének a szorzata.

Növényfajta-oltalmi díjak

7. § (1) A növényfajta-oltalmi bejelentés díja 32 000 forint.

(2) A növényfajta-oltalmi fenntartási díj összege az elsőtől a tizedik évig évente 53 400 forint.

(3) A tizenegyedik évtől az oltalom lejárat miatti megszűnéséig a növényfajta-oltalmi fenntartási díj évente 106 800 forint.

(4) Ha a növényfajta-oltalom tárgya szőlő vagy fa, a növényfajta-oltalmi fenntartási díj a (2) bekezdésben meghatározott összegnek a fele, illetve a (3) bekezdésben meghatározott összegnek a háromnegyede.

(5)18 A közösségi növényfajta-oltalmi bejelentés továbbításának díja 10 700 forint.

(6)19 A közösségi növényfajta-oltalom megszűnésének évére eső fenntartási díj összege a felélesztett növényfajta-oltalom fenntartása tekintetében minden megkezdett naptári hónap számának és a növényfajta-oltalom felélesztése évének sorszámával azonos sorszámú teljes évre megállapított fenntartási díj egytizenkettedének a szorzata.

Használati mintaoltalmi díjak

8. § (1) A használati mintaoltalmi bejelentés díja 17 000 forint, amely a tizenegyedik és további igénypontok után igénypontonként 1100 forinttal emelkedik.

(1a)20 A használatiminta-oltalmi bejelentéssel vagy a használatiminta-oltalommal kapcsolatban kérhető oltalmazhatósági vélemény díja 61 600 forint.

(2) A használati mintaoltalmi fenntartási díj összege:

a) az elsőtől az ötödik évig, évente 21 400 forint,

b) a hatodiktól a tizedik évig, évente 32 000 forint.

(3)21 A használati mintaoltalmi leírás és rajz hatodik és további oldalai után az első évi fenntartási díj oldalanként 3500 forinttal emelkedik.

(4)22 Ha a nemzetközi szabadalmi bejelentés Magyarországon mint megjelölt vagy kiválasztott államban használati mintaoltalom megadására irányul, a nemzeti díj 18 700 forint, amely a tizenegyedik és további igénypontok után igénypontonként 1200 forinttal emelkedik; a nemzeti díjon felül fizetendő pótdíj összege 58 700 forint.

(5)23 A megszűnt hatályú nemzetközi szabadalmi bejelentés kapcsán a jogokba való visszahelyezés iránt előterjesztett kérelem díja akkor is az 5. § (5) bekezdésében meghatározott – a nemzeti díjon felül fizetendő – összeg, ha a nemzetközi szabadalmi bejelentés Magyarország mint megjelölt vagy kiválasztott államban használati mintaoltalom megadására irányul.

A fenntartási díjak megfizetése

9. § (1)–(3)24

(4) Újra érvénybe helyezési kérelem esetén az adott évre szóló szabadalmi, növényfajta-oltalmi, használati mintaoltalmi fenntartási díj kétszeresét, illetve a kiegészítő oltalmi tanúsítvány adott évre szóló fenntartási díjának kétszeresét kell megfizetni a türelmi idő leteltét követő három hónapon belül.

(5)25

Formatervezési mintaoltalmi díjak

10. § (1) A formatervezési mintaoltalmi bejelentés díja 32 000 forint, amely – egynél több mintára is oltalmat igénylő bejelentés esetén – a további mintánként 6400 forinttal emelkedik.

(2)26

(3) A formatervezési mintaoltalom megújítására irányuló kérelem díja

a) az első megújítás esetén 64 000 forint,

b) a második megújítás esetén 85 400 forint,

c) a harmadik megújítás esetén 107 000 forint,

d) a negyedik megújítás esetén 160 000 forint.

(4) A formatervezési mintaoltalom részleges megújítása esetén is a (3) bekezdésben meghatározott díjakat kell megfizetni.

(5) A közösségi formatervezési mintaoltalmi bejelentés továbbításának díja 10 700 forint.

(6) A nemzetközi ipari mintaoltalmi bejelentés továbbításának díja 10 700 forint.

Védjegydíjak

11. § (1)27 A védjegybejelentés díja és a védjegyoltalom megújítására irányuló kérelem díja

a) egy osztályba tartozó árukat vagy szolgáltatásokat tartalmazó árujegyzék esetén 60 000 forint,

b) két osztályba tartozó árukat vagy szolgáltatásokat tartalmazó árujegyzék esetén 80 000 forint,

c) három osztályba tartozó árukat vagy szolgáltatásokat tartalmazó árujegyzék esetén 110 000 forint,

d) négy osztályba tartozó árukat vagy szolgáltatásokat tartalmazó árujegyzék esetén 150 000 forint azzal, hogy a díjmérték minden további áru- vagy szolgáltatási osztály után osztályonként 40 000 forinttal emelkedik.

(2)28 Együttes és tanúsító védjegy esetén a védjegybejelentés díja és a védjegyoltalom megújítására irányuló kérelem díja

a) egy osztályba tartozó árukat vagy szolgáltatásokat tartalmazó árujegyzék esetén 200 000 forint,

b) két osztályba tartozó árukat vagy szolgáltatásokat tartalmazó árujegyzék esetén 220 000 forint,

c) három osztályba tartozó árukat vagy szolgáltatásokat tartalmazó árujegyzék esetén 250 000 forint,

d) négy osztályba tartozó árukat vagy szolgáltatásokat tartalmazó árujegyzék esetén 290 000 forint azzal, hogy a díjmérték minden további áru- vagy szolgáltatási osztály után osztályonként 40 000 forinttal emelkedik.

(2a)29 A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (a továbbiakban: Vt.) 65. § (4) bekezdése szerinti kiegészítő díj 30 000 forint.

(3) A kutatási jelentésben feltüntetett korábbi jog jogosultjának a későbbi védjegybejelentésről való értesítés iránti kérelme esetén a kérelemben megjelölt időszak minden naptári hónapja után 6400 forint díjat kell megfizetni.

(4) A felszólalás díja 64 000 forint.

(5) A gyorsított eljárás iránti kérelem díja a védjegybejelentésnek az (1) bekezdésben meghatározott díjával megegyező összeg.

(6)30

(7)31 A európai uniós védjegybejelentés nemzeti védjegybejelentéssé való átalakítása esetén az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott bejelentési díj 20 000 forinttal csökkentett összegét kell megfizetni. A európai uniós védjegy nemzeti védjegybejelentéssé való átalakítása esetén a bejelentési díj az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott összeg fele.

(8) A nemzetközi védjegybejelentés és megújítási kérelem, valamint a nemzetközi lajstromozásból eredő oltalom utólagos kiterjesztésére és a nemzetközi védjegybejelentéssel vagy a nemzetközi lajstromozásból eredő oltalommal kapcsolatos bármely más változás bejegyzésére irányuló kérelem továbbításának díja 10 700 forint.

(9)32 A nemzetközi lajstromozás nemzeti védjegybejelentéssé való átalakításának díja az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott bejelentési díj 20 000 forinttal csökkentett összege, a Vt. 76/U. § (3) bekezdésében szabályozott esetben pedig az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott bejelentési díj felével megegyező összeg.

Földrajzi árujelző-oltalmi díjak

12. § (1) A földrajzi árujelző lajstromozására irányuló bejelentés díja 107 000 forint.

(2) Az eredetmegjelölés nemzetközi bejelentése továbbításának díja 10 700 forint.

Topográfiaoltalmi díjak

13. § A mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmára irányuló bejelentés díja 32 000 forint.

Megsemmisítési, megszüntetési, törlési, megszűnés-megállapítási, érvénytelenség-megállapítási, megvonási, nemleges megállapítási és a kényszerengedélyekkel kapcsolatos díjak33

14. § (1)34 Szabadalmi, használati mintaoltalmi, formatervezési mintaoltalmi és topográfiaoltalmi ügyben a megsemmisítésre és a nemleges megállapításra, kiegészítő oltalmi tanúsítvánnyal kapcsolatos ügyben a tanúsítvány megszűnésének vagy érvénytelenségének megállapítására, időtartama meghosszabbításának megvonására és a nemleges megállapításra, szabadalmi és kiegészítő oltalmi tanúsítvánnyal kapcsolatos ügyben a kényszerengedély megadására, felülvizsgálatára, módosítására és a kényszerengedélyes könyveibe és nyilvántartásaiba történő betekintésre, növényfajtaoltalmi ügyben a megsemmisítésre, a megszüntetésre és a fajtanév törlésére, valamint védjegy- és földrajzi árujelző-oltalmi ügyben a törlésre és a megszűnés megállapítására irányuló kérelem díja 140 800 forint.

(2)35 A gyorsított megsemmisítési, nemleges megállapítási és törlési eljárás iránti kérelem díja az (1) bekezdésben meghatározott díjjal megegyező összeg.

A módosítási, a határidő-hosszabbítási, a megosztási és az eljárás folytatása iránti kérelem díja36

15. § (1)37 Az oltalom megadására irányuló bármely iparjogvédelmi ügyben a módosítási, valamint az ilyen és a 14. §-ban említett eljárásokban az adott cselekménnyel kapcsolatos határidő-hosszabbítási kérelem díja az első kérelem esetén 5300 forint, a második kérelem esetén 9350 forint, a további kérelmek esetén 17 600 forint.

(2)38 A szabadalmi igénypontok számának növelésével járó módosítási kérelem díja a tizenegyediktől a huszadik igénypontig igénypontonként 1900 forinttal, a huszonegyediktől a harmincadik igénypontig igénypontonként 3800 forinttal, a harmincegyedik igényponttól igénypontonként 5600 forinttal emelkedik az (1) bekezdésben meghatározott összeghez képest. A használati mintaoltalmi igénypontok számának növelésével járó módosítási kérelem díja a tizenegyedik igényponttól igénypontonként 1070 forinttal emelkedik az (1) bekezdésben meghatározott összeghez képest.

(3)39 A megosztásra irányuló kérelem díja a keletkező további bejelentésenként szabadalmi ügyben az érdemi vizsgálatra irányuló kérelmet megelőzően 37 400 forint, azt követően 101 200 forint, növényfajta-oltalmi ügyben 32 000 forint, használati mintaoltalmi ügyben pedig 18 700 forint.

(4) A formatervezési mintaoltalmi bejelentés vagy a formatervezési mintaoltalom megosztására irányuló kérelem díja a keletkező további bejelentésenként vagy oltalmanként 32 000 forint.

(5) A védjegybejelentés vagy a védjegyoltalom megosztására irányuló kérelem díja

a) az árujegyzék szétválasztásával történő megosztás esetén a keletkező további bejelentésenként, illetve védjegyenként 74 800 forint, együttes vagy tanúsító védjegy esetében pedig a keletkező további bejelentésenként, illetve védjegyenként 320 000 forint;

b) az oltalmat több megjelölésre igénylő bejelentés megosztása esetén a keletkező további bejelentésenként a bejelentési díjnak [11. § (1) és (2) bek.] megfelelő összeg.

(6) Földrajzi árujelző lajstromozására irányuló bejelentés esetén a megosztási kérelem díja a keletkező további bejelentésenként 107 000 forint.

(7)40 Iparjogvédelmi ügyben az eljárás folytatása iránti kérelem díja 38 500 forint.

(8)41 Ha az elmulasztott határidő díj fizetésére vonatkozott, a (7) bekezdésben meghatározott díjat e díjon felül kell megfizetni.

Jogutódlás, jelzálogjog és licencia tudomásulvételének díja

16. §42 Bármely iparjogvédelmi ügyben a jogutódlás és a hasznosítási, illetve használati engedély tárgyában a tudomásulvételre, jelzálogjog esetén a bejegyzésre irányuló kérelem díja ügyenként 16 500 forint; a szolgálati találmány és használati minta feltalálójának, a szolgálati növényfajta nemesítőjének, valamint a szolgálati formatervezési minta és topográfia szerzőjének jogszerzése esetén 3500 forint.

A másolat, kivonat és hitelesítés díja

17. § Az iparjogvédelmi eljárásban az iratról (pl. jegyzőkönyvről) készített másolat, illetőleg kivonat díja oldalanként 300 forint. A hitelesítés díja iratonként 3000 forint. Ha a másolat számítógéppel olvasható, elektronikus adathordozóról ugyanilyen adathordozóra készül, a másolat, illetve a kivonat díja az oldalszámtól függetlenül 1000 forint.

A feltaláló, a nemesítő és a szerző kedvezményei

18. §43

Mentesség és halasztás

19. §44

Esedékesség

20. §45

A díjfizetés módja

21. § (1)46 Az iparjogvédelmi eljárásokért a díjakat a Hivatalnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01731842-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára átutalással vagy készpénz-átutalási megbízás útján kell befizetni az azonosítási adatok (az ügyszám, illetőleg a lajstromszám) és a rendeltetés (jogcím) feltüntetésével,.

(2)47 A Hivatal elnöke engedélyezheti a díjaknak az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérő módon történő megfizetését, ideértve a letéti számla útján történő díjfizetést is.

A díjak kezelése és nyilvántartása

22. § A díjak kezelésére, elszámolására, nyilvántartására, valamint – a 24–26. §-okban szabályozott esetek kivételével – visszatérítésére az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.

A díjfizetés elmaradása

23. §48

A díjak visszafizetése

24. § (1)49 A Hivatal az esedékessé nem vált díjat, valamint a türelmi idő kezdetéig az azt több mint két hónappal megelőzően, illetőleg az oltalom megszűnése esetén az előírtnál kisebb összegben vagy az újra érvénybe helyezési kérelem elutasítása esetén a 9. § (4) bekezdése alapján befizetett fenntartási díjat – kérelemre – visszatéríti.

(2)50 Ha az átmeneti szabadalmi oltalom olyan alapszabadalom, amelyre a Hivatal kiegészítő oltalmi tanúsítványt adott, az átmeneti szabadalmi oltalom utolsó évében esedékes fenntartási díjának az oltalom lejártát követő időszakra eső – a 6. § (3) bekezdésének megfelelő alkalmazásával kiszámított – összegét kérelemre vissza kell téríteni, feltéve, hogy a tanúsítvány első évében esedékes fenntartási díjat megfizették.

(3)51 A Hivatal a 11. § (3) bekezdésében meghatározott díj azzal arányos részét téríti vissza, amilyen arányban állnak a kérelemben megjelölt időszakon belül azok a kutatási jelentések, amelyekkel kapcsolatban a kérelemnek megfelelő értesítés elmaradt, azokhoz a kutatási jelentésekhez képest, amelyekkel kapcsolatban a Hivatal a korábbi jog jogosultját a kérelmének megfelelően értesítette.

(4)52 A Vt. 61/H. §-ának (4) bekezdésében meghatározott esetekben a Hivatal a felszólalás díjának kétharmadát téríti vissza a felszólaló kérelmére.

25. § (1)53 Ha a Hivatal részére teljesített befizetés rendeltetése nem azonosítható, a befizetőt a Hivatal hiánypótlásra hívja fel.

(2)54 Ha a befizető nem azonosítható vagy nem értesíthető, illetve a hiánypótlás eredménytelen, de a visszafizetéshez szükséges adatok a Hivatal rendelkezésére állnak, a Hivatal a befizetett összeget visszafizeti.

26. § (1)55 Az írásos vélemény iránti kérelem díjának kérelemre történő visszafizetése esetén – Szt. 69/A. § (8) bekezdés d) pontjában szabályozott eset kivételével – továbbá az Szt. 75. § (5) bekezdésében, valamint e rendelet 24. § (1) bekezdésében és 25. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben a Hivatal a visszafizetendő összeget a visszafizetést megelőzően csökkenti a Hivatalnak a Magyar Államkincstárban vezetett számlája terhére benyújtott átutalási megbízások jutalékainak, díjainak, illetve a postai pénzforgalmi megbízások után a posta által felszámított díjaknak az összegével.

(2)56 A Hivatal nem téríti vissza azt a befizetést, amelynek összege nem éri el a 300 forintot, vagy amelynek esetében a visszatérítés költségei elérik vagy meghaladják a visszafizetendő összeget.

Záró rendelkezések57

27. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba; egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 71/2004. (IV. 28.) GKM rendelet.

(2) E rendelet 3. §-ának (2) és (4) bekezdése, valamint 7. §-ának (5) bekezdése 2005. november 1-jén lép hatályba.

(3)58 A Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet módosításáról szóló 23/2010. (XII. 28.) KIM rendelettel megállapított 4. § (2), (4) és (5) bekezdését azokra az európai szabadalmakra kell alkalmazni, amelyek esetében a megadásról szóló értesítést 2011. január 1-jét követően hirdették meg az Európai Szabadalmi Közlönyben.

(4)59 E rendeletnek az egyes iparjogvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 34/2018. (XII. 18.) ITM rendelettel megállapított 11. § (1)–(2) bekezdését a 2019. január 1-jén vagy azt követően benyújtott védjegybejelentésekre kell alkalmazni.

(5)60 E rendeletnek az egyes iparjogvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 34/2018. (XII. 18.) ITM rendelettel megállapított 11. § (1)–(2a) bekezdésében a megújítási díjakra vonatkozó rendelkezéseit azokra a védjegyekre kell alkalmazni, amelyeknek az oltalma 2019. június 30-át követően jár le.

(6)61 E rendelet 11. §-a a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2015. december 16-i (EU) 2015/2436 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!