nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet
a betétdíj alkalmazásának szabályairól
2012-01-01
2012-12-31
8
Jogszabály

209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet

a betétdíj alkalmazásának szabályairól

A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a)1 a betétdíjas termékre, annak gyártójára, a betétdíjas termék visszaváltását közvetítő szervezetre,

b) a gyártó által betétdíjas termékké minősített termék forgalmazójára, valamint

c) a betétdíjas termékkel kapcsolatos tevékenységekre.

2. § E rendelet alkalmazásában

a)2 betétdíjas termék: „betétdíjas termék” megjelöléssel gyártott, illetve forgalmazott termék vagy a termék csomagolása, amelynek e megjelöléssel történő gyártását, illetve első forgalomba hozatalát az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnek (a továbbiakban: Főfelügyelőség) bejelentették;

b) betétdíj: a betétdíjas termék árával együtt felszámított, annak visszaváltásakor a forgalmazónak, illetve visszaváltójának maradéktalanul visszafizetett díj.

A gyártó és a forgalmazó kötelezettsége

3. § (1) A gyártó termékét, valamint termékének csomagolását – meghatározott helyre történő visszajuttatásának ösztönzése érdekében – betétdíjas termékké minősítheti.

(2) A gyártó az (1) bekezdésben foglaltak esetén köteles

a)3 a betétdíjas terméken vagy annak címkéjén a „betétdíjas termék” megjelölés feltüntetéséről gondoskodni,

b) a betétdíjas terméket a forgalmazótól visszagyűjteni és számára a betétdíjat megfizetni, továbbá

c) a betétdíjas termék visszaváltáskori állapotára vonatkozó követelményeket meghatározni, amelyek nem zárhatják ki a rendeltetésszerű használatából eredő változások esetén a betétdíjas termék visszaváltását.

(3) A betétdíjas termék visszagyűjtését oly módon, és rendszerességgel kell ellátni, hogy az a forgalmazó kötelezettségének teljesítését és működését ne akadályozza.

4. § (1)4 A forgalmazó a betétdíjas termék felhasználótól való visszaváltását a termék forgalmazásának feltételeivel azonos módon, folyamatosan, és – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – teljes nyitvatartási időben köteles biztosítani a betétdíjas termék forgalmazásának helyén, illetve az erre kijelölt helyen. A legalább 200 m2 alapterületű üzlettel rendelkező forgalmazó a forgalmazás helyén köteles a betétdíjas termék visszaváltását biztosítani.

(2)5 Amennyiben a betétdíjas termék visszaváltására kijelölt hely nem azonos a forgalmazás helyével, a visszaváltásra kijelölt hely nyitvatartási idejére

a) egy forgalmazó által kijelölt hely esetén a betétdíjas terméket forgalmazó üzlet nyitvatartási ideje szerinti,

b)6 több forgalmazó által kijelölt hely esetén a betétdíjas terméket forgalmazó üzletek nyitvatartási idején belül, munkanapokon legalább 6 óra

időtartamot kell biztosítani oly módon, hogy helyének felkeresése se okozzon jelentős nehézséget a felhasználók számára.

(3)7 A forgalmazó köteles az általa forgalmazottal azonos jellemzőkkel bíró, azonos rendeltetésű, egy terméktípusba tartozó betétdíjas termék 7. § a) pontja szerint közzétett betétdíját a termék visszaváltójának megfizetni.

(4)8 A betétdíjas termék visszaváltásakor a forgalmazó köteles készpénzben visszafizetni a betétdíj összegét, vagy a felhasználó kérésére újabb termékvásárlás esetén azt a vételárba beszámítani.

(5) A betétdíj összegét a számlán, a betétdíjas termék árától elkülönítve kell feltüntetni.

(6)9 Amennyiben a gyártó felhagy a betétdíjas termék gyártásával, a 7. § d) pontjában foglalt időtartam lejártát követően legalább egy hónapig köteles a forgalmazótól a betétdíjas terméket visszagyűjteni és visszaváltani.

A gyártó és a forgalmazó kötelezettségének
átruházása

5. §10 A betétdíjas termék gyártója a visszagyűjtési és visszaváltási, valamint forgalmazója a visszaváltási kötelezettségének átruházása érdekében betétdíjas termék visszaváltását közvetítő szervezetet hozhat létre, vagy csatlakozhat ilyen tevékenység végzésére is felhatalmazott, már működő közvetítő szervezethez

A nyilvántartásba vétel

6. §11 A gyártó az e rendelet szerinti kötelezettség keletkezését követő 15 napon belül nyilvántartásba vétel céljából köteles a Főfelügyelőségnek bejelenteni a következő adatokat:

a) a gyártó nevét, székhelyét, adószámát,

b) a betétdíjas termék megnevezését,

c) amennyiben a betétdíjas termék azonosító számmal vagy GTIN számmal rendelkezik, a termék azonosító számát, illetve GTIN számát és

d) a csomagolás kivételével a betétdíjas termék Kombinált Nómenklatúra szerinti vámtarifaszámát.

6/A. §12 (1)13 A betétdíjas termék gyártója e rendelet szerinti visszagyűjtési és visszaváltási kötelezettségének, illetve forgalmazója e rendelet szerinti visszaváltási kötelezettségének teljesítését átvállaló közvetítő szervezet e tevékenysége megkezdéséhez és folytatásához szükséges engedély iránti kérelemről a Főfelügyelőség dönt.

(2) A Főfelügyelőség az engedélyt öt évre adja meg.

(3) A kérelemben meg kell adni, illetve a kérelemhez csatolni kell:

a)14 a közvetítő szervezet adószámát,

b) a betétdíjas termék megnevezését,

c) amennyiben a betétdíjas termék azonosító számmal vagy globális áru azonosító számmal (a továbbiakban: GTIN szám) rendelkezik, a termék azonosító számát, illetve GTIN számát,

d) csomagolás kivételével a betétdíjas termék Kombinált Nómenklatúra szerinti vámtarifaszámát, továbbá

e)15 a közvetítő szervezet üzletszabályzatának tervezetét, ideértve az általános szerződési feltételeket is, valamint a vele szerződésben álló gyártók és forgalmazók listáját.

(4)16 A közvetítő szervezet tevékenysége akkor engedélyezhető, ha rendelkezik a tevékenységéhez szükséges mértékű alaptőkével, amelynek mértéke:

a) regionális tevékenységet végző szervezetnél legalább 10 millió forint,

b) országos tevékenységet végző szervezetnél legalább 25 millió forint.

6/B. §17 (1)18 A bejelentést tevő gyártókról és az engedéllyel rendelkező közvetítő szervezetekről a Főfelügyelőség nyilvántartást vezet. A nyilvántartás a gyártó, illetve a közvetítő szervezet nevét, székhelyét, valamint a 6. §-ban, illetve a 6/A. § (3) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott adatokat tartalmazza.

(2)19 A nyilvántartásba vett adatokban történő változásokat, valamint a betétdíjas termék gyártásának megszüntetését a gyártó, illetve a közvetítő szervezet a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles a Főfelügyelőségnek bejelenteni.

(3) A Főfelügyelőség törli a nyilvántartásból a gyártót, ha a betétdíjas termék gyártását megszünteti.

(4)20 A Főfelügyelőség a közvetítő szervezet engedélyét visszavonja, és ezzel egyidejűleg törli a nyilvántartásból, ha az engedély megadásának feltételei már nem állnak fenn.

(5)21 A Főfelügyelőség a nyilvántartásában szereplő adatokról, valamint az azokban bekövetkező változásokról tájékoztatja a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, továbbá az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökséget. A Főfelügyelőség az interneten, nyilvánosan, bárki számára hozzáférhető módon, naprakészen közzéteszi az (1) bekezdés szerinti nyilvántartást.

A felhasználók tájékoztatására vonatkozó rendelkezések22

7. §23 A felhasználók tájékoztatása érdekében a forgalmazó a betétdíjas termék forgalmazásának helyén, valamint – a c) pont kivételével – a visszaváltásra kijelölt helyen köteles közzétenni:

a) a betétdíjas termékek megnevezését és a betétdíj mértékét,

b) a betétdíj visszafizetéséhez szükséges, a visszaváltandó betétdíjas termék állapotára vonatkozó, a gyártó által meghatározott követelményeket,

c) ha a visszaváltás nem a forgalmazás helyén történik, a visszaváltásra kijelölt hely (helyek) nevét, címét és nyitvatartási idejét, továbbá

d) a visszaváltás feltételeinek változását a változások előtt legalább három hónappal.

Eljáró hatóságok24

8. §25 (1)26 A gyártó, valamint a közvetítő szervezet bejelentési kötelezettségének teljesítését a Főfelügyelőség ellenőrzi, és eljár azok megsértése esetén.

(2) A 3. § (2) bekezdésének a) pontjában, a 4. § (5) bekezdésében és a 7. §-ban foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben (a továbbiakban: Fttv.) meghatározott hatóság jár el, ha a jogsértés az Fttv. 2. § a) pontja értelmében vett fogyasztót érint. A hatóság az Fttv.-ben meghatározott szabályok szerint jár el.

(3)27 A 4. § (1)–(4) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el, ha a jogsértés a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 2. § a) pontja értelmében vett fogyasztót érint. A fogyasztóvédelmi hatóság az Fgytv. szabályai szerint jár el.

(4) A (2) és (3) bekezdésben említett rendelkezések az Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

(5)28

Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)29

(3) A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, a 98/48/EK irányelvvel módosított 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!