nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Polány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-05-01 -tól
Polány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.14.) önkormányzati rendelete
a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

Polány Község Önkormányzata

Képviselő-testületének


2/2014. (III.14.)

önkormányzati rendelete


a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK


Polány  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény(a továbbiakban: Vgtv.) 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


I. Fejezet


A rendelet célja


1 §.


A rendelet célja a szennyvíz közcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlanokon álló építmények használata során keletkező települési folyékony hulladékok összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó helyi szabályok megalkotása.


A rendelet hatálya


 1. §


 1. A rendelet személyi hatálya kiterjed Polány község közigazgatási területén minden a vízgazdálkodásról szóló törvény IX/A. fejezet alkalmazásában meghatározott ingatlantulajdonosra (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos).
 2. A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti ingatlantulajdonosnál keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizek begyűjtésére, kezelésére valamint az erre vonatkozó közszolgáltatás ellátására.
 3. Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes és radioaktív hulladékokra, a települési hulladékokra, valamint az ezekkel összefüggő tevékenységekre.


A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja


2.§


 1. Valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű gyűjtéséről.
 2. Polány községben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének lehetősége nem biztosított, a keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz megfelelő gyűjtését, rendszeres elszállíttatását annak begyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak történő átadással az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani.
 3. A (2) bekezdése hatálya alá tartozó ingatlan tulajdonosa, használója az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött ház szennyvíz elhelyezéséről az e rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.
 4. A közszolgáltató csak olyan személy/vállalkozó vagy szervezet lehet, aki ellen hulladékkezelési tevékenységével összefüggésben – a törvényben, kormányrendeletben, illetve önkormányzati rendeletben meghatározott – szabálysértés elkövetése miatt jogerősen büntetés kiszabása vagy intézkedés alkalmazása nem történt. A közszolgáltató alvállalkozója is csak olyan személy/vállalkozó vagy szervezet lehet, aki ellen hulladékkezelési tevékenységével összefüggésben szabálysértés elkövetése miatt jogerősen büntetés kiszabása vagy intézkedés alkalmazása nem történt.


A közszolgáltató jogai és kötelezettségei


3.§


 1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása kizárólag erre a célra készített zárt rendszerű olyan járművel és úgy végezhető, hogy az teljes mértékben megfeleljen a mindenkor érvényes jogszabályoknak.
 2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását úgy kell végezni, hogy az szennyezést, elcsorgást ne okozzon. Elcsorgás esetén a szennyezést megszüntetni, az elcsorgott szennyvizet összegyűjteni, a szennyezett terület fertőtlenítését elvégezni vagy elvégeztetni, a kárelhárítást, a környezet eredeti állapotát helyreállítani a szennyezést okozó vállalkozó kötelessége, melynek haladéktalanul köteles eleget tenni.
 3. A közszolgáltató mindenkor köteles a szolgáltatást a bejelentéstől számított 48 órán belül - igénylővel egyeztetett időpontban - elvégezni.
 4. A közszolgáltató az ingatlantulajdonostól a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján veszi át és gondoskodik az ideiglenes gyűjtésére szolgáló létesítmény befogadóképességtől függő elszállításáról.
 5. A közszolgáltató köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, szállítására vonatkozó eredetét igazolni és az ehhez kapcsolódó iratokat öt évig megőrizni.

Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei


4.§


 1. Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy onnan származó közüzemi csatornahálózatba vagy más módon befogadóba vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet – a külön jogszabályban meghatározott műszaki és közegészségügyi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági előírások szerint – gyűjteni és a közszolgáltatónak átadni.
 2. Az ingatlantulajdonos köteles a háztartási szennyvíz gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény-, és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja.
 3. Az ingatlantulajdonos köteles a 2.§ (1) bekezdés szerint gyűjtött nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tekintetében a közszolgáltatást igénybe venni és a jelen rendelet 2.§ (4) bekezdésében megjelölt közszolgáltatónak átadni és részére a közszolgáltatás ellenértékét az e rendeletben szabályozott módon kiegyenlíteni.
 4. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.
 5. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell a közszolgáltatást ellátó közszolgáltatónál megrendelni.
 6. Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát.
 7. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan személlyel az ingatlantulajdonos nem végeztetheti.
 8. Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a közszolgáltatást és az elvégzéséhez a szükséges feltételeket biztosítani.
 9. Az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai az önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást évente legalább 1 alkalommal kötelesek igénybe venni.


A közszolgáltatási díj


5. §


 1. Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért közszolgáltatási díjat köteles fizetni, amelynek mértékét az 1. melléklet tartalmazza.
 2. Az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról a közszolgáltató számlát bocsát ki, amelyet a közszolgáltatás teljesítésével egyidejűleg kell megfizetni.


Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések


6.§


A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (természetes személyazonosító adatok valamit lakcím) kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez tartja nyilván és kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.


III. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


7.§.


 1. E rendelet alkalmazásában  Polány község közigazgatási területén a közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének minősül, ha természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, aki/amely
 1. a 2.§ (1)-(4) bekezdésében,
 2. az 4.§ (1), (2),(6), (8) bekezdésében előírt kötelezettségek teljesítését elmulasztja, vagy a körülírt tilalmakat megszegi, és ezen magatartása nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek.
 1. Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztójával, vagy a tilalmak megszegőjével szemben 150.000 Ft-ig terjedő pénzbírság (közigazgatási bírság) szabható ki, e rendeletben meghatározott eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseinek megfelelően.
 2. Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztása, vagy a tilalmak megszegése miatt lefolytatott eljárás kizárólag hivatalból indítható, amely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha azt természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.
 3. Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztása, vagy a tilalmak megszegése miatti hatósági eljárás lefolytatása és a cselekmény elbírálása a jegyző hatáskörébe tartozik, jogorvoslat iránti kérelmet Polány Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez lehet benyújtani.
 4. Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztójával, vagy a tilalmak megszegőjével szemben a közigazgatási hatósági eljárás
 5. valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől,
 6. mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától,
 7. jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől számított 6 hónapon belül indítható.


 1. A kiszabott közigazgatási bírság összege különös méltánylást érdemlő esetben mellőzhető, mérsékelhető, vagy a tiltott, közösségellenes magatartás csekély súlyára tekintettel figyelmeztetés alkalmazható.
 2. A (6)  bekezdés alkalmazásában különös méltánylást érdemlő körülménynek kell tekintetni, ha a szabályszegő
  1. igazolja, hogy a vele közös háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 80 %-át, és az elkövetést megelőző egy évben nem volt tiltott, közösségellenes magatartás miatt marasztalva, vagy
  2. rajta kívül álló ok miatt mulasztotta el a helyi rendeletben előírt kötelezettség teljesítését.
 3. Közigazgatási bírság kiszabásának mellőzése esetén is fel kell hívni az elkövetőt, hogy a jövőben tartózkodjon hasonló cselekmények elkövetésétől, tartsa be a jogszabályokat és a közösségi együttélés szabályait. Tájékoztatni kell az ismételt elkövetés lehetséges jogkövetkezményéről.
 4. A (2) bekezdésben foglalt szankció helyett, különösen a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás csekély súlyára tekintettel figyelmeztetés alkalmazható, ha ettől az intézkedéstől kellő visszatartó hatás várható.8. §


 1. E rendelet 2014. március 14. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. május 1. napjától kell alkalmazni. Hatályba lépésével egyidejűleg a 10/2004.(VIII.03.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
 2. Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.Polány, 2014. február 26.
                 Ellenberger Tamás                                                                Göndöcs Edina

                polgármester                                                                        jegyzőA rendelet kihirdetve:Mernye, 2014. március 14.


                                                                       Göndöcs Edina

                                                                          jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!