nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017(V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-31 -tól
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017(V.30.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésének teljesítéséről

                       

Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

 (1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást


            a./  500 813 E Ft

Költségvetési bevétellel

            b./  497 420 E Ft

Költségvetési kiadással

            c./      3 393 E Ft

maradvánnyal

      hagyja jóvá.

 (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten
       az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül
      kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
       az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

 (4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét
       az 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja
      jóvá a Testület.

(2) A Képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint
      az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi
      elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, közös önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak
       teljesítését a 6.1.-6.4. és a 7.1. - 7.4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá
       a Képviselő-testület.

(4) A Testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a
       8.1.- 8.1.3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

 (5) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását
        a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.


 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                        Dr. Tóth Rita                                                  Kovács Gábor

                            Jegyző                                                           Polgármester  1. melléklet a 7/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázatForintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2016. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

189 166

170 959

170 959

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

54 205

62 328

62 328

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

43 381

43 548

43 548

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

61 169

58 319

58 319

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 116

2 116

2 116

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

28 295

4 648

4 648

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

196 510

268 153

278 071

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

196 510

268 153

278 071

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás
3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

35 826

35 826

22 567

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

35 826

35 826

22 567

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás
4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

8 000

8 430

7 034

4.1.

Építményadó
4.2.

Idegenforgalmi adó
4.3.

Iparűzési adó
4.4.

Talajterhelési díj
4.5.

Gépjárműadó

3 400

3 400

2 733

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

4 600

5 030

4 301

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

20 617

22 273

19 966

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke1 314

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 050

4 662

4 662

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5 3325.4.

Tulajdonosi bevételek
5.5.

Ellátási díjak

6 554

9 930

8 480

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 221

3 221

2 866

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.

Kamatbevételek

20

20


5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.

Egyéb működési bevételek

4 440

4 440

2 644

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1 000

1 000

1 066

6.1.

Immateriális javak értékesítése
6.2.

Ingatlanok értékesítése

1 000

1 000

1 066

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.

Részesedések értékesítése
6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 240

1 240

1 150

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 240

1 240

1 150

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

452 359

507 881

500 813

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


124 050

123 889

10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


124 050

123 889

10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

45 325

42 705

42 705

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

45 325

42 705

42 705

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)6 353

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések6 353

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.

Betétek megszüntetése
14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

45 325

166 755

172 947

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

497 684

674 636

673 760


K I A D Á S O K

2. sz. táblázatForintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2016. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

458 125

508 279

474 693

1.1.

Személyi  juttatások

258 175

276 130

270 856

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

46 487

50 504

47 254

1.3.

Dologi  kiadások

119 411

143 687

132 792

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

21 127

20 059

14 510

1.5

Egyéb működési célú kiadások

12 925

17 899

9 281

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1 909

3 498

3 498

1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

10 896

13 415

4 797

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.

   - Kamattámogatások
1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

120

986

986

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

39 559

36 942

22 727

2.1.

Beruházások

38 559

35 942

22 727

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.

Felújítások

1 000

1 000


2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.

   - Lakástámogatás
2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.

Általános tartalék
3.2.

Céltartalék
4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

497 684

545 221

497 420

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)


124 050

123 889

5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


124 050

123 889

5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)


5 365

5 365

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


5 365

5 365

7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai
8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)


129 415

129 254

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

497 684

674 636

626 674


KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázatForintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-45 325

-37 340

3 393

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

45 325

37 340

43 693


  1. melléklet a 7/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázatForintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2016. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

189 166

170 959

170 959

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

54 205

62 328

62 328

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

43 381

43 548

43 548

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

61 169

58 319

58 319

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 116

2 116

2 116

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

28 295

4 648

4 648

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

196 510

268 153

278 071

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

196 510

268 153

278 071

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás
3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

35 826

35 826

22 567

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

35 826

35 826

22 567

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás
4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

8 000

8 430

7 034

4.1.

Építményadó
4.2.

Idegenforgalmi adó
4.3.

Iparűzési adó
4.4.

Talajterhelési díj
4.5.

Gépjárműadó

3 400

3 400

2 733

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

4 600

5 030

4 301

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

20 617

22 273

19 966

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke1 314

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 050

4 662

4 662

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5 3325.4.

Tulajdonosi bevételek
5.5.

Ellátási díjak

6 554

9 930

8 480

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 221

3 221

2 866

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.

Kamatbevételek

20

20


5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.

Egyéb működési bevételek

4 440

4 440

2 644

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1 000

1 000

1 066

6.1.

Immateriális javak értékesítése
6.2.

Ingatlanok értékesítése

1 000

1 000

1 066

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.

Részesedések értékesítése
6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 240

1 240

1 150

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 240

1 240

1 150

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

452 359

507 881

500 813

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


124 050

123 889

10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


124 050

123 889

10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

45 325

42 705

42 705

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

45 325

42 705

42 705

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)6 353

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések6 353

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.

Betétek megszüntetése
14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

45 325

166 755

172 947

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

497 684

674 636

673 760


K I A D Á S O K

2. sz. táblázatForintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2016. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

458 125

508 279

474 693

1.1.

Személyi  juttatások

258 175

276 130

270 856

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

46 487

50 504

47 254

1.3.

Dologi  kiadások

119 411

143 687

132 792

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

21 127

20 059

14 510

1.5

Egyéb működési célú kiadások

12 925

17 899

9 281

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1 909

3 498

3 798

1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

10 896

13 415

4 797

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.

   - Kamattámogatások
1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

120

986

986

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

39 559

36 942

22 727

2.1.

Beruházások

38 559

35 942

22 727

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.

Felújítások

1 000

1 000


2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.

   - Lakástámogatás
2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.

Általános tartalék
3.2.

Céltartalék
4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

497 684

545 221

497 420

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)


124 050

123 889

5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


124 050

123 889

5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)


5 365

5 365

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


5 365

5 365

7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai
8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)


129 415

129 254

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

497 684

674 636

626 674


KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázatForintban!

1.

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-45 325

-37 340

3 393

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

45 325

37 340

43 693  1. melléklet a 7/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázatForintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2016. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.

Működési célú központosított előirányzatok
1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás
3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás
4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

983

983

830

4.1.

Építményadó
4.2.

Idegenforgalmi adó
4.3.

Iparűzési adó
4.4.

Talajterhelési díj
4.5.

Gépjárműadó
4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

983

983

830

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.

Készletértékesítés ellenértéke
5.2.

Szolgáltatások ellenértéke
5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.

Tulajdonosi bevételek
5.5.

Ellátási díjak
5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.

Kamatbevételek
5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.

Egyéb működési bevételek
6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.

Immateriális javak értékesítése
6.2.

Ingatlanok értékesítése
6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.

Részesedések értékesítése
6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

983

983

830

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)
10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.

Betétek megszüntetése
14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

983

983

830


K I A D Á S O K

2. sz. táblázatForintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2016. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

983

983

830

1.1.

Személyi  juttatások

480

480

480

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

117

117

117

1.3.

Dologi  kiadások

386

386

233

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5

Egyéb működési célú kiadások
1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.

   - Kamattámogatások
1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.

Beruházások
2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.

Felújítások
2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.

   - Lakástámogatás
2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.

Általános tartalék
3.2.

Céltartalék
4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

983

983

830

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai
8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

983

983

830


KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázatForintban!

1.

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)
2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)


  1. melléklet a 7/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázatForintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2016. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

3 700

3 700

3 439

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

3 700

3 700

3 439

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.

Működési célú központosított előirányzatok
1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás
3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás
4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

8 000

8 430

7 034

4.1.

Építményadó
4.2.

Idegenforgalmi adó
4.3.

Iparűzési adó
4.4.

Gépjárműadó

3 400

3 400

2 733

4.5.

Talajterhelési díj
4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

4 600

5 030

4 301

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.

Készletértékesítés ellenértéke
5.2.

Szolgáltatások ellenértéke
5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.

Tulajdonosi bevételek
5.5.

Ellátási díjak
5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.

Kamatbevételek
5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.

Egyéb működési bevételek
6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.

Immateriális javak értékesítése
6.2.

Ingatlanok értékesítése
6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.

Részesedések értékesítése
6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

11 700

12 130

10 473

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)
10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.

Betétek megszüntetése
14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

11 700

12 130

10 473


K I A D Á S O K

2. sz. táblázatForintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2016. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

11 700

12 130

10 473

1.1.

Személyi  juttatások
1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.

Dologi  kiadások

8 000

8 430

7 034

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 700

3 700

3 439

1.5

Egyéb működési célú kiadások
1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.

   - Kamattámogatások
1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.

Beruházások
2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.

Felújítások
2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.

   - Lakástámogatás
2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.

Általános tartalék
3.2.

Céltartalék
4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

11 700

12 130

10 473

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai
8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

11 700

12 130

10 473


KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázatForintban!

1.

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)
2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

2.1 melléklet a 7/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez


I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek
Kiadások
Megnevezés

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi módosított előirányzat

2016. évi teljesítés

Megnevezés

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi módosított előirányzat

2016. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

186 433

170 813

170 959

Személyi juttatások

258 175

276 130

270 856

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

196 510

268 183

278 071

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

46 487

50 504

47 254

3.

2.-ból EU-s támogatás
Dologi kiadások

119 411

143 687

132 792

4.

Közhatalmi bevételek

8 000

8 430

7 034

Ellátottak pénzbeli juttatásai

21 127

20 059

14 510

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

20 617

22 273

19 966

Egyéb működési célú kiadások

12 925

17 899

9 281

6.

5.-ből EU-s támogatás
Tartalékok
7.

Egyéb működési bevételek

1 240

1 240

1 150

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

412 800

470 939

477 180

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

458 125

508 279

474 693

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

45 325

42 705

42 705

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.

   Költségvetési maradvány igénybevétele

45 325

42 705

42 705

Likviditási célú hitelek törlesztése


124 050

123 889

16.

   Vállalkozási maradvány igénybevétele
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.

   Betét visszavonásából származó bevétel
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.

   Egyéb belső finanszírozási bevételek
Kölcsön törlesztése
19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)


124 050

130 242

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele


124 050

123 889

Betét elhelyezése
21.

  Értékpapírok bevételei
22.

Államháztartáson belüi megelőlegezések6 353

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


5 365

5 365

23.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

45 325

166 755

172 947

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)


129 415

129 254

24.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

458 125

637 694

650 127

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)


637 694

603 947

25.

Költségvetési hiány:

45 325

37 340

-

Költségvetési többlet:


37 340

2 487

26.

Bruttó  hiány:

458 125

637 694

-

Bruttó  többlet:

458 125

637 694

46 1802.2 melléklet a 7/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez


II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek
Kiadások
Megnevezés

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi módosított előirányzat

2016. évi teljesítés

Megnevezés

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi módosított előirányzat

2016. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

35 826

35 826

22 567

Beruházások

38 559

38 559

22 727

2.

1.-ből EU-s támogatás
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.

Felhalmozási bevételek

1 000

1 000

1 066

Felújítások

1 000

1 000


4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)
Egyéb felhalmozási kiadások
6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

2 733

2 733


7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok
12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

39 559

39 559

23 633

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

39 559

39 559

22 727

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.

Költségvetési maradvány igénybevétele
Hitelek törlesztése
15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.

Betét visszavonásából származó bevétel
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.

Értékpapír értékesítése
Kölcsön törlesztése
18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )
Betét elhelyezése
20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Pénzügyi lízing kiadásai
21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.

Értékpapírok kibocsátása
24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

39 559

39 559

23 633

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

39 559

39 559

22 727

27.

Költségvetési hiány:

-

-

-

Költségvetési többlet:

-

-

906

28.

Bruttó  hiány:

-

-

-

Bruttó  többlet:

-

-

9063. melléklet a 7/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonkéntForintban!

Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2015. XII.31-ig

2016. évi módosított előirányzat

2016. évi teljesítés

Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Óvoda

254

2016.


254

110

110

Közfoglalkoztatási programok és egyéb besz.

37 971

2016.


37 971

22 617

22 617

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Otthoni szakápolás

334

2016.


334ÖSSZESEN:

38 55938 559

22 727

22 727


4. melléklet a 7/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonkéntForintban!

Felújítás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2015. XII.31-ig

2016. évi módosított előirányzat

2016. évi teljesítés

Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Gyepes úti ravatalozó felújítása

1 000

2016.


1 000

ÖSSZESEN:

1 0001 000


5. melléklet a 7/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:*


Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2016. előtt

2016. évi

2016. után

2016. előtt

2016. évi

Összesen

Teljesítés %-a 2016. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás


Források összesen:

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségekKiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!


Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzata és teljesítése
Forintban!

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Összesen:NEMLEGES!!6.1 melléklet a 7/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez


Megnevezés

JÁRDÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

01

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

189 166

170 959

170 959

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

54 205

62 328

62 328

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

43 381

43 548

43 548

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

61 169

58 319

58 319

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 116

2 116

2 116

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

28 295

4 648

4 648

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

193 972

264 926

275 566

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

193 972

264 926

275 566

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás
3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

35 826

35 826

22 567

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

35 826

35 826

22 567

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás
4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

8 000

8 430

7 034

4.1.

Építményadó
4.2.

Idegenforgalmi adó
4.3.

Iparűzési adó
4.4.

Talajterhelési díj
4.5.

Gépjárműadó

3 400

3 400

2 733

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

4 600

5 030

4 301

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

20 617

22 273

19 966

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke1 314

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 050

4 662

4 662

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5 3325.4.

Tulajdonosi bevételek
5.5.

Ellátási díjak

6 554

9 930

8 480

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 221

3 221

2 866

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.

Kamatbevételek

20

20


5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.

Egyéb működési bevételek

4 440

4 440

2 644

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1 000

1 000

1 066

6.1.

Immateriális javak értékesítése
6.2.

Ingatlanok értékesítése

1 000

1 000

1 066

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.

Részesedések értékesítése
6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 240

1 240

1 150

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 240

1 240

1 150

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

449 821

504 654

498 308

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


124 050

123 889

10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


124 050

123 889

10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

45 325

41 584

41 584

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

45 325

41 584

41 584

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)6 363

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések6 363

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.

Betétek megszüntetése
14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

45 325

165 634

171 836

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

495 146

670 288

670 144Kiadások

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

369 461

417 203

388 650

1.1.

Személyi  juttatások

197 165

214 612

211 514

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

29 830

33 720

30 854

1.3.

Dologi  kiadások

113 514

136 013

127 178

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16 027

14 959

9 823

1.5

Egyéb működési célú kiadások

12 925

17 899

9 281

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1 909

3 498

3 498

1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

10 896

13 415

4 797

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.

   - Kamattámogatások
1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

120

986

986

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

39 305

36 688

22 617

2.1.

Beruházások

38 305

35 688

22 617

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.

Felújítások

1 000

1 000


2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.

   - Lakástámogatás
2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.

Általános tartalék
3.2.

Céltartalék
4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

408 766

453 891

411 267

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)


124 050

123 889

5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


124 050

123 889

5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

86 380

92 347

90 829

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


5 365

5 365

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

86 380

86 982

85 464

7.4.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.

 Pénzügyi lízing kiadásai
8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

86 380

216 397

214 718

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

495 146

670 288

625 985


Éves tényleges állományi  létszám  (fő)


4

4

4

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)


194

194

6.2 melléklet a 7/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez


Megnevezés

JÁRDÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

01

Feladat
megnevezése

Kötelező feladatok

02

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

189 166

170 959

170 959

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

54 205

62 328

62 328

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

43 381

43 548

43 548

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

61 169

58 319

58 319

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 116

2 116

2 116

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

28 295

4 648

4 648

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

193 972

264 926

275 566

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

193 972

264 926

275 566

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás
3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

35 826

35 826

22 567

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

35 826

35 826

22 567

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás
4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

8 000

8 430

7 034

4.1.

Építményadó
4.2.

Idegenforgalmi adó
4.3.

Iparűzési adó
4.4.

Talajterhelési díj
4.5.

Gépjárműadó

3 400

3 400

2 733

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

4 600

5 030

4 301

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

20 617

22 273

19 966

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke1 314

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 050

4 662

4 662

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5 3325.4.

Tulajdonosi bevételek
5.5.

Ellátási díjak

6 554

9 930

8 480

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 221

3 221

2 866

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.

Kamatbevételek

20

20


5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.

Egyéb működési bevételek

4 440

4 440

2 644

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1 000

1 000

1 066

6.1.

Immateriális javak értékesítése
6.2.

Ingatlanok értékesítése

1 000

1 000

1 066

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.

Részesedések értékesítése
6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 240

1 240

1 150

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 240

1 240

1 150

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

449 821

504 654

498 308

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


124 050

123 889

10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


124 050

123 889

10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

45 325

41 584

41 584

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

45 325

41 584

41 584

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)6 363

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések6 363

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.

Betétek megszüntetése
14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

45 325

165 634

171 836

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

495 146

670 288

670 144Kiadások

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

369 461

417 203

388 650

1.1.

Személyi  juttatások

197 165

214 612

211 514

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

29 830

33 720

30 854

1.3.

Dologi  kiadások

113 514

136 013

127 178

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16 027

14 959

9 823

1.5

Egyéb működési célú kiadások

12 925

17 899

9 281

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1 909

3 498

3 498

1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

10 896

13 415

4 797

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.

   - Kamattámogatások
1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

120

986

986

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

39 305

36 688

22 617

2.1.

Beruházások

38 305

35 688

22 617

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.

Felújítások

1 000

1 000


2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.

   - Lakástámogatás
2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.

Általános tartalék
3.2.

Céltartalék
4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

408 766

453 891

411 267

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)


124 050

123 889

5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


124 050

123 889

5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

86 380

92 347

90 829

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


5 365

5 365

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

86 380

86 982

85 464

7.4.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.

 Pénzügyi lízing kiadásai
8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

86 380

216 397

214 718

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

495 146

670 288

625 985


Éves tényleges állományi  létszám  (fő)


4

4

4

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)


194

194

6.3 melléklet a 7/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

JÁRDÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

01

Feladat
megnevezése

Önként vállalt feladatok

03

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.

Működési célú központosított előirányzatok
1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás
3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás
4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

983

983

830

4.1.

Építményadó
4.2.

Idegenforgalmi adó
4.3.

Iparűzési adó
4.4.

Talajterhelési díj
4.5.

Gépjárműadó
4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

983

983

830

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.

Készletértékesítés ellenértéke
5.2.

Szolgáltatások ellenértéke
5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.

Tulajdonosi bevételek
5.5.

Ellátási díjak
5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.

Kamatbevételek
5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.

Egyéb működési bevételek
6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.

Immateriális javak értékesítése
6.2.

Ingatlanok értékesítése
6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.

Részesedések értékesítése
6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

983

983

830

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)
10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.

Betétek megszüntetése
14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

983

983

830Kiadások

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

983

983

830

1.1.

Személyi  juttatások

480

480

480

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

117

117

117

1.3.

Dologi  kiadások

386

386

233

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5

Egyéb működési célú kiadások
1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.

   - Kamattámogatások
1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.

Beruházások
2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.

Felújítások
2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.

   - Lakástámogatás
2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.

Általános tartalék
3.2.

Céltartalék
4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

983

983

830

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.

 Pénzügyi lízing kiadásai
8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

983

983

830


Éves tényleges állományi  létszám  (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)
6.4 melléklet a 7/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

JÁRDÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

01

Feladat
megnevezése

Államigazgatási feladatok

04

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

3 700

3 700

3 439

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

3 700

3 700

3 439

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.

Működési célú központosított előirányzatok
1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás
3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás
4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

8 000

8 430

7 034

4.1.

Építményadó
4.2.

Idegenforgalmi adó
4.3.

Iparűzési adó
4.4.

Talajterhelési díj
4.5.

Gépjárműadó

3 400

3 400

2 733

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

4 600

5 030

4 301

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.

Készletértékesítés ellenértéke
5.2.

Szolgáltatások ellenértéke
5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.

Tulajdonosi bevételek
5.5.

Ellátási díjak
5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.

Kamatbevételek
5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.

Egyéb működési bevételek
6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.

Immateriális javak értékesítése
6.2.

Ingatlanok értékesítése
6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.

Részesedések értékesítése
6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

11 700

12 130

10 473

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)
10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.

Betétek megszüntetése
14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

11 700

12 130

10 473Kiadások

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

11 700

12 130

10 473

1.1.

Személyi  juttatások
1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.

Dologi  kiadások

8 000

8 430

7 034

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 700

3 700

3 439

1.5

Egyéb működési célú kiadások
1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.

   - Kamattámogatások
1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.

Beruházások
2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.

Felújítások
2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.

   - Lakástámogatás
2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.

Általános tartalék
3.2.

Céltartalék
4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

11 700

12 130

10 473

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.

 Pénzügyi lízing kiadásai
8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

11 700

12 130

10 473


Éves tényleges állományi  létszám  (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)7.1 melléklet a 7/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

JÁRDÁNHÁZAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

02

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.

Készletértékesítés ellenértéke
1.2.

Szolgáltatások ellenértéke
1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.

Tulajdonosi bevételek
1.5.

Ellátási díjak
1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.

Kamatbevételek
1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.

Egyéb működési bevételek
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2 538

3 227

2 505

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 538

3 227

2 505

2.4.

 - 2.3-ból EU-s támogatás
3.

Közhatalmi bevételek
4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.

- 4.2-ből EU-s támogatás
5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.

Immateriális javak értékesítése
5.2.

Ingatlanok értékesítése
5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.

Működési célú átvett pénzeszközök
7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

2 538

3 227

2 505

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

42 999

43 884

43 094

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele


885

885

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

42 999

42 999

42 209

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

45 537

47 111

45 5997.2 melléklet a 7/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

JÁRDÁNHÁZAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

02

Feladat
megnevezése

Kötelező feladatok

02

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.

Készletértékesítés ellenértéke
1.2.

Szolgáltatások ellenértéke
1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.

Tulajdonosi bevételek
1.5.

Ellátási díjak
1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.

Kamatbevételek
1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.

Egyéb működési bevételek
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2 538

3 227

2 505

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 538

3 227

2 505

2.4.

 - 2.3-ból EU-s támogatás
3.

Közhatalmi bevételek
4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.

- 4.2-ből EU-s támogatás
5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.

Immateriális javak értékesítése
5.2.

Ingatlanok értékesítése
5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.

Működési célú átvett pénzeszközök
7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

2 538

3 227

2 505

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

42 999

43 884

43 094

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele


885

885

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

42 999

42 999

42 209

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

45 537

47 111

45 599Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

45 537

47 111

44 700

1.1.

Személyi  juttatások

30 643

31 151

29 649

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 424

8 551

8 365

1.3.

Dologi  kiadások

1 370

2 309

2 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 100

5 100

4 686

1.5.

Egyéb működési célú kiadások
2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.

Beruházások
2.2.

Felújítások
2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.

 - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

45 537

47 111

44 700


Éves tényleges állományi  létszám  (fő)


11

11

11

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)


0

11

0

7.3 melléklet a 7/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

JÁRDÁNHÁZAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

02

Feladat
megnevezése

Önként vállalt feladatok

03

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.

Készletértékesítés ellenértéke
1.2.

Szolgáltatások ellenértéke
1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.

Tulajdonosi bevételek
1.5.

Ellátási díjak
1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.

Kamatbevételek
1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.

Egyéb működési bevételek
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.

 - 2.3-ból EU-s támogatás
3.

Közhatalmi bevételek
4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.

- 4.2-ből EU-s támogatás
5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.

Immateriális javak értékesítése
5.2.

Ingatlanok értékesítése
5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.

Működési célú átvett pénzeszközök
7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)
9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.

Személyi  juttatások
1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.

Dologi  kiadások
1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.

Egyéb működési célú kiadások
2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.

Beruházások
2.2.

Felújítások
2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.

 - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

Éves tényleges állományi  létszám  (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)


NEMLEGES!!7.4 melléklet a 7/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

JÁRDÁNHÁZAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

02

Feladat
megnevezése

Államigazgatási feladatok

04

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.

Készletértékesítés ellenértéke
1.2.

Szolgáltatások ellenértéke
1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.

Tulajdonosi bevételek
1.5.

Ellátási díjak
1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.

Kamatbevételek
1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.

Egyéb működési bevételek
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

1 400

1 400

1 247

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 400

1 400

1 247

2.4.

 - 2.3-ból EU-s támogatás
3.

Közhatalmi bevételek
4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.

- 4.2-ből EU-s támogatás
5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.

Immateriális javak értékesítése
5.2.

Ingatlanok értékesítése
5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.

Működési célú átvett pénzeszközök
7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

1 400

1 400

1 247

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

3 700

3 700

3 439

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

3 700

3 700

3 439

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

5 100

5 100

4 686Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

5 100

5 100

4 686

1.1.

Személyi  juttatások
1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.

Dologi  kiadások
1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 100

5 100

4 686

1.5.

Egyéb működési célú kiadások
2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.

Beruházások
2.2.

Felújítások
2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.

 - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

5 100

5 100

4 686


Éves tényleges állományi  létszám  (fő)


11

11

11

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)


0

0

08.1 melléklet a 7/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

JÁRDÁNHÁZI ÓVODA

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.

Készletértékesítés ellenértéke
1.2.

Szolgáltatások ellenértéke
1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.

Tulajdonosi bevételek
1.5.

Ellátási díjak
1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.

Kamatbevételek
1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.

Egyéb működési bevételek
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.

 - 2.3.-ból EU-s támogatás
3.

Közhatalmi bevételek
4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.

Immateriális javak értékesítése
5.2.

Ingatlanok értékesítése
5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.

Működési célú átvett pénzeszközök
7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

43 381

44 219

43 491

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele


236

236

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

43 381

43 983

43 255

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

43 381

44 219

43 491Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

43 127

43 965

41 343

1.1.

Személyi  juttatások

30 367

30 367

29 693

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 233

8 233

8 036

1.3.

Dologi  kiadások

4 527

5 365

3 614

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.

Egyéb működési célú kiadások
2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

254

254

110

2.1.

Beruházások

254

254

110

2.2.

Felújítások
2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.

 - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

43 381

44 219

41 453


Éves tényleges állományi  létszám  (fő)


10

10

9

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)


0

0

0
8.1.1 melléklet a 7/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

JÁRDÁNHÁZI ÓVODA

03

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok

02

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.

Készletértékesítés ellenértéke
1.2.

Szolgáltatások ellenértéke
1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.

Tulajdonosi bevételek
1.5.

Ellátási díjak
1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.

Kamatbevételek
1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.

Egyéb működési bevételek
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.

 - 2.3.-ból EU-s támogatás
3.

Közhatalmi bevételek
4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.

Immateriális javak értékesítése
5.2.

Ingatlanok értékesítése
5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.

Működési célú átvett pénzeszközök
7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

43 381

44 219

43 491

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele


236

236

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

43 381

43 983

43 255

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

43 381

44 219

43 491Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

43 127

43 965

41 343

1.1.

Személyi  juttatások

30 367

30 367

29 693

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 233

8 233

8 036

1.3.

Dologi  kiadások

4 527

5 365

3 614

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.

Egyéb működési célú kiadások
2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

254

254

110

2.1.

Beruházások

254

254

110

2.2.

Felújítások
2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.

 - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

43 381

44 219

41 453


Éves tényleges állományi  létszám  (fő)


10

10

9

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)


0

0

08.1.2 melléklet a 7/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

JÁRDÁNHÁZI ÓVODA

03

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok

03

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.

Készletértékesítés ellenértéke
1.2.

Szolgáltatások ellenértéke
1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.

Tulajdonosi bevételek
1.5.

Ellátási díjak
1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.

Kamatbevételek
1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.

Egyéb működési bevételek
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.

 - 2.3.-ból EU-s támogatás
3.

Közhatalmi bevételek
4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.

Immateriális javak értékesítése
5.2.

Ingatlanok értékesítése
5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.

Működési célú átvett pénzeszközök
7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.

Személyi  juttatások
1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.

Dologi  kiadások
1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.

Egyéb működési célú kiadások
2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.

Beruházások
2.2.

Felújítások
2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.

 - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

Éves tényleges állományi  létszám  (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

NEMLEGES!!8.1.3 melléklet a 7/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

JÁRDÁNHÁZI ÓVODA

03

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok

04

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.

Készletértékesítés ellenértéke
1.2.

Szolgáltatások ellenértéke
1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.

Tulajdonosi bevételek
1.5.

Ellátási díjak
1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.

Kamatbevételek
1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.

Egyéb működési bevételek
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.

 - 2.3.-ból EU-s támogatás
3.

Közhatalmi bevételek
4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.

Immateriális javak értékesítése
5.2.

Ingatlanok értékesítése
5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.

Működési célú átvett pénzeszközök
7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.

Személyi  juttatások
1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.

Dologi  kiadások
1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.

Egyéb működési célú kiadások
2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.

Beruházások
2.2.

Felújítások
2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.

 - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

Éves tényleges állományi  létszám  (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)


NEMLEGES!!9. melléklet a 7/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Járdánháza Község Önkormányzata

44 149


44 149

44 149


2.

Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal

899


899

899


3.

Járdánházi Óvoda

2 039


2 039

2 039


4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.Összesen:

47 087


47 087

47 0871. tájékoztató a 7/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat
Sor-
szám

Bevételi jogcím

2015. évi tény

2016. évi

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

E

F

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

170 023

170 959

170 959

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

53 603

62 328

62 328

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

40 012

43 548

43 548

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

58 240

58 319

58 319

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 136

2 116

2 116

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok


4 648

4 648

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

16 0322.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

343 982

268 153

278 071

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

343 982

268 153

278 071

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás
3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

15 177

35 826

22 567

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

2 9783.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

12 199

35 826

22 567

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás
4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

9 933

8 430

7 034

4.1.

Építményadó
4.2.

Idegenforgalmi adó
4.3.

Iparűzési adó

3794.4.

Gépjárműadó

2 8224.5.

Talajterhelési díj


3 400

2 733

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4 9564.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 776

5 030

4 301

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

23 067

22 273

19 966

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

59


1 314

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

6 574

4 662

4 662

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1315.4.

Tulajdonosi bevételek
5.5.

Ellátási díjak

10 271

9 930

8 480

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 534

3 221

2 866

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

55.8.

Kamatbevételek


20


5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.

Egyéb működési bevételek

2 493

4 440

2 644

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

2 152

1 000

1 066

6.1.

Immateriális javak értékesítése
6.2.

Ingatlanok értékesítése

1 640

1 000

1 066

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

5126.4.

Részesedések értékesítése
6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

800

1 240

1 150

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

800

1 240

1 150

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

565 134

507 881

500 813

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+…+10.3.)

3 350

124 050

123 889

10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

3 350

124 050

123 889

10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

31 566

42 705

42 705

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

31 566

42 705

42 705

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

5 365


6 353

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5 365


6 353

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.

Betétek megszüntetése
14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

40 281

166 755

172 947

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

605 415

674 636

673 760

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat
Sor-
szám

Kiadási jogcím

2015. évi tény

2016. évi

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

E

F

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

530 174

508 279

474 693

1.1.

Személyi  juttatások

310 785

276 130

270 856

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

53 797

50 504

47 254

1.3.

Dologi  kiadások

124 863

143 687

132 792

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

31 568

20 059

14 510

1.5

Egyéb működési célú kiadások

9 161

17 899

9 281

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

4 995

3 498

3 498

1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 461

13 415

4 797

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.

   - Kamattámogatások
1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

705

986

986

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

23 724

36 942

22 727

2.1.

Beruházások

23 724

35 942

22 727

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.

Felújítások


1 000


2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.

   - Lakástámogatás
2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.

Általános tartalék
3.2.

Céltartalék
4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

553 898

545 221

497 420

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

3 350

124 050

123 889

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

3 350

124 050

123 889

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

5 462

5 365

5 365

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 462

5 365

5 365

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai
8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

8 812

129 415

129 254

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

562 710

674 636

626 6742. tájékoztató a 7/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Sor-
szám

Kötelezettség
jogcíme

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

2016. évi teljesítés

Kötelezettségek a következő években

Még fennálló kötelezettség

2017.

2018.

2019.

2019. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(F+…+I)

1.

Működési célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházás feladatonként

8.

............................

9.

Felújítás célonként

10.

............................

11.

Egyéb

12.

............................

13.

............................

14.

Összesen (1+4+7+9+11)3. tájékoztató a 7/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Sor-
szám

Hitel, kölcsön

Kölcsön-
nyújtás
éve

Lejárat
éve

Hitel, kölcsön állomány 2016. dec. 31-én

Hitel, kölcsön állomány december 31-én

2018. után

2017.

2018.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Rövid lejáratú2.

............................3.

............................4.

............................5.

............................6.

............................7.

............................8.

Hosszú lejáratú9.

............................10.

............................11.

............................12.

............................13.

............................14.

............................15.

Összesen (1+8)

4. tájékoztató a 7/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2016. december 31-én

Sor-szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások
2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.

TB alapokkal szembeni tartozás
5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé


962

806

1 613

2 454

5 835

5 835

6.

Szállítói tartozás

140

2 877

1 000

922

2 288

7 087

7 227

7.

Egyéb adósság
Belföldi összesen:

140

3 839

1 806

2 535

4 742

12 922

13 062

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók
2.

Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:

140

3 839

1 806

2 535

4 742

12 922

13 062
5. tájékoztató a 7/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám

Bevételi jogcím

Tervezett

Tényleges

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen6.

-ebből:            Építményadó7.

Telekadó8.

Magánszemélyek kommunális adója9.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után10.

Idegenforgalmi adó épület után11.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után12.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség13.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség14.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség15.

Egyéb kedvezmény16.

Egyéb kölcsön elengedése17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Összesen:

0

0


A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.6. tájékoztató a 7/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Tervezett
(E Ft)

Tényleges
(E Ft)

1.

Járdánházi Polgárőr Egyesület

működési célú támogatás

100

50

2.

Ózdi Mozgáskorlátozott Egyesület

működési célú támogatás

20

20

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:


120

70
7.1. tájékoztató a 7/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.


ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsültállományi érték


A

B

C

D

E


 I. Immateriális javak

01.


22II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.


597 3081. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok   (04+05+06+07)

03.


552 1301.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
       vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.


552 1301.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.


27 3642.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
       felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.


27 3642.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.


17 8144.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.


17 8144.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
       értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.


3051. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.


3051.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
       megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
       eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
     (01+02+28+44)

45.


597 635I. Készletek

46.

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.


347III. Forintszámlák

51.


42 010IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.


42 357I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.


11 161II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.


79D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.


11 239I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
     eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.


1 169E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.


1 169F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.


6 353ESZKÖZÖK ÖSSZESEN  (45+48+53+57+60+61)

62.


658 753


7.2. tájékoztató a 7/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról


2016. év


FORRÁSOK

Sorszám

állományi
értékA

B

C


I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

891 102  


II. Nemzeti vagyon változásai

02.III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

30 898  


IV. Felhalmozott eredmény

04.

-315 039  


V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

27 448  


G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

634 409  


I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

16 033  


II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

6 353  


III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

1 958  


H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

24 344  


I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.FORRÁSOK ÖSSZESEN  (07+11+12+13)

14.

658 753  
7.3. tájékoztató a 7/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2016.

Megnevezés

Sorszám

Mennyiség
(db)

Értéke
(Ft)

A

B

C

D

„0”-ra leírt eszközök

1.Használatban lévő kisértékű immateriális javak

2.Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

3.Készletek

4.01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

5.


  

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

6.Bérbe vett befektetett eszközök

7.Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

8. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

9. 02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

10.


  

 Bérbe vett készletek

11. Letétbe bizományba átvett készletek

12. Intervenciós készletek

13.Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

14.


  

Közgyűjtemény

15. Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16. Régészeti lelet

17. Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.
19.
20.
21.
22.23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):


  

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök
7.4. tájékoztató a 7/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről éa kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2016.

Megnevezés

Sorszám

Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek
(db)

Értéke
(Ft)

A

B

C

D

Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések

1.Egyéb függő követelések

2.Biztos (jövőbeni) követelések

3.Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3)

4.


  

Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek

5.Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

6.El nem ismert tartozások

7.Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek

8.Egyéb függő kötelezettségek

9.Függő kötelezettségek (5+…+9)

10.


  


11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.Összesen (4+10)+(11+…+33):


  


8. tájékoztató a 7/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

A Járdánháza Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása a 2016. évben


Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke (%-ban)

Részesedés összege (Ft-ban)

Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
 (Ft-ban)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ÖSSZESEN:9. tájékoztató a 7/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
Sor-szám

Megnevezés

Összeg  (Ft )

1.

Pénzkészlet 2016. január 1-jén
ebből:

39 592 054

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

39 297 984

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

294 070

4.

Bevételek   ( + )

719 632 120

5.

Kiadások    ( - )

712 137 082

6.

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

  • 4 730 588

7.

Záró pénzkészlet 2016. december 31-én
ebből:

42 356 504

8.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

346 960

9.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

42 009 544
Záradék:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése, valamint Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet 12.§ (1) bekezdése alapján a rendelet 2017. május 30. napján, a hirdetőtáblán történő kifüggesztés útján kihirdetésre került.


Járdánháza, 2017. május 30.

                                                                                                      Dr. Tóth Rita 

                           jegyző                                                               Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!