nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-11-29 -tól
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 8/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában és 88. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. § A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 8/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő szövegrész kerül:

„(4) A rendelet területi hatálya alá tartozó ingatlanok tekintetében figyelembe veendő fajlagos hulladék mennyisége 52,5 liter/fő/ürítés.”


2. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Máté Gábor

polgármester

dr. Jaksa Tibor

aljegyző


Kihirdetési záradék:


Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2019. november 27-én megalkotott fenti 12/2019.(XI.28.) önkormányzati rendeletet alulírott napon kihirdetem.


Pusztaszer, 2019. november 28.

dr. Jaksa Tibor

aljegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!