nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016 (II.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-11-04 - 2017-02-24
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016 (II.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya kiterjed Szakonyfalu Község Önkormányzatára.


2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése


2. § [1](1) A képviselő-testület Szakonyfalu Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 54.486 ezer forintban állapítja meg.


[2](2) Az önkormányzat költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 52.222 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 53.775 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 1.553 ezer forint hiány,

d) a finanszírozási bevétel összege: 2.264 ezer forint,

e) a finanszírozási kiadás 711 ezer forint.


3. § [3](1) Az önkormányzat 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 32.550 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 3.542 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 16.047 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 54 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 29 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 52.222 ezer forint.


[4](2) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 38.987 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 13.235 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.


[5](3) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 52.193 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 29 ezer forint.


(4) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2016. évi költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete tartalmazza.


(5) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat a 2. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén a 2. melléklet tartalmazza.


4. § [6](1) Az önkormányzat 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 16.288 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.533 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 21.906 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.806 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 6.549 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 693 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 3.000 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 53.775 ezer forint.


[7](2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 37.960 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 13.235 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 2.580 ezer forint.


[8](3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 50.082 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 3.693 ezer forint.


[9]5. § Az önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként: 693 ezer forint,

aa) egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 693 ezer forint,

b) felújítási kiadások felújításonként: 0 ezer forint.


[10]6. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) családi támogatások 194 ezer forint,

aa) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 194 ezer forint,

b) foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 1.612 ezer forint,

ba) települési támogatás – lakhatási támogatás 543 ezer forint,

bb) települési támogatás - gyógyszertámogatás 150 ezer forint,

bc) települési támogatás- átmeneti pénzbeli segély 200 ezer forint,

bd) települési támogatás - temetési támogatás 50 ezer forint,

be) természetben nyújtott átmeneti segély 569 ezer forint.


7. § Az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a tartalék összege 0 ezer forint.


8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 3. melléklet tartalmazza.


9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat - közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.


(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 3 fő.


10. § [11](1) A költségvetési egyenleg

a) működési  cél szerint 2.111 ezer forint többlet,

b) felhalmozási cél szerint 3.664 ezer forint hiány.


(2) Az önkormányzat az (1) bekezdés a) pontja szerinti működési egyenlegét, többletét a felhalmozási hiány fedezetére fordítja.


[12](3) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozáson belül:

aa) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 1.553 ezer forint,

ebből:   

aaa) működési célú 0 ezer forint,

aab) felhalmozási célú 1.553 ezer forint

ab) működési többlet igénybevétele 2.111 ezer forint.


3. Adósságot keletkeztető ügylet


11. § (1) A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.


(2) Az önkormányzatnak a Gst. tv.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.


4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


12. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


13. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.


(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.


14. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.


(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint

értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.


15. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (2)-(3) bekezdése alapján a költségvetés végrehajtása során az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át, azzal, hogy az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében az előirányzatok módosítása vagy átcsoportosítása körében tett intézkedések alapján összeállított rendelet-módosítást terjessze a képviselő-testület elé.


16. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza.


5. Záró rendelkezések


17. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.[1]

A rendelet szövegét a 9/2016. (XI.3.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016. 11. 04 -től

[2]

A rendelet szövegét a 9/2016. (XI.3.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2016. 11. 04 -től

[3]

A rendelet szövegét a 9/2016. (XI.3.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2016. 11. 04 -től

[4]

A rendelet szövegét a 9/2016. (XI.3.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2016. 11. 04 -től

[5]

A rendelet szövegét a 9/2016. (XI.3.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2016. 11. 04 -től

[6]

A rendelet szövegét a 9/2016. (XI.3.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2016. 11. 04 -től

[7]

A rendelet szövegét a 9/2016. (XI.3.) önkormányzati rendelet 7. §-a módosította. Hatályos: 2016. 11. 04 -től

[8]

A rendelet szövegét a 9/2016. (XI.3.) önkormányzati rendelet 8. §-a módosította. Hatályos: 2016. 11. 04 -től

[9]

A rendelet szövegét a 9/2016. (XI.3.) önkormányzati rendelet 9. §-a módosította. Hatályos: 2016. 11. 04 -től

[10]

A rendelet szövegét a 9/2016. (XI.3.) önkormányzati rendelet 10. §-a módosította. Hatályos: 2016. 11. 04 -től

[11]

A rendelet szövegét a 9/2016. (XI.3.) önkormányzati rendelet 11. §-a módosította. Hatályos: 2016. 11. 04 -től

[12]

A rendelet szövegét a 9/2016. (XI.3.) önkormányzati rendelet 12. §-a módosította. Hatályos: 2016. 11. 04 -től


Csatolmányok

Megnevezés méret
3. melléklet a 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelethez
31 KB
5. melléklet a 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelethez
28.5 KB
1. melléklet a 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelethez
37 KB
2. melléklet a 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelethez
76.5 KB
4. melléklet a 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelethez
37.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!