nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Forráskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-01-01 -tól
Forráskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete
Forráskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Forráskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában foglaltakra figyelemmel a 88. § (4) bekezdésben a)-b) és d) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.


 1. Fejezet

Általános rendelkezések

 1. A rendelet célja, alapelvei

1. §

(1) A rendelet célja,

a) Forráskút község lakosságának egészségvédelme, a község természeti és épített környezetének megóvása, a környezettudatos magatartás kialakítása a hulladékgazdálkodás eszközeivel;

b) a hulladék által okozott terhelések minimalizálása, a település szennyezettségének elkerülése érdekében a képződött hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása.

(2) A rendelet céljának elérése érdekében a község közigazgatási területén minden tevékenységet úgy kell gyakorolni, hogy

a)   a település környezetét a lehető legkisebb mértékben terhelje, illetve a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen;

b)   biztosítsa a keletkező hulladék mennyiségének és minőségének megfelelő kezelését, hasznosítását, ártalmatlanítását.

(3) Forráskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: önkormányzat) a hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében érvényesíti a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: Ht.) foglalt alapelveket, meghatározza a hulladékgazdálkodás körében a hatáskörébe tartozó kérdésekben a hulladékgazdálkodás általános követelményeit, az érintettek jogait és kötelezettségeit.

(4) Az önkormányzat a jelen rendeletben foglaltak szerint helyi hulladékkezelési közszolgáltatás keretében gondoskodik a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtéséről, elszállításáról, ártalmatlanításáról és kezeléséről.

(5) A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.

(6) Az önkormányzat együttműködik a Ht. 32/A. § (1) bekezdésben meghatározott feladatokra Koordináló szervként kijelölt NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: Koordináló szerv). Az Önkormányzat jelen rendeleti szabályozással is elősegíti az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltak végrehajtását.


 1. A rendelet hatálya

2. §

(1) A rendelet területi hatálya Forráskút község közigazgatási területére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya Forráskút község közigazgatási területén lakóhellyel, székhellyel, vagy telephellyel rendelkező ingatlanhasználókra terjed ki.

(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a települési szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására, kezelésére, ártalmatlanítására.

(4) A rendelet előírásai nem vonatkoznak a veszélyes hulladékokra és a folyékony hulladékra.


 1. Értelmező rendelkezések

3. §

Eltérő szabály hiányában a rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére a Ht. 2. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.


 1. Fejezet

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, területi határa

4. §

(1) A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes körű ellátása az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: közszolgáltató) feladata, aki azt annak minden részfeladatára kiterjedően — e rendelet szabályainak figyelembevételével — köteles ellátni. A közszolgáltató adatai:

 1. A szolgáltató megnevezése: FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 2. Székhely: 6521 Vaskút, 0551/2. hrsz.
 3. KÜJ azonosító: 103 203 115
 4. KTJ-azonosító: 101 265 543
 5. Statisztikai számjel: 24290054-3821-572-03.
 6. Adószám: 24290054-2-03,
 7. Cégjegyzékszám: 03-09-126039
 8. A szerződés szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség által kiadott minősítő okirat száma: OKTF-KP/10201-6/2015.

(1a) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás rendszeres teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató által bevont alvállalkozó adatai:

 1. Alvállalkozó megnevezése: Négyforrás Nonprofit Kft.
 2. Székhely: 6793 Forráskút, Fő utca 74.
 3. KÜJ azonosító: 103 194 743
 4. KTJ-azonosító: 102 443 063
 5. Statisztikai számjel: 23140925-3811-572-06
 6. Adószám: 23140925-2-06
 7. Cégjegyzékszám: 23140925-2-06
 8. A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség által kiadott minősítő okirat száma: OKTF-KP/10464-9/2016.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma kiterjed az ingatlanon összegyűjtött települési szilárd hulladék rendszeres átvételére, gyűjtésére, elszállítására, kezelésére, ártalmatlanítására és hasznosítására.

(3) A közszolgáltatás területi határa a község teljes közigazgatási területére kiterjed.


 1. A közszolgáltató által végzett hulladékgazdálkodási tevékenység

5. §

A közszolgáltató által végzett hulladékgazdálkodási tevékenység kiterjed a települési szilárd hulladék átvételére, gyűjtésére, szállítására, tárolására, kezelésére valamint ártalmatlanításra és hasznosításra történő átadására.


 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja,

6. §

(1) A közszolgáltató a település belterületén, és ahhoz szorosan kapcsolódó sűrűn lakott külterületi részein a települési szilárd hulladékot az ingatlan bejáratának közeléből szállítja el heti rendszerességgel, általában szerdai napokon (a továbbiakban: heti rendszerességű közszolgáltatás). A heti rendszerességű közszolgáltatással érintett területeket a Melléklet tartalmazza.

(2) A közszolgáltató a település ritkán lakott külterületi, tanyás részein havi rendszerességgel szállítja el a települési szilárd hulladékot, általában a hónap utolsó szerdai napján (a továbbiakban: havi rendszerességű közszolgáltatás), a főbb közlekedési utak, dűlőutak mentén elhelyezett gyűjtőedényből. A havi rendszerességű közszolgáltatással érintett területek a Mellékletben fel nem sorolt területek.

(3) A havi rendszerességű közszolgáltatással érintett ingatlanhasználó az erre rendszeresített kijelölt gyűjtőpontos begyűjtőhely konténerében is elhelyezheti az összegyűjtött települési szilárd hulladékot.

(4) A gallyak, faágak, fémhulladékok, nagyobb tömegű papírhulladékok, illetve karácsonyi ünnepeket követően a felhasznált fenyőfák gyűjtésére, hasznosítására a közszolgáltató külön időpontokat köteles megjelölni.7. §

(1) A települési szilárd hulladék egyes, újrahasznosítható összetevőinek — papír, műanyag, üveg — szelektív gyűjtése a hulladék-gyűjtőszigeteken, elhelyezett szabványosított gyűjtőedényekben történik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szelektív gyűjtésre létesített gyűjtősziget igénybe vételéért külön díjat nem kell fizetni.

(3) Az igénybevevő kötelessége, hogy a települési szilárd hulladékot, annak gyűjtése során szétválogassa és az újrahasznosítható hulladékot (üveg, papír, műanyag) a szelektív gyűjtőszigeteken elhelyezett gyűjtőedényekben az anyag fajtájának megfelelően elhelyezze.

(4) A közszolgáltató a műanyag, elsősorban PET palackok szelektív gyűjtése érdekében — igény esetén — díjmentesen köztisztasági zsákot bocsájt az ingatlanhasználók részére, s az abban kihelyezett szelektált műanyag hulladékot díjmentesen elszállítja.


 1. Az ingatlanhasználó jogai és kötelességei

8. §

(1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatást köteles igénybe venni, valamint a közszolgáltatásért díjat köteles fizetni.

(2) A közszolgáltatást igénybe vevők számára a szabványos gyűjtőedények használata kötelező.

(3) A gyűjtőedények beszerzéséről (vásárlás, bérbevétel) az ingatlanhasználó köteles gondoskodni, kivéve a kijelölt gyűjtőpontos begyűjtőhely esetén, ahol a konténert a közszolgáltató biztosítja.

(4) Az ingatlanhasználó az ingatlanon a gyűjtőedény kapacitásán felül a települési szilárd hulladékot nem halmozhat fel, nem semmisíthet meg, az ingatlanon keletkezett hulladékot közterületre nem helyezhet ki.

(5) Az ingatlanhasználó a települési szilárd hulladékot köteles az elszállításra való átvételig gyűjteni, és tömörítés nélkül tárolni. Elszállításra kizárólag a közszolgáltatónak adhatja át és kizárólag a közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást veheti igénybe.

(6)   Az ingatlanhasználónak a települési szilárd hulladékot a közszolgáltatónak elszállítás céljából történő átadásig úgy kell gyűjtenie, hogy az mások testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, az ingatlan környezetét ne szennyezze, az a környezetre bűzhatást ne okozzon, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja.

(7) A gyűjtőedényben nem szabad olyan anyagot elhelyezni (forró hamu, maró-, mérgező anyag, állati hulla, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanóanyag, kő és épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy, stb.), amely veszélyeztetheti a hulladékszállítással foglalkozó alkalmazott egészségét, vagy megrongálhatja a gyűjtőberendezést, illetve ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetét.

(8) Ha a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a gyűjtőedényben a (7) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el vagy az túltöltött, a kiürítést jogosultak megtagadni. A kiürítés megtagadásáról a közszolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az ingatlanhasználót. Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni. A közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását abban az esetben is, ha az ingatlanhasználó kérelmére a szerződés szünetel.

(9) A gyűjtőedényeket szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és fertőtleníteni, mely az ingatlanhasználó feladata.

(10) A gyűjtőedényeket bekerített ingatlanoknál a kerítésen belül kell tárolni, azokat csak a hulladékszállítás napján lehet közterületre kitenni. Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedények előkészítő-, tároló helyét tisztán tartani, télen a hótól megtisztítani. A begyűjtés alkalmával szennyezett közterület tisztításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni.


9. §

(1) A kötelező közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó ingatlanhasználó a kommunális adóra történő bejelentkezését követően a közszolgáltatónak köteles bejelenteni, hogy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált.

(2) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, úgy az új tulajdonos, vagy használó a korábbi tulajdonossal egyetemlegesen köteles a változás tényét 15 napon belül írásban bejelenteni a közszolgáltatónak. A változás bejelentésével egyidejűleg az új tulajdonos és a közszolgáltató között a közszolgáltatási szerződés létrejön.

(3) A bejelentésnek a megtételéig a közszolgáltatás díját a korábbi ingatlanhasználó köteles megfizetni.


10. §

(1) Az ingatlanhasználó köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű települési szilárd hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó által megjelölt időpontra, vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt, illetve a hulladék gyűjtésére alkalmas műanyagzsákot az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátani, és a többletszolgáltatást a megfelelő térítési díj megfizetése ellenében teljesíteni.

(2) Tilos a hulladékot

a) felhalmozni,

b) a komposztálható szerves hulladékok kivételével jogosultság nélkül — házilag —feldolgozni,

c) a papírhulladéknak a hagyományos tüzelésű berendezésben történő elégetése kivételével bármilyen módon megsemmisíteni.


11. §

(1)  Gazdálkodó szervezet a termelési hulladékot elkülönítetten kell gyűjtse. A termelési hulladékra a termelési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

(2) A nem természetes személy ingatlanhasználó, azaz a jogi személy, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező vegyes hulladékot, amely az érintett ingatlan területén az elkülönített hulladékgyűjtésből visszamarad, a közszolgáltatónak köteles átadni.

(3) Az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán a települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül, vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett hulladéktól elkülönítetten gyűjteni. E hulladék kezelésére is köteles a közszolgáltatást igénybe venni.


 1. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

12. §

(1) A közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot a jelen rendeletben írt szabályok szerint köteles rendszeresen elszállítani engedéllyel rendelkező hulladéklerakó telepre, vagy annak ártalmatlanításáról más, a szakmai környezetvédelmi szabályokat megtartó módon gondoskodni.

(2) A nagydarabos hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) évente legalább egy alkalommal a közszolgáltató az általa meghirdetett lomtalanítási időszak alatt térítésmentesen gondoskodik.

(3) A lomtalanítás időpontjáról és annak területi felosztásáról a közszolgáltató minimum három héttel korábban értesíti a lakosságot.

(4) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az ingatlanhasználót — a változás bekövetkezte előtt 15 nappal — írásban, vagy hirdetmény útján köteles tájékoztatni.


13. §

(1) A Közszolgáltató köteles a gyűjtőedények kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni.

(2) A gyűjtőedényben okozott károkat a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, amennyiben a károkozás neki felróható okból következik be. A közszolgáltatónak az ebből eredő karbantartási munkák, valamint a javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt kell biztosítania. Amennyiben a károkozás nem róható fel a közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtőedények javítása, pótlása, illetve cseréje az ingatlanhasználót terheli.


 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei

14. §

(1) A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön:

a) a közszolgáltatás első igénybevételével, és a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási készségének bizonyításával, vagy

b) a közszolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés írásba foglalásával.

(2) A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei:

a) a felek megnevezése és

aa) magánszemély esetében a közszolgáltatást igénybe vevő 20. § (2) bekezdésében meghatározott azonosító adatai, (amennyiben a közszolgáltatást igénybe vevő nem tulajdonosa az ingatlannak, úgy az ingatlanhasználó megnevezése és azonosító adatai is),

ab) Gazdálkodó szervezetek esetében a közszolgáltatást igénybe vevő 20. § (3) bekezdésében meghatározott azonosító adatai.

b) a szerződés tárgya,

c) a közszolgáltatás megkezdésének időpontja, a szerződés időbeli hatálya,

d) a közszolgáltatás díja,

e) a közszolgáltatási díj megállapításának, számlázásnak és megfizetésének módja,

f) a közszolgáltatás teljesítésének feltétele,

g) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételek.


 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

15. §

(1) A közszolgáltatás igénybevétele során a közszolgáltató által meghatározott szabványos űrtartalmú gyűjtőedények használhatók.

(2) A havi rendszerességű közszolgáltatás során legfeljebb 120 literes zsák is használható a hulladék tárolására.

(3) A gyűjtőedény folyamatos tisztántartása az ingatlan tulajdonosának a feladata. Amennyiben a gyűjtőedény tárolása közterületen történik, a gyűjtőedényt használó ingatlanhasználó köteles a tároló helyet és annak környékét rendben tartani.

(4) Az ürítési művelet során kiszóródott hulladékot — a különös esetekben használt zsákos szállítás során a megrongálódott zsákok miatti széthullás, kihullás esetét kivéve — a kiürítést végző személyzet a begyűjtési folyamat megszakításával, késedelem nélkül, maradéktalanul köteles feltakarítani.

(5) A kihelyezett gyűjtőedényből és zsákból guberálni tilos.


16. §

(1) A 15. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott gyűjtőedény használata csak 70 éven felüli egyedül élő személyek számára engedélyezhető.

(2) A 70 éven felüli egyedül élő személy köteles az egy háztartásban élő személyek számában bekövetkezett változást annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül közszolgáltató részére bejelenteni.

(3) Amennyiben a közszolgáltató megállapítja, hogy az ingatlanhasználó az egy háztartásban élő személyek száma tekintetében tett nyilatkozata valótlan, igényt tarthat a valótlan tartalmú nyilatkozat benyújtásának időpontjáig visszamenőleg 1 db 120 liter űrtartalmú gyűjtőedény heti egyszeri ürítési gyakoriság figyelembevételével megállapítható szemétszállítási díj egyösszegű megfizetésére.


 1. A közszolgáltatási díjmegfizetésének rendje

17. §

(1) Az ingatlanhasználók közszolgáltatásért egytényezős díjat kötelesek fizetni.

(2) A heti rendszerességű közszolgáltatás esetén az egységnyi díjtétel a 120 literes gyűjtőedény egyszeri ürítési díja.

(3) A havi rendszerességű közszolgáltatás esetén a díjtétel havi díjtétel, mely 4x120 literes gyűjtőedény, vagy zsák egyszeri ürítési díja.

(4) A fizetendő közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és a szolgáltatás gyakoriságának, illetve mennyiségének a szorzata.

[1]

(6) Az egységnyi díjtételek — a többlethulladék kezeléséhez igénybe vehető zsákok egységnyi díjtételeit kivéve — az adott mennyiségre vonatkozó hulladék begyűjtés, szállítás, lakossági szelektív gyűjtés és kezelés-ártalmatlanítás költségeit tartalmazza.

(7) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatás díj megfizetését az, aki a településen szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.

(8) Az ingatlanhasználó megtagadhatja a közszolgáltatás díjának megfizetését, ha a közszolgáltató közszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget.

(9) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése az (8) bekezdés szerint, ha a közszolgáltatót a közszolgáltatás nyújtásában az időjárás vagy más, a Ptk. szerinti elháríthatatlan ok akadályozta és a közszolgáltató az akadály elhárulását követően a lehető legrövidebb időn belül pótolta mulasztását.

17/A. §

(1) Az ingatlanhasználó a teljesített közszolgáltatás alapján számított közszolgáltatási díjat utólagosan, a Koordináló szerv által negyedévente utólag kiállított és megküldött számla alapján köteles megfizetni a Koordináló szerv részére.

(2) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlanhasználó a Koordináló szervnél írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a Koordináló szerv válaszát megküldi.

(3) A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki.

A közszolgáltató hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló szerv a nem megfelelő adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a Koordináló szerv által legutóbb kiszámlázott közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az ezzel összefüggésben keletkező díjkorrekció esetén minden helytállási kötelezettség a közszolgáltatót terheli. Az így keletkező közszolgáltatási díjkülönbözet pozitív mérlegét a Koordináló szerv a közszolgáltatónak fizetendő esedékes szolgáltatási díjba beszámítja.

A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló szerv által nem megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi következményért a közszolgáltatót terheli felelősség.

A Koordináló szerv a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból kiindulva megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs közszolgáltatási díjfizetés meghatározva az adatszolgáltatásban, ugyanakkor vélelmezhető, hogy az ingatlannal összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló szerv e körben jogosult ingyenesen adatot kérni az illetékes hatóságtól a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és szükséges adataik megállapítása érdekében.

A fentiek szerint rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a közszolgáltatónak, és felhívja a közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett szolgáltatásának megfelelően korrigálja a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást legkésőbb az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül.

Ezen korrekciót követően — a közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása hiányában — a Koordináló szerv a közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak számlázza ki.

A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik.


 1. Közszolgáltatási díj alóli mentesség

18. §

Mentesül a közszolgáltatási díj megfizetése alól, aki a külön rendeletben meghatározottak szerint mentesül a kommunális adó megfizetése alól.

.


 1. A közszolgáltatás igénybevételének szüneteltetési esetei

19. §

(1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás szüneteltetését kérheti írásban, amennyiben ingatlanát 30 napot meghaladó időtartamban nem használja. A szüneteltetés időtartamára az ingatlanhasználó — a kérelem benyújtását követő időponttól kezdődően — mentesül a díjfizetési kötelezettség alól.

(2) A szüneteltetési kérelmet a szüneteltetési időszakot megelőzően kell benyújtani.

(3) Amennyiben a közszolgáltató megállapítja, hogy az ingatlanhasználó közszolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó nyilatkozata valótlan, igényt tarthat a közszolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó nyilatkozat benyújtásának időpontjáig visszamenőleg 1 db 120 liter űrtartalmú gyűjtőedény heti egyszeri ürítési gyakoriság figyelembevételével megállapítható szemétszállítási díj egyösszegű megfizetésére.


 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések

20. §

(1) A rendelet alapján a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról a közszolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges adatok feltüntetésével.

(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges, a Ht. 38. § (3) bekezdésében meghatározott személyes adatait és — amennyiben az nem azonos a szolgáltatás igénybevételének helyével — a számlázási címet köteles a közszolgáltató felhívására, valamint a személyes adatainak változását követően 15 napon belül bejelenteni.

(3) A közszolgáltatási szerződés megkötéséhez a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást igénybe vevő nevét, adószámát, cégbírósági bejegyzés számát, a közszolgáltatás igénybevételének helyét valamint a számlázási és postázási címet köteles a közszolgáltató rendelkezésére bocsátani. 

(4) A Közszolgáltató a személyes adat kezelése során köteles az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően eljárni.

(5) A (4) bekezdés alkalmazásában a közszolgáltató köteles

 1. megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit,
 2. gondoskodni az adatok biztonságáról,
 3. meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

21. §

A rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

.


22. §

E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Forráskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 13/2004. (XII.9.) Ör. rendelete 1-3. §-ai és 5. §-a, valamint 1. számú melléklete.
                              Fodor Imre                                                             dr. Kapás Anita

                             polgármester                                                                   jegyző
Záradék:

A rendelet kihirdetve 2013. december 21. napján                                                                                                             dr. Kapás Anita

                                                                                                                    jegyző[1]

Hatályon kívül helyezte a 7/2016. (VI.27.) önkormányzati rendelet 4 §-a. Hatálytalan: 2016. július 1-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
23 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!