nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2017 (XI.2.) számú önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-01-01 -tól
Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2017 (XI.2.) számú önkormányzati rendelete
a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól

Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel - Képviselő-testület és Szervei Szervezeti Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (xI.6.) önkormányzati rendelet 35. § (3) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi, Ügyrendi, Humán és Városgazdálkodási Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:


1. A rendelet célja


1. § (1) E rendelet célja, hogy meghatározza Dunavecse Város Képviselő-testülete által biztosított Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati feltételeit, mértékét és az odaítélés rendjét.
(2) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásánál az Önkormányzat kizárólag a szociális rászorultság objektív vizsgálata alapján jár el és hoz döntést.


2. A rendelet hatálya


2. § (1) Dunavecse Város Önkormányzata a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében az Önkormányzat költségvetésének terhére ösztöndíjban részesíti azt a Dunavecse közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező szociálisan rászoruló pályázót, aki 
a) a tanévben a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatja tanulmányait („A” típusú pályázat), vagy
b) a tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett személy, aki a következő tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben kíván részt venni, („B” típusú pályázat) 
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a katonai és a rendvédelmi felsőoktatási intézmények hallgatóira, valamint a középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő tanulókra.
(3) A rendeletben használt fogalmakon a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban Szt. használt fogalmakat kell érteni.


3. A támogatás mértéke


3. § (1) Az Önkormányzat által biztosított ösztöndíj havi összege 2.000 Ft és 7.500 Ft között lehet. 
(2) Amennyiben az ösztöndíjban részesített rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, az Önkormányzat által biztosított ösztöndíj havi összege 7.500 Ft.


4. A szociális rászorultság meghatározása


4. § (1) E rendelet alkalmazása során szociálisan rászoruló az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 550 % -át, és családjának vagyona nincs. 
(2) A pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem megállapításánál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseit kell figyelembe venni. 
(3) Amennyiben a pályázó a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerint felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizett személy, aki a pályázat benyújtásakor munkaviszonyban áll, az összjövedelem, illetve egy főre jutó jövedelem összegének kiszámításánál a munkaviszonyból származó jövedelmét nem lehet figyelembe venni.


5. A pályázat benyújtásának szabályai


5. § (1) Az ösztöndíj elnyerése iránti pályázatban nyilatkozni kell az életvitelszerűen közös háztartásban élő személyek jövedelméről. 
(2) A Polgármesteri Hivatal ügyintézője környezettanulmány végzése során jogosult ellenőrizni a pályázó lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó személyek életkörülményeit. Amennyiben a környezettanulmány során megállapítható, hogy a pályázó lakóhelyén nem tartózkodik életvitelszerűen, úgy a pályázó a pályázatból kizárható.
(3) A pályázathoz csatolni kell a pályázatban feltüntetett adatok valódiságát bizonyító okiratokat (pl.: munkáltatói igazolás, nyugdíj, árvaellátás, egyéb TB ellátás összegét igazoló szelvényt stb.), kivéve a rendszeresen nem mérhető jövedelmek összegszerűségét bizonyító okiratokat, ezek igazolására a kérelmező nyilatkozata szolgál.


6. A pályázók rangsorolásának szempontjai


6. § (1) Az ösztöndíjban részesített pályázók rangsorolása az alábbi pontszámok összesítése alapján történik:
a) A háztartásban az egy főre eső havi jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 100 %-át jövedelem esetén: 40 pont
b) A háztartásban az egy főre eső havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 100  és  200 %-a között van: 30 pont
c) A háztartásban az egy főre eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200  % és  250 % között van:10 pont
d) A pályázó árva: 20 pont
e) A pályázó félárva:10 pont
f) A pályázó gyermekét egyedül neveli, gyermekenként: 20 pont
g) A pályázó fogyatékos, tartós beteg:10 pont
h) A pályázó szülője nyugdíjas, rokkantsági ellátásban részesül:    10 pont
i) Legalább 3 eltartott: 5 pont; minden további eltartott + 2 pont
j) A szülő egyedülálló: 5 pont
k) Nappali tagozaton tanulmányokat folytató testvér(ek) után: 10 pont    
l) A szülő nem rendelkezik jövedelemmel: 10 pont
m) A hallgató lakóhelyétől legalább 100 km-re tanul: 5 pont
n) A hallgató nem részesül kollégiumi ellátásban: 5 pont
o) A hallgató albérletben lakik: 5 pont
p) Államilag nem támogatott képzési forma esetén („A” típusú pályázat esetén): 20 pont

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tényeket az alábbi okiratok másolatával kell igazolni:
a) a d) és e) pont esetén: halotti anyakönyvi kivonat,
b) az f) pont esetén: születési anyakönyvi kivonat, gyámhatósági irat, bíróság jogerős döntése,
c) a g) pont esetén: szakorvosi igazolás vagy szakorvosi vélemény,
d) a h) pont esetén: orvos szakértői bizottság jogerős határozata, nyugdíjas igazolvány 
másolata,
e) az k) pont esetén: iskolalátogatási igazolás,
f) a l) pont esetén: szülői nyilatkozat
g) az n) pont esetén: felsőoktatási intézmény igazolása,
h) az o) pont esetén: albérleti szerződés
i) a p) pont esetén: hallgatói jogviszony igazolás. 


7. Az elbírálás rendje


7. § (1) Az ösztöndíj elnyerésére – Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének csatlakozási szándékától függően - a pályázatot évente lehet kiírni. 
(2) A pályázati kiírást az önkormányzat hirdetőtábláján, hivatalos honlapján, valamint megjelenéstől függően a helyi újságban kell közzétenni.  
(3) A „Bursa Hungarica” Ösztöndíj iránti pályázat kiírásával, pályázatok elbírálásával és a szociális rászorultság felülvizsgálatával kapcsolatos döntés előkészítéséről a jegyző gondoskodik.
(4) A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el.
(5) A képviselő-testület határozata ellen fellebbezésnek nincs helye. 


8. Záró rendelkezések


8. § (1) Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba
2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti „a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról” szóló 15/2012. (IX. 27.) önkormányzati rendelet. 


Vörös Sándor                                                                                                                 Nagy Erzsébet
       polgármester                                                                                                                jegyző


Záradék:

A fenti szöveget a képviselő-testület 2017. október 31-i ülésén tárgyalta, önkormányzati rendeletté emelte. A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. november 2-án.

                                    Nagy Erzsébet
                                         jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!