nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Malomsok Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-01-01 -tól
Malomsok Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete
az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátások megállapításának helyi szabályairól

Malomsok Község Önkormányzat Képviselő-testülete

10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete

Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátások megállapításának helyi szabályairólMalomsok Község Önkormányzata  Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 37/A. § (1) bekezdésében, 38. § (9) bekezdésében, 43/B. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében,  132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Eljárási rendelkezések


1.§ (1)  . A pénzbeli és természetbeni szociális ellátás iránti kérelmet a Marcaltői

            Közös Önkormányzati Hivatalhoz és annak malomsoki kirendeltségéhez

            kell benyújtani, vagy postai küldeményként feladni az erre a célra

            rendszeresített formanyomtatványon. A formanyomtatvány a hivatalban

            rendelkezésre áll, valamint letölthető a www.malomsok.hu honlapról.       (2) A pénzbeli és természetbeni ellátásra való jogosultság elbírálásához a

            kérelmezőnek a saját és családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól – az

            erre a célra rendszeresített nyomtatványon (melléklet szerinti

            nyomtatványon) meghatározott tartalom szerint –nyilatkoznia kell.


(3) A kérelemhez csatolni kell:

     a) a támogatást kérő jövedelméről szóló igazolást,

     b) a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmeiről szóló        

         igazolást

     c) a család vagyoni helyzetéről szóló nyilatkozatot

     d) betegség, fogyatékosság, súlyos mozgáskorlátozottság vagy

         várandósság esetén orvosi igazolást

     e) a gyermek és családja kapcsolattartásához a gyámhivatali

         határozatot

     f) elemi kár esetén hatósági bizonyítványt és

     g) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás           

         esetén a temetési költségek igazolására a kérelmező nevére a 

         temetési szolgáltatást végző által kiállított számla eredeti példányát és

         a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.


(4) Az ellátások igénylése esetén a kérelmező köteles az elbíráláshoz

szükséges adatokat az eljáró szerv rendelkezésére bocsátani, melynek

valódisága környezettanulmány elkészítésével ellenőrizhető.


(5) Nem kell környezettanulmányt készíteni, valamint az 4. § és a 8. § szerinti

ellenőrzést lefolytatni, ha a kérelmező életkörülményeit a hivatal már

bármely ügyben 1 éven belül vizsgálta, s nem feltételezhető azokban

lényeges változás.


(6) A pénzbeli ellátások folyósítása lakossági folyószámlára utalással vagy

      pénztári kifizetéssel történik.

2. Hatásköri rendelkezések


2. § A Képviselő-testület: a Polgármesterre ruházza:

a) az önkormányzati segély megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos,

b) beiskolázási támogatással kapcsolatos

c) születési támogatással kapcsolatos

d) a méltányossági közgyógyellátás megállapításával, megszüntetésével

kapcsolatos,

e) a méltányossági ápolási díj iránti kérelmek elbírálásával kapcsolatos,


3. § A polgármester a döntését követő első testületi ülésen köteles beszámolni 

       arról, hogy ellátási formánként:

a) hány rászorulót részesített szociális ellátásban,

b) hány kérelmet utasított el,

c) összesen hány személy részesül szociális ellátásban,

d) hány szociális ellátás szűnt meg és

e) mekkora összeg került a beszámolás időpontjáig felhasználásra.


II. Fejezet

Pénzbeli ellátások


3.  A rendszeres szociális segély


4. § (1) A rendszeres szociális segélyre jogosult személy a rendszeres szociális

            segély megállapításának, folyósításának feltételeként köteles 

            együttműködni   a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 

            Családsegítő  Szolgálatával, és ezt nyilatkozatában vállalnia kell.

(2) Az együttműködési kötelezettségről a segélyt megállapító határozatban

     rendelkezni kell.

(3) Az együttműködés keretében a rendszeres szociális segélyre jogosult

      személy köteles:

a) a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15

napon belül a Családsegítő Szolgálatnál  megjelenni nyilvántartásba vétel

céljából,

b) a beilleszkedési programban való részvételről írásban megállapodni a

Családsegítő Szolgálattal,

c) a beilleszkedési programban foglaltak végrehajtásában együttműködni és

d) a Családsegítő Szolgálat munkatársával az előírt rendszeres kapcsolatot

tartani,

(4) A Családsegítő Szolgálat által szervezett beilleszkedést nyújtó programok

típusai:

a) életmódformáló tanácsadások és

b) saját erőforrások feltárására irányuló egyéni programok.


5.  § (1) Amennyiben a rendszeres szociális segélyre jogosult személy

            együttműködési kötelezettségét két éven belül neki felróhatóan ismételten

            megszegi, a rendszeres szociális segély folyósítását meg kell szüntetni.

       (2) Az együttműködési kötelezettség megszegésének esetei:

a) a nyilvántartásba vétel céljából megadott időpontban önhibájából nem

    jelenik meg,


b) az együttműködési megállapodást a Családsegítő Szolgálattal nem írja

    alá vagy

c) a kapcsolattartásra előírt időpontban nem jelenik meg, és távolmaradását nem   

    igazolja.


4. Önkormányzati segély


6. § (1) Önkormányzati segélyben részesíthető az a személy, akinek az egy főre

számított havi jövedelme, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át nem haladja meg. A megállapított segély összege 1.000,-től -10.000,-Ft-ig terjedhet.


(2) Különös méltánylást érdemlő esetben, váratlan anyagi nehézségek, hirtelen súlyos betegség esetén – amennyiben a 6.§.(1) bekezdés alapján nem jogosult átmeneti segélyre,  támogatásban részesíthető az a személy is, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg


  1. az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175%-át.
  2. egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250

                  %-át,


(3)Kivételes esetben évi egy alkalommal a Képviselőtestület azon személy számára is

állapíthat meg átmeneti segélyt, akinek jövedelme a 6.§.(2) bekezdésben

meghatározott jövedelmet meghaladja, de szociális helyzete alapján rászorultságát

elismerik ( váratlan anyagi nehézség, hirtelen súlyos betegség,).


(4)Elemi kár (árvíz, tűzeset, villámcsapás, viharkár esetén e támogatás jövedelemhatárra

 tekintet nélkül adható egy naptári éven belül egy alkalommal, mértéke nem haladhatja

 meg a 100.000,-Ft-ot. Nem illeti meg a támogatás a romos, elhanyagolt épület

 tulajdonosát, ha a kár bekövetkezése előtt az építmény állaga érdekében nem a jó

 gazda gondosságával járt el. 


(5) Aki a meghalt személy eltemettetésérõl gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, a személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként – kérelemre, - jövedelemre tekintet nélkül önkormányzati segélyben részesíthető, melynek összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10 %-a, de maximum  20.000 Ft. . A kérelemhez csatolni kell, az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának másolatát, valamint a kérelmező nevére kiállított temetési költségeit igazoló számlá(kat).


5. Születési támogatás


7.§ (1)  Az önkormányzat – kérelemre-, jövedelemre tekintet nélkül 20.000,-Ft összegű születési támogatást biztosít annak a szülőnek, aki újszülött gyermekével együtt, a gyermek születésének időpontjában malomsoki állandó lakcímmel rendelkezik. A kérelemhez a gyermek születési anyakönyvi kivonatának, illetve a szülő és a gyermek lakcímkártyájának másolatban történő benyújtása szükséges.


(2) A születési támogatás iránti kérelmet a születést követő  6 hónapon belül kell előterjeszteni. Ezen határidő jogvesztő.


6. Beiskolázási segély


8.§ (1)  Az önkormányzat – kérelemre – a tanévkezdés megkönnyítése érdekében a község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező tanulók részére egyszeri beiskolázási támogatást nyújt, amennyiben a kérelmező család egy főre jutó havi jövedelme a minimál nyugdíj összegének háromszorosát nem haladja meg.


(2) A beiskolázási támogatás mértéke:

  a) általános iskolás tanulók részére                    4.000,Ft/fő

  b) középfokú oktatásban részesülők  számára    5.000,-Ft/fő

  c) felsőfokú oktatási intézményi hallgatók         6.000,-Ft/fő


(3) A kérelem benyújtásával egyidejűleg a jövedelemigazolások mellett a tanulói jogviszonyt igazoló iskolalátogatási bizonyítványt is be kell csatolni.


(4) Az (1) bekezdésben foglalt támogatást az önkormányzat az alábbi formákban nyújthatja:

a) pénzbeli támogatás

b) takönyvtámogatás

c) étkezési hozzájárulás


7. Méltányossági ápolási díj


9 § (1) A Képviselőtestület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Sztv.)  43/B. § (1) bekezdése szerinti ápolási díjban részesítheti azt a személyt, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg hozzátartozója gondozását végzi, feltéve, hogy


a) a tartósan beteg személy ápolása házi segítségnyújtás keretében nem oldható meg.

b) a gondozott állapota miatt a gondozó kereső tevékenységet nem folytathat, továbbá, hogy

c) a gondozó családjában az egy fõre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét – amennyiben a gondozó egyedülélő, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át – nem haladja meg.


(2) A méltányossági ápolási díj összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80%-a.


(3)   Az (1) bekezdésben meghatározott ápolási díj iránti kérelemhez  mellékelni kell

  1. a fizetés nélküli szabadságról szóló munkáltatói engedélyt, vagy az elutasítást tartalmazó döntést, munkaviszony ezen okból történő megszüntetéséről szóló igazolást és
  2. a Gondozási Szükségletet Vizsgáló Szakértői Bizottság gondozási szükséglet vizsgálatáról szóló szakvéleményét, mely kimondja, hogy a tartósan beteg személy ápolása házi segítségnyújtás keretében nem oldható meg.

III. Fejezet

Természetben nyújtott szociális ellátások


8. Közgyógyellátás10. §  Méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg annak a szociálisan rászorult személynek, akinek:

a) Az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv által megállapított havi rendszeres gyógyító ellátás költsége a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20 %-át, eléri és

b) A szociális rászorultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 200 %-át nem haladja meg.


IV. Fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások


9. Étkeztetés11. §. (1)  Az  önkormányzat az étkeztetést a Fix-Pont Önkormányzati Feladatellátó Társulása útján látja el

(2) Az étkezetés jogosultsági feltételei:

Életkora miatt rászoruló a 65. életévét betöltött személy.

(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgáskorlátozottsága, krónikus, akut vagy egyéb betegsége miatt a háziorvosi vagy szakorvosi igazolás alapján önmaga ellátásáról – részben vagy teljesen – gondoskodni nem tud.

(4) Fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes.

(5) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni, aki az Sztv. alapján hajléktalannak minősül.


10.  Családsegítés

12. § A családsegítést – az életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő  

családok megsegítésére – az önkormányzat a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján látja el.


11. Házi segítségnyújtás


13. § Az  önkormányzat a házi segítségnyújtást szakfeladat keretében, megbízási díjas gondozónővel látja el.


V. Fejezet

Záró rendelkezések


12. Hatálybalépéssel kapcsolatos rendelkezések14.§ (1) Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a szociális igazgatás és aszociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2007.(V.15.) önkormányzati rendelet.


                 Hegyiné Böröcz Adél                                        Barczáné Majsa Klára

                     jegyzõ                                                           polgármester
A rendeletet kihirdettük:

Malomsok, 2013. december 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Hegyiné Böröcz Adél

                                                                                                         jegyzõ


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!