nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-03-01 -tól
Mernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete
gyermekek napközbeni ellátása intézmény térítési díjáról (egységes szerkezetben)

MERNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


14/2011.(XII.01.)


önkormányzati rendelete


gyermekek napközbeni ellátása intézmény térítési díjáról

(egységes szerkezetben)


I. Bevezető rendelkezések


Mernye község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alkotmány 44/A. §. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 146. §-ában kapott feladatkörében eljárva, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és szakellátások térítési díjáról, és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII.29.) Kormány rendelet 2. §. (1) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


II. Általános rendelkezések


Gyermekek napközbeni ellátása


1.§.


  1. A gyermekek napközbeni ellátása intézmény térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.


  1. A személyi térítési díjat az intézményvezető az igénybe vett étkezések számának a figyelembevételével állapítja meg.


  1. [1]Az óvodai nyersanyagnorma: 356.-Ft

       Az óvodai térítési díj: 356.-Ft

Ebből:

           - tízórai: 48.-Ft

           - ebéd: 229.-Ft

           - uzsonna: 79.-Ft


  1. [2]Napközi nyersanyagnorma: 416.-Ft

  Napközi térítési díja: 416.-Ft

            - tízórai: 52.-Ft

            - ebéd: 279.-Ft

           - uzsonna: 85.-Ft


  1. [3]Menza nyersanyagnorma: 279.-Ft

Menza térítési díja: 279.-Ft


  1. Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető.


  1. Ha az ellátást betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást az intézmény vezetőjénél be kell jelenteni. Ha a házirend, vagy a szabályzat kedvezőbben nem rendelkezik, a bejelentést követő naptól a kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.


III. Záró rendelkezések


3. §


  1. A rendelet 2011. december 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2012. február 1. napjától kell alkalmazni.


  1. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a település hirdetőtábláira történő kifüggesztésével gondoskodik.Mernye, 2011. november 30.


                       Kisfalusi András                                                                Göndöcs Edina

                       polgármester                                                                 körjegyző


Egységes szerkezetbe foglalva.


Mernye, 2015. március 4.                                                                                              Göndöcs Edina

                                                                                                    jegyző[1]

Módosította a képviselő-testület 4/2015.(III.01.) rendelete. Hatályos: 2015. március 1. napjától

[2]

Módosította a képviselő-testület 4/2015.(III.01.) rendelete. Hatályos: 2015. március 1. napjától

[3]

Módosította a képviselő-testület 4/2015.(III.01.) rendelete. Hatályos: 2015. március 1. napjától

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!