nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Herencsény Község Önkormányzata
Hatályos:2014-05-01 - 2017-11-03
Herencsény Község Önkormányzata
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2014. (IV.30.)  önkormányzati rendelete


az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról


Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32.§ (2) bekezdése szerinti  eredeti jogalkotói  hatáskörében eljárva   a következő rendeletet alkotja:A rendelet hatálya

1. §. A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire , az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról szóló- rendelete az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi önkormányzat 4/2013. (III.14.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza.


Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetési előirányzatainak   teljesítéséről

2. §A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési előirányzatainak  teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

                                                                                                                                                                                                         adatok ezer forintban

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2013. évi teljesítés

Teljesítés alakulása

Kiadások főösszege

61.722

        71.108

61.878

87,02 %    

Bevételek főösszege

         61.722

        71.108

         67.821

     95,38 %     3.§ Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei:


- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- a 2013 évi teljesítést, valamint
- a teljesítés alakulását

a 2. számú melléklet  tartalmazza.


4. § Az önkormányzat 2013.évi költségvetési kiadásai:


- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- a 2013.évi  teljesítést, valamint
- a teljesítés alakulását

a 3. számú melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza.

5.§ Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2013.

évi teljesítés

Teljesítés alakulása

Összesen

    47.956

    56.568

48.321

85,42% 

Ebből:

- személyi jellegű kiadások (02/49)

9.655

11.359

8.536

75,15 %

- munkaadókat terhelő járulékok (02/54)

2.593

 2.818

1.607

57,03%

- dologi jellegű kiadások (03/69)

   12.172

   15.604

   14.457

92,65%


A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerve működési kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását kiemelt előirányzatonként a 3. számmelléklet szerint fogadja el.

6 § Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2013 .évi teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

.

2013.évi

 teljesítés

Teljesítés alakulása

Összesen

2.430

2.430

1.551

63,83 %  7.§ Az önkormányzat és költségvetési szerve felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását feladatonként az  4.-6. számú mellékletek tartalmazzák.

.

A költségvetési szerv költségvetésének teljesülése

8.§ Az önkormányzat költségvetési szerve(i) költségvetésének teljesülését a 2.12,3.1. számú mellékletek tartalmazzák.                                                   

A pénzmaradvány

9. §. (1) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált tárgyévi módosított  pénzmaradványa:  6.647  E Ft 

     (2) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2013.évi gazdálkodás során kimutatott pénzmaradványát a 14/A. számú melléklet szerint hagyja jóvá.   

       

    

Egyéb rendelkezések

10.§  A Vagyon kimutatás a 19.sz. melléklet szerint alakul.


Záró rendelkezések

11.§  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Egyidejűleg a Herencsény Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló  4/2013.    ( III.14.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 7/2013. (IX.21.), 12/2013. ( XI.16.) és a 1/2014.( II.25.) önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik.                                     Jusztin Józsefné                                   Fazekas János

                                      polgármester                                            jegyzőZáradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Cserhátsurány. 2014.  április hó 30.nap


                                                                                   Fazekas János

                                                                                        jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
4.74 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!