nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Polány Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (XII.3.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-12-03 - 2014-03-31
Polány Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (XII.3.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatról

Szerkesztés...

POLÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


7/2013.(X.01.)

önkormányzati rendelete


a közterület filmforgatási célú használatáról


 1. Bevezető rendelkezések


Polány község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34.§. (5) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


 1. Általános rendelkezések


1.§


 1. A mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás céljára történő közterület-használat) a Somogy Megyei Kormányhivatallal megkötött hatósági szerződés alapján történhet.
 2. A hatósági szerződés jóváhagyásának egyedi feltételeként kell meghatározni mindazon előírásokat, amelyeket a kérelmezett közterület-használattal kapcsolatban a közútkezelő a véleményében, vagy bármely más a közterület-használat folytán érintett szerv, szervezet nyilatkozatában meghatároz.
 3. A közút közterület-használatára vonatkozó közútkezelői vélemény hiányában a hatósági szerződés nem hagyható jóvá.
 4. A közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb parkolás) nem haladhatja meg a teljes közterület 80 %-át. A technikai kiszolgálás és stáb parkolás céljára történő közterület-használat nem haladhatja meg a teljes közterület-használat 40 %-át.


2.§


 1. A filmforgatás céljából történő közterület-használat időtartama nem haladhatja meg a két hetet.
 2. A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.
 3. Amennyiben a közterületre vonatkozóan már közterület-használat iránt kérelmet nyújtottak be a már benyújtott kérelem az elbírálás során elsőbbséget élvez.


3.§


 1. Ha a hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület-használat jóváhagyát meg kell tagadni.
 2. Meg kell tagadni a hatósági szerződés jóváhagyását annak a kérelmezőnek, akinek a közterület-használati szerződése a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül jogellenes közterület-használat, vagy díjfizetési hátralék miatt szűnt meg, vagy jóváhagyott hatósági szerződésétől eltérően szabálytalanul használata a közterületet, vagy a megállapított díjat nem fizette meg, vagy annak, aki a kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül közterület-használati hozzájárulás nélkül használata a közterületet.
 3. Amennyiben rendkívüli, előre nem látható körülmények miatt, különösen rendkívüli természeti események bekövetkezésekor a kérelmező részére megjelölt közterület nem biztosítható, más – a forgatásra alkalmas – közterület ajánlható fel a forgatás céljára.
 4. Ha a kérelmező a felajánlott közterületet nem tartja alkalmasnak a forgatásra, a rendkívüli körülmények megszűnését követően haladéktalanul értesíteni kell a Somogy Megyei Kormányhivatalt és a kérelmezőt az akadály elhárultáról. Az értesítés tartalmazza, hogy mely időponttól alkalmas újra a közterület a forgatásra.


4.§.


 1. A közterület-használat díjaként a mozgóképről szóló törvényben meghatározott díjtételeket kell alkalmazni.
 2. Mentes a közterület-használati díj alól:

a)az önkormányzat megrendelésére készülő film forgatása,

b)az önkormányzatról turisztikai célból készített film forgatása,

c)a községi ünnepségeken, rendezvényeken készített felvétel forgatása, vagy

 1. A filmalkotás forgatása céljából történő igénybevétel esetén a polgármester – átruházott – önkormányzati hatósági jogkörben

a)meghatározza a közterület-használati díj mértékét a mozgóképről szóló törvény alapján,

b)a közterület-használati díj alóli mentesség esetén a hatósági szerződés jóváhagyása során hivatkozik a mentesség okára,

c)az e rendeletben foglalt körülmények fennállása esetén egyedi feltételeket állapíthat meg,

d)jóváhagyja a kormányhivatal és a kérelmező között kötendő hatósági szerződést.


 1. Hatályba léptető és záró rendelkezések


5.§


A rendelet 2013. október 1. napján lép hatályba.


Polány, 2013. szeptember 10.Ellenberger Tamás                                                     Göndöcs Edina

                         polgármester                                                                 jegyző


Rendelet kihirdetve.


Mernye, 2013. október 1.

                                                                                                          Göndöcs Edina

                                                                                                                 jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!