nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somberek Község Önkormányzat Polgármesterének 5/2020(IV.9.)önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-04-15 -tól
Somberek Község Önkormányzat Polgármesterének 5/2020(IV.9.)önkormányzati rendelete
Helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 6/2019.(V.15.)önkormányzati rendelet módosításáról

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott jogkörében, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ában meghatározott hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításárl szóló 2011. évi CXXVII. tv. (katasztrófavédelmi törvény) 46.§(4)bek. szerint "a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.)Korm. rendelet alapján eljárva az alábbi rendeletet alkotom meg:


1.§ A 6/2019.(V.15.) önkormányzati rendelet, továbbiakban „R” 4.§-a az alábbi c) ponttal egészül ki:


4.§ c) Amatőr alkotó és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása.


2.§ A „R” 5.§ (1)bek. első mondatában „a-b” szövegrész „a-c” szövegrészre módosul.


3.§ A „R” 6.§(3) bekezdésében az 1.számú függelék 2.számú mellékletre módosul.


4.§ Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint a www.somberek.hu honlapon keresztül.


            Csoboth Tamás                                                Dr. Majorné dr. Szabó Zsuzsanna.

                polgármester                                                                           jegyző


Jelen rendelet Somberek községben 2020.  április 09.  napján Somberek Község Önkormányzat hirdetőtábláján, valamint a www.somberek.hu honlapon keresztül kihirdetésre került.
Somberek, 2020.  április 09.                                                     Dr. Majorné dr.Szabó Zsuzsanna

                                                                                                          jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!