nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014 (III.3.) rendelete
Hatályos:2014-03-04 -tól
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014 (III.3.) rendelete
építési tilalom elrendeléséről szóló 3/2013. (II.8.) rendelet módosításáról

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 20. § (1) ba) pontjában, valamint a telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről szóló 24/2009. (IX.30.) NFGM rendelet 1. § (2) a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. §


Az építési tilalom elrendeléséről szóló 3/2013. (II.8.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § Természeti veszélyeztetettség megelőzése érdekében a rendelet hatályba lépésétől 2015. december 31-ig építési tilalom lép életbe az 1. §-ban meghatározott ingatlanokra vonatkozóan.”


2. §


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Doman Ferenc

polgármesterDr. Kiss Tamás

aljegyző


A rendelet kihirdetve:


Nógrádsipek, 2013. március 3.Dr. Kiss Tamás

aljegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!