nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-02-05 -tól
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról, a köztemetésről, és a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról


Dunaföldvár Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában, és a 23. § (5) bekezdés 11.a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, a 48. § (4) bekezdésében, és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában, a 134/E. §-ban, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 18.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:1. Általános rendelkezések


1. § (1) Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.), az Szt. végrehajtási rendeletei, és a rendelet szabályai szerint települési támogatást nyújt, és köztemetést biztosít az arra rászorultaknak a rendelet 2. § - 12. §.-ában foglaltak szerint.

(2) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó települési támogatás, és köztemetés ügyében átruházott hatáskörben Dunaföldvár Város Jegyzője jár el.

(3) A lakáscélú önkormányzati helyi támogatás ügyében átruházott hatáskörben az Oktatási-, Kulturális,- Egészségügyi,- Szociális,- Ifjúsági és Sport Bizottság (továbbiakban: Bizottság) jár el.

(4) Települési támogatás a (5) bekezdés szerint rendszeres támogatásként, és az (6) bekezdés szerint rendkívüli települési támogatásként nyújtható.

(5) Rendszeres települési támogatás:

a) a lakásfenntartási támogatás, és

b) a gyógyszertámogatás.

(6) Rendkívüli települési támogatás:

a) az eseti szociális támogatás,

b) a temetési segély, és

c) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.2. Eljárási rendelkezések


2. § (1) A rendeletben szabályozott ellátások igénylésekor a Szt., az Szt. végrehajtási rendeletei, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Ákr.), és a rendelet vonatkozó szabályai alapján kell eljárni.

(2)  A települési támogatás, a köztemetés és a lakáscélú önkormányzati helyi támogatás igénybevétele iránti kérelmet írásban a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szociális Irodáján (továbbiakban: Hivatal) lehet benyújtani, a Hivatal által biztosított kérelem nyomtatványon, a kérelemben foglaltak valódiságát alátámasztó iratokkal, és a jogszabályokban meghatározott mellékletekkel együtt. A temetési segély a halálesetet követő 60 napon belül nyújtható be, a határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

(3) A lakáscélú önkormányzati helyi támogatás iránti kérelmet az ingatlan tulajdonosa, vagy tulajdonosai együtt a tárgyév március 16-ig, illetve augusztus 15-ig a rendelet 10. mellékletében meghatározott formanyomtatványon az 1. mellékletben meghatározott vagyonnyilatkozat nyomtatvánnyal együtt kell benyújtani. A kérelmet az ingatlanon fennálló ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett egyéb jog jogosultjának is alá kell írnia, és az Önkormányzat jelzálogjog bejegyzéséhez ezen jog jogosultjának írásos hozzájáruló nyilatkozatát is csatolni kell.

(4) A lakásfenntartási támogatásra, a gyógyszertámogatásra, és a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásra jogosult személynek, vagy annak hozzátartozójának együttműködési kötelezettsége keretében a Jegyzőnek írásban be kell jelentenie a változás bekövetkezését követő 8 napon belül

a) a jogosultságot érintő változást,

b) a személyes adatokat érintő változást, 

c) a jogosult/ Támogatott halálát,

c) a szolgáltató váltást lakásfenntartási támogatás esetén, és

d) a helyi támogatással érintett ingatlan eladásának, elcserélésének tényét lakáscélú önkormányzati helyi támogatás esetén.

(5) A lakcím megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.

(6) A jövedelmi helyzetet az Szt., és az Szt. végrehajtási rendelete szerint kell vizsgálni. Ha a Jegyző vitatja a jövedelem nyilatkozatban foglaltak valódiságát, akkor a jövedelmet az Szt.,  és az Szt. végrehajtási rendelete szerint vélelmezi.

(7) Rendszeresen nyújtott lakásfenntartási támogatásnál, a gyógyszertámogatásnál, és a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásnál akut betegség okán táppénzes állomány miatti jövedelem csökkenés nem lehet a támogatás megállapításának jogalapja, ebben az esetben a munkaszerződés szerinti teljes havi munkabér nettó összegét kell igazolnia a kérelmezőnek, és a jogosultság vizsgálatánál ezzel kell számolni.

(8) A vagyoni helyzetet az Szt., és az Szt. végrehajtási rendelete szerint kell vizsgálni. Ha a Jegyző vitatja a vagyon nyilatkozatban foglaltak valódiságát, akkor az Szt., és az Szt. végrehajtási rendelete szerint jár el.

(9) Vagyoni helyzetről a rendelet 1. mellékletét képező kötelezően használandó formanyomtatványon kell nyilatkozni.

(10) Ha a Jegyző vitatja a szociális rászorultság tényét, akkor környezettanulmány alapján ellenőrzi a kérelemben foglaltak helytállóságát.

(11) A környezettanulmány lefolytatásához a Jegyző igénybe veheti a helyi családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat családgondozójának közreműködését.

(12) A lakásfenntartási támogatást, és a gyógyszertámogatást a jogosult erre irányuló írásbeli kérelmére, vagy az Szt. szerinti tartós jövedelemváltozás esetén az erre irányuló kérelem benyújtása, vagy a hivatali tudomásra jutás hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni.  
3. §


4. § (1) A Jegyző a saját hatáskörébe és a Bizottság hatáskörébe tartozó ügyekben is a benyújtott kérelmek vonatkozásában körültekintően vizsgálja és ellenőrzi a kérelemben és a nyilatkozatokban foglaltak valódiságát, ennek érdekében bizonyítási eljárást folytat le.

(2) Lakásfenntartási támogatás, gyógyszertámogatás, és a lakáscélú önkormányzati helyi támogatás esetén minden esetben, rendkívüli települési támogatás esetén szúrópróbaszerűen

a) a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai alapján lakcímellenőrzést kell végezni a családtagként, vagy a háztartás tagként figyelembe veendő személyek kérelmen teljeskörűen történő feltüntetésének ellenőrzése végett, és

b) a vagyon- nyilatkozatban foglaltak valódiságát a Takarnet program használatával, valamint a Járási Hivatal Okmányiroda megkeresésével a gépjármű-nyilvántartás adatai alapján – gépjárművek vonatkozásban - ellenőrizni kell.

(3) Valamennyi támogatás esetén vizsgálni (MÁK CSTINFO program használatával) és írásban igazoltatni kell - bírósági ítélettel, megállapodással, vagy jegyzőkönyvvel - az egyedülállóság tényét.

(4)  A Jegyző a támogatás összegéről és formájáról határozatban rendelkezik. A határozatot indokolt esetben azonnal végrehajthatóvá lehet nyilvánítani. A Bizottság a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról a végrehajtásra (figyelemmel a megállapodás megkötése, jelzálogjog bejegyzése, támogatás kifizetése ügyintézési időszükségletére) határidőt megállapítva határozatban dönt.

(5)  A lakásfenntartási támogatást, és a gyógyszertámogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kell megállapítani 1 év határozott időre, kivéve, ha a kérelem benyújtásának hónapjában jár le a korábbi jogosultság, ugyanis ekkor a jogosultság lejártát követő hónap első napjától állapítható meg a támogatás. 


(6) A rendkívüli települési támogatás kifizetésénél a készpénzkímélő kifizetést előnyben kell részesíteni.

(7) A lakásfenntartási támogatás kizárólag természetbeni támogatásként nyújtható. A természetbeni szociális ellátás formájában megállapított lakásfenntartási támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik és annak összegét a támogatással érintett költség(ek) tekintetében a szolgáltató írja jóvá. Ebben az esetben a jogosultságot megállapító határozatban arról is rendelkezni kell, hogy a támogatást mely lakásfenntartási kiadás(ok)hoz nyújtják, továbbá fel kell tüntetni az Szt. 18. § l) pontja szerinti azonosító adato(ka)t.

(8) A gyógyszertámogatás, az eseti szociális támogatás, a temetési segély, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, és a lakáscélú önkormányzati helyi támogatás természetbeni ellátás (számla kifizetésének átvállalásával, családgondozó, az alapszolgáltatási központ vezetőjének segítségével történő vásárlás, intézménynek utalás) formájában is nyújtható.

(9) Az eseti szociális támogatás, és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás felhasználását a felhasználási célt igazoló számlával, irattal igazolni kell a kifizetést követő 15 napon belül. A temetési segély kifizetését az eredeti halotti anyakönyvi kivonatra és az eredeti temetési számlára fel kell jegyezni. A lakáscélú önkormányzati helyi támogatás felhasználását számlával, kivitelezői nyilatkozattal, pénzintézet/ közműszolgáltató által kiállított igazolással legkésőbb a támogatás kifizetését követő 1 éven belül igazolni kell.

(10) A lakásfenntartási támogatást elsősorban a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. A lakásfenntartási támogatást a jogosultsági feltételek fennállása esetén egy évre kell megállapítani.

(11) A szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján, természetbeni szociális ellátás formájában, havi rendszerességgel nyújtott lakásfenntartási támogatás esetében ugyanazon lakás tekintetében bekövetkezett szolgáltató váltás esetén a változás hónapjára járó támogatást teljes összegben a korábbi szolgáltatónak, míg a változást követő hónapra járó támogatást az új szolgáltatónak kell folyósítani.


5. § (1) A megállapított települési támogatás folyósításáról, intézménynek utalásáról, természetbeni formában történő nyújtásáról, és a köztemetés ellenértékének a kifizetéséről a Jegyző gondoskodik.

(2) A havi rendszerességgel adott lakásfenntartási támogatást, és a gyógyszertámogatást utólag, minden hónap 5-éig kell az intézménynek utalni, illetve a kérelmezőnek folyósítani.

(3) Az eseti szociális támogatás, a temetési segély, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, és a gyógyszertámogatás folyósításának módjáról (pénzbeli vagy természetbeni) a Jegyző határozatban dönt, és a támogatás összegének kifizetéséről, illetve természetbeni formában történő nyújtásáról legkésőbb a határozat meghozatalát követő 8 napon belül gondoskodik.

(4) Lakásfenntartási támogatás esetén a jogosult halála hónapját követő hónap utolsó napjáig a korábban jogosult által lakott lakást életvitelszerűn tovább használó - egymást követő sorrendben: vagy a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, vagy az élettárs, vagy a gyermek, vagy az unoka, vagy a szülő, vagy a nagyszülő, és vagy a testvér - rokon köteles a közműszolgáltatónál intézkedni a közmű szolgáltatási szerződés módosítása iránt.

(5) A gyógyszertámogatás és a lakásfenntartási támogatás jogosultja halálának tényét a hozzátartozója haladéktalanul köteles írásban bejelenteni a Jegyzőnek.


6. § (1) Amennyiben a lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet a Jegyző a rendelet 3. §-ában foglaltak nem teljesülése miatt elutasítja, vagy a megállapított lakásfenntartási támogatást megszünteti, ugyanazon lakásra vonatkozóan a döntés jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül a háztartás egyik tagja sem nyújthat be lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet.

(2) Az eseti szociális támogatás, és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás jogszerű felhasználását nem igazoló személy mindaddig ismételten nem segélyezhető, amíg a korábbi elszámolási kötelezettségének nem tett eleget.

(3) A jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítésére az Szt. 17. § szabályait kell alkalmazni.3. Lakásfenntartási támogatás


7. § (1) A rendszeres települési támogatásként nyújtott lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A Jegyző a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, illetve a közös költséghez a (2) – (14) bekezdésben meghatározott szabályok figyelembe vételével lakásfenntartási támogatást nyújt.

(2) A lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság

a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,

b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,

c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,

d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,

e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után plusz 5-5 nm,

de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

(3) A lakásfenntartási támogatás megállapításánál figyelembe kell venni

a) a településen elismert lakásnagyság mértékét, amely megegyezik a (2) bekezdésben meghatározott mértékkel,

b) a lakásfenntartás elismert havi költségét, amely a (2) bekezdés szerint elismert lakásnagyság és a (4) bekezdés szerinti egy négyzetméterre jutó elismert havi költség szorzata,

c) a háztartásban az egy főre jutó jövedelem összegét, 

d) a kérelmező és a háztartásban élők vagyoni helyzetét,

e) a kérelmező által lakott lakás (nem lakás céljára szolgáló helyiség) tényleges alapterületét, amely a 120 m2-t nem haladhatja meg,

f) a lakásfenntartás tényleges havi költségét, és

g) a lakás nem érheti el az átlagot meghaladó luxus kategóriába tartozó lakás minőségét.

(4) Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 500.- Ft.

(5) A lakásfenntartási támogatás megállapításánál az alábbi lakásfenntartással kapcsolatos, számlákkal igazolt tényleges költségeket kell figyelembe venni: víz- és csatornadíj, gázdíj, tüzelőanyag költség vegyes tüzelés esetén, villamos energia díj, szemétszállítási díj, albérleti díj, lakbér, vezetékes gázzal el nem látott ingatlanok esetén a gázpalack költség, és a közös költség.

(6) Lakásfenntartási támogatásban részesíthető kérelemre az, aki

a) lakás hasznosításából származó jövedelemmel nem rendelkezik,

b) akinek az Szt. szerinti vagyona nincs,

c) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 240 %-át, egyszemélyes háztartásnál a 290 %-át, és

d) a lakásfenntartás tényleges és számlákkal igazolt havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 25 %-át meghaladja.

(7) A támogatás havi összege a rendelet (3) bekezdés b) pontja szerinti lakásfenntartás elismert havi költségének 15 %-a.  Amennyiben írásban igazoltan tartósan beteg, vagy fogyatékkal élő személy él életvitelszerűen a háztartásban, a támogatás fentiek szerint számított havi összege 20 %-kal nő. A támogatás mértéke legalább 2.500.- Ft/hó, legfeljebb azonban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-a.

(8) A lakásfenntartási támogatás nem a lakás tulajdonához, hanem használatához kötődik, ezért jogosult lehet a tulajdonos, haszonélvező, bérlő, albérlő is. A kérelmező a lakáshasználat jogcímét az erre vonatkozó irat (tulajdoni lap, bérleti- albérleti szerződés) bemutatásával köteles igazolni.

(9) Azon személy részére, akinél előrefizetős mérőkészülék működik, a lakásfenntartási támogatást részben vagy egészben a készülék működtetését lehetővé tevő eszköz (a továbbiakban: kódhordozó) formájában kell nyújtani, ideértve a készülék feltöltésének elektronikus úton, a fogyasztó javára történő teljesítését is. A készülék leszerelése esetén a lakásfenntartási támogatás kódhordozó formájában történő nyújtását meg kell szüntetni.

(10) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. Ha ugyanazon lakásban, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben több háztartás is van, a támogatás annak a lakásfenntartónak állapítható meg, aki a közüzemi szolgáltatók, pénzintézet számlavezetése szerint a lakással kapcsolatos kiadásokat viseli.

(11) A rendelet 2. melléklete tartalmazza a kérelem nyomtatványt, a 3. melléklet a közös képviselő nyilatkozatát.

(12) A lakásfenntartási támogatást természetben, a kérelmező nyilatkozata szerinti közműszolgáltatónak utalva – kivéve az önkormányzati bérlakásban élőket, mert esetükben a lakbér megfizetéséhez nyújtott támogatásként kell elszámolni – kell nyújtani. A Jegyző eltérhet a kérelmező nyilatkozatától, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a kérelmező érdekét a nyilatkozattól eltérő közműszolgáltatónak történő utalás szolgálja

(13) A jogosult halála, vagy lakcímváltozása esetén a lakásfenntartási támogatásra megállapított jogosultságot a halál, vagy a lakcímváltozás hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni.

(14) Átlagot meghaladó luxus kategóriába tartozó minőségű lakásnak minősül az a lakás, amelyben található ingóságok, híradástechnikai- számítástechnikai illetve háztartási eszközök együttes becsült értéke meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum harmincszorosának összegét.

(15) Tüzifa támogatásban részesíthető kérelemre az, aki az eseti szociális támogatás 9. § (2) bekezdés b) – d) pontjában szabályozott feltételeknek megfelel. A tüzifa támogatás a fűtési idényben egyszer, természetbeni támogatás formájában nyújtható, mértéke nem haladhatja meg az öregségi nyugdíjminimum összegének 80 %-át. A kérelmet az eseti szociális támogatás igénybevételére rendszeresített kérelem nyomtatványon, a kérelemben foglaltakat alátámasztó igazolásokkal együtt kell benyújtani.


4. Gyógyszertámogatás


8. § (1)  Rendszeres települési támogatásként krónikus betegség fennállása esetén gyógyszertámogatásban részesíthető kérelemre az,

a) aki a kérelem benyújtásakor - a Paksi Járási Hivatal által ügyféli kérelemre kiadott - 15 napnál nem régebbi igazolással bizonyítja, hogy nem részesül alanyi jogcímen a járási hivatal hatáskörébe tartozó közgyógyellátásban,

b) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem - a (3) bekezdésben szabályozott eset kivételével - nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át, egyedül élő esetén annak 250 %-át,

c) akinél a krónikus beteg állapot háziorvosi igazolás alapján a kérelme benyújtását követően legalább egy évig fennáll,

d) akinek a háziorvos által igazolt havi gyógyszerkeret összege meghaladja a  4.000.- Ft-ot,

e) akinek családja nem rendelkezik az Szt. –ben meghatározott mértékű vagyonnal és

f) aki családjának tulajdonában legfeljebb egy – az Szt. szerint vagyonként figyelembe nem vehető - gépjármű van.


(2) A gyógyszerkeret számításánál nem lehet altatót, vitaminkészítményeket, nem vényköteles gyógyszert / egyéb készítményeket/ gyógyászati segédeszközöket, és étrend kiegészítőket számításba, és figyelembe venni.

(3) Ha a gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet jogerősen elutasították, és az ismételt kérelem a havi gyógyszerkeret emelkedésén alapul, akkor az újabb kérelemhez mellékelni kell a háziorvos havi gyógyszerkeret emelkedésre vonatkozó nyilatkozatát.

(4)A gyógyszertámogatás havi összege 5.000.- Ft.

(5) A rendelet 4. melléklete tartalmazza a kötelezően használandó kérelem nyomtatványt.

(6) A rendelet 5. melléklete tartalmazza a kötelezően használandó háziorvosi igazolás nyomtatványt.

(7) A gyógyszertámogatást a haláleset hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni. A hozzátartozó a jogosulatlanul felvett ellátást a Jegyző határozata alapján az Szt. 17. §. alapján köteles visszafizetni.


5. Eseti szociális támogatás


9. § (1) A rendkívüli települési támogatásként nyújtott eseti szociális támogatás megállapítására az Szt., továbbá a (2)-(7) bekezdés rendelkezései szerint kerül sor.

(2) Eseti szociális támogatásban részesíthető kérelemre, vagy hivatalból az,

a) aki alkalmanként jelentkező többletkiadások – akut betegséghez, létfenntartás biztosításához, elemi kár elhárításához, válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, gyermek fogadásának előkészítéséhez, nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, és a gyermek családba történő visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – miatt anyagi segítségre szorul,

b) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem - a (3) bekezdésben szabályozott eset kivételével - nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át, egyedül élő esetén annak 250 %-át,

c) aki nem rendelkezik az Szt. –ben meghatározott mértékű vagyonnal és

d) akinek családja tulajdonában legfeljebb egy – Szt. szerint vagyonként figyelembe nem vehető - gépjármű van.

(3) Különös méltánylást érdemlő esetben, mérlegelési jogkörben hozott döntés alapján

a) az elemi kárt szenvedett,

b) a bűncselekménnyel jelentősen megkárosított,

c) az önhibáján kívül munkabér jövedelem kiesést szenvedett személy, és

d) térítésköteles egészségügyi műtétre előjegyzett személy

– a (2) bekezdésben foglalt jogosultsági feltételek hiányában kérelemre, vagy hivatalból indult eljárás eredményeként eseti szociális támogatásban részesíthető, feltéve, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.

(4) Az eseti szociális támogatás esetenkénti összege a (2) bekezdésben szabályozott esetben nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át, a (3) bekezdésben szabályozott esetben nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.

(5) A rendelet 6. melléklete tartalmazza a kötelezően használandó kérelem nyomtatványt.

(6) Nem segélyezhetők:

a) külön- külön az egy háztartásban, és az egy családban élők,

b) alanyi, vagy normatív közgyógyellátásban részesülők betegségre hivatkozással, és

c) közműhátralékra hivatkozással a lakásfenntartási támogatásban részesülők.

(7) Bűncselekménnyel jelentősen megkárosított, akinek a bűncselekmény következtében keletkezett kára meghaladja a család havi egy főre jutó jövedelmének ötszörös összegét.
6. Temetési segély


10. § (1) Családon belüli haláleset bekövetkezésekor rendkívüli települési támogatásként temetési segély állapítható meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, feltéve, hogy

a) a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át , egyedül élő esetében annak 250%-át,

b) a temetés költségeinek - a temetkezési szolgáltatásokat részletező és a temető üzemeltetési feladatokról kiállított - számlákkal igazolt költsége nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tizenötszörös összegét,

c) nem részesül a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban,

d) az elhunyttal nem kötött még annak életében eltartási, vagy öröklési szerződést,

e) javára az elhunyt nem végrendelkezett,

f) nem igényelt köztemetést,

g) nem rendelkezik az Szt. –ben meghatározott mértékű vagyonnal, és

h) akinek családjának tulajdonában legfeljebb egy – Szt. szerint vagyonként figyelembe nem vehető - gépjármű van.  

(2) A rendkívüli települési támogatásként nyújtott temetési segély összege család esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-a

(3) A rendelet 7. melléklete tartalmazza a kötelezően használandó kérelem nyomtatványt.

(4) Nem segélyezhetők:

a) a temetésről nem gondoskodó hozzátartozók,

b) a köztemetést igénybevevők hozzátartozójuk halálesetére hivatkozva.


7. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás


11. § (1) Rendkívüli települési támogatásként rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető kérelemre, vagy hivatalból az,

a) aki gyermekkel kapcsolatos rendkívüli élethelyzet – akut betegséghez, létfenntartáshoz, oktatási-nevelési intézményi tevékenységhez, és gyógyászati segédeszköz megszerzéséhez, orvosi/szakértői vizsgálaton történő  részvételhez kapcsolódó kiadások - miatt anyagi segítségre szorul,

b) akinek a gyermeket gondozó családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200%-át.

c) aki nem rendelkezik az Szt. –ben meghatározott mértékű vagyonnal és

d) akinek családjának tulajdonában legfeljebb egy – Szt. szerint vagyonként figyelembe nem vehető - gépjármű van.

(2) A rendkívüli települési támogatásként nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege:

a) gyermekenkénti egyszeri összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb

összegének legfeljebb 50 %-áig

b) családonkénti egyszeri összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb  

Összegének legfeljebb 100%-áig

terjedhet.

(3) A rendelet 8. melléklete tartalmazza a kötelezően használandó kérelem nyomtatványt.

(4) Nem segélyezhetők:

a) iskolakezdésre, óvodai nevelési év kezdetére hivatkozva a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők,

b) az alanyi, vagy normatív közgyógyellátásban részesülők betegségre, gyógyászati segédeszköz igényre hivatkozással.


11/A. § (1) A Képviselő-testület Dunaföldvár várossá avatásának 30. évfordulója alkalmából valamennyi azon gyermeknek

  1. aki 2019. évben született,
  2. aki részére Start- értékpapír számlát nyitottak, és
  3. aki, valamint szülei dunaföldvári lakóhellyel rendelkeznek, egyszeri, vissza nem térítendő, 30.000.- Ft értékű pénzbeli támogatást nyújt start-értékpapírszámlára történő utalás formájában legkésőbb 2020. március 31. napjáig benyújtott kérelem alapján.

(2) A támogatás nyújtásának további feltételei, hogy a gyermek törvényes képviselői

a) a támogatást a rendelet 12. melléklete szerinti formanyomtatványon kérelmezzék,

b) a gyermek nevére nyitott start-értékpapírszámla nyitásával kapcsolatos dokumentumokat másolatban benyújtsák az eredeti bemutatásával egyidejűleg,

c) a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a gyermek és a szülők lakcímkártyáját másolatban benyújtsák az eredeti bemutatásával egyidejűleg.

(3) A kérelemről átruházott hatáskörben a polgármester határozat formájában dönt. A támogatás start-értékpapírszámlára történő utalásáról a határozat véglegessé válását követő 8 napon belül gondoskodik a Hivatal.


8. Köztemetés


12. § (1) A köztemetés költségeinek megtérítése alól mentesül az eltemettetésre köteles, vagy az azt vállaló személy, ha

a) a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át, egyedül élő esetén annak 250 %-át, és

b) nem rendelkezik az Szt.-ben meghatározott mértékű vagyonnal, és

c) a családja tulajdonában legfeljebb – az Szt. szerint vagyonként figyelembe nem vehető - egy gépjármű van, és

d) nincs hagyatéki leltárba felvehető vagyon, illetve a hagyaték legalább 50 %-ban hagyatéki teherrel terhelt.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételeket a rendelet 1. melléklete szerinti vagyon nyilatkozattal, a hagyatéki ügyintéző által megküldött hagyatéki leltárral, vagy nemleges nyilatkozattal kell igazolni.

(3) Köztemetés költségének külön megállapodás alapján részletekben történő megfizetésére köteles az, akinek esetében az (1) bekezdés szerinti mentességi feltételek nem állnak fenn.

(4) A 9. melléklet tartalmazza a kötelezően használandó kérelem nyomtatványt.


9. Lakáscélú önkormányzati helyi támogatás


13. § (1) A lakáscélú önkormányzati helyi támogatás (továbbiakban: helyi támogatás)

a) lakás felújításhoz,vagy

b) lakás korszerűsítéséhez, vagy

c) lakás bővítéséhez, vagy

d) vis major helyzet miatt,

visszatérítendő támogatás formájában nyújtható legfeljebb 5 évig terjedő futamidőre a rászoruló családok, személyek részére.

(2) A helyi támogatás forrása a tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési előirányzat.

(3) A helyi támogatás csak bizonyítható fedezethiány esetén adható. A fedezethiány megállapításához a támogatás igénylésekor a támogatási cél pénzügyi forrásösszetételét az igénylőnek kell igazolnia.

(4) A helyi támogatás csak az (5) bekezdésben meghatározott méltányolható lakásigény felső határát legfeljebb 1 (maximum 16 m2 alapterületű) szobával meghaladó mértékű lakás 13. § (1) bekezdésében meghatározott célok szerinti támogatására adható.

(5) A méltányolható lakásigény mértéke:

a) 1 fő esetén                                                                                     1          lakószoba

b) 2 fő esetén                                                                                     1 – 1,5 lakószoba

c) 3 fő esetén                                                                                     1,5 – 2 lakószoba

d) 4 fő esetén                                                                                     2 – 2,5 lakószoba

e) 5 fő esetén                                                                                     2,5 – 3 lakószoba

f) minden további 2 fő esetén a mérték fél lakószobával növelhető.

(6) Helyi támogatásban részesíthető a rászorultság elve alapján

a) aki vagyoni, jövedelmi és szociális helyzete következtében saját erejéből a központi  

 jogszabályokban foglalt lakáscélú támogatások igénybevételéhez az önerőt nem tudja

 biztosítani,

b) aki a helyi támogatás igénybevételével lemond arról, hogy lakáshoz jutását    

önkormányzati lakás igénylésével biztosítsa,

            b) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori         öregségi nyugdíjminimum 250 %-át, egyedül élő esetén annak 300 %-át,

            d) aki nem rendelkezik az Szt. –ben meghatározott mértékű vagyonnal és

            e) akinek családja tulajdonában legfeljebb egy – Szt. szerint vagyonként figyelembe     nem vehető - gépjármű van.

(7) Nem részesíthető helyi támogatásban az

a) akinek azért nincs megfelelő lakása, mert előző lakását 5 éven belül elidegenítette, és az elidegenítésből származó bevételt nem fordította lakhatása megoldására,

b) aki lakását albérlet formájában, vagy egyéb módon hasznosítja,

c) aki olyan tartási, életjáradéki, öröklési szerződést kötött, amelyből reális várományosi helyzetbe kerül saját tulajdonú, állandó használatú lakóingatlan megszerzésére,

d) aki terhelt ingatlan esetén a megadott határidőn belül nem szerzi be, és nem nyújtja be az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjogosult, vagy egyéb jog jogosultjának írásbeli hozzájárulását az Önkormányzat jelzálogjogának ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez.
14. § (1) A helyi támogatás összege a (2) bekezdésben meghatározott mértékig terjedhet.

(2) A helyi támogatás a következő célokra az alábbi összegben nyújtható:

a)      lakáselújításhoz, lakáskorszerűsítéshez,                      50-500 e Ft

b)      lakásbővítéshez, vis major:                                          100-500 e Ft

(3) A helyi támogatás iránti kérelmek elbírálásáról a tárgyév április és szeptember hónapjában megtartott ülésén a Bizottság dönt.

(4) Vis major helyzet (ingatlantűz, szélvihar, jégverés, belvíz, árvíz, pincebeszakadás miatti lakóingatlan károsodás) esetén a helyi támogatás odaítéléséről a kérelem beérkezését követő 15 napon belül a Polgármester dönt, amelyről a Bizottság soron következő ülésén tájékoztatja a Bizottságot.

(5) A helyi támogatással érintett ingatlanra a visszafizetendő támogatás összegének erejéig, annak biztosításaként a teljes visszafizetésig az ingatlan-nyilvántartásba Dunaföldvár Város Önkormányzata javára jelzálogjogot kell bejegyeztetni. A jelzálogjog bejegyzésének költsége az Önkormányzatot, a jelzálogjog törlésének költsége a Támogatottat terheli.

(6) A helyi támogatást a Hivatal a hatáskört gyakorló és a támogatásban részesített (továbbiakban: Támogatott) között létrejött írásos megállapodás alapján, amennyiben az (5) bekezdésben szabályozottak szerint az Önkormányzat javára a jelzálogjog bejegyzése igazoltan megtörtént - az igazolás beérkezését követő 8 napon belül a kérelmező nyilatkozata szerint az általa megadott bankszámlára utalja át, vagy házipénztárból fizeti ki.

(7) A helyi támogatás visszafizetésével összefüggő feladatok a Hivatal Pénzügyi és Adó Irodájának hatáskörébe tartoznak, a helyi támogatás cél szerinti előzetes és utólagos ellenőrzésével kapcsolatos feladatok a Hivatal Műszaki és Városfejlesztési Irodájának hatás- és feladatkörébe tartoznak.

(8) A helyi támogatást a megállapításáról rendelkező bizottsági határozat meghozatalától számított egy éven belül a támogatási célnak megfelelően kell felhasználni.

(9) A helyi támogatás visszafizetésének törlesztő-részletei minden hó 15. napjáig esedékesek.

(10)A megállapodásban ki kell kötni a támogatás azonnali egy összegben való visszafizetésének kötelezettségét a törvényes kamatokkal együtt, ha

a) a Támogatott megtévesztéssel, félrevezetéssel jutott a támogatáshoz,

b) azt a Támogatott nem a támogatási célnak megfelelően használta fel,

c) a Támogatott a rendeletben meghatározott lakásigényét meghaladó mértékű, illetőleg építési költségű/ vételárú lakás felújítására, korszerűsítésére fordította,

d) a helyi támogatással érintett lakást a helyi támogatás teljes visszafizetése előtt a Támogatott úgy idegeníti el, hogy nem szerez másik lakásingatlant, nem oldja meg lakhatását.

a) a Támogatott megtévesztéssel, félrevezetéssel jutott a támogatáshoz,

b) azt a Támogatott nem a támogatási célnak megfelelően használta fel,

c) a Támogatott a rendeletben meghatározott lakásigényét meghaladó mértékű, illetőleg építési költségű/ vételáru lakás felújítására, korszerűsítésére, bővítésére fordította,

d) a Támogatott az építési telket 4 éven belül nem építi be, vagy

e) a  helyi támogatással érintett lakást a helyi támogatás teljes visszafizetése előtt a Támogatott úgy idegeníti el, hogy nem szerez másik lakásingatlant, nem oldja meg lakhatását.

(11) A (10) bekezdés szerinti visszafizetésről a hatáskör gyakorlója dönt.14/A. § (1) Az Önkormányzat letelepedési támogatást (továbbiakban: támogatás) nyújt Dunaföldvár város közigazgatási területén belül (kül- és belterületen egyaránt) a legalább víz, villany, csatorna közművel és útcsatlakozással ellátott

a)      önálló helyrajzi számon nyilvántartott új lakás (alapterület legfeljebb 80 m2), családi ház (lakáscélú hasznos alapterület legfeljebb 150 m2) építéséhez,

b)      használt lakás (alapterület legfeljebb 80 m2), vagy családi ház (lakáscélú hasznos alapterület legfeljebb 150 m2) vásárlásához, beleértve olyan közművesített családi ház vásárlását is, amely lebontásra ítélt, és az épület elbontását követően a terület építési telekként szolgál,

a (2) – (12) bekezdésben foglaltak szerint.


(2) A támogatás

 a) összege: 550.000.- Ft.

 b) formája: vissza nem térítendő támogatás

c) kifizetése: bankszámlára utalással történik az Önkormányzat sikeres jelzálogjog bejegyzését követő 8 napon belül.

d) forrása: a tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési előirányzat, amelynek egyharmada az új lakásépítés, vásárlás; kétharmada a használt lakás vásárlás, bővítés célját szolgálja.


(3) A támogatás iránti igényt a rendelet 11. melléklete szerinti formanyomtatványon nyújthatnak be

a) házastársak (házassági anyakönyvvel igazoltan)

b) gyermeküket egyedülállóként nevelő szülők (egyedülállóságot bírósági ítélettel, gyámügyi okirattal igazoltan)

c) azok a párok, akik lakásvásárlásukat, vagy az építkezés megkezdését a házasságkötés előtti időre ütemezték, de legkésőbb a tárgyév október 31. napjáig a házasságkötést házassági anyakönyvvel igazolják.

(továbbiakban. Kérelmezők) amennyiben a 40. életévüket nem töltötték be (személyi okmányokkal igazoltan), és ők a támogatott ingatlan tulajdonosai.


(4) A letelepedési támogatás nyújtásának további feltételei:

a) A támogatás fejében a kérelmezőnek vállalnia kell, hogy legalább 5 évig Dunaföldváron él, dunaföldvári oktatási intézménybe (általános iskola 8. osztályáig) járatja gyermekét.

b) Kérelmezők családjában (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti család fogalom) az 1 főre jutó nettó jövedelem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum kétszeres összegét, de ne érje el annak tízszeres összegét.

c) Kérelmezők, és családtagjaik tulajdonában a támogatással érintett ingatlanon kívül legfeljebb olyan lakáscélú ingatlan 50 %-os tulajdoni hányada lehet, amelyet tulajdonközösség megszűntetése, vagy öröklés útján szereztek, és azt a túlélő szülő/nagyszülő haszonélvezeti joga terheli, és az annak a lakhatását szolgálja. Lakáscsere esetén csak a csereszerződés tárgyát képező lakás lehet a kérelmezők/családtagjaik tulajdonában.

d) Kérelmezőnek amennyiben lakásbérleti jogviszonya van, csatolnia kell annak felmondására vonatkozó jognyilatkozatát.

e) Kérelmezőknek 180 napos folyamatos biztosítási jogviszonyt kell igazolniuk- OEP igazolással igazoltan.

f) Kérelmezőknek legalább középfokú iskolai végzettséggel kell rendelkezniük - bizonyítvány másolatával igazoltan.

g) A kérelmezőknek hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell rendelkezniük – hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazoltan.

h) Kérelmezőknek köztartozásmentes adózóknak kell lenniük - NAV igazolással igazoltan.


(5) A támogatás iránti kérelem

a) új lakás, családi ház építése esetén legfeljebb az ingatlan használatbavételéig,

b) használt lakás, családi ház vásárlása esetén legfeljebb az előző évi kérelem benyújtási határidő utáni adásvételi szerződéskötést követő 1 egy éven belül,

nyújtható be az erre rendszeresített formanyomtatványon a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatalba a tárgyév április 15. napjától legkésőbb  május 15. napjáig. A kérelemhez csatolt igazolások 30 napnál nem lehetnek régebbiek.


(6) A helyi támogatás iránti kérelmek elbírálásáról a tárgyév június hónapjában megtartott ülésén az Oktatási,- Kulturális,- Egészségügyi,- Szociális,- Ifjúsági és Sport Bizottság átruházott hatáskörben dönt.


(7) A Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési - és Műszaki Irodája a kérelem benyújtását követő 15 napon belül ellenőrzi a támogatási cél valós műszaki tartalmát, megvalósíthatóságát, a közművek meglétét, és megállapításait helyszíni szemle jegyzőkönyvben rögzíti, amelyet az előterjesztéshez mellékelni kell.


(8) A támogatás felhasználására építés esetén legfeljebb 2 év áll rendelkezésre.


(9) A támogatással a támogatási célt alátámasztó számlák, vagy szerződés benyújtásával kell elszámolni.


(10) A támogatás erejéig a támogatott ingatlanra a támogatás folyósítását megelőzően az Önkormányzat jelzálogjoga bejegyzésre kerül. Terhelt ingatlan esetén a kérelmezőnek a megállapodás megkötése előtt csatolnia kell a korábbi jelzálogjogosult hozzájáruló nyilatkozatát az Önkormányzat sikeres jelzálogjog bejegyzéséhez. A megállapodás ügyvédi ellenjegyzésével, a jelzálogjog bejegyzésével, és annak későbbi törlésével kapcsolatos költségek a támogatottat terhelik.


(11) A támogatás nyújtásra írásban kötött megállapodás alapján kerülhet sor. A megállapodásban ki kell kötni a támogatás azonnali egy összegben való visszafizetésének kötelezettségét a törvényes kamatokkal együtt, ha

a) a Támogatott megtévesztéssel, félrevezetéssel jutott a támogatáshoz,

b) azt a Támogatott nem a támogatási célnak megfelelően használta fel,

c) a Támogatott a rendeletben meghatározott lakásigényét meghaladó mértékű lakás/ családi ház vásárlására, építésére fordította,

d) a támogatott a támogatás nyújtását követő 5 éven belül elköltözik Dunaföldvárról,

e) a támogatott gyermekei a támogatás nyújtását követően az általános iskola 8. osztályáig nem a dunaföldvári oktatási intézménnyel állnak jogviszonyban.


(12) A (11) bekezdés szerinti visszafizetésről a hatáskör gyakorlója dönt.


(13) A támogatás kifizetésére akkor kerülhet sor, ha

  1. az önkormányzat jelzálogjog bejegyzése sikeresen megtörtént,
  2.  az önkormányzattól eltérő zálogjogosultak hozzájáruló nyilatkozatát a megállapodás két eredeti példányával együtt a kérelmezők benyújtják a Hivatalba,
  3.  a döntést követően legkésőbb a tárgyév október 31. napjáig házasságot kötő kérelmezők benyújtják a házasságkötést igazoló házassági anyakönyvi kivonatot.
10. Záró rendelkezések


15. § Ez a rendelet 2015. március 01. napján lép hatályba.


Dunaföldvár, 2015. február 24.                 Horváth Zsolt                                                    Bárdos Lászlóné dr.

     polgármester                                                       címzetes főjegyző
Záradék:


A rendelet a mai napon kihirdetésre került.


Dunaföldvár, 2015. február 27.
                                                                                    Bárdos Lászlóné dr.

                                                                                     címzetes főjegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
37 KB
2. melléklet
58.5 KB
3. melléklet
31.5 KB
4. melléklet
60 KB
5.melléklet
29 KB
6.melléklet
52 KB
7.melléklet
56 KB
8.melléklet
56.5 KB
9.melléklet
52 KB
10. melléklet
367.29 KB
11. mellékelt
657.75 KB
12. melléklet
507.83 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!