nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2012. (IX.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2012-09-17 - 2012-09-22
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2012. (IX.17.) önkormányzati rendelete
Jászapáti Város 2012.évi költségvetésről szóló 3 /2012. (II.13.) rendelet módosításáról

Jászapáti város Önkormányzata az Alaptörvény  32.cikk (2) bekezdésében, a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény / továbbiakban: Áht./ 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva  a következőket rendeli el:1.§ Jászapáti Város 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.13.) rendelet ( a továbbiakban: Rendelet) 1.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:


„1.§ (1) Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászapáti Város Önkormányzat

2012. évi költségvetése bevételi főösszegét                                                      

                                                           2.785.114 eFt-ban

      2012. évi költségvetése kiadási főösszegét

                                                           3.071.488 eFt-ban


                              tervezett hiányt       286.374 eFt-ban állapítja meg.


A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradvány igénybevétele 0 Ft

A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei, felhalmozási kiadásokra 202.693 eFt működési kiadásokra 83.681 eFt.”2.§ 1. A Rendelet 3.§ (10) bekezdésében a „ A költségvetésben erre a célra nyújtott támogatás összege: 5.124 eFt.” szövegrész helyébe „ A költségvetésben erre a célra nyújtott támogatás összege: 6.424 eFt.” szöveg lép.
 2. A Rendelet 3.§ (11) bekezdésében a „- általános iskoláskorú tanulók részére 5000,- Ft/fő” szövegrész helyébe a „ A Képviselő-testület az általános iskoláskorú tanuló gyermekek részére tankönyvtámogatást nyújt, aki megfelel e rendelet 3.§ /10/ bekezdésében foglaltaknak. A költségvetésben erre a célra, nyújtott támogatás összege 8.500 eFt. Az oktatási intézmény tankönyv megrendelését úgy kell végrehajtani, hogy az a 2012. szeptember 1-jei tanuló létszám figyelembevételével 12.000Ft/tanuló összeget nem haladhatja meg.” szöveg lép.3.§ 1. A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
 2. A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
 3. A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
 4. A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
 5. A Rendelet 4/b-1. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
 6. A Rendelet 4/d. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
 7. A Rendelet 4/e. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
 8. A Rendelet 4/f. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
 9. A Rendelet 4/g. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
 10. A Rendelet 4/l. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
 11. A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
 12. A Rendelet kiegészül 5/a. melléklettel, mely e Rendelet 12. számú melléklete.
 13. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
 14. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
 15. A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
 16. A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
 17. A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
 18. A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.
 19. A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.
 20. A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép..4.§E rendelet 2012. szeptember 17. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!