nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-02-18 -tól
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete
a Sárisápi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében, valamint a 237. §-ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya

1. § 


(1) E rendelet hatálya Sárisáp Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Hivatal) által foglalkoztatott közszolgálati tisztviselőkre (továbbiakban: köztisztviselők)  terjed ki.

(2) A rendelet 4-8. §-aiban foglaltakat a polgármesterre is alkalmazni kell.


2. Díjazás

2.§


(1) A középiskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult. Az illetménykiegészítés mértéke tárgyévre a köztisztviselő alapilletményének 20 (húsz)  %-a.

(2) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult. Az illetménykiegészítés mértéke tárgyévre a köztisztviselő alapilletményének 20 (húsz) %-a.


3. Juttatások

3. § 


(1) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére tárgyévre 1.000,- Ft/hó/fő bankszámla-hozzájárulási átalányösszeget (a továbbiakban: hozzájárulás) állapít meg, melynek kifizetésére tárgyév november 30. napjáig kerül sor.

(2) A közszolgálati jogviszony szünetelése esetén (pl.: fizetés nélküli szabadság, szülési szabadság, GYED, GYES igénybevétel miatti fizetés nélküli szabadság), vagy ha a közszolgálati jogviszony év közben keletkezik, illetve szűnik meg, a hozzájárulás időarányos része jár.

(3) Azt a köztisztviselőt, aki a kifizetés időpontjában lemondási, felmentési idejét tölti, a hozzájárulásnak a jogviszony időpontjáig terjedő időarányos része illeti meg.

(4) A közszolgálati jogviszony megszűnése, vagy a fizetési számla megszűnése/megszüntetése, továbbá amennyiben a tényleges kifizetett összegnél a fentiek alapján alacsonyabb összegre jogosult a közszolgálati tisztviselő, úgy a felvett bankszámla hozzájárulás időarányos részét vissza kell téríteni, kivéve, ha a köztisztviselő jogviszonya nyugdíjazása vagy halála miatt szűnik meg.


4. §


A köztisztviselő kérelmére, évenként visszatérítendő illetményelőleg folyósítható.


5. §


(1) A köztisztviselőt közeli hozzátartozójának halála esetén  temetési segély illeti meg. Közeli hozzátartozónak minősülnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott személyek.


3. Egyéb rendelkezések

6. § 


(1) Az e rendeletben meghatározott juttatásokra és támogatásokra felhasználható keretösszeg előirányzatát a Képviselő-testület évente a költségvetési rendeletben határozza meg.


4. Záró rendelkezések

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendeletben foglalt rendelkezéseket 2015. január 01. napjától kell alkalmazni.

(3) Hatályát veszti:

1. Sárisáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők  illetménykiegészítéséről szóló  4/2005. (II.17.) önkormányzati rendelete,

2. A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló  10/ 2010. (VIII.12.) önkormányzati rendelete.Kollár Károly                                                                      Tóthné Putz Erika

polgármester                                                                              jegyző
Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2015. február 17. napján kihirdettem.


Sárisáp, 2015. február  17.

Tóthné Putz Erika

         jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!