nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szilvágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-01-01 - 2020-03-27
Szilvágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

[1]Szilvágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról a következőket rendeli el:1. Általános rendelkezések


1. §      (1)        Az önkormányzat

a)         hivatalos megnevezése:            Szilvágy Község Önkormányzata,

b)        székhelye:                                8986 Szilvágy, Béke u. 18.,

c)         működési területe:                    Szilvágy község közigazgatási területe,

d)        jogi személy.

(2)        Az önkormányzat hivatalos kör alakú pecsétjén Magyarország címere van, körirata: Önkormányzat Szilvágy.

(3)        Az önkormányzat jelképei: címer és a zászló. Az önkormányzat jelképeit, az önkormányzati jelképek használatának rendjét külön rendelet szabályozza.

2. §       (1)        A polgármester gondoskodik arról, hogy a település lakossága a nemzeti- és a helyi

ünnepeket méltó módon megünnepelhesse.

(2)        A helyi ünnepek:

                        a)         búcsúk: május és október utolsó vasárnapjai.

                        b)         szilvafesztivál: kulturális örökség napján

3. §       (1)        Az önkormányzat partnertelepülési kapcsolatot tarthat fenn mind magyarországi, mind

                        külföldi önkormányzattal.

(2)        A partnertelepülési kapcsolat alapját a partneri és együttműködési megállapodás képezi, amelyet a polgármester készít elő és az a képviselő-testület jóváhagyásával, annak ünnepélyes, nyilvános aláírásának napján lép hatályba. A megállapodás elnevezését a képviselő-testület ettől eltérően is meghatározhatja.

(3)        A partnertelepüléssel a kapcsolattartás rendjét megállapodásban kell rendezni.

(4)        A partnertelepülési kapcsolatok fenntartása, koordinálása a polgármester feladata.

4. §       A képviselő-testület együttműködik a helyi nonprofit szervezetekkel, támogatja a lakosság önszerveződő tevékenységét.2. Az önkormányzat feladat- és hatásköre


5. §       (1)        Az önkormányzat által ellátott szakmai alaptevékenység szakfeladatrend

szerinti besorolását az 1. melléklet tartalmazza.

(2)        Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat.

(3)        Az önként vállalt feladatok csak olyan mértékben láthatók el, mely nem veszélyezteti a kötelező feladatok ellátását.

6.§       (1)        A képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az e rendelet 2.

mellékletében foglalt hatásköreit. A társulásra átruházott hatásköröket e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2)         A képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltakon felül átruházhatja egyes hatásköreit:

a)         az adott feladatot részletesen szabályozó önkormányzati rendeletben,

b)         nem az állampolgárok jogaival, kötelezettségeivel kapcsolatos hatáskör esetében

ba)      határozatban,

bb)      határozattal jóváhagyott szabályzattal,

bc)      határozattal jóváhagyott társulási megállapodásban.
3. A képviselő-testület működése


7. §       (1)        A képviselő-testület tagjainak száma 5 fő. A képviselők névjegyzékét az 1.

függelék tartalmazza.

(2)        A képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést, valamint
közmeghallgatást tart.

(3)        A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább 6 alkalommal ülésezik.

(4)        A képviselő-testület szükség szerint tart falugyűlést. A falugyűlésen elhangzott vélemények és javaslatok a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonást is szolgálják.

(5)[2]       A Képviselő-testület önálló rendeletben szabályozza a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát.

8. §       (1)        A közmeghallgatásra a képviselő-testületi ülés szabályai vonatkoznak az e §-ban

foglalt eltérésekkel.

(2)        A polgármester az ülés előtt legalább 3 nappal szórólapok kiküldésével vagy az önkormányzat hirdetőtábláján hirdetmény közzétételével tájékoztatja a lakosságot a közmeghallgatás helyéről, idejéről és az ismertetésre kerülő tárgykörökről.

9. §      (1)        A képviselő-testületi ülés meghívóját és az előterjesztéseket a képviselők, a

tanácskozási joggal meghívottak és a részvételi joggal jelenlévők az ülés előtt legalább 3 nappal megkapják. A képviselő-testületi ülés időpontja, helye és napirendje hirdetmény formájában az önkormányzat hirdetőtábláján közzétételre kerül.

(2)        A polgármester a sürgősség okának megjelölésével telefonon vagy írásban rendkívüli képviselő-testületi ülést hív össze, ha a képviselő-testület döntéshozatalát a rendelkezésre álló határidő rövidsége indokolja. A rendkívüli képviselő-testületi ülésre az (1) bekezdésben rögzített szabályok nem alkalmazandók.

 (3)       A képviselő-testület más település testületével együttes képviselő-testületi ülést tarthat.

Az együttes képviselő-testületi ülést

a)         a székhelytelepülés polgármestere, vagy

b)         az érdekelt polgármesterek előzetes megállapodása szerinti polgármester

hívja össze és vezeti le.

(4)        A polgármester a napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívhat bármely kompetens természetes és jogi személyt.

(5)        A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége vagy tartós akadályoztatásuk esetén a korelnök hívja össze és vezeti a képviselő-testület ülését.

10. §     (1)        A polgármester a képviselő-testületi ülés vezetése során:

a)            megállapítja, hogy a képviselő-testület ülését e rendeletben foglaltaknak megfelelően hívták össze,

b)            megállapítja az ülés határozatképességét.

(2)        A képviselő-testület az ülés napirendjéről vita nélkül határoz.

(3)        A polgármester a rendkívüli ülés és az együttes ülés kivételével:

a)            beszámol a lejárt határidejű önkormányzati döntések
végrehajtásának állásáról,

b)            tájékoztatást ad az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott
bejelentések nyomán tett intézkedésekről,

c)            beszámol az átruházott hatáskörben hozott döntésekről,

d)            beszámol az előző polgármesteri beszámoló óta eltelt időszakban folytatott tevékenységéről.

(4)        A képviselő-testület a határozatban rendelkezhet arról, hogy a határozat végrehajtásáról nem kér jelentést.

11. §     (1)        Előterjesztésnek minősül a rendelet- és határozat-tervezet, beszámoló és

tájékoztató.

(2)        A testületi ülésre az előterjesztés írásban vagy szóban kerül benyújtásra.

(3)        Írásban kerül benyújtásra a rendelet-tervezet, a költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztató és a társulási megállapodás. Kisebb mértékű módosítás esetén a polgármester eltekinthet az írásbeli előterjesztéstől.

(4)        Előterjesztés benyújtására jogosult:

a)            polgármester,

b)            a települési képviselő,

c)            a jegyző,

d)            a költségvetési szerv vezetője,

e)            a beszámolási kötelezettséggel rendelkező szervezet vezetője,

f)             a képviselő-testület bizottsága.

12. §    (1)        A polgármester a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett

                       külön‑külön vitát nyit, melynek során:

a)           Az előadó a napirendhez a vita előtt szóban kiegészítést tehet és ismerteti a képviselő-testület tagja vagy a tanácskozási joggal résztvevő által az ülést megelőző napig írásban benyújtott kérdést.

b)           A képviselő-testület tagja és a tanácskozási joggal
résztvevő felszólalhat, melynek során kérdéseket tehet fel és véleményt nyilváníthat.

c)           Az ülésen megjelent választópolgár a napirendhez kapcsolódva
kérdést tehet fel és hozzászólhat, ha a polgármester a szót megadja.

e)           Az előadó a képviselő-testület tagja és a tanácskozási joggal résztvevő által feltett kérdésre válaszol, a választópolgár által feltett kérdésre válaszolhat.

(2)        A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerül sor.

(3)        Az előterjesztő a javaslatot, a képviselő-testület tagja a módosító
javaslatát a vita bezárásáig megváltoztathatja, és a szavazás megkezdéséig azt bármikor vissza is vonhatja.

(4)        A vita elhúzódása esetén a vita lezárására, a hozzászólások időtartamának korlátozására a képviselő-testület bármely tagja tehet javaslatot. E javaslatról a képviselő-testület vita nélkül határoz.

(5)        A vita lezárása után a határozathozatal előtt a polgármester megadja a szót a jegyzőnek, ha a javaslatok törvényességét illetően észrevételt kíván tenni.

13.§      (1)        A tanácskozás rendjének fenntartásáról a polgármester gondoskodik.

                        Ennek során:

a)         Figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltért a tárgytól vagy sértő
kifejezéseket használ.

b)         Rendre utasíthatja azt a személyt, aki a képviselő-testület tagjához, illetve a képviselő-testület üléséhez méltatlan magatartást tanúsít.

c)         Ismétlődő rendzavarás esetén a polgármester indítványozhatja a
rendbontó képviselő tiszteletdíjának csökkentését.

(2)          A nyilvános ülésen megjelent állampolgár által okozott rendzavarás esetén a polgármester az érintettet rendre is utasíthatja, ismétlődő rendzavarás esetén a terem elhagyására is kötelezheti.

 (3)          A polgármesternek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen
felszólalni, azokat visszautasítani, velük vitába szállni nem lehet.

14. §      (1)         A polgármester az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott

határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. Először a módosító és kiegészítő indítványokról dönt a testület, majd a javaslatokkal és módosításokkal kiegészített eredeti határozati javaslatról.

 (2)          Amennyiben a polgármester a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, tiszteletdíja tárgyhónapra 20 %-kal csökkenthető. Amennyiben képviselő a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, tiszteletdíja tárgyhónapra 25 %-kal csökkenthető.  

(3)           A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik.

(4)           Név szerinti szavazás esetén a polgármester felolvassa a képviselő-testületi tagok névsorát, a képviselő válaszát „igen”-nel, „nem”-mel vagy „tartózkodom”-mal adja meg neve elhangzását követően.

(5)           Titkos szavazás borítékba elhelyezett szavazólapon, arra kijelölt zárt helyiségben, urna igénybevételével történik.

(6)           A titkos szavazásról külön jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza:

a)       a szavazás helyét, napját, kezdő és befejező időpontját,

b)       a szavazatszedő bizottság tagjainak nevét és tisztségét,

c)       a szavazás során felmerült körülményeket.

(7)           A képviselő-testület a vagyonával való rendelkezés vagy az általa kiírt pályázat tárgyalásakor akkor dönt zárt ülés elrendeléséről, ha az üzleti titok jogosultja előzetesen írásban kéri az üzleti titoknak minősülő adatok pontos megjelölésével.

(8)          A képviselő-testület határozat hozatala nélkül dönt:

a)       napirend elfogadásáról,

b)       ügyrendi kérdésekben,

c)       név szerinti szavazás elrendeléséről,

d)       tájékoztatók tudomásul vételéről,

e)       a társadalmi egyeztetés során beérkezett kifogásokról, javaslatokról és észrevételekről.

15. §      (1)         Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezheti:

a)       a képviselő-testület tagja,

b)       a jegyző,

c)       a településen működő civil szervezet.

(2)           Az önkormányzati rendelet szakmai előkészítéséről és társadalmi egyeztetésre bocsátásáról a jegyző gondoskodik.

(3)           Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani

a)       a fizetési kötelezettségekről szóló jogszabály tervezetét,

b)       az önkormányzati támogatásokról szóló jogszabály tervezetét,

c)       a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról szóló jogszabály tervezetét,

d)       az önkormányzat vagyonáról szóló jogszabály tervezetét,

e)       a jogszabály tervezetét, ha annak sürgős elfogadásához kiemelkedő helyi közérdek fűződik,

f)        a jogszabály tervezetét, ha annak tartalma a lakosok jogait, kötelezettségeit érdemben nem érinti.

(4)           Az önkormányzati rendelet tervezetének társadalmi egyeztetésre bocsátásáról szóló hirdetményt a jegyző az önkormányzat hirdetőtábláján teszi közzé.

              A hirdetmény tartalmazza:

a)       a rendelet-tervezet rövid tartalmát,

b)       arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban az érdekeltek írásban kifogást emelhetnek, javaslatot és észrevételt tehetnek,

c)       a kifogás, javaslat, észrevétel benyújtásának határidejét, mely nem lehet rövidebb a hirdetmény kifüggesztésétől számított 8 napnál.

(5)           A jegyző a beérkezett kifogásokat, javaslatokat, észrevételeket az önkormányzati rendelet tervezetébe beépítheti. A rendelet-tervezetbe be nem épülő kifogásokról, javaslatokról és észrevételekről a jegyző tájékoztatása alapján a képviselő-testület dönt.

16. §     (1)          Az önkormányzati rendelet kihirdetése a jogszabály megalkotásáról és

megtekintésének helyéről szóló hirdetmény az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel történik meg.

(2)           A jegyző folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzati rendeletek hatályosulását, a jogszabályi környezet és a helyi viszonyok változásának függvényében, de legalább ötévente elvégzi az utólagos hatásvizsgálatot. A képviselő-testület tagja kezdeményezheti, a képviselő-testület elrendelheti bármely önkormányzati rendelet utólagos hatásvizsgálatát.

17. §     (1)          A közzététel dátumán a határozat meghozatalának, az utasítás kiadásának napját kell érteni

a)       a képviselő-testület egyedi határozata,

b)       a polgármester utasítása és

c)       a jegyző utasítása

megjelölésében.

(2)          A jegyző a rendeletekről és határozatokról nyilvántartást vezet.

18. §     (1)[3]         A képviselő-testületi ülésről kettő példányban kell jegyzőkönyvet készíteni,

  melyből

a)       egy példányt a jegyző kezel,

b)       egy példány a polgármesternek kerül átadásra.

(1a)[4]       A képviselő-testületi ülésről készített jegyzőkönyvet elektronikusan, a www.njt.hu honlapra való feltöltéssel kell megküldeni a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős szerv részére.

            (2)          A jegyzőkönyv tartalmazza vagy ahhoz csatolásra kerül:

a)       a meghívó,

b)      a meghívó mellékletei,

c)       az elfogadott rendelet,

d)      a jelenléti ív,

e)       a távol maradt képviselők neve.

(3)           A jegyző a közérdekű adatokra vonatkozó általános szabályoknak alkalmazásával, személyes adatok védelmére és az üzleti titokra vonatkozó szabályok betartásával biztosítja a zárt ülés jegyzőkönyvében szereplő közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerhetőségét.

(4)           A jegyzőkönyvbe történő betekintésre a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatalban személyesen ügyfélfogadási időben van lehetőség. A jegyzőkönyvről, annak egyes részeiről és más önkormányzati dokumentumokról térítési díj ellenében kérhető másolat, személyesen vagy írásban.4. A képviselő-testület bizottsága


19. §    (1)        A képviselő-testület által létrehozott állandó bizottság: Ügyrendi Bizottság,

melynek 3 tagja van. A bizottsági tagok névjegyzékét az 2. függelék tartalmazza.

(2)        Az Ügyrendi Bizottság által ellátandó feladatok:

a)         Önkormányzati képviselők és polgármester vagyonnyilatkozatának vizsgálata, nyilvántartása, ellenőrzése.

b)         Önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének kivizsgálása.          

(3)        A képviselő-testület indokolt esetben meghatározott feladat ellátására ideiglenes bizottságot hozhat létre. Az ideiglenes bizottság megbízatása a feladata elvégzéséről szóló jelentésnek a képviselő-­testület által történő elfogadásáig tart.

(4)        A bizottság belső működési szabályait maga állapítja meg.

(6)        A bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyre a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvére vonatkozó szabályok az irányadók.5. A polgármester, alpolgármester és a képviselő


20. §    (1)        A polgármester a törvényben rögzített feladatain felül

a)         biztosítja az önkormányzat demokratikus működését, széles körű nyilvánosságát,

b)         segíti a települési képviselők munkáját,

c)         együttműködik a társadalmi szervezetekkel, a lakosság önszerveződő közösségeivel.  

(2)        A polgármester a megbízatását társadalmi megbízatásban látja el.

(3)        A polgármester az önkormányzat hivatali helyiségében ügyfélfogadást tart, melynek időpontját e rendelet 4. melléklete tartalmazza. 

(4)        A polgármester e tisztségéről az alpolgármesteri tisztség betöltetlensége esetén a korelnöknek átadott írásbeli nyilatkozatával mondhat le.

 21.§     (1)         A képviselő-testület a saját tagjai közül egy alpolgármestert választ.

 (2)       Az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el feladatait.

(3)          Az alpolgármester a munkaidejét úgy osztja be, hogy feladatainak határidőben eleget tegyen.

(4)        Az alpolgármester az önkormányzat hivatali helyiségében ügyfélfogadást tart melynek időpontját e rendelet 4. melléklete tartalmazza. 

 22. §    (1)        A képviselő

a)         köteles tevékenyen részt venni a képviselő-testület munkájában,

b)         köteles olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a választók bizalmára,

c)         köteles felkérés alapján részt venni a testületi ülések előkészítésében, valamint a különböző vizsgálatokban,

d)         köteles írásban vagy szóban bejelenteni, ha a képviselő-testület vagy a bizottság ülésén vagy egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van,

e)         köteles kapcsolatot tartani a település polgáraival és az önszerveződő lakossági közösségekkel,

f)          köteles bejelenteni a személyes érintettséget a döntéshozatalnál.

(2)        Igazolt a képviselő távolmaradása, ha távollétét előzetesen bejelentette vagy betegség miatt volt távol.

            (3)        A vagyonnyilatkozat kezelésének rendje:

a)          A képviselő a vagyonnyilatkozatot a Zalabaksai Közös  Önkormányzati Hivatalba nyújtja be, zárt borítékban, az Ügyrendi Bizottsághoz címezve, a település nevének feltüntetésével.

b)         A Zalabaksai Közös  Önkormányzati Hivatal az átvett vagyonnyilatkozatokról a képviselő nevének és az átvétel időpontjának feltüntetésével nyilvántartást vezet, gondoskodik azok biztonságos őrzéséről és az Ügyrendi Bizottság részére a feladata elvégzéséhez szükséges időtartamra történő átadásáról.

c)          A képviselő vagyonnyilatkozatának megtekintése iránti igényt az Ügyrendi Bizottság elnökéhez kell bejelenteni, a betekintésre előre egyeztetett időpontban a Zalabaksai Közös  Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben kerülhet sor.

d)         A vagyonnyilatkozat kezelésére és őrzésére egyebekben azz egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.6. Az önkormányzat hivatala, a jegyző, egyéb társulások


23. §     (1)        Az önkormányzat működésével, valamint a képviselő-testület, a polgármester vagy a

jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására Kálócfa, Kerkabarabás, Kozmadombja, Pórszombat, Pusztaapáti, Szilvágy, Zalabaksa Községek Önkormányzati Képviselő­-testületei közös önkormányzati hivatalt működtetnek.

                        A hivatal elnevezése: Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal

A hivatal székhelye: 8971 Zalabaksa, Rákóczi u. 24.

(2)        A hivatal működésére vonatkozó legfontosabb szabályokat az hivatal Alapító Okirata, a hivatalt létrehozó Megállapodás és a hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

(3)        A hivatal működésének az ellenőrzése, a feladatok egyeztetése céljából az érdekelt községek polgármesterei a jegyző részvételével szükség szerint tartanak megbeszéléseket.

(4)        A jegyző jogi szempontból ellenjegyzi

a)          az önkormányzat által kötött szerződéseket, megállapodásokat,

b)         az önkormányzat részéről cégszerű aláírást igénylő iratokat.

24. §    (1)         A hivatal által lefolytatott közigazgatási hatósági eljárások során a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény hatálya alá nem tartozó önkormányzati hatósági ügyben az (5) bekezdésben foglaltak kivételével az eljárási cselekmények elektronikus úton nem gyakorolhatók.

(2)        Az eljárási cselekmények elektronikus úton gyakorolhatók a hatóságok egymás közötti kapcsolattartásában.

25. §     (1)        A hivatal nyilvántartást vezet azon társulásokról, amelyekben az

önkormányzat részt vesz. A társulások listáját a 3. függelék tartalmazza.

7. Az önkormányzat gazdasági alapjai


26.§      (1)        Az önkormányzatok tulajdonára és gazdálkodására vonatkozó alapvető

rendelkezéseket külön önkormányzati rendelet határozza meg.

(2)        Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal látja el.8. Záró rendelkezések


27. §     (1)        Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)        A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2011. (III. 29.) sz. rendelete, az azt módosító 14/2011. (XII. 14.), a 4/2012. (I. 31.) és a 6/2012. (II. 28.) önkormányzati rendeletekkel együtt.1. melléklet az 5/2013. (III. 28.) ÖR-hez


AZ ÖNKORMÁNYZAT SZAKMAI ALAPTEVÉKENYSÉGE

A

B


Szakfeladat száma és megnevezése

Megjegyzés

2

421100     Út, autópálya építése

kötelező

3

522001     Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

kötelező

5

680002     Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

kötelező

6

750000     Állat-egészségügyi ellátás

kötelező

7

841126     Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

kötelező

9

841402     Közvilágítás

kötelező

10

841403     Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

kötelező/önként vállalt

11

841901     Önkormányzatok és társulások elszámolásai

kötelező

12

842521     Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása

kötelező

14

851011     Óvodai nevelés ellátás

kötelező

16

852011     Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)

kötelező

19

862101     Háziorvosi alapellátás

kötelező

20

862301     Fogorvosi alapellátás

kötelező

21

869041     Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

kötelező

22

882111     Aktív korúak ellátása

kötelező

23

882112     Időskorúak járadéka

kötelező

24

882113     Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

kötelező

25

882117     Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

kötelező

26

882118     Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

kötelező

27

882119     Óvodáztatási támogatás

kötelező

28

882122     Átmeneti segély

kötelező

29

882123     Temetési segély

kötelező

30

882124     Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

kötelező

31

882129     Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

kötelező

32

882202     Közgyógyellátás

kötelező

33

882203     Köztemetés

kötelező

35

889928     Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

kötelező

36

889949     Egyéb, m.n.s. lakáshoz jutást segítő támogatások

kötelező

37

889967     Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási támogatása

kötelező

38

890441     Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

kötelező

39

890442     Foglalkoztatást helyettesítő tám. jogosultak hosszabb időt. közfoglalkoztatása

kötelező

40

900400     Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

kötelező

41

910123     Könyvtári szolgáltatások

kötelező

42

910501     Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

kötelező

43

910502     Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

kötelező

44

931102     Spotlétesítmények működtetése fejlesztése

kötelező

45

931201     Versenysport-tevékenység és támogatása

kötelező

46

960302     Köztemető-fenntartás és működtetés

kötelező2. melléklet az 5/2013. (III. 28.) ÖR-hezPolgármesterre átruházott hatáskörök


1.  Költségvetés tekintetében: az önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint

2.  Vagyongazdálkodás tekintetében: önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint

3. [5]Szociális ellátások tekintetében: A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint.

4. Középületek és közterületek fellobogózása tekintetében: a középületek és közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint

5. Község címere és zászlaja tekintetében: Szilvágy címerének és zászlajának alkotásáról, azok használatának szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint

6.[6]

7. Mint közút kezelője: a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontja alapján:

     -      3. § (2) bekezdésében,

     -      7. § (3) bekezdésében,

     -      12. § (5) bekezdésében,

     -      14. § (1) bekezdés a) pontjában,

     -      29. § (9) bekezdésében,

     -      29/B. § (2) bekezdés a) pontjában,

     -      33. § (2) bekezdésében,

-      34. § (5) bekezdésében,

-      36. § (1), (3) és (4) bekezdésében,

-      37. § 2) és (3) bekezdésében,

-      41. §-ában,

-      42. § (3) bekezdésében,

-      42/A. § (1) és (2) bekezdésében,

-      43. § (1)bekezdésében

meghatározott közútkezelői hatáskör.

            8.[7] Egyéb

-      gondoskodik a közterület tisztántartásáról és lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok ellátásáról

-      gondoskodik az önkormányzat tulajdonában lévő közút tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, továbbá az út síkossága elleni védekezésről

-      ellátja a közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos hatásköröket

-      gondoskodik a település belterületén a kóbor állatok befogásáról
3. melléklet az 5/2013. (III. 28.) ÖR-hez[8]Jegyzőre átruházott hatáskörök1.             A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 34. § (3) bekezdésben meghatározott közútkezelői hatáskör.

2.  A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletben foglalt hatáskör.

3.  A közterület-elnevezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló önkormányzati rendeletben foglalt, házszám megállapítására vonatkozó hatáskör.

4. melléklet az 5/2013. (III. 28.) ÖR-hezTársulásra átruházott hatáskörök


1.[9] Zalabaksai Köznevelési és Szociális Társulásra


2. Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérségi települési szilárd hulladékai kezelésének korszerű megoldására létrehozott Önkormányzati Társulásra
3.[10] [11]


4. Lenti Kistérség Többcélú Társulására5. melléklet az 5/2013. (III. 28.) ÖR-hez
A társadalmi megbízatású polgármester és alpolgármester

ügyfélfogadási idejePolgármester:   hétfő, szerda: 14,00 – 18,00 óra


Alpolgármester:            kedd, csütörtök: 14,00 – 18,00 óra1. függelék az 5/2013. (III. 28.) ÖR-hez[12]A Képviselő-testület tagjainak névsoraPéntek Katalin polgármester


Magyar Attila alpolgármester


Bécs Jenő képviselő


Dóra Attila képviselő


Szentes György képviselő2. függelék az 5/2013. (III. 28.) ÖR-hez[13]Ügyrendi Bizottság névsoraSzentes György elnök


Bécs Jenő képviselő


Dóra Attila képviselő
[1]

Módosította 9/2013. (VI. 28.) ÖR 2013. július 1. napjától

[2]

Módosította 4/2014. (V. 5.) ÖR 2014. május 6.  napjától

[3]

Módosította 13/2014. (XII. 22.) ÖR 2015. január 1-től

[4]

Beépítette 13/2014. (XII. 22.) ÖR 2015. január 1-től

[5]

Módosította 16/2013. (XII. 18.) ÖR 2014. január 1. napjától

[6]

Módosította 9/2013. (VI. 28.) ÖR 2013. július 1. napjától

[7]

Módosította 9/2013. (VI. 28.) ÖR 2013. július 1. napjától

[8]

Módosította 4/2014. (V. 5.) ÖR 2014. május 6.  napjától

[9]

Módosította 13/2014. (XII. 22.) ÖR 2015. január 1-től

[10]

Módosította 9/2013. (VI. 28.) ÖR 2013. július 1. napjától

[11]

Hatályon kívül helyezte 13/2014. (XII. 22.) ÖR 2015. január 1-től

[12]

Módosította 13/2014. (XII. 22.) ÖR 2015. január 1-től

[13]

Módosította 13/2014. (XII. 22.) ÖR 2015. január 1-től

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!