nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 4/2017 (V.8.)
Hatályos:2017-05-08 -tól
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 4/2017 (V.8.)
a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról


R E N D E L E T

Kállósemjén Nagyközség önkormányzata

 képviselő-testületének

4/2017. (V. 08.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról


Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2016. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.


1. §


  1. Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását


620.917.656 Ft

Költségvetési bevétellel 584.943.404 Ft

Költségvetési kiadással35.974.252 Ft


helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


2. §


A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait 20.986.720 Ft-ban hagyja jóvá.


(2) A költségvetési szervek pénzmaradványának alakulását 35.974.252 Ft összegben fogadja el.

3. §


(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §


A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.5. §


Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. E rendelet hatályon kívül helyezi a 2/2016 (II. 19.) önkormányzati rendeletet.
                 Belicza László                                               Pisákné Páll Ilona

                  polgármester                                                 címzetes főjegyző


B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

 forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2016. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

268 685 902

269 563 142

269 563 142

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

101 052 939

114 192 344

114 192 344

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

63 487 934

62 546 566

62 546 566

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

65 157 020

64 009 470

64 009 470

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 264 740

4 586 006

4 586 006

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

34 723 269

24 228 756

24 228 756

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

145 247 918

149 467 806

149 467 806

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

145 247 918

149 467 806

149 467 806

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás
3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


41 092 500

41 092 500

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


40 412 500

40 412 500

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei


680 000

680 000

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás
4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

51 878 000

91 113 228

65 582 483

4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)

43 138 000

44 795 576

44 795 576

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

13 248 000

12 172 482

12 172 482

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

29 890 000

32 623 094

32 623 094

4.2.

Gépjárműadó

6 340 000

17 930 514

17 930 514

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

700 000

1 195 945

1 195 945

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 700 000

27 191 193

1 660 448

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

41 041 004

76 338 011

76 338 011

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


9 557 829

9 557 829

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 488 976

10 841 643

10 841 643

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


12 929 332

12 929 332

5.4.

Tulajdonosi bevételek


4 042 000

4 042 000

5.5.

Ellátási díjak

29 748 035

21 785 241

21 785 241

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8 703 993

14 267 032

14 267 032

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.

Kamatbevételek


302 340

302 340

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.

Egyéb működési bevételek

100 000

2 612 594

2 612 594

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

63 574 216

426 134

426 134

6.1.

Immateriális javak értékesítése
6.2.

Ingatlanok értékesítése

63 574 216

397 000

397 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


29 134

29 134

6.4.

Részesedések értékesítése
6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


2 741 306

2 741 306

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


1 686 930

1 686 930

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


1 054 376

1 054 376

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

9 924 1328.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

9 924 1328.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

580 351 172

630 742 127

605 211 382

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)
10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)


6 327 544

6 327 544

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele


6 327 544

6 327 544

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


9 378 730

9 378 730

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


9 378 730

9 378 730

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása
    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)


15 706 274

15 706 274

    17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

580 351 172

646 448 401

620 917 656


K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2016. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

506 852 824

594 148 885

553 894 672

1.1.

Személyi  juttatások

224 272 679

265 176 216

265 173 125

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

47 472 404

64 032 422

54 436 476

1.3.

Dologi  kiadások

173 304 856

179 979 963

164 097 650

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

24 951 253

37 861 253

23 088 390

1.5

Egyéb működési célú kiadások

36 851 632

47 099 031

47 099 031

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések


4 438 527

4 438 527

1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

25 306 520

26 073 664

26 073 664

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


3 646 100

3 646 100

1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.

   - Kamattámogatások
1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

11 545 112

12 940 740

12 940 740

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

73 498 348

43 875 004

22 624 220

2.1.

Beruházások

60 148 046

40 465 760

20 177 476

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.

Felújítások

10 750 302

809 244

809 244

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2 600 000

2 600 000

1 637 500

2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.

   - Lakástámogatás
2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

2 600 000

2 600 000

1 637 500

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.

Általános tartalék
3.2.

Céltartalék
4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

580 351 172

638 023 889

576 518 892

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)


8 424 512

8 424 512

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


8 424 512

8 424 512

7.3.

 Pénzügyi lízing kiadásai
8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)


8 424 512

8 424 512

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

580 351 172

646 448 401

584 943 404


KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázatforintban

1.

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)


-7 281 762

28 692 490

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)


7 281 762

7 281 762

3.

2016. évi pénzmaradvány (1. sor + 2. sor)35 974 252

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2016. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

204 054 018

202 492 154

209 729 502

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

54 245 339

53 013 678

60 251 026

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

63 487 934

62 546 566

62 546 566

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

65 157 020

64 009 470

64 009 470

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 264 740

4 586 006

4 586 006

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

16 898 985

18 336 434

18 336 434

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

145 247 918

148 541 198

148 541 198

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

145 247 918

148 541 198

148 541 198

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás
3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


41 092 500

41 092 500

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


40 412 500

40 412 500

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei


680 000

680 000

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás
4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

51 878 000

91 113 228

65 582 483

4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)

43 138 000

44 795 576

44 795 576

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

13 248 000

12 172 482

12 172 482

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

29 890 000

32 623 094

32 623 094

4.2.

Gépjárműadó

6 340 000

17 930 514

17 930 514

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

700 000

1 195 945

1 195 945

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 700 000

27 191 193

1 660 448

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

40 941 004

76 143 980

76 143 980

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


9 557 829

9 557 829

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 488 976

10 693 769

10 693 769

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


12 929 332

12 929 332

5.4.

Tulajdonosi bevételek


4 042 000

4 042 000

5.5.

Ellátási díjak

29 748 035

21 785 241

21 785 241

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8 703 993

14 263 590

14 263 590

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.

Kamatbevételek


302 317

302 317

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.

Egyéb működési bevételek


2 569 902

2 569 902

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

63 574 216

426 134

426 134

6.1.

Immateriális javak értékesítése
6.2.

Ingatlanok értékesítése

63 574 216

397 000

397 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


29 134

29 134

6.4.

Részesedések értékesítése
6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


2 741 306

2 741 306

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


1 686 930

1 686 930

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


1 054 376

1 054 376

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

9 924 1328.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

9 924 1328.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

515 619 288

562 550 500

544 257 103

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)
10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)


2 435 764

2 435 764

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele


2 435 764

2 435 764

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


9 378 730

9 378 730

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


9 378 730

9 378 730

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása
    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)


11 814 494

11 814 494

    17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

515 619 288

574 364 994

556 071 597


K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2016. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

442 620 940

523 153 804

490 136 939

1.1.

Személyi  juttatások

185 574 871

225 408 192

225 408 192

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

36 878 835

46 060 359

43 535 090

1.3.

Dologi  kiadások

163 364 349

172 474 469

156 898 558

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

24 951 253

37 861 253

23 088 390

1.5

Egyéb működési célú kiadások

31 851 632

41 349 531

41 206 709

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések


4 438 527

4 438 527

1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

25 306 520

26 073 664

26 073 664

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


3 646 100

3 646 100

1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.

   - Kamattámogatások
1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

6 545 112

7 191 240

7 048 418

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

72 998 348

42 786 678

21 535 894

2.1.

Beruházások

59 648 046

39 377 434

19 089 150

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.

Felújítások

10 750 302

809 244

809 244

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2 600 000

2 600 000

1 637 500

2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.

   - Lakástámogatás
2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

2 600 000

2 600 000

1 637 500

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.

Általános tartalék
3.2.

Céltartalék
4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

515 619 288

565 940 482

511 672 833

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)


8 424 512

8 424 512

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


8 424 512

8 424 512

7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai
8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)


8 424 512

8 424 512

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

515 619 288

574 364 994

520 097 345


KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)


-3 389 982

32 584 270

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)


3 389 982

3 389 982

3.

2016. évi pénzmaradvány (1. sor + 2. sor)35 974 252

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2016. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

5 000 000

5 892 322

5 892 322

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

5 000 000

5 892 322

5 892 322

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás
3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás
4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.

- Vagyoni típusú adók
4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.

Gépjárműadó
4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek
5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.

Készletértékesítés ellenértéke
5.2.

Szolgáltatások ellenértéke
5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.

Tulajdonosi bevételek
5.5.

Ellátási díjak
5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.

Kamatbevételek
5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.

Egyéb működési bevételek
6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.

Immateriális javak értékesítése
6.2.

Ingatlanok értékesítése
6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.

Részesedések értékesítése
6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

5 000 000

5 892 322

5 892 322

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)
10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.

Betétek megszüntetése
    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása
    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
    17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

5 000 000

5 892 322

5 892 322


K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2016. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

5 000 000

5 892 322

5 892 322

1.1.

Személyi  juttatások
1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.

Dologi  kiadások


142 822

142 822

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5

Egyéb működési célú kiadások

5 000 000

5 749 500

5 749 500

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.

   - Kamattámogatások
1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

5 000 000

5 749 500

5 749 500

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.

Beruházások
2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.

Felújítások
2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.

   - Lakástámogatás
2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.

Általános tartalék
3.2.

Céltartalék
4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

5 000 000

5 892 322

5 892 322

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai
8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

5 000 000

5 892 322

5 892 322


KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)
2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2016. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

59 631 884

61 178 666

53 941 318

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

46 807 600

61 178 666

53 941 318

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

12 824 2841.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)


926 608

926 608

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei


926 608

926 608

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás
3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás
4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.

- Vagyoni típusú adók
4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.

Gépjárműadó
4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek
5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

100 000

194 031

194 031

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke
5.2.

Szolgáltatások ellenértéke


147 874

147 874

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.

Tulajdonosi bevételek
5.5.

Ellátási díjak
5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


3 442

3 442

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.

Kamatbevételek


23

23

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.

Egyéb működési bevételek

100 000

42 692

42 692

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.

Immateriális javak értékesítése
6.2.

Ingatlanok értékesítése
6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.

Részesedések értékesítése
6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

59 731 884

62 299 305

55 061 957

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)
10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)


3 891 780

3 891 780

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele


3 891 780

3 891 780

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása
    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)


3 891 780

3 891 780

    17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

59 731 884

66 191 085

58 953 737K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2016. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

59 231 884

65 102 759

57 865 411

1.1.

Személyi  juttatások

38 697 808

39 768 024

39 764 933

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 593 569

17 972 063

10 901 386

1.3.

Dologi  kiadások

9 940 507

7 362 672

7 199 092

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5

Egyéb működési célú kiadások
1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.

   - Kamattámogatások
1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

500 000

1 088 326

1 088 326

2.1.

Beruházások

500 000

1 088 326

1 088 326

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.

Felújítások
2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.

   - Lakástámogatás
2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.

Általános tartalék
3.2.

Céltartalék
4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

59 731 884

66 191 085

58 953 737

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai
8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

59 731 884

66 191 085

58 953 737


KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)


-3 891 780

-3 891 780

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)


3 891 780

3 891 780

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.1. melléklet a 4/2017. (V. 08) önkormányzati rendelethez forintban !


 forintban !

Sor-
szám

Bevételek
Kiadások
Megnevezés

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi módosított előirányzat

2016. évi teljesítés

Megnevezés

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi módosított előirányzat

2016. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

268 685 902

269 563 142

269 563 142

Személyi juttatások

224 272 679

265 176 216

265 173 125

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

145 247 918

149 467 806

149 467 806

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

47 472 404

64 032 422

54 436 476

3.

2.-ból EU-s támogatás
Dologi kiadások

173 304 856

179 979 963

164 097 650

4.

Közhatalmi bevételek

51 878 000

91 113 228

65 582 483

Ellátottak pénzbeli juttatásai

24 951 253

37 861 253

23 088 390

5.

Működési célú átvett pénzeszközök


2 741 306

2 741 306

Egyéb működési célú kiadások

36 851 632

47 099 031

47 099 031

6.

5.-ből EU-s támogatás
Tartalékok
7.

Egyéb működési bevételek

41 041 004

76 338 011

76 338 011

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

506 852 824

589 223 493

563 692 748

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

506 852 824

594 148 885

553 894 672

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.

   Költségvetési maradvány igénybevétele
Likviditási célú hitelek törlesztése
16.

   Vállalkozási maradvány igénybevétele
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.

   Betét visszavonásából származó bevétel
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.

   Egyéb belső finanszírozási bevételek
Kölcsön törlesztése
19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
21.

   Értékpapírok bevételei
22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)
23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

506 852 824

589 223 493

563 692 748

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

506 852 824

594 148 885

553 894 672

24.

Költségvetési hiány:

-

4 925 392

-

Költségvetési többlet:

-

-

9 798 076

25.

Tárgyévi  hiány:

-

4 925 392

-

Tárgyévi  többlet:

-

-

9 798 076
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a 4/2017. (V. 08.) önkormányzati rendelethez forintban !


 forintban !

Sor-
szám

Bevételek
Kiadások
Megnevezés

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi módosított előirányzat

2016. évi teljesítés

Megnevezés

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi módosított előirányzat

2016. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről


41 092 500

41 092 500

Beruházások

60 148 046

40 465 760

20 177 476

2.

1.-ből EU-s támogatás
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.

Felhalmozási bevételek

63 574 216

426 134

426 134

Felújítások

10 750 302

809 244

809 244

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

9 924 1323.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)
Egyéb felhalmozási kiadások

2 600 000

2 600 000

1 637 500

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok
12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

73 498 348

41 518 634

41 518 634

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

73 498 348

43 875 004

22 624 220

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)


15 706 274

15 706 274

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.

Költségvetési maradvány igénybevétele


6 327 544

6 327 544

Hitelek törlesztése
15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.

Betét visszavonásából származó bevétel
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.

Értékpapír értékesítése
Kölcsön törlesztése
18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek - Államháztartáson belüli megelőlegezés


9 378 730

9 378 730

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése


8 424 512

8 424 512

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )
Betét elhelyezése
20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Pénzügyi lízing kiadásai
21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.

Értékpapírok kibocsátása
24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)


15 706 274

15 706 274

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)


8 424 512

8 424 512

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

73 498 348

57 224 908

57 224 908

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

73 498 348

52 299 516

31 048 732

27.

Költségvetési hiány:

-

2 356 370

-

Költségvetési többlet:

-

-

18 894 414

28.

Tárgyévi  hiány:

-

-

-

Tárgyévi  többlet:

-

-

-Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

3. melléklet a 4/2017. (V. 08.) önkormányzati rendelethez


 forintban !

Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2015. XII.31-ig

2016. évi módosított előirányzat

2016. évi teljesítés

Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

START közmunkaprogram - tárgyi eszköz beszerzések (létra talicska, kapa, láncfűrész, útőr programhoz kerékpár és utánfutó, faipari esztergagép, flex, gyalu, fúrógép, hátipermetező, rotációs kapa, földkanál, raklapvilla, joystic MTZ-hez)

10 107 917

2016


10 107 917

10 107 917

10 107 917

Községgazdálkodás - tárgyi eszköz beszerzések (porszívó, irodai szék, koktélasztal, térfigyelő kamerarendszer)

5 173 822

2016


25 462 106

5 173 822

5 173 822

Dr. Erdész Sándor Könyvtár - tárgyi eszköz beszerzések ( szekrénysor, olajradiátor, hősugárzó)

510 040

2016


510 040

510 040

510 040

Közművelődés - tárgyi eszköz beszerzések (Nikon objektív, hangfal mikrofon szettel, Develop másológép, Epson nyomtató, hangtechnikai tárolószekrény, mikrofon állvány)

909 994

2016


909 994

909 994

909 994

Önkormányzati Konyha - tárgyi eszköz beszerzések (egyedi konyhabútor, mosogató, sütőkemence)

2 047 553

2016


2 047 553

2 047 553

2 047 553

Védőnői Szolgálat - tárgyi eszköz beszerzések (létra, mérleg)

16 280

2016


16 280

16 280

16 280

Ülésmagasító autóbuszba

18 000

2016


18 000

18 000

18 000

Polgármesteri Hivatal - tárgyi eszköz beszerzések (számítógép, Salgó polcrendszer irattárba)

1 088 326

2016


1 088 326

1 088 326

1 088 326

Ficánka Egységes Óvoda és Bölcsőde - tárgyi eszköz beszerzések (nyomtató, Bosch szeletelő, USB/CD hordozható lejátszó)

305 544

2016


305 544

305 544

305 544


ÖSSZESEN:

20 177 47640 465 760

20 177 476

20 177 476
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

4. melléklet a 4/2017. (V. 08.) önkormányzati rendelethez


  forintban !

Felújítás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2015. XII.31-ig

2016. évi módosított előirányzat

2016. évi teljesítés

Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Dr. Erdész Sándor Könyvtár számítógépekhez könyvtár katalógus program vásárlás

809 244

2016


809 244

809 244

809 244ÖSSZESEN:

809 244809 244

809 244

809 244
5.1. melléklet a 4/2017. (V. 08.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

268 685 902

269 563 142

269 563 142

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

101 052 939

114 192 344

114 192 344

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

63 487 934

62 546 566

62 546 566

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

65 157 020

64 009 470

64 009 470

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 264 740

4 586 006

4 586 006

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

34 723 269

24 228 756

24 228 756

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

145 247 918

149 467 806

149 467 806

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

145 247 918

149 467 806

149 467 806

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás
3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


41 092 500

41 092 500

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


40 412 500

40 412 500

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei


680 000

680 000

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás
4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

51 878 000

91 113 228

65 582 483

4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)

43 138 000

44 795 576

44 795 576

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

13 248 000

12 172 482

12 172 482

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

29 890 000

32 623 094

32 623 094

4.2.

Gépjárműadó

6 340 000

17 930 514

17 930 514

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

700 000

1 195 945

1 195 945

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 700 000

27 191 193

1 660 448

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

41 041 004

76 338 011

76 338 011

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


9 557 829

9 557 829

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 488 976

10 841 643

10 841 643

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


12 929 332

12 929 332

5.4.

Tulajdonosi bevételek


4 042 000

4 042 000

5.5.

Ellátási díjak

29 748 035

21 785 241

21 785 241

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8 703 993

14 267 032

14 267 032

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.

Kamatbevételek


302 340

302 340

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.

Egyéb működési bevételek

100 000

2 612 594

2 612 594

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

63 574 216

426 134

426 134

6.1.

Immateriális javak értékesítése
6.2.

Ingatlanok értékesítése

63 574 216

397 000

397 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


29 134

29 134

6.4.

Részesedések értékesítése
6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


2 741 306

2 741 306

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


1 686 930

1 686 930

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


1 054 376

1 054 376

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

9 924 1328.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

9 924 1328.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

580 351 172

630 742 127

605 211 382

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)
10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)


6 327 544

6 327 544

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele


6 327 544

6 327 544

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


9 378 730

9 378 730

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


9 378 730

9 378 730

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása
    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)


15 706 274

15 706 274

    17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

580 351 172

646 448 401

620 917 656Kiadások

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

506 852 824

594 148 885

553 894 672

1.1.

Személyi  juttatások

224 272 679

265 176 216

265 173 125

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

47 472 404

64 032 422

54 436 476

1.3.

Dologi  kiadások

173 304 856

179 979 963

164 097 650

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

24 951 253

37 861 253

23 088 390

1.5

Egyéb működési célú kiadások

36 851 632

47 099 031

47 099 031

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések


4 438 527

4 438 527

1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

25 306 520

26 073 664

26 073 664

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


3 646 100

3 646 100

1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.

   - Kamattámogatások
1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

11 545 112

12 940 740

12 940 740

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

73 498 348

43 875 004

22 624 220

2.1.

Beruházások

60 148 046

40 465 760

20 177 476

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.

Felújítások

10 750 302

809 244

809 244

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2 600 000

2 600 000

1 637 500

2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.

   - Lakástámogatás
2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

2 600 000

2 600 000

1 637 500

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.

Általános tartalék
3.2.

Céltartalék
4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

580 351 172

638 023 889

576 518 892

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)


8 424 512

8 424 512

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


8 424 512

8 424 512

7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai
8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)


8 424 512

8 424 512

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

580 351 172

646 448 401

584 943 404


Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)


200

205

205

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


156

141

141
5.2. melléklet a 4/2017. (V. 08.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat
megnevezése

Kötelező feladatok

02forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

204 054 018

202 492 154

209 729 502

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

54 245 339

53 013 678

60 251 026

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

63 487 934

62 546 566

62 546 566

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

65 157 020

64 009 470

64 009 470

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 264 740

4 586 006

4 586 006

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

16 898 985

18 336 434

18 336 434

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

145 247 918

148 541 198

148 541 198

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

145 247 918

148 541 198

148 541 198

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás
3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


41 092 500

41 092 500

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


40 412 500

40 412 500

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei


680 000

680 000

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás
4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

51 878 000

91 113 228

65 582 483

4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)

43 138 000

44 795 576

44 795 576

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

13 248 000

12 172 482

12 172 482

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

29 890 000

32 623 094

32 623 094

4.2.

Gépjárműadó

6 340 000

17 930 514

17 930 514

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

700 000

1 195 945

1 195 945

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 700 000

27 191 193

1 660 448

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

40 941 004

76 143 980

76 143 980

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


9 557 829

9 557 829

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 488 976

10 693 769

10 693 769

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


12 929 332

12 929 332

5.4.

Tulajdonosi bevételek


4 042 000

4 042 000

5.5.

Ellátási díjak

29 748 035

21 785 241

21 785 241

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8 703 993

14 263 590

14 263 590

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.

Kamatbevételek


302 317

302 317

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.

Egyéb működési bevételek


2 569 902

2 569 902

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

63 574 216

426 134

426 134

6.1.

Immateriális javak értékesítése
6.2.

Ingatlanok értékesítése

63 574 216

397 000

397 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


29 134

29 134

6.4.

Részesedések értékesítése
6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


2 741 306

2 741 306

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


1 686 930

1 686 930

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


1 054 376

1 054 376

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

9 924 1328.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

9 924 1328.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

515 619 288

562 550 500

544 257 103

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)
10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)


2 435 764

2 435 764

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele


2 435 764

2 435 764

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


9 378 730

9 378 730

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


9 378 730

9 378 730

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása
    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)


11 814 494

11 814 494

    17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

515 619 288

574 364 994

556 071 597


Kiadások

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

442 620 940

523 153 804

490 136 939

1.1.

Személyi  juttatások

185 574 871

225 408 192

225 408 192

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

36 878 835

46 060 359

43 535 090

1.3.

Dologi  kiadások

163 364 349

172 474 469

156 898 558

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

24 951 253

37 861 253

23 088 390

1.5

Egyéb működési célú kiadások

31 851 632

41 349 531

41 206 709

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések


4 438 527

4 438 527

1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

25 306 520

26 073 664

26 073 664

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


3 646 100

3 646 100

1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.

   - Kamattámogatások
1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

6 545 112

7 191 240

7 048 418

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

72 998 348

42 786 678

21 535 894

2.1.

Beruházások

59 648 046

39 377 434

19 089 150

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.

Felújítások

10 750 302

809 244

809 244

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2 600 000

2 600 000

1 637 500

2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.

   - Lakástámogatás
2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

2 600 000

2 600 000

1 637 500

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.

Általános tartalék
3.2.

Céltartalék
4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

515 619 288

565 940 482

511 672 833

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)


8 424 512

8 424 512

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


8 424 512

8 424 512

7.4.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.

 Pénzügyi lízing kiadásai
8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)


8 424 512

8 424 512

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

515 619 288

574 364 994

520 097 345


Éves engedélyezett létszám előirányzat  (fő)


192

187

187

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


156

141

1415.3. melléklet a 4/2017. (V. 08.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat
megnevezése

Önként vállalt feladatok

03forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

5 000 000

5 892 322

5 892 322

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

5 000 000

5 892 322

5 892 322

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás
3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás
4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.

- Vagyoni típusú adók
4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.

Gépjárműadó
4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek
5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.

Készletértékesítés ellenértéke
5.2.

Szolgáltatások ellenértéke
5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.

Tulajdonosi bevételek
5.5.

Ellátási díjak
5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.

Kamatbevételek
5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.

Egyéb működési bevételek
6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.

Immateriális javak értékesítése
6.2.

Ingatlanok értékesítése
6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.

Részesedések értékesítése
6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

5 000 000

5 892 322

5 892 322

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)
10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.

Betétek megszüntetése
    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása
    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
    17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

5 000 000

5 892 322

5 892 322Kiadások

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

5 000 000

5 892 322

5 892 322

1.1.

Személyi  juttatások
1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.

Dologi  kiadások


142 822

142 822

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5

Egyéb működési célú kiadások

5 000 000

5 749 500

5 749 500

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.

   - Kamattámogatások
1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

5 000 000

5 749 500

5 749 500

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.

Beruházások
2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.

Felújítások
2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.

   - Lakástámogatás
2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.

Általános tartalék
3.2.

Céltartalék
4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

5 000 000

5 892 322

5 892 322

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.

 Pénzügyi lízing kiadásai
8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

5 000 000

5 892 322

5 892 322


Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


5.4. melléklet a 4/2017. (V. 08.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat
megnevezése

Államigazgatási feladatok

04forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

59 631 884

61 178 666

53 941 318

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

46 807 600

61 178 666

53 941 318

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

12 824 2841.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)


926 608

926 608

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei


926 608

926 608

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás
3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás
4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.

- Vagyoni típusú adók
4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.

Gépjárműadó
4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek
5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

100 000

194 031

194 031

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke
5.2.

Szolgáltatások ellenértéke


147 874

147 874

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.

Tulajdonosi bevételek
5.5.

Ellátási díjak
5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


3 442

3 442

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.

Kamatbevételek


23

23

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.

Egyéb működési bevételek

100 000

42 692

42 692

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.

Immateriális javak értékesítése
6.2.

Ingatlanok értékesítése
6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.

Részesedések értékesítése
6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

59 731 884

62 299 305

55 061 957

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)
10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)


3 891 780

3 891 780

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele


3 891 780

3 891 780

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása
    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)


3 891 780

3 891 780

    17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

59 731 884

66 191 085

58 953 737Kiadások

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

59 231 884

65 102 759

57 865 411

1.1.

Személyi  juttatások

38 697 808

39 768 024

39 764 933

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 593 569

17 972 063

10 901 386

1.3.

Dologi  kiadások

9 940 507

7 362 672

7 199 092

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5

Egyéb működési célú kiadások
1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.

   - Kamattámogatások
1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

500 000

1 088 326

1 088 326

2.1.

Beruházások

500 000

1 088 326

1 088 326

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.

Felújítások
2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.

   - Lakástámogatás
2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.

Általános tartalék
3.2.

Céltartalék
4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

59 731 884

66 191 085

58 953 737

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.

 Pénzügyi lízing kiadásai
8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

59 731 884

66 191 085

58 953 737


Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)


13

13

13

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6.1. melléklet a 4/2017. (V. 08.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Polgármesteri /közös/ hivatal

02

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

100 000

194 031

194 031

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke
1.2.

Szolgáltatások ellenértéke


147 874

147 874

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.

Tulajdonosi bevételek
1.5.

Ellátási díjak
1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


3 442

3 442

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.

Kamatbevételek


23

23

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.

Egyéb működési bevételek

100 000

42 692

42 692

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)


926 608

926 608

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


926 608

926 608

2.4.

 - 2.3-ból EU-s támogatás
3.

Közhatalmi bevételek
4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.

- 4.2-ből EU-s támogatás
5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.

Immateriális javak értékesítése
5.2.

Ingatlanok értékesítése
5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.

Működési célú átvett pénzeszközök
7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

100 000

1 120 639

1 120 639

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

59 631 884

65 070 446

65 070 446

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

59 631 884

61 178 666

61 178 666

9.4.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele


3 891 780

3 891 780

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

59 731 884

66 191 085

66 191 085
Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

59 231 884

65 102 759

57 865 411

1.1.

Személyi  juttatások

38 697 808

39 768 024

39 764 933

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 593 569

17 972 063

10 901 386

1.3.

Dologi  kiadások

9 940 507

7 362 672

7 199 092

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.

Egyéb működési célú kiadások
2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

500 000

1 088 326

1 088 326

2.1.

Beruházások
2.2.

Felújítások

500 000

1 088 326

1 088 326

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.

 - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

59 731 884

66 191 085

58 953 737


Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)


13

13

13

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)6.2. melléklet a 4/2017. (V. 08.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Polgármesteri /közös/ hivatal

02

Feladat
megnevezése

Államigazgatási feladatok

04forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

100 000

194 031

194 031

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke
1.2.

Szolgáltatások ellenértéke


147 874

147 874

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.

Tulajdonosi bevételek
1.5.

Ellátási díjak
1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


3 442

3 442

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.

Kamatbevételek


23

23

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.

Egyéb működési bevételek

100 000

42 692

42 692

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)


926 608

926 608

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


926 608

926 608

2.4.

 - 2.3-ból EU-s támogatás
3.

Közhatalmi bevételek
4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.

- 4.2-ből EU-s támogatás
5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.

Immateriális javak értékesítése
5.2.

Ingatlanok értékesítése
5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.

Működési célú átvett pénzeszközök
7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

100 000

1 120 639

1 120 639

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

59 631 884

65 070 446

65 070 446

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

59 631 884

61 178 666

61 178 666

9.4.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele


3 891 780

3 891 780

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

59 731 884

66 191 085

66 191 085
Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

59 231 884

65 102 759

57 865 411

1.1.

Személyi  juttatások

38 697 808

39 768 024

39 764 933

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 593 569

17 972 063

10 901 386

1.3.

Dologi  kiadások

9 940 507

7 362 672

7 199 092

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.

Egyéb működési célú kiadások
2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

500 000

1 088 326

1 088 326

2.1.

Beruházások
2.2.

Felújítások

500 000

1 088 326

1 088 326

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.

 - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

59 731 884

66 191 085

58 953 737


Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)


13

13

13

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
7.1. melléklet a 4/2017. (V. 08.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési szerv I. Önkormányzat

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

40 941 004

76 143 961

76 143 961

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke


9 557 829

9 557 829

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 488 976

10 693 769

10 693 769

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


12 929 332

12 929 332

1.4.

Tulajdonosi bevételek


4 042 000

4 042 000

1.5.

Ellátási díjak

29 748 035

21 785 241

21 785 241

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8 703 993

14 263 590

14 263 590

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.

Kamatbevételek


302 315

302 315

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.

Egyéb működési bevételek


2 569 885

2 569 885

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

145 247 918

148 541 198

148 541 198

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

145 247 918

148 541 198

148 541 198

2.4.

 - 2.3.-ból EU-s támogatás
3.

Közhatalmi bevételek

51 878 000

91 113 228

65 582 483

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)


41 092 500

41 092 500

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


41 092 500

41 092 500

4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

63 574 216

426 134

426 134

5.1.

Immateriális javak értékesítése
5.2.

Ingatlanok értékesítése

63 574 216

397 000

397 000

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


29 134

29 134

6.

Működési célú átvett pénzeszközök +Önkormányzat működési támogatása

268 685 902

272 304 448

272 304 448

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9 924 1328.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

580 251 172

629 621 469

604 090 724

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)


9 378 730

9 378 730

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.

Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről
9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
9.4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


9 378 730

9 378 730

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

580 251 172

639 000 199

613 469 454
Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

508 596 484

588 094 553

557 611 957

1.1.

Személyi  juttatások

141 710 707

181 555 113

181 555 113

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 035 510

31 566 526

31 566 526

1.3.

Dologi  kiadások

159 832 349

168 899 321

153 189 588

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

24 951 253

37 861 253

23 088 390

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

157 066 665

168 212 340

168 212 340

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

71 654 688

50 905 646

29 654 862

2.1.

Beruházások

58 977 486

39 071 890

18 783 606

2.2.

Felújítások

10 077 202

809 244

809 244

2.3.

Egyéb finanszírozási célú kiadások

2 600 000

11 024 512

10 062 012

2.4.

 - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

580 251 172

639 000 199

587 266 819


Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)


172

177

177

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


156

141

141
7.1.1. melléklet a 4/2017. (V. 08.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési szerv I. Önkormányzat

03

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok

02forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

40 941 004

76 143 961

76 143 961

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke


9 557 829

9 557 829

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 488 976

10 693 769

10 693 769

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


12 929 332

12 929 332

1.4.

Tulajdonosi bevételek


4 042 000

4 042 000

1.5.

Ellátási díjak

29 748 035

21 785 241

21 785 241

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8 703 993

14 263 590

14 263 590

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.

Kamatbevételek


302 315

302 315

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.

Egyéb működési bevételek


2 569 885

2 569 885

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

145 247 918

148 541 198

148 541 198

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

145 247 918

148 541 198

148 541 198

2.4.

 - 2.3.-ból EU-s támogatás
3.

Közhatalmi bevételek

51 878 000

91 113 228

65 582 483

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)


41 092 500

41 092 500

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


41 092 500

41 092 500

4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

63 574 216

426 134

426 134

5.1.

Immateriális javak értékesítése
5.2.

Ingatlanok értékesítése

63 574 216

397 000

397 000

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


29 134

29 134

6.

Működési célú átvett pénzeszközök - Önkormányzat működési támogatása

263 685 902

266 412 126

266 412 126

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9 924 1328.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

575 251 172

623 729 147

598 198 402

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)


9 378 730

9 378 730

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.

Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről
9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
9.4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


9 378 730

9 378 730

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

575 251 172

633 107 877

607 577 132
Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

503 596 484

582 202 231

551 719 635

1.1.

Személyi  juttatások

141 710 707

181 555 113

181 555 113

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 035 510

31 566 526

31 566 526

1.3.

Dologi  kiadások

159 832 349

168 756 499

153 046 766

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

24 951 253

37 861 253

23 088 390

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

152 066 665

162 462 840

162 462 840

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

71 654 688

50 905 646

29 654 862

2.1.

Beruházások

58 977 486

39 071 890

18 783 606

2.2.

Felújítások

10 077 202

809 244

809 244

2.3.

Egyéb finanszírozási célú kiadások

2 600 000

11 024 512

10 062 012

2.4.

 - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

575 251 172

633 107 877

581 374 497


Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)


177

172

172

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


156

141

141
7.1.2. melléklet a 4/2017. (V. 08.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési szerv I. Önkormányzat (Szervezetek támogatása)

03

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok

03forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.

Készletértékesítés ellenértéke
1.2.

Szolgáltatások ellenértéke
1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.

Tulajdonosi bevételek
1.5.

Ellátási díjak
1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.

Kamatbevételek
1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.

Egyéb működési bevételek
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.

 - 2.3.-ból EU-s támogatás
3.

Közhatalmi bevételek
4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.

Immateriális javak értékesítése
5.2.

Ingatlanok értékesítése
5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.

Működési célú átvett pénzeszközök

5 000 000

5 892 322

5 892 322

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

5 000 000

5 892 322

5 892 322

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.

Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről
9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

5 000 000

5 892 322

5 892 322
Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

5 000 000

5 892 322

5 892 322

1.1.

Személyi  juttatások
1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.

Dologi  kiadások


142 822

142 822

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.

Egyéb működési célú kiadások

5 000 000

5 749 500

5 749 500

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.

Beruházások
2.2.

Felújítások
2.3.

Egyéb finanszírozási célú kiadások
2.4.

 - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

5 000 000

5 892 322

5 892 322


Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
7.2. melléklet a 4/2017. (V. 08.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési szerv II. Polgármesteri Hivatal

04

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

100 000

194 031

194 031

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke
1.2.

Szolgáltatások ellenértéke


147 874

147 874

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.

Tulajdonosi bevételek
1.5.

Ellátási díjak
1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


3 442

3 442

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.

Kamatbevételek


23

23

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.

Egyéb működési bevételek

100 000

42 692

42 692

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)


926 608

926 608

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


926 608

926 608

2.4.

 - 2.3.-ból EU-s támogatás
3.

Közhatalmi bevételek
4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.

Immateriális javak értékesítése
5.2.

Ingatlanok értékesítése
5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.

Működési célú átvett pénzeszközök
7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

100 000

1 120 639

1 120 639

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

59 631 884

65 070 446

65 070 446

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.

Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről
9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

59 631 884

61 178 666

61 178 666

9.4.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele


3 891 780

3 891 780

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

59 731 884

66 191 085

66 191 085Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

59 231 884

65 102 759

57 865 411

1.1.

Személyi  juttatások

38 697 808

39 768 024

39 764 933

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 593 569

17 972 063

10 901 386

1.3.

Dologi  kiadások

9 940 507

7 362 672

7 199 092

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.

Egyéb működési célú kiadások
2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

500 000

1 088 326

1 088 326

2.1.

Beruházások
2.2.

Felújítások

500 000

1 088 326

1 088 326

2.3.

Egyéb finanszírozási célú kiadások
2.4.

 - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

59 731 884

66 191 085

58 953 737


Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)


13

13

13

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
7.2.1. melléklet a 4/2017. (V. 08.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési szerv II. Polgármesteri Hivatal

04

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok

04forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

100 000

194 031

194 031

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke
1.2.

Szolgáltatások ellenértéke


147 874

147 874

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.

Tulajdonosi bevételek
1.5.

Ellátási díjak
1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


3 442

3 442

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.

Kamatbevételek


23

23

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.

Egyéb működési bevételek

100 000

42 692

42 692

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)


926 608

926 608

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


926 608

926 608

2.4.

 - 2.3.-ból EU-s támogatás
3.

Közhatalmi bevételek
4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.

Immateriális javak értékesítése
5.2.

Ingatlanok értékesítése
5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.

Működési célú átvett pénzeszközök
7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

100 000

1 120 639

1 120 639

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

59 631 884

65 070 446

65 070 446

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.

Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről
9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

59 631 884

61 178 666

61 178 666

9.4.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele


3 891 780

3 891 780

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

59 731 884

66 191 085

66 191 085Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

59 231 884

65 102 759

57 865 411

1.1.

Személyi  juttatások

38 697 808

39 768 024

39 764 933

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 593 569

17 972 063

10 901 386

1.3.

Dologi  kiadások

9 940 507

7 362 672

7 199 092

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.

Egyéb működési célú kiadások
2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

500 000

1 088 326

1 088 326

2.1.

Beruházások
2.2.

Felújítások

500 000

1 088 326

1 088 326

2.3.

Egyéb finanszírozási célú kiadások
2.4.

 - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

59 731 884

66 191 085

58 953 737


Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)


13

13

13

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


7.3. melléklet a 4/2017. (V. 08.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési szerv III. Ficánka Egységes Óvoda és Bölcsőde

05

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)


19

19

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke
1.2.

Szolgáltatások ellenértéke
1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.

Tulajdonosi bevételek
1.5.

Ellátási díjak
1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.

Kamatbevételek


2

2

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.

Egyéb működési bevételek


17

17

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.

 - 2.3.-ból EU-s támogatás
3.

Közhatalmi bevételek
4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.

Immateriális javak értékesítése
5.2.

Ingatlanok értékesítése
5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.

Működési célú átvett pénzeszközök
7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)


19

19

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

60 583 149

62 370 407

62 370 407

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.

Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről
9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

60 583 149

59 934 643

59 934 643

9.4.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele


2 435 764

2 435 764

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

60 583 149

62 370 426

62 370 426Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

59 239 489

62 064 882

59 530 613

1.1.

Személyi  juttatások

43 864 164

43 853 079

43 853 079

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 843 325

14 493 833

11 968 564

1.3.

Dologi  kiadások

3 532 000

3 717 970

3 708 970

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.

Egyéb működési célú kiadások
2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

1 343 660

305 544

305 544

2.1.

Beruházások

670 560

305 544

305 544

2.2.

Felújítások

673 1002.3.

Egyéb finanszírozási célú kiadások
2.4.

 - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

60 583 149

62 370 426

59 836 157


Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)


15

15

15

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
7.3.1. melléklet a 4/2017. (V. 08.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési szerv III. Ficánka Egységes Óvoda és Bölcsőde

05

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok

02forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)


19

19

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke
1.2.

Szolgáltatások ellenértéke
1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.

Tulajdonosi bevételek
1.5.

Ellátási díjak
1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.

Kamatbevételek


2

2

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.

Egyéb működési bevételek


17

17

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.

 - 2.3.-ból EU-s támogatás
3.

Közhatalmi bevételek
4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.

Immateriális javak értékesítése
5.2.

Ingatlanok értékesítése
5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.

Működési célú átvett pénzeszközök
7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)


19

19

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

60 583 149

62 370 407

62 370 407

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.

Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről
9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

60 583 149

59 934 643

59 934 643

9.4.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele


2 435 764

2 435 764

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

60 583 149

62 370 426

62 370 426Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

59 239 489

62 064 882

59 530 613

1.1.

Személyi  juttatások

43 864 164

43 853 079

43 853 079

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 843 325

14 493 833

11 968 564

1.3.

Dologi  kiadások

3 532 000

3 717 970

3 708 970

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.

Egyéb működési célú kiadások
2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

1 343 660

305 544

305 544

2.1.

Beruházások

670 560

305 544

305 544

2.2.

Felújítások

673 1002.3.

Egyéb finanszírozási célú kiadások
2.4.

 - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

60 583 149

62 370 426

59 836 157


Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)


15

15

15

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
 forintban !

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyottból működési

Jóváhagyottból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata

26 128 139


26 128 139

20 125 559

6 002 580

2.

Kállósemjéni Polgármesteri Hivatal

5 061 078


5 061 078

5 061 078


3.

Ficánka Egységes Óvoda és Bölcsőde

4 785 035


4 785 035

4 785 035


4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.Összesen:

35 974 252


35 974 252

29 971 672

6 002 580


KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


a 2016. évi pénzmaradvány felosztása
1. Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata összesített pénzmaradványának tartalma:


adatok Ft-ban


A.    Záró pénzkészlet:

115 246 621

B.     Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege:

0

C.     Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összesen:

69 893 639

D.    Előző év(ek) ben képzett tartalékok maradványa:

0

E.     Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa:          

0

F.      Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:

45 352 982

G.    Finanszírozásból származó korrekciók:

9 378 730

H.    Pénzmaradványt terhelő elvonások:

0

I.       Költségvetési pénzmaradvány:

35 974 252

J.       Módosított pénzmaradvány:

35 974 252


2.   Az 1. pontban szereplő pénzmaradvány felosztását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 


Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:

29 971 672


Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata:

20 125 559

Bér + Járulék kiadások:

19 847 236

Dologi kiadások:

278 323


Kállósemjéni Polgármesteri Hivatal

5 061 078

Bér + Járulék kiadások:

5 061 078


Ficánka Egységes Óvoda és Bölcsőde

4 785 035

Bér + Járulék kiadások:

4 785 035Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:

6 002 580

Szociális tűzifa:

4 648 200

Beruházás:

1 354 380

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2015. évi tény

2016. évi

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

E

F

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

261 113

269 563 142

269 563 142

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

101 642

114 192 344

114 192 344

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

56 771

62 546 566

62 546 566

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

71 212

64 009 470

64 009 470

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 655

4 586 006

4 586 006

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

26 833

24 228 756

24 228 756

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

174 896

149 467 806

149 467 806

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

174 896

149 467 806

149 467 806

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás
3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

1 033 132

41 092 500

41 092 500

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

473

40 412 500

40 412 500

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

1 032 659

680 000

680 000

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

1 024 6694.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

50 549

91 113 228

65 582 483

4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)

38 813

44 795 576

44 795 576

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

11 520

12 172 482

12 172 482

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

27 293

32 623 094

32 623 094

4.2.

Gépjárműadó

7 568

17 930 514

17 930 514

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

2 809

1 195 945

1 195 945

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 359

27 191 193

1 660 448

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

74 826

76 338 011

76 338 011

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

8 715

9 557 829

9 557 829

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

11 630

10 841 643

10 841 643

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

7 808

12 929 332

12 929 332

5.4.

Tulajdonosi bevételek


4 042 000

4 042 000

5.5.

Ellátási díjak

25 367

21 785 241

21 785 241

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

15 422

14 267 032

14 267 032

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.

Kamatbevételek

852

302 340

302 340

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

515.10.

Egyéb működési bevételek

4 981

2 612 594

2 612 594

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

602

426 134

426 134

6.1.

Immateriális javak értékesítése
6.2.

Ingatlanok értékesítése


397 000

397 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

602

29 134

29 134

6.4.

Részesedések értékesítése
6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 376

2 741 306

2 741 306

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


1 686 930

1 686 930

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 376

1 054 376

1 054 376

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

12 4248.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

12 4248.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 608 918

630 742 127

605 211 382

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+…+10.3.)

47 79010.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

47 790   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

86 959

6 327 544

6 327 544

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

86 959

6 327 544

6 327 544

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

8 425

9 378 730

9 378 730

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

8 425

9 378 730

9 378 730

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása
    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

143 174

15 706 274

15 706 274

    17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

1 752 092

646 448 401

620 917 656
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

 forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2015. évi tény

2016. évi

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

E

F

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

816 400

594 148 885

553 894 672

1.1.

Személyi  juttatások

296 019

265 176 216

265 173 125

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

58 681

64 032 422

54 436 476

1.3.

Dologi  kiadások

390 219

179 979 963

164 097 650

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

28 976

37 861 253

23 088 390

1.5

Egyéb működési célú kiadások

42 505

47 099 031

47 099 031

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

3 090

4 438 527

4 438 527

1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

25 199

26 073 664

26 073 664

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1 197

3 646 100

3 646 100

1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.

   - Kamattámogatások
1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

13 019

12 940 740

12 940 740

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

833 124

43 875 004

22 624 220

2.1.

Beruházások

830 552

40 465 760

20 177 476

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

829 9202.3.

Felújítások

2 572

809 244

809 244

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások


2 600 000

1 637 500

2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.

   - Lakástámogatás
2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


2 600 000

1 637 500

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.

Általános tartalék
3.2.

Céltartalék
4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

1 649 524

638 023 889

576 518 892

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

88 7905.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

88 7906.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7 450

8 424 512

8 424 512

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 450

8 424 512

8 424 512

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai
8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

96 240

8 424 512

8 424 512

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

1 745 764

646 448 401

584 943 404

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2016. december 31-én

2. tájékoztató tábla a 4/2017. (V. 08.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban!

Sor-szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások
2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.

TB alapokkal szembeni tartozás
5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.

Szállítói tartozás
7.

Egyéb adósság - Támogatást megelőlegező hitel
Belföldi összesen:
II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók
2.

Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:


 Ezer forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcím

Tervezett

Tényleges

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

452

581

6.

-ebből:            Építményadó7.

Telekadó8.

Magánszemélyek kommunális adója9.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után10.

Idegenforgalmi adó épület után11.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

452

581

12.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

120

326

13.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség14.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség15.

Egyéb kedvezmény16.

Egyéb kölcsön elengedése17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Összesen:

572

907


A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

 forintban!

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Tervezett
(E Ft)

Tényleges
(E Ft)

1.

Kállósemjéni Polgárőr Egyesület

üzemanyag támogatás


142 822

2.

Kállósemjéni Polgárőr Egyesület

pályázathoz önerő biztosítása


99 000

3.

Sze-Va Team LS. Kft.

támogatás Nemzeti Vágtán való részvételhez


100 000

4.

Kállósemjéni Sportegyesület

működési támogatás


4 780 500

5.

Péterhalom Fejlődéséért Egyesület

működési támogatás


50 000

6.

Nőszirom Egyesület

működési támogatás


50 000

7.

Honvédsuli

működési támogatás


100 000

8.

Pro-Arte Munkács civil szervezet

működési támogatás


100 000

9.

Nyíri Alapfokú Művészeti Szakiskola

működési támogatás


470 000

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:5 892 322


VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.
Adatok: ezer forintban!


ESZKÖZÖK

Sorszám

Nettó

Könyv szerinti

Becsültállományi érték


A

B

C

D

E


 I. Immateriális javak

01.

22 496

22 496II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

2 280 556

2 280 5561. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok   (04+05+06+07)

03.

2 171 776

2 171 7761.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

663 757

663 7571.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
       vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

1 347 700

1 347 7001.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok - forgalomképes

07.

160 319

160 3192. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

108 780

108 7802.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
       felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

108 780

108 7802.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
       értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

100

1001. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

100

1001.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

100

1001.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
       megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
       eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
     (01+02+28+44)

45.

2 303 152

2 303 152I. Készletek

46.

1 178

1 178II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

1 178

1 178I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

429

429III. Forintszámlák

51.

114 818

114 818IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

115 247

115 247I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

99 486

99 486II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

99 486

99 486I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

8 932

8 932II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
     eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

8 932

8 932F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

278

278ESZKÖZÖK ÖSSZESEN  (45+48+53+57+60+61)

62.

2 528 273

2 528 273VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról


2016. évAdatok: ezer forintban!


FORRÁSOK

Sorszám

állományi
értékA

B

C


I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

1 556 749  


II. Nemzeti vagyon változásai

02.III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

22 956  


IV. Felhalmozott eredmény

04.

-314 378  


V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

65 954  


G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

1 331 281  


I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

8 875  


II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

9 379  


III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

52 286  


H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

70 540  


I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

1 126 452  


FORRÁSOK ÖSSZESEN  (07+11+12+13)

14.

2 528 273  
VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2016.

Megnevezés

Sorszám

Mennyiség
(db)

Értéke
(E Ft)

A

B

C

D

„0”-ra leírt eszközök

1.Használatban lévő kisértékű immateriális javak

2.Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

3.Készletek

4.01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

5.


  

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

6.Bérbe vett befektetett eszközök

7.Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

8. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

9. 02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

10.


  

 Bérbe vett készletek

11. Letétbe bizományba átvett készletek

12. Intervenciós készletek

13.Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

14.


  

Közgyűjtemény

15. Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16. Régészeti lelet

17. Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.

29119.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):


  

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök


6. tájékoztató tábla a 4/2017.(V. 08.)  önkormányzati rendelethez
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
Sor-szám

Megnevezés

Összeg  ( Ft )

1.

Pénzkészlet 2016. január 1-jén
ebből:

34 361 638

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

32 886 848

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

1 474 790

4.

Bevételek   ( + )

923 876 538

5.

Kiadások    ( - )

842 991 555

6.

Záró pénzkészlet 2016. december 31-én
ebből:

115 246 621

7.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

114 818 491

8.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

428 130
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 4/2017. (V. 08.)

zárszámadási rendeletének indokolása


A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 2016. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadása elkészült.

I.

BEVEZETŐ


Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. 02. 19-én fogadta el az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában módosításra került.


Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait a 2016. évben is el tudta látni, valamint intézményei (Polgármesteri Hivatal, Ficánka Egységes Óvoda és Bölcsőde, Dr. Erdész Sándor Könyvtár, Védőnői Szolgálat) működését is biztosítani tudta.


Az önkormányzat Képviselő-testülete és az intézmények is nagy hangsúlyt helyeztek a különböző pályázati lehetőségek feltárására, ezzel is elősegítve a működési és fejlesztési források növelését. Önkormányzatunk az előző évekhez képest újabb nem kötelező feladatokat nem vállalt fel.


Az önkormányzat a 2016. évben feladatait önállóan látta el, illetve – az előző évekhez hasonlóan – a Dél-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás keretében biztosította a házi segítségnyújtást a gyermekjóléti és családsegítés feladatait. Szintén társulási formában történt az orvosi ügyelet ellátása is.


A beszámolóban a jogszabályi előírásoknak megfelelően 2016-ban is elkülönítetten kellett kimutatni az Önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait.II.


Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indokolások
Bevételek (1.1.  melléklet)

1.  Működési célú támogatások államháztartáson belülről:


_____________________________________________________________________

            Működési célú központi támogatás összesen: 419.030.948 Ft
  1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:_____________________________________________________________________

Felhalmozási célú támogatások összesen: 41.092.500 Ft  1. Közhatalmi bevételek:


________________________________________________________________________

Közhatalmi bevételek összesen: 65.582.483 Ft
  1. Működési bevételek:


________________________________________________________________________

Működési bevételek összesen: 76.338.011 Ft
  1.  Felhalmozási bevételek:


________________________________________________________________________

Felhalmozási bevételek összesen: 426.134 Ft  1. Működési célú átvett pénzeszköz:


________________________________________________________________________

Működési célú átvett pénzeszköz összesen: 2.741.306 Ft
  1. Finanszírozási bevételek:


________________________________________________________________________

Finanszírozási bevételek összesen: 15.706.274 FtKöltségvetési és finanszírozási bevételek 620.917.656 Ft összegben teljesültek a 2016-os költségvetési évben.


Kiadások (1.1. melléklet)A 2016. évi teljesítési adatok alapján a kiadások az alábbiak szerint alakultak:


        1.  Működési kiadások:

                                                                   

                                                                                                                                             ____

Működési kiadások összesen:                                 553.894.672 FtA Kállósemjéni Kállay-kúria Nonprofit Kft-nek működési támogatás 4.650.000 Ft összegben lett adva, amelyből fedezték az évközben jelentkező személyi és dologi kiadásokat, valamint 1.786.100 Ft működési célú visszatérítendő kölcsön lett átadva. A közüzemi órák nem lett átíratva 2016-ban, ezért az önkormányzat fizette a közüzemi számlákat, melynek éves összege 10.020.460 Ft volt, valamint a Kastély főbejárathoz kamerarendszer lett felszerelve, melynek költsége 3.917.505 Ft volt. Összességében az önkormányzatnak a Kállay-kúria üzemeltetése 20.974.065 Ft-ba került a 2016-os évben.
  2.  Felhalmozási kiadások:

                                                                                   

                                                                                                                                             ____

Felhalmozási kiadások összesen:                            22.624.220 Ft


                       

Beruházások:

A beruházások összértéke 20.177.476 Ft, amely a Start Közmunkaprogram beruházási költségeit 10.107.917 Ft összegben tartalmazza. A községgazdálkodás szakfeladaton tárgyi eszköz beszerzéseket: porszívó, irodai szék, koktélasztal, kamerarendszer, a Dr. Erdész Sándor Könyvtár szekrénysor beszerzését, a közművelődés tárgyi eszköz beszerzéseit: Nikon objektív, Develop másológép, Epson nyomtató, hangtechnikai tároló szekrény. A konyha sütőkemence beszerzési költségét és tárgyi eszközeit, a védőnői szolgálat mérleg és létra beszerzését, az autóbuszba ülésmagasító beszerzését, a Polgármesteri Hivatalban a Salgó polcrendszer beszerzését és számítógép vásárlást, valamint a Ficánka Egységes Óvoda és Bölcsőde tárgyi eszközeit: nyomtató, Bosch szeletelő, USB/Cd hordozható lejátszó beszerzési költségeit tartalmazza.


Felújítások:

A Dr. Erdész Sándor Könyvtár számítógépeinek felújítása 809.244 Ft értékben szerepel a felújítások között.   3.  Felhalmozási kiadások:


___________________________________________________________________________

Felhalmozási kiadások összesen: 8.424.512 FtKöltségvetési és finanszírozási kiadások 584.943.404 Ft-ban teljesültek a 2016-os költségvetési évben.
2016. évi pénzMaradvány:


Költségvetési és finanszírozási bevételek:  620.917.656 Ft


Költségvetési és finanszírozási kiadások:   584.943.404 Ft


Költségvetési maradvány:                             35.974.252 Ft

A zárszámadási rendelet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:Társadalmi, gazdasági hatások


A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (étkeztetés, szociális tüzifa biztosítása, élelmiszersegély). 


A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények


A Környezetvédelmi Program 2015. évre tervezett részei nem valósultak meg, mert a tervezett európai uniós forrásokból nem részesültünk, a szennyvíztelep pályázat elbírálás alatt van.Adminisztratív terheket befolyásoló hatások


A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei


A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek


A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.


A rendelet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!