nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-05-28 -tól
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete
a községi strand működéséről

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete

a községi strand működéséről[1],[2],[3]


Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § c) pontjában megjelölt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1. Általános rendelkezések


1.§  (1) A rendelet területi hatálya a Balatonberény Község Önkormányzatának tulajdonában levő balatonberényi 1238/1 hrsz-u strandra terjed ki.


(2) A rendelet személyi hatálya a strandi szolgáltatásokat igénybevevőkre, a strand üzemeltetésével és működtetésével megbízott szervezetre, a kereskedelmi, vendéglátó-ipari és egyéb szolgáltatást biztosító jogi és nem jogi személyekre, továbbá alkalmazottaikra terjed ki.


(3) A strand üzemeltetője: Balatonberényi Településüzemeltetési és Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft 8649 Balatonberény Kossuth tér 1.


2. A strand nyitva tartása


2.§ (1) A strand június 1-től szeptember 7-ig 8 órától 18 óráig díj megfizetése ellenében vehető igénybe.


(2) Fürdésre alkalmatlan időben a pénztár zárva tart.


(3) A nyitvatartási időben a vendégek a fizető strand bármelyik pénztárral ellátott hivatalos bejáratát vehetik igénybe. Nem minősül hivatalos bejáratnak a kereskedelmi és vendéglátó egységek átjárója, azt kizárólag a kereskedők és alkalmazottaik használhatják bejárás és árufeltöltés céljára. A nem hivatalos bejáratok igénybevételének megakadályozásáért az egység tulajdonosa, üzemeltetője felelős.


(4) Nyitvatartási idő után a vendégek csak saját felelősségükre vehetik igénybe a strandot.


(5) A nyitvatartási idő alatt az üzemeltető a strand működési feltételeit a fürdőhely kijelölési eljárás során kiadott szakhatósági hozzájárulásokban és engedélyekben meghatározottak szerint biztosítja.


3. A strand szolgáltatási díjai


3.§ (1) A strandbelépő, szolgáltatások díjainak mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(2) A szolgáltatások díjairól az önkormányzat internetes honlapján, a strand bejáratánál jól látható helyen elhelyezett árjegyzék kihelyezésévet tájékoztatja az igénybevevőket.


(3) Az árjegyzéket magyar és német nyelven közzé kell tenni.


(4) A belépéskor megváltott belépőjegyet, bérletet, egyéb belépésre jogosító igazolványt a strandon tartózkodó személy köteles megőrizni, az üzemeltető megbízásából arra jogosult személy részére ellenőrzés céljából felmutatni. 


(5) Amennyiben a strandon tartózkodó személy belépési jogosultságát igazolni nem tudja, úgy az 1. mellékletben meghatározott pótdíjat köteles fizetni.


(6) A megváltott, de fel nem használt belépőjegyek érvényessége nem hosszabbítható meg, vissza nem válthatók.


4. A strand díjainál igénybe vehető kedvezmények


4.§ (1) Balatonberényi székhellyel vagy telephellyel rendelkező szállásadó vállalkozás vagy magánszemély, aki tárgyév július 15-ig vásárol gyermek-, felnőtt-, családi szezonbérletet, az

a) 5 db esetén 10 %

b) 20 db esetén 20 %

c) 40 db esetén 50 %kedvezményre jogosult.


(2) A gyermekjegy a 4 év felett, de 14. életévet be nem töltött személyekre vonatkozik.


(3) A családi bérlet azonos lakcímen élő maximum két felnőttre és 3 gyermekre vonatkozik.


(4) A balatonberényi állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezők strandigazolványra jogosultak. Az igazolvány kiállítása a strand nyitvatartási ideje alatt a pénztárban igényelhető lakcím és személyazonosító igazolvány bemutatásával.

(5)[4]  A strandigazolvány kiváltásának egyszeri díja 600 Ft, éves megújításának díja 1.000 Ft.


(6)[5]A Balatonberényben építményadót fizető ingatlantulajdonos, üdülőtulajdonos és további egy fő,  üdülőtulajdonos kedvezményes  arcképes szezonbérletére jogosult. Építményadóval érintett ingatlanok esetében ingatlanonként maximum 2 darab üdülőtulajdonosok kedvezményes szezonbérlete igényelhető.[6]


(7)[7]A (6) bekezdés szerinti első szezonbérlet azon személy részére állítható ki, aki igazolja, hogy a tárgyév első félévére esedékes építményadót megfizette, és fennálló tartozása sincs. Az igazolást az önkormányzat adóhatóságánál kell igényelni.


(8)[8]A második szezonbérlet az első szezonbérlet kiadását követően és annak  tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozatával igényelhető.


(9)

[9]Az első szezonbérlet  kiállítása a strand nyitvatartási ideje alatt a pénztárban igényelhető lakcím és személyazonosító igazolvány bemutatásával,  adóhatóság igazolása és arcképes fotó átadásával. A második szezonbérlet kiállítása a strand nyitvatartási ideje alatt a pénztárban igényelhető személyazonosító igazolvány bemutatásával,  és az első szezonbérlet tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata, és arcképes fotó leadásával.


(10) [10]A szezonbérlet kiváltásának díját az 1. melléklet tartalmazza.


5. §. (1) A strandot ingyenesen veheti igénybe a 4 éven aluli gyermek.


5. A strand működtetése, használatának szabályai


6.§ (1) A strand üzemeltetési és fenntartási feladatait a Balatonberényi Településüzemeltetési Kft látja el.


(2) A strand területén kereskedelmi és vendéglátó tevékenységet csak az üzemeltető hozzájárulásával és az általa megállapított feltételek szerint, területbérleti szerződés és egyéb polgárjogi szerződés alapján lehet folytatni.


(3) A strand területén kereskedelmi, vendéglátó és egyéb szolgáltató tevékenységek üzemeltetői folyamatosan és rendszeresen kötelesek gondoskodni az üzlet, a kerthelyiség 3 méteres körzetének takarításáról és rendben tartásáról. A keletkezett hulladék elszállítására kötelesek hulladékszállításra jogosult szolgáltatóval szolgáltatási szerződést kötni.


7.§ (1) A strand területén, épületein reklám céljára plakátot, hirdetményt elhelyezni csak az üzemeltető engedélyével lehet.


(2) A vízi mentőszolgálat és az elsősegélynyújtó hely szolgálati idejének meg kell egyeznie a strand nyitva tartási idejével.


(3) A strandra vonatkozó fürdőhelyi rendtartást a rendelet 1. függeléke tartalmazza.


(4)  A strand működéséről az üzemeltető strandüzemeltetési naplót (strandnaplót) köteles vezetni, melybe köteles bejegyezni a fürdőhelyen történt rendkívüli eseményeket (baleset, káresemény, környezetszennyezés, stb.) és észlelt balesetveszélyt, a tett intézkedéseket.


8.§ (1) A strand vendégei számára szolgáló autóparkolókban a gépjárműveket úgy kell elhelyezni, hogy a forgalmat és a parkolók rendeltetésszerű használatát ne akadályozzák.


(2) A parkoló őrzését az üzemeltető nem biztosítja, így a parkolókban elhelyezett gépjárművekért, és azokban hagyott értékekért felelősséget nem vállal.


(3) A strandi kerékpártárolók nem őrzött tárolók, így az abban elhelyezett kerékpárokért, azokon, vagy azokban elhelyezett értékekért az üzemeltető felelősséget nem vállal.


(4) A strand területén talált, elveszett tárgyakat a strand pénztáránál vagy az önkormányzat hivatali kirendeltségénél kell leadni, kezelésükre vonatkozó jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.


(5) Az a személy, aki a strandfürdő berendezéseiben, felszereléseiben, növényeiben szándékosan kárt okoz, anyagi felelősséggel tartozik. A gyermek által okozott kárért a gyermek felügyeletével megbízott személy felel.


(6) A strand területére bármilyen állatot – őrkutyás biztonsági szolgálat és a vakvezető kutya kivételével – bevinni, a Balatonban fürdetni tilos.


(7) A strand területére kerékpárt, bármilyen gépjárművet bevinni, azokat használni – az üzemelési időn kívül is – tilos, kivéve a strand rendeltetésszerű használatát, fenntartását szolgáló járműveket.


(8) A strand területén tartózkodó személy köteles e rendeletben szabályozottakat betartani. Aki a jogszabályokat megszegi, attól a strandfürdői szolgáltatás megtagadható, súlyosabb szabályszegés esetén a strand területéről el lehet távolítani, és e célra rendőri segítség is igénybe vehető.


9.§  Az üzemeltetési feladatokat ellátó feladata különösen:

 1. A strandok szezonnyitásra történő felkészítési munkáinak elvégzése, és folyamatos, problémamentes üzemelés, működtetés biztosítása.
 2. A szezon, a strandnyitás előtti medervizsgálat elvégzése, adminisztrálása, ellenőrzéskor a felvett jegyzőkönyv bemutatása az illetékes hatóságok felé.
 3. A strandüzemeltetési jogszabályoknak megfelelő üzemelés biztosítása.
 4. Nyitás előtti területbejáráson való részvétel, az azon feltárt hiányosságok határidőre történő elvégzése.
 5. A strandok szakhatósági előírásoknak megfelelő felkészítése.
 6. Az üzemeltetési szerződésben előirt munkák, napi feladatok elvégzése,
 7. A strandon, a pénztár nyitva tartásának időszakában mentőövök, mentőfelszerelés, elsősegélyhely rendelkezésre állásának biztosítása.
 8. Strandüzemeltetési napló naprakész vezetése, annak helyszínen tartása, ellenőrzéskor bemutatása.
 9. Fürdőhelyi rendtartás magyar, német nyelven történő jól látható helyen való közzététele.
 10. A strandi bejárati kapuk zárása, kerítések állapotának figyelemmel kísérése, közreműködés a rendtartás betartatásában.
 11. A rendeltetés szerinti üzemelést zavaró események Településüzemeltetési Kft vezetője felé történő azonnali jelentése.


6.Záró rendelkezések


10.§ (1) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a községi strand működéséről szóló 13/2013.(V.31) önkormányzati rendelet.

(3) A rendelet az Európai Közösség jogszabályaival összeegyeztethető, azokkal összhangban készült szabályozást tartalmaz.Horváth László                                    Mestyán Valéria

          polgármester                                              címzetes főjegyzőA rendelet kihirdetve: 2017. május 26-án.


Mestyán Valéria

címzetes főjegyző


1. melléklet a 9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez[11],[12],[13]


                                  A STRAND SZOLGÁLTATÁSI DÍJAI


Belépő megnevezése

Felnőtt

Gyermek

Családi

Érvényesség

Napi jegy


800 Ft


500 Ft

-

érvényes a megvásárlás napján 8:00 – 18:00 óráig

Délutáni jegy

500 Ft


350 Ft

-

érvényes 16:00 órától 18:00 óráig

Heti jegy

4 500 Ft


3 000 Ft


13 000 Ft


érvényes a megvásárlás napjától számított 7 napig

Havi jegy

14 500 Ft


9 000 Ft

-

érvényes a megvásárlás napjától számított 30 napig

Szezonbérlet29 000 Ft18 500 Ft

60 000 Ft

(azonos lakcímen élő maximum két felnőttre és 3 gyermekre vonatkozik)

érvényes a megvásárlás napjától számított 90 napig

üdülőtulajdonosok kedvezményes szezonbérlete

4000 Ft/év/2 fő 

egyszeri igazolvány készítés díja 600 Ft/fő

egyszeri igazolvány készítés díja

600 Ft/fő

állandó lakos strandigazolvány érvényesítés

1 000 Ft/fő/év


Pótdíj jogosulatlan belépés esetén

3 000 Ft/alkalom

Napozóágy

1 000 Ft + 1000 Ft kaució/nap

Értékmegőrző

500 Ft + 1 000 Ft kaució/nap

Kabin

               Napi  

800 Ft + 1 000 Ft kaució  

érvényes a megvásárlás napján 8:00 – 18:00 óráig

heti

4 500 Ft + 1 000 Ft kaució

érvényes a megvásárlás napjától számított 7 napig

havi

16 000 Ft + 1 000 Ft kaució

érvényes a megvásárlás napjától számított 30 napig

Hangosbemondó használata reklámszöveg bemondására

1 000 Ft/perc[1]

Módosította a 4/2018.(V.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. május 4-étől

[2]

Módosította a 5/2019.(IV.1.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. április 2-ától


[3]

Módosította a 14/2020.(V.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. május 28-tól

[4]

Módosította a 5/2019.(IV.1.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2019. április 2-ától

[5]

Megállapította a 4/2018.(V.3.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2018. május 4. napjától

[6]

Kiegészítette a 5/2019.(IV.1.) önkormányzati rendelet 2.§-a. hatályos 2019. április 2. napjától

[7]

Megállapította a 4/2018.(V.3.) önkormányzati rendelet 1..§-a. Hatályos 2018. május 4. napjától

[8]

Megállapította a 4/2018.(V.3.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2018. május 4. napjától

[9]

Megállapította a 4/2018.(V.3.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2018. május 4. napjától

[10]

Megállapította a 4/2018.(V.3.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2018. május 4. napjától

[11]

 Megállapította a 4/2018.(V.3.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2018. május 4. napjától


[12]

Módosította a 5/2019.(IV.1.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2019. április 2-ától

[13]

Módosította a 14/2020.(V.28.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2020. május 28-tól


Csatolmányok

Megnevezés méret
Fürdőhelyi rendtartás
223.99 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!