nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (II.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-17 - 2018-01-29
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §


A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szervére

és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre , valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi (szakfeladaton működtetett) feladat ellátásokra terjed ki.

2. §


Az önkormányzat 2017. évi bevételeinek és kiadásainak fő összege


A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2017. évi

költségvetését                        521.474.349 Ft bevétellel,

                                               521.474.349 Ft kiadással 

állapítja meg.:

ebből:

ebből:


állapítja meg.


Az önkormányzat bevételei és kiadásai


3. §


(1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet

1. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzatot 2017. évre megillető állami hozzájárulások jogcímeit e rendelet

1/A. melléklete tartalmazza.


(3) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó, költségvetési szervének (Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal) kiadási előirányzatait e rendelet 2/A. melléklete szerint hagyja jóvá.


(4) A képviselőt-estület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési és felhalmozási jellegű feladatok kiadásait a rendelet 2. melléklete szerint állapítja meg.


(5) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.


(6) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat e rendelet 4. melléklete szerint állapítja meg.


(7) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen: 26 fő valamint ezen belül önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének létszámát 9 főben állapítja meg (2. melléklet).


(8) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 7. melléklete tartalmazza.


A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések


4. §.


(1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése

 érdekében hitel felvételét nem tervezi.


(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert –amennyiben a községi  

 önkormányzat likviditási helyzete indokolja – a számlavezető pénzintézetnél

 munkabér- és más rövid lejáratú hitel felvételére.


A bevételi többlet kezelése


5. §


(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület

értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10 millió Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.


(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét - a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával - saját hatáskörű előirányzat-módosítás keretében használhatja fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.


Általános és céltartalék


6. §


(1) A képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát 33.776.650 Ft összegben

állapítja meg, mely az alábbi feladatokra használható fel:


(2) A képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 15.554.376 Ft összegben állapítja meg.


(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény

felmerülésekor, egyedi határozatban dönt.


Több éves kihatással járó feladatok


7. §


A községi önkormányzatnak többéves kihatással járó feladata 2017. évben nem lesz, lásd 9. melléklet szerint.


Előirányzat-felhasználási ütemterv


8. §


A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 5. melléklet tartalmazza.


Gördülő tervezés


9. §


A képviselő-testület a tárgyévet követő két évben várható bevételeket és kiadásokat a             6.  melléklet szerint hagyja jóvá.


10. §


Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek

2017. évi bevételei és kiadásai


A községi önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


11. §


Támogatások


(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 8.  melléklete tartalmazza.


(2) A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően döntött.


II.


A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


12. §


(1) A képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014.(XI.5.)   

önkormányzati rendelet 7. §-ában átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási    

előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht.

34. §. (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át, esetenként 1.000.000 Ft keretösszeg  

erejéig.

                       

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.


(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester harminc napon belül tájékoztatja a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.


(4)  A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadásai és bevételei főcsoportokra szóló kiértesítését a közös hivatal végzi.


(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek

az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése

körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.


(6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti,

a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.


13. §


(1) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény éves költségvetésének végrehajtásáért,

 a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.


(2) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.


(3) Az intézménynél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.


(4) Az intézmény számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.


(5) Az intézmény kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel; éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.


14. §.


(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő-testület a 13. §. (3) bekezdésben foglalt módon dönt.


Az intézményi előirányzat-módosításának szabályai


15. §


(1) Az intézmény saját előirányzat módosítási hatáskörében eljárva, bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, ezen belül a kiemelt előirányzatokat és ezekhez kapcsolódóan a részelőirányzatokat felemelheti a tervezett összes bevételi előirányzatot meghaladó többletbevételéből.


(2) Az intézmény az (1) bekezdés szerinti hatáskörében eljárva tartós, a költségvetési     

évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.


(3) Az intézmény saját hatáskörében eljárva, az intézményi költségvetést az alábbiak   

szerint módosíthatja:

a) Dologi, működési célú pénzeszköz-átadási és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai között előirányzat változtatásokat hajthat végre.

b) Felhalmozási célú átadások, felújítási és beruházási kiadások között előirányzatot módosíthat.

c) Működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása a képviselő-testületi rendelet jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat.

d) Kiadási főcsoportjain belül az egyes részelőirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatja.

e) Bevételi előirányzatán belül az egyes részelőirányzatait (az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás bevételek kivételével) megváltoztathatja.

f) Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével a jogszabályi előírások figyelembevételével módosítható.


(4)  Az intézmény a saját hatáskörű előirányzat módosításokról a képviselő-testületet  

harminc napon belül  tájékoztatja.


Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások


16. §


(1) Az intézmény vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.


(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.


(3) Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.


(4) Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesítette.

Az intézménynél tartósan üres álláshelyen képződő bérmaradvány elvonásra kerül, az jutalom kifizetésére nem használható fel.


(5) Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.


17. §.


(1) Az 500.000 Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.


(2) A támogatott számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.


18. §.


Az önállóan gazdálkodó intézmény költségvetési támogatását a képviselő-testület az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.


20. §.


A képviselő-testület a közalkalmazotti/köztisztviselői illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.21. §.


A képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét, nem rendszeres személyi juttatás részeként, bruttó 200.000 Ft-ban állapítja meg.

A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és EHO-t is magába foglalja.


Szolgáltatási szerződés


22. §


(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:


(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.


(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.


(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy


b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.


(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.


(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett – részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg.


(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

 a.) az ellátandó feladatot,

 b.) a díjazás mértékét,

       c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d.) a szerződés időtartamát,

e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.


Záró és egyéb rendelkezések


23. §.


(1)  A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások az 2011. évi CXCV. törvény 25. § (3) bekezdése értelmében ezen költségvetési rendeletbe beépültek, mellékletei tartalmazzák.


(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2017. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.


(3) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

     Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
76.75 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!