nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-02-14 -tól
Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről

 


Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján – a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:A rendelet hatálya


1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat igazgatási kiadásaira és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.


2. §

(1) Az államháztartási törvény 23. § alapján a szakfeladatokat a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat igazgatási kiadása önálló szakfeladatot alkot.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi kiadások- a 2/a. sz. melléklet szerinti felsorolásban- külön-külön- szakfeladatot alkotnak.


A költségvetés bevételei és kiadásai


3. §

A képviselő testület az önkormányzat és az intézmények együttes 2014. évi költségvetésének

bevételi és kiadási főösszegét                                                           246.168 ezer forintban

ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt                                                77.438 ezer forintban

- a felhalmozási célú kiadást                                                 75.700 ezer forintban

  ebből:

- a fejlesztések összegét                                                            74.700 ezer forintban

- a működési célú bevételt                                                      168.730 ezer forintban

- a működési célú kiadást                                                        170.468 ezer forintban

ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat                                                 79.476 ezer forintban

- a munkaadókat terhelő járulékokat                                         18.113 ezer forintban

- a dologi jellegű kiadásokat                                                     72 879 ezer forintban

- a költségvetési létszámkeretet                                                33,5 főben állapítja meg.


Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése


4. §


/1/ A  bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását , valamint a kiadások főbb részletezését az 1. sz., 1/a. sz., 1/b. sz., 1/c. sz. 1/d. sz., 1/e. sz. melléklet tartalmazza.


/2/ Az önkormányzat önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek kiadásait a 2. sz., 2/a., 2/b., 2/c. sz. melléklet tartalmazza.


/3/ Az önkormányzat hivatalához tartozó szakfeladatok működési kiadásait a 3. sz. melléklet tartalmazza.


/4/ A felújítás és felhalmozás célú bevételek és kiadások részletezését a 4., 4/a. sz. melléklet tartalmazza.


/5/ Az önkormányzat 2014. évi feladatalapú támogatásait az 5. sz. melléklet tartalmazza


/6/ Az önkormányzat 2014. évi létszám keretét a 6. sz. melléklet tartalmazza.5. §


A közös feladatot ellátó intézmények működési kiadását, valamint azok önkormányzatonkénti megosztását az 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


6. §


(1) A képviselő-testület az államháztartási tv. 74. § (2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát a településüzemeltetés, valamint a szociális jellegű szakfeladatok vonatkozásában a polgármesterre ruházza át.

(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb- többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester félévente a félévet követő első, illetve az év utolsó képviselő-testületi ülésén köteles beszámolni, s ezzel egyidejűleg a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot előterjeszteni.


7. §


(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel- a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében a költségvetési rendelet módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület negyedévenként, a negyedévet követő testületi ülésen dönt.

8. §


A képviselő-testület a köztisztviselői kafetéria-keret 2014. évi összegét egy főre bruttó 200.000 forintban határozza meg.


9. §.


A képviselő-testület felhívja az intézményeket, hogy a költségvetésükben szereplő, de 100.000 Ft értékhatárt meghaladó beszerzéseket, a nem közvetlen alapvető működést szolgáló mindennemű kiadást további intézkedésig előzetesen egyeztessenek a polgármesterrel.
Záró rendelkezések


10. §.


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Csatolmányok

Megnevezés méret
Nőtincs Község Önkormányzatának 2014. évi bevételei
20.5 KB
Működési bevételek 2014.
18 KB
1/b
21.5 KB
1/c
19.5 KB
1/d
23.5 KB
1/e
30.5 KB
2.
28.5 KB
2/a
32.5 KB
2/b
11 KB
2/c
22 KB
3.
19.5 KB
4.
16 KB
4/a
17.5 KB
5.
22.5 KB
6.
19.5 KB
7.
19.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!