nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (II.15.) rendelete
Hatályos:2018-03-01 - 2018-03-02
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (II.15.) rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 10/2009.(VIII.06.) rendelet módosításáról

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2017.(III.24.) önkormányzati rendelet 25. § (1)-(2) bekezdése alapján a Szociális és Egészségügyi Bizottság, illetve a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének előzetes kikérésével a következőket rendeli el:


1.§Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 10/2009.(VIII.06.) rendeletének 5. §-a (3) bekezdéssel egészül ki:


(3) Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyesített Szociális Intézményben működő Idősek klubjában ellátást igénybe vevők részére 50%-os térítési díjkedvezményt biztosít.


2. §


A rendelet 2018. március 1. napjától lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.                           Majoros János s.k.                                  Dr. Szombati Csaba Gábor s.k.

                              polgármester                                                                jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!