nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(III.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-05-08 -tól
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(III.24.) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§. (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1.§ A rendelet személyi hatálya természetes személyekre és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.


2. Értelmező rendelkezés


2.§ Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek és államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz.


3. Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok


3.§ (1) Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetési rendeletében meghatározott költségvetési előirányzatainak terhére céljelleggel támogatás nyújtható.


(2)[1] Az államháztartáson kívüli forrás önkormányzat által történő átadásáról


a) a költségvetési rendeletben felsorolt jogi személy, szervezet vonatkozásában a mindenkori költségvetési rendeletben a jogi személyre, szervezetre megállapított mértékig a polgármester,


b) egyéb jogi személy, szervezet vonatkozásában a Képviselő-testület dönt.


(3) A támogatás iránti kérelmet a Polgármesternek kell benyújtani. A döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, a támogatás célját és a kifizetés módját.


(4) A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás formájában történhet.


4. A támogatási szerződés


4.§ (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására külön szerződést/megállapodást kell kötni. A forrás összegének átvevő részére történő kifizetésére a szerződés létrejöttét követően kerülhet sor.

(2)A szerződésnek tartalmaznia kell:

a)a felek megnevezését, címét, képviseletében eljáró személyeket,

b)a forrás nyújtásáról a döntést,

c)a forrás összegét,

d)a forrás felhasználásának célját,

e)a forrás felhasználásának feltételeit,

f)a pénzügyi teljesítést és annak ütemezését,

g)a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját és feltételeit,

h)a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét,

i)a forrás felhasználásának határidejét.5. A pénzügyi elszámolás


5.§ (1) A támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb a támogatás évét követő év március 31. napjáig köteles elszámolni.

(2) A támogatás elszámolásának részletes feltételeit a támogatási szerződés tartalmazza.6. Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok


6.§ (1) Működési vagy fejlesztési célú államháztartáson kívüli forrás átvételéről


a) 1 millió Ft érték alatt a Polgármester,

b) 1 millió Ft értékhatár felett a Képviselő-testület dönt.


(2) A polgármester az államháztartáson kívüli forrás átvételről a döntést követő soros testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester írja alá.7. A támogatások Európai Uniós szabályozással való összhangjának biztosítása

7. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelvbe ütköző rendelkezést nem tartalmaz.


8. Záró és átmeneti rendelkezések


8.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                        Kollár Károly                                     Tóthné Putz Erika  

                        polgármester                                             jegyző
[1]

Módosította a 8/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelet 1 §-a 2014. május 8-ától.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!