nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(VII.7.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-07-08 -tól
Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(VII.7.) önkormányzati rendelete
Karancsberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020.(VII.07.) önkormányzati rendelete Karancsberény Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Karancsberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. Fejezet


Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtása


1. §


Karancsberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a 2019. évi költségvetési beszámolóját az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően


a) 125.852 e Ft azaz  százhuszonötmillió-nyolcszázötvenkettőezer Ft bevétellel

b) 67.593 e Ft azaz hatvanhétmillió-ötszázkilencvenháromezer Ft kiadással 

c) 58.259 e Ft azaz ötvennyolcmillió-kettőszázötvenkilencezer Ft maradvánnyal


hagyja jóvá.


2. §


(1) Az önkormányzat részletes, intézményenkénti és feladatonkénti bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését

      a 2. és 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.


(2) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát, a 2019. évi személyi juttatások és a

      foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételét a 4. számú melléklet szerint fogadja el.


3. §


Az Önkormányzat fejlesztési és felújítási kiadások teljesítését, valamint ezek feladatonkénti részletezését az 5. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően


6.682 e Ft azaz hatmillió-hatszáznyolcvankettőezer Ft főösszegben


hagyja jóvá.


4.§


Az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján


416.702 e Ft azaz négyszáztizenhatmillió-hétszázkettőezer Ft-ban


állapítja meg.


5.§


Az Önkormányzat 2017-2019. évben Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásait a 7. számú melléklet szerint elfogadja.


6.§


Az önkormányzat 2019. évi maradvány kimutatását a 8. számú melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.


  1. Fejezet


Vegyes és záró rendelkezések


7. §


(1) A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt az önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámolójának közzétételére a

     Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113.§-ának megfelelően.


(2) A rendelet 2020. július 08-án lép hatályba.


(3) Hatályát veszti Karancsberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019.(II.19.) önkormányzati rendelete.
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
479.7 KB
2. számú melléklet
667.07 KB
3. számú melléklet
648 KB
4. számú melléklet
225.41 KB
5. számú melléklet
568.17 KB
6. számú melléklet
957.26 KB
7. számú melléklet
226.32 KB
8. számú melléklet
386.99 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!