nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-02-13 -tól
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjábanmeghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §


A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szervére és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi / szakfeladaton működtetett / feladat ellátásokra terjed ki.

2. §


Az önkormányzat 2015.évi bevételeinek és kiadásainak fő összegeA képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2015. évi

költségvetését                        364.858 e Ft bevétellel,

                                             364.858 e Ft kiadással 

állapítja meg.:

ebből:

a felhalmozási célú kiadást                          69.269 e Ft-ban

ebből:


állapítja meg.


Az önkormányzat bevételei és kiadásai


3. §


(1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzatot 2015. évre megillető állami hozzájárulások jogcímeit

     e rendelet 1/A. sz. melléklete tartalmazza.


(3) A képviselő-testület a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal a 2015. évi költségvetése kiadási előirányzatait e rendelet 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá.


(4) A képviselőt-estület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 2/a számú melléklete szerint állapítja meg.


(5) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 3. számú melléklete szerint állapítja meg.


(6) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat e rendelet 4. számú melléklete szerint állapítja meg.


(7) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen: 28 fő valamint ezen belül Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal létszámát 10 főben állapítja meg.


(8) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.


A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések


4. §


(1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében hitel felvételét nem tervezi.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert – amennyiben a községi önkormányzat likviditási helyzete indokolja – a számlavezető pénzintézetnél munkabér- és más rövid lejáratú hitel felvételére.


A bevételi többlet kezelése


5. §


(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10 millió Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.


(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét - a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával - saját hatáskörű előirányzat-módosítás keretében használhatja fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.


Általános és céltartalék


6. §


(1) A képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát 54.689 ezer Ft összegben

     állapítja meg, mely a víz és csatornahálózat bővítésére illetve felújítására

     használható fel.


(2) A képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 22.539 ezer Ft

     összegben állapítja meg.


(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény

     felmerülésekor, egyedi határozatban dönt.


Több éves kihatással járó feladatok


7. §


A községi önkormányzatnak többéves kihatással járó feladata 2015. évben nem lesz, lásd 9. számú melléklet szerint.


Előirányzat-felhasználási ütemterv


8. §


A 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 5. számú melléklet tartalmazza.


Gördülő tervezés


9. §


A képviselő-testület a tárgyévet követő két évben várható bevételeket és kiadásokat a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


10. §


Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek

2015. évi bevételei és kiadásai


A községi önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 10. számú melléklet

szerint hagyja jóvá.


11. §


Támogatások


(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e    

     rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.


(2) A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról

     a 8. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően döntött.


II.


A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


12. §


(1) A képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XI.5.) önkormányzati rendelet

8. §-ában átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. §. (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át, esetenként 1.000 e Ft

keretösszeg erejéig.

          

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál

nagyobb többletkiadással nem járhatnak.


(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester harminc napon belül tájékoztatja a

képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.


(4)  A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat

módosításokról az intézmények intézményi kiadásai és bevételei főcsoportokra szóló kiértesítését a közös

hivatal végzi.


(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása

érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti

– Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén

be kell számolnia.


(6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást

hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem

szereplő kiadásokat is teljesíthet.13. §


(1) Az önkormányzati intézmény éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.


(2) Az önkormányzati intézmény éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.


(3) Az intézményeknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.


(4) Az intézmények számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.


(5) Az intézmények kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel; éven túli

      fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.


14. §


(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önkormányzat intézménye saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselőtestület a 13. §. (3) bekezdésben foglalt módon dönt.


Az intézményi előirányzat-módosításának szabályai


15. §


(1) Az intézmény saját előirányzat módosítási hatáskörében eljárva, bevételi és

kiadási előirányzatának fő összegét, ezen belül a kiemelt előirányzatokat és ezekhez kapcsolódóan a részelőirányzatokat felemelheti a tervezett összes bevételi előirányzatot meghaladó többletbevételéből.


(2) Az intézmény az (1) bekezdés szerinti hatáskörében eljárva tartós, a költségvetési     

     évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.


(3) Az intézmény saját hatáskörében eljárva, az intézményi költségvetést az alábbiak szerint módosíthatja:

     a) Dologi, működési célú pénzeszköz-átadási és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai között

         előirányzat változtatásokat hajthat végre.

     b) Felhalmozási célú átadások, felújítási és beruházási kiadások között előirányzatot módosíthat.

     c) Működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítás, illetve a működési és 

         felhalmozási célú támogatások megváltoztatása a képviselő-testületi rendelet jóváhagyása után hajtható végre.

        Ezen átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban

        zavart nem okozhat.

    d) Kiadási főcsoportjain belül az egyes részelőirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatja.

    e) Bevételi előirányzatán belül az egyes részelőirányzatait (az önkormányzati támogatás és ezen belül a

        működési és felhalmozási célú támogatás bevételek kivételével) megváltoztathatja.

     f) Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó

        engedélyével a jogszabályi előírások figyelembevételével módosítható.


(4)  Az intézmény a saját hatáskörű előirányzat módosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül  tájékoztatja.


Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások


16. §


(1) Az intézmény vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére

     engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.


(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíja

     foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett

     (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.


(3) Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel,

     ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.


(4) Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő

     kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét

     teljesítette. Az intézménynél tartósan üres álláshelyen képződő bérmaradvány elvonásra kerül,

     az jutalom kifizetésére nem használható fel.


(5) Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.


17. §


(1) Az 500 e Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.


(2) A támogatott számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

18. §


Az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását a képviselő-testület az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.


19. §


A képviselő-testület a közalkalmazotti/köztisztviselői illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

20. §


A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét, nem rendszeres személyi juttatás részeként, 200 e Ft-ban állapítja meg.

A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és EHO-t is magába foglalja


Szolgáltatási szerződés


21. §


(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:


(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.


(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.


(4) A szerződéskötés feltétele, hogy


a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy


b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.


(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.


(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg.


(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

      a.) az ellátandó feladatot,

 b.) a díjazás mértéké

 c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

 d.) a szerződés időtartamát,

 e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k)

      köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

 f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.


Záró és egyéb rendelkezések


22. §


(1)  A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti  

időszakban tett intézkedéseiről ( bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése ) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások az 2011. évi CXCV. törvény 25. § (3) bekezdése értelmében ezen költségvetési rendeletbe beépültek, mellékletei tartalmazzák.


(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2015. évi költségvetésben   

      előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.


(3) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

     
Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
54.43 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!