nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
Hatályos:2014-04-26 -tól
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2014. (IV. 25.) Önkormányzati Rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

Kulcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)  bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján,

a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének k) pontja által meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal.

            (2) Önállóan működő költségvetési szervei:

a) Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde


2. A költségvetés bevételei és kiadásai


3. § Kulcs Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének


       1.) Bevételi  főösszegét                                                                      457.266  e Ft-ban,

                   Ebből:

      

       a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét                  153.628 e Ft-ban,


b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét                         32.280 e Ft-ban,

                   ebből:

                        ba)  elkülönített állami pénzalapból                                                      13.432 e Ft-ban,

                        bb) többcélú kistérségi társulástól                                                   856 e Ft-ban,                 bc) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                            17.992 e Ft-ban,

                        bd) helyi önkormányzatoktól                                                              0 e Ft-ban,

                       

c) a közhatalmi bevételek összegét                                                      106.213 e Ft-ban,

            ebből:

            ca) helyi adók                                                                                         96.930 e Ft-ban,

            cb) átengedett központi adók                                                                 7.858 e Ft-ban,

            cc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek                     1.425 e Ft-ban,


d) az intézményi működési bevételek összegét                                      22.663 e Ft-ban,


e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét                           134.538 e Ft-ban,


f) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét                                         6.928 e Ft-ban,

            ebből:

            fa) háztartásoktól                                                                          6.928 e Ft-ban,

      

       g) a kölcsönök összegét                                                                                668 e Ft-ban,

                   ebből:

                   ga) nyújtott kölcsönök visszatérülése                                              668 e Ft-ban,


            h) az előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összegét           0 e Ft-ban,


            i) az előző évi pénzmaradvány igénybevételének összegét                            0 e Ft-ban,


            j) a felhalmozási saját bevételek összegét                                                   348 e Ft-ban,            2.) Kiadási főösszegét                                                                        428.311 e Ft-ban,

                        Ebből:                                                                                              

    

            a)  a Működési költségvetés összegét                                                 320.796 e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                                25.352 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok                                             4.449 e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                      67.859 e Ft-ban,

                        ad) egyéb működési kiadások összegét                                    131.516 e Ft-ban,

                        ebből:

ada) költségvetési szervnek folyósított működési támogatás összegét

                                                                                       118.902 e Ft-ban,

adb) a támogatásértékű működési kiadások összegét        8.785 e Ft-ban,

adc) a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét                                                                             3.829 e Ft-ban,

add) a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét                                                                           22.641 e Ft-ban,

                        ae) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét                               7.336 e Ft-ban,


            b) a felhalmozási költségvetés összegét                                                 19.670 e Ft-ban,

            ebből

                        ba) beruházási kiadások összegét                                              180.198 e Ft-ban,

                        bb) felújítási kiadások összegét                                                    9.977 e Ft-ban,

            c) a kölcsönök összegét                                                                               431 e Ft-ban,

            ebből

                        ca) a kölcsönök nyújtása összegét                                                   98 e Ft-ban,

                        cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét                             333 e Ft-ban,


            d) a felhalmozási kiadások összegét                                                        1.193 e Ft-ban,

állapítja meg.


4. § az önállóan működő Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2013. évi költségvetésének


       1.) Bevételi  főösszegét                                                                          60.557 e Ft-ban,

                   Ebből:

                   a) az Irányító szervtől kapott támogatás összegét                                 53.969 e Ft-ban,

                   Ebből:

                   aa) működési támogatás                                                              53.431 e Ft-ban,

                   ab) felhalmozási támogatás                                                              538 e Ft-ban,


b) az intézményi működési bevételek összegét                                        6.588 e Ft-ban,            2.) Kiadási főösszegét                                                                             60.275 e Ft-ban,

                        Ebből:                                                                                              

    

            a)  a Működési költségvetés összegét                                                     59.737 e Ft-ban,

                        Ebből:

                        aa) személyi juttatások összegét                                                  33.644 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok                                               8.793 e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                       17.300 e Ft-ban,


            b) a Felhalmozási költségvetés összegét                                                     538 e Ft-ban,

                        Ebből:

                        ba) beruházási kiadások összegét                                                     538 e Ft-ban,

                        bb) felújítási kiadások összegét                                                           0 e Ft-ban,

                       

            állapítja meg.


5. § Az önállóan működő Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésének


       1.) Bevételi  főösszegét                                                                          67.075  e Ft-ban,

                   Ebből:

      

       a) az Irányító szervtől kapott támogatás összegét                                 66.126 e Ft-ban,

                   Ebből:

                   aa) működési támogatás                                                              65.471 e Ft-ban,

                   ab) felhalmozási támogatás                                                              655 e Ft-ban,


b) a működési bevételek összegét                                                               949 e Ft-ban,

            Ebből:

            ba) az intézményi működési bevétel                                                922 e Ft-ban,

            bb) közhatalmi bevétel                                                                     27  e Ft-ban,


            2.) Kiadási főösszegét                                                                             67.152 e Ft-ban,

                        Ebből:                                                                                              

    

            a)  a Működési költségvetés összegét                                                     66.366 e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                                  33.986 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok                                               8.555 e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                       11.077 e Ft-ban,

                        ad) ellátottak pénzbeli juttatásai összegét                                       286 e Ft-ban,


            b) a Felhalmozási költségvetés összegét                                                    786 e Ft-ban,

                        Ebből:

                        ba) beruházási kiadások összegét                                                     786 e Ft-ban,

                       

            állapítja meg.6. § (1) Az Önkormányzat záró pénzkészlete 57.779 e Ft.

       (2) Az Önkormányzat  és költségvetési szervei által foglalkoztatottak átlaglétszáma:

                        a) Önkormányzat: 37 fő

                        b) Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde: 17 fő

                        c) Kulcsi Polgármesteri Hivatal: 8 fő

                        d) Közhasznú foglalkoztatásban részt vevők átlaglétszáma: 26 fő


7. §  Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.


8. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai alakulásának mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.


9. §. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.


10. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.


11. § A bevételeket feladatonként és tevékenységenként az 5. számú melléklet tartalmazza.


12. §  A kiadásokat feladatonként és tevékenységenként a 6. számú melléklet tartalmazza.


13. § A felhalmozási kiadásokat feladatonként és célonként a 7. számú  melléklet tartalmazza.


14. §  A pénzeszközök változását a 8. számú melléklet tartalmazza.


15. § A közvetett támogatásokat a 9. számú melléklet tartalmazza.


16. § A 2013. évi normatív állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását, a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 10. számú melléklet tartalmazza.


17. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait  a 11. számú melléklet tartalmazza.


18. § A 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 12. számú melléklet tartalmazza

19. §  A 2013. évi egyszerűsített mérleget a 13. számú melléklet tartalmazza.


3. Pénzmaradvány, eredmény


20. §  Kulcs Községi Önkormányzatnak 2013. évben 58.807 e Ft pénzmaradványa keletkezett, melyből a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege 47.767 e Ft. Az Önkormányzat szabadon felhasználható pénzmaradvány összege 11.040 e Ft, melyet a Képviselő testület működési célú kiadásokra kíván felhasználni. Az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a 14. számú melléklet tartalmazza.


4. Az Önkormányzat vagyona


21. §  Kulcs Község Önkormányzatának éves költségvetési beszámoló szerinti vagyona 2013. december 31. napján 1.508.811 e Ft volt, melynek részletezését a 15. számú melléklet tartalmazza.


5. Záró rendelkezések


22. § (1) Ez a rendelet 2014. április 26. napján lép hatályba.

        

(2) Hatályát veszti Kulcs Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 28.) Önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 11/2013. (X. 14.) Önkormányzati Rendelet, és  az 5/2014. (IV. 25.) Önkormányzati Rendelet. Posch János sk.                                                                                            Árva Helga sk.

 alpolgármester                                                                                                jegyző

Kihirdetési záradék:


A rendeletet kihirdettem  2014. április 25. napján.


Árva Helga  sk.

    jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Tartalom
23.5 KB
1. melléklet
61 KB
2. melléklet
38 KB
3. melléklet
94 KB
4. melléklet
56 KB
5. melléklet
48.5 KB
6. melléklet
71.5 KB
7. melléklet
38.5 KB
8. melléklet
36.5 KB
9. melléklet
33 KB
10. a melléklet
60 KB
10. b melléklet
57.5 KB
11. melléklet
34.5 KB
12. melléklet
38.5 KB
13. melléklet
38.5 KB
14. melléklet
46 KB
15. melléklet
38 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!