nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-02-14 -tól
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete
a helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. § A helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) A 3. § d) pontja szerinti települési támogatásra a Pusztaszer Község Önkormányzata illetékességi területén meglévő állandó lakó- vagy tartózkodási helyét ténylegesen, életvitelszerűen is használó újszülött gyermek jogosult.”


2. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Máté Gábor

polgármester

dr. Jaksa Tibor

jegyző


Kihirdetési záradék:


Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2020. február 12-én megalkotott fenti 2/2020.(II.13.) önkormányzati rendeletet alulírott napon kihirdetem.


Pusztaszer, 2020. február 13.

dr. Jaksa Tibor

jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!