nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017.(III.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-07-01 -tól
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017.(III.31.) önkormányzati rendelete
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő térítési díjak mértékéről

Mélykút Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

4/2017.(III.31.) önkormányzati rendelete[1]

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint

az azokért fizetendő térítési díjak mértékéről.


Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § - ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések1.  §

  

A rendelet hatálya kiterjed Mélykút Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat illetékességi területén történő házasságkötések létesítésére. (a továbbiakban: anyakönyvi esemény)


2.  §

  

E rendelet alkalmazásában:

     a)   hivatali helyiség: Mélykúti Polgármesteri Hivatal 6449. Mélykút, Petőfi tér 1. alatt található hivatali helyiségek,

     b) hivatali munkaidő: Mélykút Város Önkormányzat mindenkori Szervezeti  és Működési Szabályzatában meghatározott munkaidő.


  

2. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő

anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai3.  §

   (1)

A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény és a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény engedélyezését az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell kérni az anyakönyvi eseményre történő bejelentkezéskor.   (2)

A kérelemről a jegyző az anyakönyvvezető javaslatának figyelembe vételével dönt.   (3)

Anyakönyvi eseményt lebonyolítani munkanapokon, valamint szombaton

    a) hivatali munkaidőben ügyfélfogadás mentes napon 9 óra és 15 óra között,

    b) hivatali munkaidőn kívül pénteken 12 óra 30 perc és 15 óra, szombaton  10 óra és 18 óra között engedélyezhető.   (4)

Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell lenni a már előjegyzésbe vett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását az engedélyezendő hivatalon kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.   (5)

A külső helyszínen zajló anyakönyvi események lebonyolításakor az anyakönyvi alapiratok biztonságos szállításáért és épségéért az anyakönyvvezető felel. 

      


   (6)

A különleges biztosítást igénylő városi rendezvény időtartama alatt anyakönyvi esemény megtartására engedély nem adható.3. Az anyakönyvi események díjazása


4.  §

   (1)

A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolítási díja 5000 Ft.   (2)[2]   (3)[3]


5.  §

   (1)

Hivatali helységen kívül történő anyakönyvi esemény bebonyolításának díja 10000 Ft.   (2)

Hivatali munkaidőn kívüli és hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításának díja 15 000 Ft.


6.  §

   (1)

A hivatali munkaidőn kívüli és hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményért a szolgáltatási díjfizetési kötelezettséget az anyakönyvvezető által biztosított csekken kell befizetni.   (2)

A szolgáltatási díjnak a befizetését a feladóvevény bemutatásával kell az eljáró anyakönyvvezető felé igazolni. A szolgáltatási díjat legkésőbb az anyakönyvi esemény időpontját megelőzően egy héttel kell teljesíteni.4. Az anyakönyvvezető részére fizetendő térítési díj mértéke


7.  §

   (1)

Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményben közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett alkalmanként 5.000 Ft díjazás illeti meg. Ha az anyakönyvvezető azonos napon több esetben működik közre, akkor eseményenként 4.000 Ft díjazás illeti meg.   (2)

A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett alkalmanként 7.000 Ft díjazás illeti meg.
5. Záró rendelkezések8.  §

   

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépést követően bejelentett, e rendelet szerinti anyakönyvi események megrendezése iránti eljárásokban kell alkalmazni.


9.  §


Hatályát veszti a Mélykút Város Önkormányzata Képviselő-testületének a házasságkötés hivatali helyiségben, valamint hivatali időn kívüli engedélyezéséről és az anyakönyvi eljárásban fizetendő szolgáltatási díjak megállapításáról szóló 8/2011.(III.9.) önkormányzati rendelet.
Mélykút, 2017. március 28.            Kovács Tamás                                                         Vargáné dr. Egyed Ilona

               polgármester                                                                       jegyzőZáradék:


A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.


Mélykút, 2017. március 31.                                                                                              Vargáné dr. Egyed Ilona

                                                                                                         jegyző

[1]

A rendelet szövegét a 11/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2017. július 1-től

[2]

Hatályon kívül helyezte a 11/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2017. július 1-től

[3]

Hatályon kívül helyezte a 11/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2017. július 1-től

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!