nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tényő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019. (VIII.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-08-28 - 2020-06-01
Tényő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019. (VIII.27.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás elosztásáról

Tényő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdés alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet célja


1. §.


Tényő Község Önkormányzat a szociális célú tűzifa vásárláshoz kapott kiegészítő támogatásból vásárolt tűzifa szociális rászorultsági alapon történő szétosztása.A rendelet hatálya


2. §.


A rendelet hatálya kiterjed a tényői lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. §. (1) – (3) bekezdésében és a 7. §.- ban meghatározott személyekre.


Értelmező rendelkezések


3. §.


l. Család: az Szt. 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak

2. Egyedülálló: az Szt. 4. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározottak.

3. Egyedül élő: az Szt. 4. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározottak.

4. Házastárs: az Szt. 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározottak.


Természetbeni támogatás elosztására vonatkozó eljárási szabályok


4. §.


Az eljárás hivatalból indul a Kajárpéci Közös Önkormányzati Hivatal, Tényői Kirendeltségénél rendelkezésre álló szociális nyilvántartások figyelembevételével benyújtott kérelem és egy főre jutó jövedelem vizsgálata nélkül.


5. §.


A képviselő-testület a szociális célú tűzifa elosztásához az alábbi részletszabályokat állapítja meg.


(1) E rendelet 4. § -ban meghatározott, Kajárpéci Közös Önkormányzati Hivatal Tényői Kirendeltségen rendelkezésre álló szociális nyilvántartásokban szereplő, szociális rászorult személyek közül elsősorban kell részesíteni:

a.)aktívkorú ellátásban részesülő,

b.) időskorúak járadékára jogosult,

c.) települési támogatásban részesülő (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülő),

  d.) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.


(2) A Képviselő-testület által meghatározott szociálisan rászorult személynek (háztatásnak) 5 m3 fa természetbeni juttatás állapítható meg a szociális rászorultsági helyzettől függően, a Képviselő-testület által differenciált mértékben.


(3) A képviselő-testület döntéséről a rászorult nevének, személyi adatainak, lakcímének, részére nyújtott természetbeni támogatás mértékének feltüntetésével határozatot hoz.


(4) Az átadó a tűzifa átvétel tényéről átvételi elismervényt köteles aláírni.


(5) Az átadó a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér, a tűzifát saját költségén szállítja ki részére.


(6) A szociális célú tűzifa elosztásáról 2020. február 17-ig köteles gondoskodni.Záró rendelkezések


6. §.


   (1)Jelen rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba.

   (2) Ez a rendelet 2020. június 1-én hatályát veszti.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!