nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-03-24 -tól
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelete
A talajterhelési díjról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990

évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26.§ (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:


A rendelet célja

1. §

A rendelet célja, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

törvény 60.§-ának rendelkezéseivel összhangban elősegítse a környezetbe történő anyagkibocsátás csökkentését, a környezet és természet megóvása érdekében a leghatékonyabb megoldások alkalmazását, valamint az önkormányzat és a környezethasználók közötti arányos teherviselést.


A rendelt hatálya

2. §

A rendelet hatálya kiterjed arra a környezethasználóra –természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet -(továbbiakban: kibocsátó), aki/amely az önkormányzat illetékességi területén környezetének használata során a környezetet terhelő anyagot bocsát ki.


Talajterhelési díj fizetési kötelezettség keletkezése és megszűnése

3. §

(1) A talajterhelési díj fizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést – ide értve az egyedi zárt szennyvíztározót is - alkalmaz.

(2) Hatályon kívül helyezve.

(3) A díjfizetési kötelezettség

– amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe - a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli a kibocsátót.

(4) A díjfizetési kötelezettség megszűnik azzal a nappal, amely napon

            a.) a közszolgáltató szervezet a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára való                  rákötést igazolja,

            b.) a közszolgáltató igazolja a vízszolgáltatás igénybevételének megszűnését.

(5) A talajterhelési díj fizetési kötelezettség megszűnéséről bejelentést kell tennie az önkormányzat adóhatóságánál az erre a célra szolgáló nyomtatványon.


Talajterhelési díj mértéke

4. §

A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj 5.§-ban meghatározott alapja, a 6.§-ban meghatározott egységdíj, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó terület-érzékenységi szorzó határozza meg.


Talajterhelési díj alapja

5. §

(1) A talajterhelési díj alapja a helyi vízgazdálkodási hatóság jogkörébe tartozó szennyvízelvezetés esetében a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott víz mennyiségével.

(2) A szennyvíz elhelyezési átalányt az alábbiak szerint kell megállapítani:

            a.) lakóépület kizárólag udvari csapról vízvételi lehetőséggel: 10 m3/fő/év .

            b.) lakóépület vízöblítéses WC-vel, fürdőszobával: 25 m3/fő/év.

(3) A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.


Az egységdíj mértéke

6. §

A talajterhelési díj egységdíjának mértékére a környezetterhelési díjról szóló törvény előírásai az irányadóak.


Mentesség

7. §

(1) Nem terheli díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a környezetterhelési díjról szóló törvény előírásai alapján.

(2)Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, akinek vízfogyasztása a szolgáltató nyilvántartása alapján az évi 20 m3-t nem haladja meg.

(3) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, akinél a közcsatorna kiépítésre került, de a szolgáltató igazolja, hogy a közcsatornára való rákötés műszakilag nem oldható meg.


Adatszolgáltatási szabályok

8.§

(1) A szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31. napjáig a Jászapáti Város Polgármesteri Hivatal által vezetett 11745114 -15409625-03920000 talajterhelési díj beszedési számla javára.

(2) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a Városüzemeltető Kft-t az e rendelet hatálya alá tartozó kibocsátókra vonatkozóan:

            a.) kibocsátóként a szolgáltatott víz mennyiségéről,

            b.) az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott víz mennyiségéről

            c.) a külön vízmérőn mért víz mennyisége tekintetében. (kerti csapra kötött vízmérő)

(3) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a JÁSZKÖZMŰ Kft.-t a házi szennyvízhálózat közcsatornára való bekötésének időpontjáról és a vízmérőóra állásáról a bekötést követő 30 napon belül.

(4)

(5) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a folyékony hulladék szállítására feljogosított szolgáltatót az elszállított szennyvíz mennyiségéről kibocsátóként.

(6) a (2) bekezdés a.), b.) és c.) pontjában, valamint (5) bekezdésben írt adatszolgáltatás benyújtási határideje a tárgyévet követő év március 31., mely adatszolgáltatás a tárgyévet megelőz év adatait tartalmazza.


Eljárási szabályok

9.§

(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat a környezetterhelési díjról szóló

2003. évi LXXXIX törvény 24. §-a alapján Jászapáti Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal adóhatósága látja el.

(2)[1] A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a megállapításhoz és a beszedéshez való jog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésre, valamint a végrehajtásra az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


Értelmező rendelkezések

10.§

E rendelet alkalmazásában:

1.) Kibocsátó: a természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akivel a közszolgáltató szervezet szerződéses viszonyban áll, ennek hiányában, aki részére az ivóvíz szolgáltatás kiszámlázásra került. Közszolgáltatás hiányában az egyedi vízkiemelő berendezéssel ellátott ingatlan vízfogyasztó és szennyvízelhelyező hasznosítója, amennyiben ez nem állapítható meg, az ingatlan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosa. Több tulajdonos esetén tulajdoni hányaduk arányában.

2.) Átalány: egyedi vízbeszerzés esetén, illetve a mérési lehetőség hiányában a rendelet 5.§ (2) bekezdésében megállapított víz mennyisége.


10/A. §

A talajterhelési díjjal kapcsolatban a szolgáltatókra és szolgáltatásokra vonatkozó információk hozzáférhetők a www.jaszapati.hu honlapon.


Átmeneti és záró rendelkezések

11.§

(1) Hatályon kívül helyezve.

(2) E rendelet 2006. december 1. napján lép hatályba.


12.§

Jogharmonizációs záradék

A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és a Tanács 2006/123.

EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.


Szabó Lajos sk.                                                                                 Andrási Lászlóné sk.

 polgármester                                                                                                jegyző


Kihirdetési záradék:

E rendelet 2006. november 30. napján kihirdetésre került.


                                                                                                          Andrási Lászlóné

                                                                                                                      jegyző[1]

A rendelet szövegét a 6/2018. (III. 23.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018. március 24-től

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!