nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-31 - 2018-06-01
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
Tapsony Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében szabályozott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § (1) A Tapsony Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2017. évi költségvetését


145 622 164,- Ft bevétellel, és 145 622 164,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

             - működési bevételek                                                               3.912.354,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                           31.978.125,- Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                        48.246.101,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                        13.907.947,- Ft

- Működési célú átvett pénzeszköz                                       1.365.580.,- Ft

- előző évi maradvány igénybevétele                                    3.435.384,- Ft


- a személyi juttatások kiadásait                                          39.544.749,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adót                     7.823.560,- Ft

- dologi kiadás                                                                      40.098.114,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                4.350.000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                           9.291.584,- Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.             952.644,- Ft

- Tartalék                                                                           41.169.513.,- Ft


- felhalmozási  célú támogatási bevétel                             42.561.513,- Ft

- sajátos felhalmozási és tőke bevétel                                    215.160,- Ft


- beruházási kiadások                                                        1.000 .000,- Ft

- felújítási kiadások                                                            1.392.000,-  Ft


állapítja meg.”2. § A Tapsony Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.3. § A Tapsony Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.4. § A Tapsony Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.5. § A Tapsony Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 4/a. és 4/b. melléklete lép.6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.   


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Tapsony, 2018. május 29.
        Fábos István                                                                         Hajdu Szabina

                      polgármester                                                                                jegyző


Záradék:


A rendelet 2018. május 30.  napján kihirdetésre került.Tapsony 2018. május 30.                                                                                                                  Hajdu Szabina

                                                                                                                        jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
58 KB
2. melléklet
14.94 KB
3. melléklet
25 KB
4/a. melléklet
60.5 KB
4/b. melléklet
35 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!