nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011.(V.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-04-01 -tól
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011.(V.26.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (1)-(2) és (5) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:


I. fejezet


1. §[1][1] Hatályon kívül helyezte a 21/2011.(XII.01.) ÖK rendelet 2. § (2) bekezdés a. pontja. Hatályos: 2011. december 2-től.


2. §


A rendelet hatálya


A rendelet hatálya a Gyvt. 4. §-ában meghatározott személyekre terjed ki.3. §


  Hatásköri rendelkezések


  1. E rendeletben meghatározott gyermekjóléti ellátásokról – amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik - a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Szociálpolitikai Bizottság dönt.


  1. A Szociálpolitikai Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről a bizottság elnöke a Képviselő-testületet a soron következő ülésein írásban tájékoztatja.


  1. A Szociálpolitikai Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntései ellen a Képviselő-testülethez lehet a határozat közlésétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulni.

  4. §


  Az Önkormányzat által nyújtott gyermekvédelmi ellátások


  1. A gyermek védelmét szolgáló természetben nyújtott ellátások:

            a) települési gyermeknevelési támogatás,

  b) hátrányos helyzetű gyermek települési támogatása;


  2. Az (1) bekezdésében meghatározott települési támogatások igénylésére és elbírálására Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyben nyújtandó szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletében foglaltak az irányadóak.


  3. A gyermek védelmét szolgáló személyes gondoskodást nyújtó ellátások:

  1. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat
  2. gyermekek napközbeni ellátása.

  5. §


  Eljárási szabályok


  1. Az e rendelet 4. §-ában meghatározott gyermekvédelmi ellátások megállapítása iránti eljárást
   1. az önkormányzati hivatalnál szóban vagy írásban előterjesztett kérelemre vagy

   2. hivatalból

  lehet megindítani.


  1. Amennyiben az ellátást a Gyvt. 18. § (4) bekezdésében meghatározottak kezdeményezik, az eljárást hivatalból kell megindítani.


  1. A kérelmek benyújtására és alaki kellékeire a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) 34. § - 38. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni.


  Ha a gyermekvédelmi törvény másképpen nem rendelkezik a jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél három hónap, az egyéb jövedelmeknél pedig egy év.


  6. §


  1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti kérelem benyújtására, az igazolás és nyilatkozat tartalmára, valamint a jövedelemszámításnál alkalmazandó időszakra a Gyvt. és az annak végrehajtására kiadott 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Gyer.) szabályait kell alkalmazni.


  1.  Amennyiben a kérelem elbírálásához további igazolások, nyilatkozatok benyújtása szükséges, azok az egyes ellátásokra vonatkozó rendelkezések keretében kerülnek szabályozásra.


  1. [1]


  1. A kérelemben valamint a nyilatkozatban szereplő adatok valódisága környezettanulmány keretében vizsgálható.


  [1] Hatályon kívül helyezte a 21/2011.(XII.01.) ÖK rendelet 2. § (2) bek. b. pontja. Hatályos: 2011. december 2-től.  7. §


  1. Az évente két alkalommal juttatott rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény a tárgyhónap 15. napjáig, kerül kifizetésre a jogosult részére a Polgármesteri Hivatal Házipénztárából.


  1. Az elszámolási kötelezettséggel nyújtott ellátásokról a Polgármesteri Hivatal felé a kifizetéstől számított 30 napon belül köteles a jogosult elszámolni. Az elszámolási kötelezettség elmulasztása az ellátás megszüntetését vonja maga után.


  8. §


  1. A jövedelemhatárhoz, hallgatói vagy tanulói jogviszonyhoz kötött támogatások igénylése esetén a kérelemhez mellékelni kell a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó jövedelemigazolást, a hallgatói vagy tanulói jogviszony igazolását.


  1. A hallgatói, tanulói jogviszony igazolására szolgáló dokumentum különösen az iskolalátogatási igazolás.

  II. Fejezet


  Pénzbeli és természetbeni ellátások


  9. §


  Óvodáztatási támogatás
  III. Fejezet


  13. §


  Személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások


  Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formái:

  1. gyermekjóléti szolgáltatás,

  2. a gyermekek napközbeni ellátása.  14.  §


  Gyermekjóléti szolgálat, családi napközi


  A gyermekjóléti szolgáltatás ellátását és a családi napközi üzemeltetését az Önkormányzat önkormányzati társulás keretében, a Sokoróaljai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás (székhelye: Tét, Fő u. 88., rábapatonai telephelye: 9142 Rábapatona, Szentháromság tér 1.) keretében látja el.  


   15. §


  Gyermekek napközbeni ellátása


  1. A gyermekek napközbeni ellátását
   1. családi napközi és

   2. napközi otthonos óvoda és

   3. az általános iskolai napközi otthonos foglalkoztatása, valamint

   4. a 2-6 éves korú gyermekek részére a napközi otthonos óvoda konyháján elvitelre, otthoni étkezés céljára készített étellel

  biztosítja az Önkormányzat.


  1. Az óvodai ellátás és az iskolai napközis foglalkoztatás igénybevételére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

  16. §


  Térítési díj


  1. A Képviselő-testület a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjait évente állapítja meg. 


  1. A térítési díjak összegét a jelen rendelet  melléklete állapítja meg.

  IV. Fejezet


  Záró rendelkezések


  17. §


  1. Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt. és a Gyer., továbbá a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

  2. E rendelet 2011. június 01. napján lép hatályba.


  1. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a gyermekjóléti ellátásokról szóló 18/2008. (XI.27.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 4/2009. (III.26.) önkormányzati rendelet.


  Csatolmányok

  Megnevezés méret
  Melléklet
  14.84 KB


  Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
  Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!