nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2011-05-01 - 2011-05-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.26.) önkormányzati rendelete
az egyes szociális ellátásokról szóló 24/2003 (XI. 27) önkormányzati rendeletének módosításáról

Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A § (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében,  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§Az Egyes Szociális Ellátásokról szóló 24/2003 (XI. 27.) önkormányzati rendelet  (továbbiakban : R) 12/A §  /1 / ; /2/; /3/  és /4/  bekezdésében az alábbi rendelkezés lép:


„ R 12/A. § /1 /   Kamatmentes szociális kölcsön állapítható meg annak a személynek, akinek


a) legalább háromhavi lakáshitelből vagy lakáscélú felhasználáshoz kapcsolódó deviza alapú hitelből eredő hitelhátraléka halmozódott fel, és e miatt megnőtt pénzintézeti hiteltartozás miatt

létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, melyet más módon nem küszöbölhet ki,


b) közüzemi (áram, gáz, víz, csatorna) tartozása keletkezett, és a kérelmező jövedelmi viszonya nem teszi lehetővé annak egy összegben történő kiegyenlítését.


/2/ Kamatmentes szociális kölcsönben részesíthető az a személy, aki végrehajtás alá vonható munkabérrel, illetménnyel, egyéb járandósággal rendelkezik.


/3/ Kamatmentes szociális kölcsönben részesíthető az a személy, ha a kérelmező jövedelmi viszonyait figyelembe véve a családban az egy főre eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át, egyedülálló személy esetében 350 %-át nem haladja meg.


R 12/A. § /4/  a) A megállapítható kamatmentes szociális kölcsön összege hiteltartozás következtében maximum 300.000 forint,  közüzemi tartozás miatt maximum 50.000 forint.

b) A kamatmentes szociális kölcsön  visszafizetésére 12 hónap alatt, havi egyenlő részletekben kerül sor.

2.§A rendelet 2011. május 1. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!