nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somberek Község Képviselő-testületének 7/2019(VII.5.)önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-08-01 -tól
Somberek Község Képviselő-testületének 7/2019(VII.5.)önkormányzati rendelete
Közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143.§ (4) bekezdés d) pontjában kapott , valamint  az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL. Törvény 134.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint az Mötv. 8.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről a következőket rendeli el.


I. Fejezet


1.

Általános rendelkezések


1.§ (1) E rendelet hatálya kiterjed a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokra, valamint a magatartások elkövetőivel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályaira.

(2) E rendelet rendelkezéseit Somberek Község közigazgatási területén 14. életévét betöltött természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által elkövetett, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokra kell alkalmazni.

(3) Nem állapítható meg a közösségi együttélés szabályait sértő magatartás megvalósulása, ha a tevékenységgel, mulasztással vagy jogellenes állapot fenntartásával szabálysértés vagy bűncselekmény valósul meg, vagy arra más jogszabály közigazgatási bírság alkalmazását írja elő.

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás bejelentés vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból indul.

(5) A közigazgatási hatósági eljárás valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől számított 30 napon belül indítható meg.

(6) Az eljárás lefolytatására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.  2.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben 30.000.-Ft-ig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye. A bírság legkisebb összege 5. 000Ft.

(2) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskör gyakorlását Somberek Község Képviselő-testülete a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjére (továbbiakban: Jegyző) ruházza át.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt szankció helyett, különösen a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás csekély súlyára tekintettel figyelmeztetés alkalmazható, ha ettől az intézkedéstől kellő visszatartó hatás várható.

(4) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírság kiszabásának akkor van helye, ha a fiatalkorú önálló jövedelemmel rendelkezik .

(5) A határozata ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a jegyzőhöz benyújtott, a Somberek Község Önkormányzata  Képviselő-testületének címzett fellebbezésnek van helye. A fellebbezésről a Képviselő-testület a beérkezést követően, soron következő - de legalább 8 nappal később tartandó - ülésén dönt.

 (6) A közigazgatási bírságot a határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül kell a határozathoz melléklet készpénz átutalási megbízáson vagy banki átutalással a Somberek Község Önkormányzata  Mohács Takarékbanknál vezetett 50400120-11065890 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni.

(7) Ha a kötelezett a közigazgatási bírságot az (6) bekezdés szerinti határidőben nem fizeti meg, a végrehajtást a jegyző foganatosítja.

(8) A kötelezett az (6) bekezdés szerinti határidőn belül részletfizetés iránti kérelmet terjeszthet elő. A kérelem illetékmentes.

(9) A közigazgatási bírság mértékének megállapításakor figyelembe kell venni a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás súlyát, a magatartás elkövetőjének szociális, vagyoni körülményeit.

2.


2.

Értelmező rendelkezések

3.§. közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás: az a tevékenység vagy mulasztás, vagy jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás, amely szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, azt sérti vagy veszélyezteti és amelyet e rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősít.II. fejezet


3

Zajvédelemre vonatkozó szabályok


4.§ (1) Zajjal járó építési, szerelési munkákat, valamint kerti munkákat (fűnyírás, gépi favágás, aprítás, gépi kaszálás, gépi kapálás-rotálás) hétfőtől péntekig 6.00 - 20.00 óra, szombati napokon 8.00 - 18.00 óra közötti időszakban végezhető.

(2) A  gyümölcsös,  kert,  és  szőlő  művelési ágú földeken a növényvédelmi  tevékenység  (gépi  permetezés) időkorlát nélkül folytatható.

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki vasárnap vagy ünnepnapon az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet folytatja,illetve az időkorlátot túllépi, kivéve a (2) bekezdésben meghatározott eseteket.4.

Záró rendelkezések


5.§ (1) Az e rendeletben foglalt szabályokat a hatálybalépést követően elkövetett, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások esetén kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2019. augusztus 1. napján lép hatályba

Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna                                                       Csoboth Tamás

            jegyző                                                                                    polgármester
Jelen rendelet Somberek Község Önkormányzat hirdetőtábláján, valamint a www.somberek.hu honlapon  2019. július 5. napján kihirdetésre került.


Somberek, 2019. július 5.


                                                                                              Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna

                                                                                                                      jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!