nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2017. (VII.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-07-27 -tól
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2017. (VII.26.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazásról

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 92.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Helyi népszavazást a település választópolgárai 25 %-ának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.


2.§ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ A képviselő-testület önálló rendeletben szabályozza a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát.”


3.§ (1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 


(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.Horváth László                Mestyán Valéria

polgármester               címzetes főjegyzőA rendelet kihirdetve: 2017. július 26-ánMestyán Valéria

címzetes főjegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!