nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017 (VII.07.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-01-01 - 2018-12-31
Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017 (VII.07.) önkormányzati rendelete
a települési adóról

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:               


Adókötelezettség

  1. §


Adóköteles a település közigazgatási területéhez tartozó termőföld, a halastó, és az erdő művelési ágban nyilvántartott földrészlet (a továbbiakban: földterület).


Az adó alanya

2. §


(1) Az adó alanya az a természetes személy, aki a naptári év (továbbiakban: év) első napján a földterület tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok.

(2) Amennyiben a földterületet az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

(3) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött, és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.


Adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése

3. §


(1) Az adókötelezettség a tulajdonjog megszerzését követő év első napján keletkezik.

(2) Az adókötelezettséget érintő változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.

(3) Az adókötelezettség a termőföld elidegenítését követő év első napján szűnik meg.


Az adó alapja

4. §


Az adó alapja a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban aranykoronában meghatározott értéke.


Az adó mértéke

5. §

Az adó évi mértéke 100 Ft/AK.


Az adó megfizetése

6. §


Az adó megfizetése félévenként 2 egyenlő részletben az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig esedékes.


Adómentesség

7. §


Mentes a települési adó megfizetése alól az az adóalany, aki életvitelszerűen Rábakecölben lakik.


Eljárási rendelkezések

8. §


A települési adót az adóalany önadózással állapítja meg, az ingatlan-nyilvántartásban a tárgyév első napján nyilvántartott adatok alapján.


Záró rendelkezések

9. §


(1) Ezen rendelet 2018. január 1-én lép hatályba.

(2) Az e rendelet alapján adófizetésre kötelezettek 2018. január 31. napjáig kötelesek bevallani az adóköteles termőföld tulajdonukat.


  Tuba Erik                                                                                                            Dr. Gál László  

polgármester                                                                                                                 jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!