nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2019 (II.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-02-14 -tól
Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2019 (II.14.) önkormányzati rendelete
Rönök Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

Rönök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:A rendelet hatálya


1.§ A rendelet hatálya kiterjed Rönök Község Önkormányzatára (továbbiakban:  

      önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési

       szervre.


2.§ /1/ Az önkormányzat költségvetési szerve: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési

      szerv a Rönöki Kerekerdő Óvoda (továbbiakban: költségvetési szerv).


      /2/ Az /1/ bekezdésben szereplő költségvetési szerv külön címet alkot.I. Az Önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi költségvetése


3.§ /1/ Az önkormányzat a 2019. évi költségvetési

            a) kiadási főösszegét                                       34.096 ezer Ft-ban állapítja meg,

                melyből:        - működési :                            31.150 ezer Ft

           

                Ebből:         - kötelező feladat:                    27.737 ezer Ft    

                                     - önként vállalt feladat:              3.413 ezer Ft

                                     - állami feladat:                              0     ezer Ft

           

                                  - felhalmozási:                             2.946 ezer Ft


                   Ebből:      - kötelező feladat:                      2.946   ezer Ft

                                     - önként vállalt feladat:                   0     ezer Ft

                                     - állami feladat:                               0     ezer Ft


            b) bevételi főösszegét                                    34.096 ezer Ft-ban állapítja meg,

                 melyből:   - működési:                              31.150 ezer Ft

                  

                   Ebből: - kötelező feladat:                         27.737 ezer Ft

                              - önként vállalt feladat:                    3.413 ezer Ft

                              - állami feladat:                                   0     ezer Ft


                                  - felhalmozási:                           2.946 ezer Ft


                     Ebből:    - kötelező feladat:                    2.946 ezer Ft

                                     - önként vállalt feladat:                 0   ezer Ft

                                     - állami feladat:                             0   ezer Ft.


        /2/ A költségvetési szerv 2019. évi költségvetési

            a) kiadási főösszegét                                       34.096 ezer Ft-ban állapítja meg,

                melyből:        - működési :                            31.150 ezer Ft

           

                Ebből:         - kötelező feladat:                    27.737 ezer Ft    

                                     - önként vállalt feladat:              3.413 ezer Ft

                                     - állami feladat:                              0     ezer Ft

           

                                  - felhalmozási:                             2.946 ezer Ft


                   Ebből:      - kötelező feladat:                      2.946   ezer Ft

                                     - önként vállalt feladat:                   0     ezer Ft

                                     - állami feladat:                               0     ezer Ft


            b) bevételi főösszegét                                     34.096 ezer Ft-ban állapítja meg,

                 melyből:   - működési:                              31.150 ezer Ft

                  

                   Ebből: - kötelező feladat:                         27.737 ezer Ft

                              - önként vállalt feladat:                    3.413 ezer Ft

                              - állami feladat:                                   0     ezer Ft


                                  - felhalmozási:                           2.946 ezer Ft


                     Ebből:    - kötelező feladat:                    2.946 ezer Ft

                                      - önként vállalt feladat:                 0   ezer Ft

                                     - állami feladat:                             0   ezer Ft.
II. A költségvetési bevételek


4.§ /1/ Az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-

             csoportok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.


      /2/ Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési bevételeit kötelező

           feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti

           bontásban a 2. és a 2.1 számú mellékletek tartalmazzák.

            

      /3/ Az önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3.

           és a 3.1.számú mellékletek tartalmazzák.

       

      /4/ Az önkormányzatot megillető központi állami támogatásokat a 4. számú melléklet 
             mutatja be.


      /5/ Az önkormányzat adóbevételeit az 5. számú melléklet részletezi.


      /6/ Az önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, támogatásértékű működési   

           bevételeit a 6. számú melléklet tartalmazza.


     /7/ Az önkormányzat felhalmozásra átvett pénzeszközt, támogatásértékű felhalmozási

           bevételt nem tervezett.III. A költségvetési kiadások


5.§ /1/ Az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-

              csoportok szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.


       /2/ Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait kötelező

             feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti

             bontásban a 2. és a 2.1. számú melléklet tartalmazza.

     

      /3/ Az önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 7.

           és a 7.1.számú melléklet szerint állapítja meg.


      /4/ Az önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, támogatásértékű működési

             kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza.


      /5/. Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 9. számú melléklet

            tartalmazza.


6.§ /1/ Az önkormányzat 2019. évre tervezett felújítási és beruházási kiadásait a 16. számú

           melléklet részletezi.

         


     /2/ Az önkormányzat támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú

          pénzeszköz átadások előirányzatait a 10. számú melléklet szerint állapítja meg.IV. A költségvetési kiadások és bevételek


7.§ Az önkormányzat általános tartalék előirányzatot 894.000.- Ft összegben képez.

           

8.§  Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az

       önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulásokat a rendelet nem

       tartalmaz, mivel ilyen jellegű bevétele, kiadása, illetve hozzájárulása az önkormányzatnak

       nincs.


9.§ /1/ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24.§. /4/.

      bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra:

            a) az önkormányzat költségvetési mérlege a 11.  számú melléklet szerint,

            b) az önkormányzat és költségvetési szervének előirányzat felhasználási terve a 12.

                és a 12.1. számú melléklet szerint,

            c) az önkormányzat közvetett támogatásait a 13. számú melléklet szerint.


      /2/ Az önkormányzat többéves kihatással járó hitelállománnyal nem rendelkezik.


10.§ Ezen rendelet 17. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat 2019. évi és az azt

      követő két év várható előirányzatait, valamint – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe

      véve - a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait.


11.§ Az Áht. 78.§. /2/ bekezdése által előírt likviditási tervet a 14. és a 14.1. számú mellékletek

       tartalmazzák.12.§ Az önkormányzat illetékességi területén Német Nemzetiségi Önkormányzat működik.


V. Költségvetési létszámkeret


13.§ /1/ A Képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát 2 fő átlagos állományi

             létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg.

    

       /2/ Az önkormányzat a költségvetési szervének létszám előirányzatát 3 fő átlagos állományi          

            létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg.


      

VI. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


14.§ Az önkormányzat és költségvetési szervének elemi költségvetésének jóváhagyására az

        Áht. 28/A.§. /2/ bekezdése az irányadó.


15.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§.-ában foglaltak szerint módosíthatók.16.§ A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester részére a helyi önkormányzat

        bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti

        átcsoportosításra.


 17.§ A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet

         módosítása az Áht. 34.§. /4/ bekezdésében foglaltak szerint.


 18.§ A polgármester a költségvetés kiadási kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást        

         hajthat végre.

                                              

19.§ A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára a helyi önkormányzat

          költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.20.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött átmeneti működési hiány

        finanszírozására likvid hitel felvételéről dönthet, melyet a számlavezető       

        pénzintézettől lehet felvenni.


21.§ Az Önkormányzat a fizetési számláján lévő szabad pénzeszközeit betétként csak a   

         fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le. A költségvetési évben létrejött

         bevételi többletet az önkormányzat általános tartalék képzésére fordítja.


22. § Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.

          törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.


23.§ Az Önkormányzat költségvetési körében a rendkívüli intézkedések megtételére az Áht.

         40.§. /5/ bekezdése az irányadó.


24.§ A Képviselő-testület az önkormányzati biztos kijelölését az Áht. 71.§. /1/ bekezdésében

         meghatározottak alapján rendeli el.


25.§ A Polgármester - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

        évi CLXXXIX. törvény. 68.§. (4) bekezdésében foglaltakra - 1 millió forint összeghatárig

        dönthet a költségvetési forrásfelhasználásról.Záró és átmeneti rendelkezések


26.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019.

        január 1-től kell alkalmazni.
Rönök, 2019. február


Pékó Tamás Lajos                                          Dr. Kelemen Marcell

polgármester                                                 jegyző

Záradék:

E rendelet kihirdetésre került 2019. február……... napján.


                                                                                                                                                                                                                                 Dr. Kelemen Marcell

                                                                                              jegyző


I. A költségvetési kiadások átvett pénzeszközeit, támogatásértékű felhalmozási bevételeit a …inti bontásban …Csatolmányok

Megnevezés méret
rendelet
1.15 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!