nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2016. (XI.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-11-16 - 2017-03-31
Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2016. (XI.15.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló, belügyminiszter által közzétett pályázati kiírás alapján a következőket rendeli el:



I. Fejezet


A támogatásra vonatkozó általános szabályok


1. Általános rendelkezések


1. § (1) Az önkormányzat a rendelkezésére álló szociális célú tűzifa keretből térítésmentesen, természetbeni támogatásként tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, akinek Mesztegnyő községben van bejelentett lakó- vagy tartózkodási helye, és az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.


(2) A juttatható támogatás mértéke háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa.


(3) Az önkormányzat a támogatásért ellenszolgáltatást nem kér.



2. A jogosultság feltételei, a támogatás elbírálása


2. § (1) Szociális célú tűzifára jogosult,

a) akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedülálló esetén 350 %-át nem haladja meg és

b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, melyről nyilatkozik és

c) a tűzifa támogatásra irányuló kérelmét e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon benyújtja.


(2) A támogatás megállapításakor előnyben részesül az a személy, aki az Sztv. szerint:

a) aktív korúak ellátására jogosult,

b) időskorúak járadékára jogosult,

c) települési támogatásra jogosult,

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos gyermeket nevelő család.



3. § Az azonos lakóingatlanban lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.



4. § (1) A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmek benyújtásának időszakát az önkormányzat a helyben szokásos módon hirdeti ki. A hirdetményben megállapított határidők elmulasztása jogvesztő.


(2) A kérelmek elbírálásról Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a benyújtási határidő lejártát követő első rendes ülésén, de legkésőbb 2017. február 05. napjáig dönt.


(3) A szociális célú tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja. A tűzifa házhozszállításáról legkésőbb 2017. február 15. napjáig az önkormányzat térítésmentesen gondoskodik.



II. Fejezet


Záró rendelkezések


5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2017. március 31. napján hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.




Mesztegnyő, 2016. november 14.




                    Nagy László Péter                                                         Hajdu Szabina

                       polgármester                                                                    jegyző






Záradék:


A rendelet 2016. november 15. napján kihirdetésre került.



Mesztegnyő, 2016. november 15.



                                                                                              Hajdu Szabina

                                                                                                    jegyző



Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
14.1 KB
2. melléklet
13.19 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!